logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności to temat ponadczasowy. To kwestia, na której powinno zależeć każdemu. Jest to czynnik nadrzędny warunkujący ludzkie istnienie, bowiem człowiek, aby istnieć musi się odżywiać. Bezpieczeństwo to stan dający człowiekowi poczucie pewności i gwarancję...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Logistyczne systemy zbiórki i usuwania odpadów opakowaniowych w świetle ustawodawstwa krajowego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Referat został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Logistycznej "Logistics 2002 - Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania". Poznań 14-15 maja 2002 r.

Systemowe usuwanie odpadów komunalnych i opakowaniowych, którego celem jest dochodzenie do rozwiązań optymalnych z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego, wymaga współdziałania w obszarze logistyki i ekologii.
W tworzeniu tych systemów nie zawsze wystarcza edukacja społeczeństwa i przekonywanie go do podejmowania słusznych działań w interesie ogółu. Często niezbędne są również regulacje prawne, stwarzające określone zapory i bariery dla eliminowania, a co najmniej ograniczania postępowania niewłaściwego, a także określające zakresy odpowiedzialności i sankcje za nieprzestrzeganie zasad ujętych w regulacjach prawnych.

Regulacje takie obowiązują w Polsce od przełomu roku 2001/2002 i obejmują kilka aktów prawnych dotyczących postępowania z odpadami. Akty te zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej, obejmują:
• ustawę o odpadach,
• ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, nazywaną dalej ustawą o opakowaniach,
• ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, nazywaną dalej ustawą o obowiązkach, a ponadto w znacznym stopniu znowelizowaną ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Akty te są ściśle powiązane z Prawem ochrony środowiska i ustawą ogólną, w której zawarto podstawowe zasady oraz reguły wspólne dla wszystkich elementów środowiska.

Zdecydowana większość wprowadzonych w nowym systemie przepisów i rozwiązań prawnych jest zupełnie nowa w warunkach polskich. Nie oznacza to jednak, że zagadnienia te były całkowicie nieobecne w naszej praktyce ekologicznej państwa czy w działalności przedsiębiorstw. Poszczególne ogniwa logistycznego łańcucha produkcji, dystrybucji, użytkowania i utylizacji opakowań podejmowały już wcześniej szereg działań oraz przyjmowały na siebie odpowiedzialność za przeciwdziałanie powstawaniu odpadów.

W Polsce działania związane z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi stanowiły dotychczas w znacznym stopniu dobrowolne przeniesienie pewnych schematów obowiązujących głównie w krajach Unii Europejskiej i tylko w ograniczonym zakresie były wspierane przez rozwiązania zawarte w "starej" ustawie o odpadach z 27 czerwca 1997 roku.
Wprowadzenie w życie pakietu ustaw tzw. "odpadowych", usankcjonowało dotychczasowe działania, nadając im podstawy prawne, przy czym w wielu przypadkach zakres odpowiedzialności został znacznie rozszerzony. Także część pojęć oraz działań została w bardziej jednoznaczny sposób zdefiniowana.
Tak więc w świetle aktualnych ustaw poszczególne ogniwa łańcucha logistycznego oraz dotychczas przyjmowany przez nie zakres odpowiedzialności przedstawiony na rys. 1 można obecnie zdefiniować znacznie konkretniej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych.

Szczegółowe omówienie wskazanych powyżej obowiązków przedstawiono m.in. w opracowaniu [9]. Niezależnie od tych obowiązków, wszystkich wskazanych uczestników łańcucha logistycznego opakowań obowiązują przepisy wynikające z ustawy o odpadach, związane z gospodarowaniem odpadami, w szczególności dotyczące posiadania odpowiednich zezwoleń (np. na podstawie art. 11 oraz art. 16 ust. 3, ustawy o opakowaniach).
Z powyższego schematu wynika, że obowiązkami nie zostali objęci producenci materiałów opakowaniowych. Tym niemniej, odpowiednie obowiązki ich także dotyczą ze względu na współpracę z producentami opakowań, którzy są zobligowani do stosowania materiałów spełniających w dalszych etapach produkcji i użytkowania wymagania ustawowe. Warto także zauważyć, że odpady produkcyjne, tzw. "odpad własny", powstający przy produkcji materiałów opakowaniowych i opakowań nie są objęte obowiązkami dotyczącymi opakowań. Ujmują je natomiast przepisy wynikające z ustawy o odpadach.

W nowej ustawie o odpadach wszelkie działania związane z odpadami już powstałymi i których powstania nie udało się uniknąć, określone zostały jako gospodarowanie odpadami. Pod pojęciem tym rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, a także nadzór nad tymi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. W kontekście pozostałych ustaw "odpadowych", szczególnego znaczenia nabierają wszelkie działania związane z odzyskiem, polegającym na wykorzystaniu odpadów w całości, w części lub prowadzącym do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii. Ponadto ustawodawca w sposób specjalny potraktował wybrane formy odzysku określone jako recykling. Zgodnie z ustawą, recykling to taki odzysk, który polega na powtórnym przetworzeniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Jako recykling (tzw. organiczny) uznawane jest kompostowanie lub obróbka beztlenowa. Nie jest natomiast uznawane za recykling spalanie z odzyskiem energii.
Aby dodatkowo wzmocnić skuteczność działań związanych z odzyskiem i recyklingiem, ustawodawca szczegółowo określił sposoby postępowania z niektórymi produktami, a w szczególności z opakowaniami, aby możliwe było ich efektywne zebranie i przetwarzanie, gdy staną się odpadem.
Przepisy te zostały zawarte głównie w dwóch ustawach: ustawie o opakowaniach, oraz w ustawie o obowiązkach. Ustawa o opakowaniach, obowiązki związane z właściwym przygotowaniem opakowań kieruje do producentów opakowań i zobowiązuje ich do takiego projektowania i wykorzystania opakowań, aby możliwe było ich wielokrotne użycie, ograniczenie masy i objętości opakowań, a także ograniczenie zawartości substancji szkodliwych. Ustawa ta w istotny sposób wspiera wszelkie działania związane z recyklingiem.

Obowiązek osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu jest jedną z najbardziej istotnych nowości systemu wprowadzonego ustawą o obowiązkach. Adresatem tych obowiązków nie są, tak jak w ustawie o odpadach, wytwarzający odpady, ale podmioty wytwarzające określone produkty lub produkty w opakowaniach, z których odpady dopiero powstaną. Nie wywiązanie się z obowiązku wiąże się z sankcją finansową, tzn. koniecznością wniesienia opłaty produktowej.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 listopad 2012 11:45
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj