logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
strefa kompletacji

picking zone

Wydzielona przestrzeń przeznaczona wyłącznie do kompletacji towarów
cykl kompletacji

completion waiting time

Okres oczekiwania na rozpoczęcie pewnych czynności w celu skompletowania wszystkich koniecznych zasobów, elementów, ludzi czy informacji. Występuje w przypadku:
- kompletacji zamówienia - wysyłka może nastąpić dopiero po zgromadzeniu wszystkich jego elementów;
- instalacji złożonego urządzenia, która nastąpić może dopiero po skompletowaniu wszystkich koniecznych części i materiałów;
- dopełnienia wielkości partii przed jej przekazaniem do następnej operacji.
kompletacja

picking

Operacja w procesie magazynowym, polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania w celu utworzenia zbioru pozycji asortymentowych zgodnie ze specyfikacją asortymentową i ilościową dla określonego odbiorcy.
Ze względu na lokalizację miejsca kompletacji wyróżnia się kompletację:
- w miejscu składowania,
- na wydzielonej powierzchni.
Ze względu na poziom realizacji względem podłogi wyróżnia się kompletację:
- niską,
- wysoką.
strefa składowa

storage zone

Wydzielona przestrzeń przeznaczona dla składowania oraz kompletacji przechowywanych towarów.
pobranie (wybieranie)

picking

Czynność w procesie kompletacji polegająca na tworzeniu z dostępnych towarów jednostek zgodnie z listą kompletacyjną.
pobrać/zapakować

pick/pack

System kompletacji towarów z zapasów i pakowanie ich do pojemników wysyłkowych zgodnie z wymaganiami klienta.
zagospodarowanie powierzchni magazynowej

warehouse space management

Rozmieszczenie względem siebie stref funkcjonalnych, uwarunkowane wewnętrznymi ustaleniami przepływu towarów oraz lokalizacją magazynu. Pod względem funkcjonalnym powierzchnia magazynowa dzieli się na strefy: przyjęć, składową, kompletacji i wydań.
proces magazynowy

warehousing process

Zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem dóbr materialnych w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych. Proces magazynowy składa się z przepływu materiałów i informacji.
polecenie pobrania

pick order

Dokument polecenia pobrania z zapasów pewnych ilości konkretnych produktów (w celu kompletacji i/lub wykorzystania w procesie produkcyjnym).
harmonogram montażu finalnego

final assembly schedule

Plan zawierający ilości wyrobów i terminy montażu finalnego w celu uzupełnienia zapasu w magazynie (w przypadku głównego harmonogramu produkcji na magazyn) lub dostawy do klienta (w przypadku głównego harmonogramu produkcji w wersji na indywidualne zamówienie). Opracowywany jest przy uwzględnieniu potencjału montażu i zaawansowania produkcji. Na jego podstawie następuje kompletacja elementów do montażu finalnego.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj