Logistyka.net.pl

78% polskich eksporterów z sektora MŚP generuje przychody z e-commerce

Gospodarka cyfrowa źródłem optymizmu i wzrostu sprzedaży w europejskim sektorze MŚP
SME Export Report
1 | SME Export Report

Wstęp Świat staje się coraz mniejszy i coraz lepiej zdigitalizowany, tworząc tym samym wiele możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). To niezwykle ważne dla firm chcących wykorzystać swój potencjał na skalę międzynarodową i przybliżyć się do zagranicznych rynków.

David Binks
Prezes FedEx Express Europe oraz
CEO TNT
Luty 2017

Europa jest największym na świecie wspólnym rynkiem w zakresie gospodarki i handlu. 28 państw członkowskich Unii Europejskiej eksportuje swoje towary oraz usługi warte 7,1 biliona dolarów - to więcej niż Chiny i USA razem wzięte. Nic więc dziwnego, że europejskie MŚP to żywe i optymistyczne społeczności, wpisujące się w trend panujący aktualnie na całym świecie.

Jako kontynent możliwości Europa odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarki cyfrowej.
Fizyczne i cyfrowe sieci połączeń w całej Europie wciąż się scalają - to zasługa dostawców usług logistycznych, którzy pomagają napędzać wzrost sprzedaży umożliwiając szybsze i tańsze doręczenia. W rezultacie nasze relacje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami rozwijają się, a wiele z nich polega na nas w dotarciu do nowych rynków. Dzięki współpracy z MŚP możemy pomóc im wykorzystać nowe możliwości oferowane przez gospodarkę cyfrową.
Nasz raport SME Export Report pokazuje nie tylko działalność eksportujących MŚP w Europie, ale także to, jak blisko są ze sobą powiązane gospodarka cyfrowa i globalny handel. Odzwierciedlając opinie
4500 członków kadry kierowniczej w całej europejskim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, badanie pokazuje siłę MŚP na międzynarodowych rynkach. Z raportu jasno wynika, że przyszłości przyniesie im wiele dobrego, stąd też optymistyczne prognozy na kolejne
12 miesięcy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem wzrostu w każdym kraju. Ten raport zawiera mnóstwo bezcennych spostrzeżeń na temat rozwoju, wyzwań i perspektyw stojących przed sektorem MŚP pod kątem eksportu oraz wpływu innowacji na gospodarką cyfrową, rozwój i logistykę.
Raport podkreśla także wzrost znaczenia eksportu MŚP w Europie i poza nią.

Profesor Joe Nellis
Globalna gospodarka, przepisy, rozwój i wydajność
Cranfield University

Nasze badanie z pewnością okaże się interesujące nie tylko dla tych, którzy pracują w różnych sektorach MŚP, ale także dla liderów opinii i decydentów.

*  edEx SME Export Report to badanie wykonane przez Harris Interactive na zlecenie FedEx Express. 9000 pracowników
F wyższego szczebla z całego świata, wliczając w to 4500 z europejskiego sektora MŚP (Francja, Wielka Brytania, Niemcy
Hiszpania, Włochy, Polska, Belgia i Holandia), wzięło udział w wywiadach przeprowadzonych online i przez telefon.
Ankietowani reprezentowali firmy różnej wielkości: mikro (1-9 pracowników zatrudnionych na pełny etat), małe (10-49 pracowników zatrudnionych na pełny etat) i średnie (50-249 pracowników zatrudnionych na pełny etat). Wszystkie dane dotyczą MŚP, które aktualnie zajmują się eksportem - stan na wrzesień 2016.

2 | SME Export Report

1. UN Data for 2014, publikacja w grudniu 2015
2. EU Commission, Winter 2016 Economic Forecast

Najważniejsze wnioski:
Dochody z eksportu stanowią znaczną część ich całkowitych przychodów - eksport to całkowitych dochodów eksportujących MŚP

Gospodarka cyfrowa napędza wzrost eksportu poprzez e-commerce, m-commerce i sprzedaże
„społecznościowe”
% eksportujących MŚP odnotowuje


przychody ze sprzedaży e-commerce, co stanowi ich całkowitych średnich dochodów

Relacje między eksportującymi MŚP a dostawcami usług logistycznych pogłębiają się
% 72% eksportujących MŚP potwierdza

3 | SME Export Report
znaczenie operatorów logistycznych w ich rozwoju od etapu start-upu

GLOBALNY
OPTYMIZM
Dane z całego świata pokazują że
NA wierzy, że w nadchodzącym roku osiągnie większe zyski z e-commerce
przedsiębiorstw z sektora MŚP generuje przychody ze sprzedaży e-commerce

EKSPORTUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWA Z EUROPEJSKIEGO SEKTORA MŚP: TRENDY E-COMMERCE

Przegląd europejskiego rynku eksportowego: 65%
NA
twierdzi, że e-commerce umożliwia im łatwiejszy dostęp do rynków eksportowych
zajmuje się eksportem na terenie Europy

NA
eksportuje poza Europę
generuje przychody z mediów społecznościowych, które odpowiadają za ich całkowitych przychodów

Europejskie MŚP mają wiele powodów do dumy. Łącznie generują ponad 1,6 mln dolarów przychodów z eksportu - to ich całkowitych przychodów
PRAWIE ankietowanych, czerpiących wzrost o 14% w porównaniu z 1,4 miliona dolarów w 2015 korzyści z e-commerce, POŁOWA oczekuje od swoich partnerów roku. Pod tym względem znacznie przewyższają inne regiony na logistycznych szybszych dostaw
% B2C
B2B świecie. Indie jednak wciąż mocno trzymają się na pierwszym miejscu - sięgnęły po nie po podwojeniu swoich przychodów z potrzebuje dodatkowego wsparcia w eksportuszanse na milionów dolarów.4 do odnotowanie przychodów z
Większe przezwyciężaniu trudności, takich jak generuje przychody ze sprzedaży e-commerce, stanowiące e-commerce istnieją w sektorze B2B, niż B2C
wyzwania związanie z odprawą celną

GENEROWANIE PRZYCHODÓW MŚP Z E-COMMERCE - PORÓWNANIE W SKALI EUROPEJSKIEJ WIELKA BRYTANIA HISZPANIA POLSKA HOLANDIA WŁOCHY NIEMCY

BELGIA

% udział przychodów ze sprzedaży e-commerce, generowanych przez eksportujące MŚP
FRANCJA

% udział eksportujących MŚP, które generują przychody ze sprzedaży e-commerce
Badanie FedEx SME Export Research, w którym wzięło udział 4500 małych i średnich europejskich przedsiębiorstw, zostało przeprowadzone przez Harris Interactive na zlecenie FedEx. Ankietowani przedstawiciele kadr kierowniczych reprezentują firmy różnej wielkości: mikro (1-9 pracowników zatrudnionych na pełen etat), małe (10-49 pracowników zatrudnionych na pełen etat) i średnie (50-249 pracowników zatrudnionych na pełen etat).
Przeprowadzono z nimi wywiady online oraz telefoniczne.

PKB NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
•  KB Ameryki Północnej ma wzrosnąć o 2,3% w 2017 roku, czyli o 0,2%
P więcej niż w 20165
•  zrost PKB Azji w rejonie Pacyfiku ma pozostać na poziomie 5,4%
W w 2016 roku, czyli tak samo jak w 20157
•  KB Unii Europejskiej ma wzrosnąć o 1,6% w 206 roku, czyli o 0,1%
P mniej niż w 20158
•  KB Ameryki Łacińskiej i Karaibów ma zmniejszyć się do 1,1% w 2016
P roku, po 0,5% spadku w 20159
•  KB Indii wciąż rośnie, zgodnie z przewidywaniami nawet do 7,6%
P w 2016 roku z poziomu 7,2% w 201510

„Optymistyczne nastawienie MŚP wynika z ich sukcesów w eksporcie, ale dostawcy usług logistycznych, rząd i przedsiębiorstwa nie powinni zapominać, że nadal stoją przed nimi ważne wyzwania. mówi David Binks.

“Zachęcanie MŚP do inwestowania w nowe trendy na rynku i wykorzystanie przewagi, jaką daje im gospodarka cyfrowa, jest konieczne.


3. European Economic Forecast - European Commission, Spring 2016
4. Global Trade in the Digital Economy: Opportunities for Small Businesses”, badanie przeprowadzone przez Harris

Interactive na zlecenie FedEx, wrzesień 2016
5. Bloomberg, January 20, 2017
6. “Regional Economic Outlook”, IMF Asia Pacific Department, October 6, 2016
7. “Regional Economic Outlook”, IMF Asia Pacific Department, October 9, 2015
8. “European Economic Forecast”, European Commission, Spring 2016
9. “Latin America and Caribbean - Overview”, The World Bank, 2016

4 | SME Export Report

10. India Growth Surges More Than Estimated Before Rate Decision”, Bloomberg, May 31, 2016.


OPTYMIZM EUROPEJSKICH MŚP
Te trudności można jednak z łatwością przezwyciężyć. Aby to zrobić, wiele
MŚP inwestuje w nowe technologie (33%), a jedna trzecia wskazuje na dostawców usług logistycznych jako czynnik pomagający osiągnąć im sukces.

9 NA
przewiduje, że ich przychody pochodzące z eksportu pozostaną na takim samym poziomie lub wzrosną w ciągu najbliższych
12 miesięcy

35% prognozuje wzrost średnio o

Chociaż europejskie MŚP pozostają optymistyczne, a ich działalność eksportowa wciąż się rozwija, nadal stoją przed nimi wyzwania biznesowe.
Do najbardziej powszechnych należą:
• Silna konkurencja na innych rynkach (33%)
• Silna konkurencja na terenie ich kraju (31%)
• Wzrost kosztów produkcji (27%)
Te trudności można jednak z łatwością przezwyciężyć. Aby to zrobić, wiele
MŚP inwestuje w nowe technologie (33%), a jedna trzecia wskazuje na dostawców usług logistycznych jako czynnik pomagające osiągnąć im sukces.
“Po globalnym kryzysie finansowym europejska gospodarka powoli się odradza. mówi Joe Nellis. “Daje się zauważyć pewne ożywienie -
” wzrost PKB o około 1,5% w 2017 roku wraz z zanikiem ryzyka deflacji.
Złagodzenie oszczędności budżetowych, w połączeniu z tanim pieniądzem, nadal będzie stymulować popyt niwelując luki na rynku pracy oraz wspierać tworzenie nowych miejsc pracy w wielu najbardziej dotkniętych rejonach gospodarczych.
Zagrożenia dla trwałej poprawy sytuacji nie może być ignorowane szczególnie jeśli chodzi o polityczną niestabilność w świetle wyborów odbywających się w tym roku wielu krajach, w tym w Niemczech, Francji i Holandii.


DIGITALIZACJA EUROPY:
Gospodarka cyfrowa wciąż się rozwija i podsyca optymizm całej społeczności MŚP - szacuje się, że sprzedaż e-commerce w kategorii B2C w Europie sięgnie w tym roku 598 miliardów euro. Łatwość, z jaką MŚP mogą teraz docierać do swoich odbiorców, a także do nowych rynków, daje im mnóstwo możliwości rozwoju. Ponad 80% europejskich MŚP, które zajmują się eksportem, generuje przychody ze sprzedaży e-commerce, co stanowi średnio 27% ich całkowitych dochodów.
Choć e-commerce jest główną siłą napędową gospodarki cyfrowej, małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają także z innych platform. Ponad połowa (55%) odnotowuje przychody z m-commerce (handlu mobilnego), podczas gdy 65% generuje je za pośrednictwem mediów społecznościowych.

5 | SME Export Report

Sprzedaż: e-commerce, m-commerce i media społecznościowe:
Gospodarka cyfrowa obejmuje trzy główne platformy: e-commerce, m-commerce i social commerce, przy czym każda z nich prezentuje różne możliwości i korzyści dla MŚP

MŚP częściej odnotowują przychody ze sprzedaży

“Ten raport jasno pokazuje, jak ważna jest gospodarka cyfrowa dla przyszłego sukcesu i rozwoju sektora MŚP na całym świecie.
” podkreśla Joe Nellis.
“Prawie dwie trzecie MŚP korzysta z mediów społecznościowych aby zwiększyć swoją sprzedaż. Przewiduje się, że ten trend będzie jeszcze bardziej powszechny, ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z potencjału mediów społecznych i możliwości dotarcia przez nie do wybranych grup odbiorców.
Internet skraca dystans - małe i średnie przedsiębiorstwa mogą dzięki niemu korzystać z coraz to nowszych możliwości.


E-COMMERCE
E-commerce jest obszarem rozwoju dla wielu europejskich MŚP - 29% z nich twierdzi, że zauważyło wzrost swoich dochodów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a ponad jedna trzecia przewiduje dalszy wzrost w ciągu najbliższych 12 miesięcy. MŚP dopatrują się przyczyny wzrostu handlu elektronicznego w:
• Łatwiejszym dostępie do rynków (38%)
• Możliwości przetwarzania zamówień klientów online (36%)
Logistyka również odgrywa ważną rolę we wspieraniu dalszego wzrostu przychodów w gospodarce cyfrowej. MŚP potrzebują szeregu dostosowanych usług logistycznych, w tym szybszych (48%) i bardziej elastycznych (39%) doręczeń oraz możliwości radzenia sobie z dodatkową pracą, gdy mają wyjątkowo dużo zleceń (32%).

Europejskie MŚP i cyfrowa gospodarka
E-commerce

M-commerce

Social media
odnotowuje zwiększone przychody
generuje przychody
są używane do celów sprzedażowych
6 | SME Export Report
B2B
B2C

M-COMMERCE
M-commerce plasuje się tuż za e-commerce - 55% MŚP odnotowuje przychody poprzez kanał mobilny, co stanowi średnio 18% ich całkowitych dochodów. Wzrost można przypisać rozwiązaniom, z których korzysta wiele firm i klientów - niektóre przedsiębiorstwa używają nawet stron mobilnych, aby zwiększyć swoją sprzedaż.11

“Gospodarka cyfrowa ma wiele aspektów, które większość MŚP może z powodzeniem wykorzystać. mówi David Binks. “Po znalezieniu
” odpowiedniej dla siebie platformy, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć sprzedaż poprzez swoje zaangażowanie w mediach społecznościowych lub pozwolić klientom na zamawianie towarów za pośrednictwem telefonu komórkowego. MŚP powinny dostrzegać możliwości, które nie tylko pozwolą im się rozwijać, ale także zwiększą ich konkurencyjność na światowych rynkach.


SOCIAL MEDIA
Media społecznościowe pozostają ważną siłą w zdigitalizowanym świecie
- klienci i firmy coraz częściej wykorzystują tę platformę jako swój punktu wejścia do odkrywania nowych produktów/usług przed zakupem. Na tej podstawie można stwierdzić, że prawie dwie trzecie (65%) MŚP branych pod uwagę w Raporcie korzysta z mediów społecznościowych do celów handlowych.
Wiele przedsiębiorstw przypisuje swój sukces w mediach społecznych możliwości efektywniejszego docierania do swoich klientów (48%), jak również dostępowi do nowych rynków na całym świecie (44%).
Wydarzenia takie jak Dzień Singla, czyli największa na świecie impreza handlowa, pokazały, jak firmy mogą wykorzystywać media społecznościowe w celu zwiększenia swojej sprzedaży i docierać do potencjalnych klientów.12

Social media sales
Tradycyjne platformy społecznościowe

Aplikacje do wysyłania wiadomości
Aplikacje zapewniające dostęp do wiadomości biznesowych
11. The Guardian, One-click checkouts and pay-by-selfie: the rise of mobile commerce, 2016
12. Shengli Digital, Singles’ Day is Coming. Are You Ready?, 2016

7 | SME Export Report

M-commerce revenue

W ostatnim roku jedna czwarta eksportujących MŚP w Europie odnotowała zwiększone dochody z m-commerce, a oczekuje dalszego wzrostu w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Rola logistyki:
Wzrost i zmieniający się charakter możliwości eksportowych dostępnych dla MŚP mają pozytywny wpływ na ich relacje z dostawcami usług logistycznych, które stają się wpływową siłą wspierającą małe i średnie przedsiębiorstwa.
“Związek między logistyką i MŚP nigdy nie był silniejszy. dodaje David

Binks. “Przedsiębiorcy chcą się rozwijać i zdobywać wiedzę o tym, jak wykorzystywać trendy rynkowe, aby nie pozostać w tyle. Wzrost gospodarki cyfrowej sprawił, że klienci oczekują teraz tanich i szybszych doręczeń. Przy wsparciu ze strony dostawców usług logistycznych MŚP mogą lepiej odpowiadać na te potrzeby, zwiększać sprzedaż i w konsekwencji nieustannie się rozwijać. “

•  onad trzy na dziesięć MŚP (31%) uważa, że stają się coraz bardziej
P zależne od dostawców usług logistycznych
•  2% potwierdza znaczenie operatorów logistycznych w ich rozwoju od etapu start-upu
To jasne, że europejskie MŚP odnoszą korzyści wynikające ze zmieniającej się roli logistyki i jej rosnącego znaczenia we wspieraniu ich globalnych ambicji. Ponieważ rynek jest teraz bardziej zdigitalizowany, związek ten może stać się jeszcze silniejszy. Ponad jedna trzecia (34%) eksportujących
MŚP uważa aspekt logistyczny za “istotny” lub “bardzo ważny”. Możliwe, że w odpowiedzi na rosnące wymagających klientów ,dostawcy będą teraz oferować im wysokiej jakości usługi logistyczne, tym bardziej, że prawie cztery na dziesięć (39%) europejskich MŚP twierdzi, że są w stanie zapłacić za usługi, dzięki którym ich towary dotrą do klientów najszybciej i najtaniej jak to możliwe - co potwierdza fakt, że 39% klientów z Europy potrzebuje szybszych, a 33% tańszych doręczeń.

Klienci w Europie: oczekują szybszych dostaw oczekują tańszych dostaw

8 | SME Export Report

GOSPODARKA CYFROWA: POWÓD
ROZWOJU EUROPEJSKICH MŚP ZAJMUJĄCYCH SIĘ EKSPORTEM
Podsumowując, w wyniku rozwoju gospodarki cyfrowej europejskie MŚP stały się częścią dużej i wciąż rozrastającej się społeczności.
MŚP nieustannie udowadniają swoją elastyczność i łatwość adaptacji do zmieniających się warunków panujących na rynku, wykorzystując aktualne trendy handlowe. Ma to duży wpływ na optymizm zauważalny wśród MŚP w stosunku do nowych perspektyw eksportowych.
FedEx SME Export Report podkreśla rolę gospodarki cyfrowej i to, że e-commerce jest tutaj kluczowym czynnikiem. Zapewniając sektorowi MŚP wiele możliwości, gospodarka cyfrowa zachęca przedsiębiorców do odkrywania nowych rynków, adaptowania nowych technologii oraz rozwijania łańcuchów dostaw poprzez pogłębianie relacji z dostawcami usług logistycznych. Z satysfakcją obserwujemy, jak digitalizacja pozytywnie wpływa na europejskie przedsiębiorstwa, a FedEx nieustannie zapewnienia im odpowiednie narzędzia i wsparcie, aby mogły wciąż się rozwijać.
“Ten raport pokazuje również, w jakim stopniu przyszły wzrost i sukces MŚP jest zależny od dostępu do ulepszonych usług logistycznych. mówi

