logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Słownik logistyczny

Szukaj w słowniku
wykres przepływów

flow diagram

Zob. schemat przepływów.
schemat przepływów

flowchart

Graficzny sposób przedstawiania zagadnienia, wykorzystujący symbole połączone liniami, służący zdefiniowaniu, analizie lub rozwiązywaniu (krok po kroku) pewnego problemu. Inna nazwa: wykres przepływów (flow diagram).
sterowanie przepływem dóbr

goods flow control

Opracowywanie procedur, według których odbywać się ma przepływ dóbr, planowanie i rejestracja jego przebiegu, gromadzenie i analiza danych o przepływie oraz inicjowanie i/lub podejmowanie działań korekcyjnych dla uzyskania założonych efektów.
system sterowania przepływem dóbr

goods flow control system

Zbiór procedur, systemów informatycznych, środków technicznych i zasad organizacyjnych używany przez jednostki organizacyjne sterujące przepływem dóbr dla zapewnienia zgodnego z założonymi kryteriami przebiegu tego procesu.
strumień przepływu

pipeline section

Dająca się wyróżnić fizycznie część strumienia dóbr zlokalizowana między dwoma punktami kontrolnymi.
przepływ materiałów

flow of materials

Kierunek i droga przemieszczenia materiałów wraz z sekwencją rozmieszczenia tych materiałów w łańcuchu dostaw.
przepływ (w sprawozdawczości dot. ruchu towarów)

flow (in goods movement reporting)

Ilość towarów przepływająca przez punkt pomiarowy. Może to być pojedyncza partia towarów w danym momencie bądź skumulowane ilości towarów przepływające w danym okresie.
prędkość przepływu

throughput speed

Średnia ilość masy towarowej, informacji, zamówień (zleceń), przetwarzanych w jednostce czasu w procesie produkcyjnym lub, na przykład, w działalności administracyjnej.
równoważenie obciążeń

balancing work load

Technika sterowania przepływem strumienia materiałów ...

Więcej ...

ruch towarów

goods movement

Przepływ towarowy konkretnego produktu lub grupy produktów, wyrażony w kategoriach ilościowych lub finansowych. Przepływ ten można przedstawić za pomocą następującej formuły:
OS + I - O = CS
OS = zapas na początku okresu (zapas otwarcia),
I = całość wpływających towarów w tym okresie,
O = całość towarów wypływających w tym okresie,
CS = zapas na koniec okresu (zapas zamknięcia).

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj