logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
zapas fizyczny

physical stock

Ilość wyrobów, którą w konkretnym magazynie można wyodrębnić jako pewną całość i przypisać określoną miarę (ilościową lub wartościową).
zapas efektywny

effective stock

Suma zapasu fizycznego i wielkości zamówionych, lecz jeszcze nie zrealizowanych dostaw.
zapas magazynowy

goods on hand

Dobro materialne przyjęte fizycznie i dokumentacyjnie do magazynu, tam zaewidencjonowane i składowane w celu późniejszego wydania dla odpowiedniego późniejszego ich wykorzystania (w produkcji, konsumpcji itp.).
zapas całkowity

economic stock

1. Materiały i wyroby będące własnością przedsiębiorstwa i obciążone różnymi rodzajami ryzyka (np. spadku ceny, niemożności sprzedaży). Zapas całkowity jest sumą zapasu fizycznego oraz zamówionych, lecz jeszcze nie przyjętych dostaw pomniejszoną o wyroby zamówione przez klientów, lecz jeszcze nie wysłane.
2. W sterowaniu zapasami zapas fizyczny plus wielkość zamówionych, lecz jeszcze nie przyjętych dostaw minus ilość materiału zadysponowanego.
program magazynowania

warehousing program

Plan zamierzonej działalności, opracowany w formie zbioru wytycznych lub zaleceń określających kompleksowo i jednoznacznie cel, środki, metody oraz czynności, których wykonanie zapewnia sprawny przebieg procesów magazynowych (PN-84/N-01800).
Elementy określające charakterystykę obrotu magazynowego (wielkości przyjęć, wydań, zapas), postać fizyczną zapasów oraz zbiór wytycznych lub zaleceń programujących cel działalności magazynu.
ubytek naturalny

leekage

Ilościowe zmniejszenie masy lub wymiaru przechowywanego zapasu spowodowane zachodzącymi procesami biochemicznymi i fizycznymi oraz czynnościami manipulacyjnymi, któremu nie można zapobiec przy obecnym stanie wiedzy oraz dostępnej i opłacalnej technologii.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj