logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

WMS a potrzeby branży automotive

WMS a potrzeby branży automotive

Użytkowników oprogramowania WMS można umownie podzielić na branże. Każda szuka w nim innego zestawu kluczowych dla swoich potrzeb funkcji. Co więcej, każda firma stawia przed producentem systemu klasy WMS nieco inne wymagania. Co wyróżnia i...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Znaczenie cen w outsourcingu logistycznym - cz. 1

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej można spotkać wiele opinii na temat przyczyn rozwoju outsourcingu, w tym zwłaszcza korzyści, jakich może on dostarczyć przedsiębiorstwu. Na gruncie logistyki przekłada się to na motywy stosowania outsourcingu logistycznego, co jeszcze bardziej komplikuje wypracowanie jednolitego stanowiska.
Jednak pomimo wielu poglądów i rozbieżnych opinii, zasadniczo wszyscy są zgodni co do tego, że podstawową przesłanką wdrażania koncepcji outsourcingowej była i nadal pozostaje możliwość obniżenia kosztów przedsiębiorstwa. Aby z tej możliwości skorzystać, przedsiębiorstwo zlecając pewne czynności na zewnątrz musi zakupić określony rodzaj usług, co - od czasu wynalezienia przez Fenicjan pieniędzy - wiąże się z ceną. Zachodzi zatem konieczność rozpoznania cenowych uwarunkowań outsourcingu na rynku usług TSL.
Cena jest bowiem instrumentem spotkania sprzedającego i kupującego usługę logistyczną. Pomimo takiej doniosłej roli i znaczenia tej kategorii ekonomicznej, sprawa cen jak gdyby zginęła z pola widzenia logistyków. Co prawda praktycy z konieczności muszą posługiwać się cenami, jednak i oni - jak to zostanie dalej wykazane - mają z tym w logistyce wiele problemów. Warto więc bliżej zająć się tym zagadnieniem.
Relacja outsourcingu logistycznego do ceny
Problematyka cen rozważana w kontekście outsourcingu logistycznego kojarzona jest najczęściej tylko z cenami usług logistycznych. Faktycznie jednak, stosowanie outsourcingu logistycznego może rozciągać się na wiele innych decyzji strategicznych przedsiębiorstwa, związanych z kategorią ceny. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim:
- konstruowanie systemu logistycznego przedsiębiorstwa,
- organizację współpracy w łańcuchu (sieci) dostaw,
- kształtowanie logistycznej obsługi klienta,
- wybór strategii logistycznej,
- wybór strategii cenowej przedsiębiorstwa,
- zakup usług logistycznych.
W każdym z tych przypadków outsourcing logistyczny może odegrać bardzo ważną rolę. Należy jednak pamiętać, że zakres stosowania outsourcingu logistycznego jest w dużym stopniu zdeterminowany wysokością cen usług logistycznych, które z kolei decydują o rozmiarach kosztów logistycznych przedsiębiorstwa. Te zaś mają wpływ na cenę produktu sprzedawanego przez przedsiębiorstwo. Gdy chodzi o ceny produktów, to sprawa ta uwarunkowana jest licznymi czynnikami i leży przede wszystkim w gestii marketingu. Jednak marketing, operując własnymi narzędziami, musi także bazować na atrakcyjnych rozwiązaniach logistycznych, a te z kolei coraz częściej uwarunkowane są stosowaniem outsourcingu. Dotyczy to w szczególności dystrybucji oraz logistycznej obsługi klienta. Oddziaływanie logistyki, w tym koncepcji outsourcingowej na koszty firmy, dokonuje się w całym systemie, poczynając już od źródeł zaopatrzenia. Jest to problematyka bardzo złożona i nie sposób jej tu szerzej rozwinąć. W dużym jednak uproszczeniu wpływ kosztów logistycznych na cenę wyrobu można przedstawić w postaci dwóch bloków czynników (rys.1).
Pierwszy z nich dotyczy cech przemieszczanych dóbr, a drugi czynności logistycznych. Surowce, prefabrykaty i wyroby gotowe, czym są droższe oraz mają mniejszą podatność transportowo - magazynową, tym generują większe koszty oraz bardziej są predestynowane do objęcia outsourcingiem. Po pierwsze, ze względu na większe trudności organizacji procesu logistycznego, a po drugie - z uwagi na możliwość obniżenia kosztów w drodze zlecenia czynności logistycznych wyspecjalizowanej firmie. Przykładowo, potrzeba przewiezienia ładunku ponadnormatywnego prawie zawsze stanowi poważne wyzwanie i na ogół jest zlecana na zewnątrz. Drugi blok dotyczy czynności logistycznych, które muszą być wykonane. Ich liczba oraz stopień komplikacji, również poprzez koszty, oddziałuje na cenę wyrobu, a w wielu wypadkach skłania do zastosowania outsourcingu. Widzimy więc, że outsourcing logistyczny powiązany jest nie tylko z cenami usług logistycznych, ale pośrednio także z cenami wytwarzanych wyrobów, a powiązania te przybierają system wielorakich zależności. Tym samym znajomość problematyki cenowej warunkuje podejmowanie właściwych decyzji logistycznych, w tym zwłaszcza odnoszących się do zakresu i charakteru stosowania outsourcingu.
Cena usługi logistycznej jako determinanta granic outsourcingu logistycznego
Wiedza logistyczna rozwija się bardzo dynamicznie, w związku z czym trudno wyznaczać jej jakiekolwiek granice. Wiele opracowań czy rozwiązań logistycznych sprzed kilkunastu, czy nawet kilku lat postrzegamy w świetle aktualnej wiedzy jako znacznie zdezaktualizowane. Do tego dochodzą ciągle nowe obszary zastosowania logistyki, co może prowadzić do wniosku, że nie tylko każde przedsiębiorstwo, ale także każda organizacja wymaga w większym lub mniejszym stopniu jakiejś formy wsparcia logistycznego. Jeśli tak, to z tego wynika kolejny wniosek, że prawie każda forma wsparcia logistycznego może stać się przedmiotem outsourcingu logistycznego, a tym samym zakup każdej z nich będzie się wiązał ze stosowaniem ceny.
Tradycyjnie outsourcing kojarzył się z zaopatrzeniem. W krótkim jednak czasie został on rozszerzony na inne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa obejmując obecnie logistykę zaopatrzenia, logistykę produkcji oraz logistykę dystrybucji. W ramach tego fazowego podziału można wyróżnić inne tradycyjne obszary logistyki w przedsiębiorstwie, a tym samym możliwości stosowania outsourcingu logistycznego, takie m.in. jak: transport, magazynowanie, kontrola zapasów, czynności manipulacyjne, obsługa zwrotów, realizacja zamówień itp.
Ostatnio zmieniany wtorek, 12 wrzesień 2006 14:26
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj