Logistyka.net.pl

Wideorozmowa ze sprzedawcą

sprzęt i technologie

Wideorozmowa
ze
z VideoSklepu bezpłatnie, sprzedawcą. Firma Vid-
w ramach wykupionego

Com sp. z o.o. zaprezento-
abonamentu okresowego.
wała nową formę komunikacji

Kontakt klienta ze skle-
z klientem - wideorozmowę.
pem online odbywa się

Jest już pierwsza platforma
poprzez wideokomunika-
sprzedażowa, która udostępnia
tor, stanowiący integralną
kontakt wideo swoim klientom
cześć strony interneto-

- Brutto.pl (www.brutto.pl).
wej. Aplikację do obsługi

Wszystkie sklepy zgromadzone

VideoSklepu instaluje jedy-
w wirtualnym pasażu handlo-
nie sprzedawca na swoim
wym Brutto.pl mogą korzystać
komputerze.

Mobilny czytnik RFID od Symbol
rozszerzyć obszar działania technolo-
żony we wbudowaną antenę umożli-

Technologies. Firma Symbol Tech-
gii RFID poza punkty przeładunkowe.
wiającą korzystanie z łączy Bluetooth
nologies Inc. wprowadziła do sprzedaży

Urządzenie wraz z montowanym na
i sieci bezprzewodowej. Cechy te oraz
mobilny czytnik RFID drugiej generacji
wózkach widłowych komputerem
zastosowanie systemu operacyjnego
pod nazwą RD5000. Czytnik można

Symbol VC5090 stanowi zintegrowane

Microsoft Windows CE 5.0 upraszczają
instalować na wózkach widłowych, rozwiązanie umożliwiające kierowcom
instalację, serwisowanie i integrację
wózkach paletowych, pakowarkach
szybsze rejestrowanie przyjęć i prze-
czytnika z dotychczasowymi procesami
i innych urządzeniach wykorzystywa-
mieszczeń towarów. Połączenie zalet
i sieciami. Model jest również zgodny
nych w zakresie gospodarki materia-
czytnika RD5000 i komputera VC5090
z przygotowywanym przez firmę
łowej. Dzięki niewielkim rozmiarom
pozwala usprawnić ruch towarów

Symbol systemem sieci radiowej pod
urządzenie może być używane w miej-
w ramach łańcucha dostaw oraz moni-
nazwą Wi-NG (Wireless Next Genera-
scach o ograniczonej przestrzeni. Czyt-
torować produkty, palety i środki trwałe
tion), który ułatwi przedsiębiorstwom
nik zapewnia klientom lepszą kontrolę
na różnych odcinkach tego łańcucha.
wdrażanie coraz popularniejszych sieci
zasobów na wszystkich odcinkach

Mobilny czytnik RFID może działać bez
radiowych i zarządzanie nimi z jednego, łańcucha dostaw, ponieważ pozwala
użycia kabli, ponieważ jest wyposa-
centralnego punktu.

Kolejna rewolucja w telekomunikacji. Na rynek VoIP wkracza platforma FreecoNet, która umożliwia prowadzenie darmowych rozmów ze zwykłego telefonu stacjonarnego (od dowolnego operatora). Należy mieć tylko stały dostęp do Internetu, terminal VoIP oraz zarejestrować numer telefonu we FreecoNet. W dniu 18 września 2006 roku FreecoNet rozpoczął działalność w Polsce.
- FreecoNet jest pierwszą ogólnoświatową platformą, która łączy wszystkie liczące się technologie w telefonii VoIP. Ambicją
FreecoNet jest stworzenie globalnej społeczności telekomunikacyjnej, w ramach której wszyscy jej członkowie mogą komunikować się za darmo ze zwykłego telefonu stacjonarnego lub wideofonu, niezależnie od tego, który operator świadczy
który operator obsługuje ten numer i w jakiej technologii. Fre-
usługę takim użytkownikom - mówi Krzysztof Malicki, Prezes
ecoNet to rozwiązanie zarówno dla klientów korzystających

Zarządu firmy Datera Sp. z o.o., twórcy FreecoNet.
z tradycyjnej usługi telefonicznej, jak też dla użytkowników

Funkcjonując jako platforma, FreecoNet umożliwia darmowe

VoIP. Nie wymaga ono od użytkownika zmiany posiadanego
połączenia pomiędzy wszystkimi zarejestrowanymi we Freeco-
przez niego numeru telefonicznego.

Net numerami telefonów stacjonarnych, niezależnie od tego, Opracował: Michał Koralewski