Joe Nellis. “Coraz szybsze i bardziej elastyczne systemy doręczeń muszą stać się priorytetem w świecie, w którym konsumenci są wymagający, a czas niezwykle cenny.
Głębokość i jakość relacji pomiędzy eksportującymi
MŚP a dostawcami usług logistycznych będzie mieć kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu obu podmiotów.


9 | SME Export Report

Fakty dotyczące Polski:
Przychody uzyskane z eksportu wśród polskich MŚP wynoszą 60% ich całkowitych dochodów. Wiele MŚP jest przekonanych o swoich możliwościach rozwoju, w szczególności w odniesieniu do eksportu na rynki pozaeuropejskie, wskazując Azję jest najlepszy rejon eksportowy. Zwiększona obecność polskich MŚP na innych rynkach jest wynikiem wykorzystania wielu kanałów dystrybucji - korzysta z nich 43% przedsiębiorstw. Prognozy dla rodzimych MŚP zajmujących się eksportem są coraz bardziej optymistyczne, co podkreśla fakt, że jedna trzecia przewiduje wzrost przychodów dzięki eksportowi na rynki pozaeuropejskie.
Sektor e-commerce wpływa na rozwój rynku eksportowego, stanowiąc 30% dochodów polskich MŚP zajmujących się eksportem.
•  8% respondentów stwierdziło, że ich przychody z e-commerce wzrosły, a prawie jedna czwarta (24%) przewiduje, że wzrosną one w ciągu najbliższych
12 miesięcy.

Powody wzrostu e-commerce Łatwiej jest dokonywać sprzedaży typu cross-sell/up-sell w sieci
Uruchomiliśmy procedurę zwracania produktów w trybie online
Posiadamy bezpieczny system płatności online
Dysponujemy systemem odpowiadania na pytania klientów w trybie online
Nasi klienci wolą robić zakupy online

Polskie MŚP coraz lepiej radzą sobie na rynku m-commerce.
•  5% respondentów odnotowuje przychody właśnie za pośrednictwem tej platformy. Średnio stanowią one 18% ich całkowitych dochodów.

Mapa przedstawiająca eksport do innych krajów

95% Europa
Ameryka
Północna

Ameryka Łacińska

10 | SME Export Report
Bliski Wschód 16%
Afryka
17% Azja

Azja w rejonie
Pacyfiku

Mariusz Mik, wiceprezes FedEx Express ds. operacji w Europie Środkowej i Wschodniej :
“Gospodarka cyfrowa stała się w Polsce ściśle powiązana z rynkiem eksportowym, co oznacza, że nasze małe i średnie przedsiębiorstwa mają przed sobą świetne perspektywy rozwoju. Należy podkreślić, że są one bardzo otwarte na zmiany powstałe na skutek wzrostu znaczenia gospodarki cyfrowej i wykazują się dobrą znajomością ważnych zagranicznych rynków, takich jak Azja. Dobrze rokuje to na przyszłość”

Aby dowiedzieć się więcej o FedEx SME Export Report, odwiedź stronę fedex.com/pl/lub skontaktuj się z naszym
Biurem Obsługi Klienta pod numerem 801 002 800.

11 | SME Export Report

Wartość wygenerowana przez przeciętne MŚP z eksportu na poziomie globalnym, europejskim i polskim
Europe

US$1.591 milion
Świat

US$1.504 milion

Polska

US$1.273 milion

12 | SME Export Report