Logistyka.net.pl

Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym pod redakcją Jacka Gołaczyńskiego

34

5/2006

Marcin Butkiewicz

Internet w instytucjach publicznych
Zagadnienia prawne
Wydawnictwo: Difin sp. z o.o.,2006
ISBN: 83-7251-573-5
Objętość: 238 stron

Informatyzacja urzędów po uchwaleniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zostanie zdynamizowana. Korzystanie z Internetu w instytucjach publicznych stanie się koniecznością, ponieważ ustawa nakłada konkretne obowiązki związane z tym medium. Książka zawiera interpretację dotychczasowych uregulowań prawnych dotyczących korzystania z Internetu przez instytucje publiczne. Jednocześnie ma przybliżyć prawo Internetu osobom odpowiedzialnym za wdrażanie tej sieci w jednostkach państwowych i samorządowych oraz osobom zamierzającym, czy zmuszonym korzystać z Internetu w kontaktach z instytucjami publicznymi. W książce można znaleźć zagadnienia prawne związane m.in. z podpisem elektronicznym, korzystaniem z Internetu w administracji, sądownictwie, informatyzacją zamówień i elektronicznymi podatkami.

Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym
Pod redakcją Jacka Gołaczyńskiego
Wydawnictwo: Difin sp. z o.o.,2005
ISBN: 83-7251-536-0
Objętość: 320 stron

Problematyka umów zawieranych za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość była dostrzegana już dawno. W szczególności zauważono potrzebę regulacji sfery identyfikacyjnej autorów oświadczeń woli składanych w ten sposób. Książka stanowi próbę omówienia pojęcia umowy elektronicznej, w szczególności przez wskazanie możliwych kryteriów podziałów. Szczegółowe rozważania dotyczą zagadnień: elektronicznych oświadczeń woli, zwierania umów elektronicznych, elektronicznej formy czynności prawnych, pieniądza elektronicznego jako podmiotu świadczenia pieniężnego, umów elektronicznych w prawie wspólnotowym i w wybranych państwach, a także zagadnień kolizyjnych umów elektronicznych.

Oprac. Michał Koralewski