Logistyka.net.pl

Centrum logistyczne dla Wielkopolski - potrzeby i możliwości realizacji - cz. 2

Koncepcje i strategie logistyczne
Copyright © by Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment nie może być kopiowany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek innej formie bez zgody wydawcy.

Ireneusz Fechner
Instytut Logistyki i Magazynowania

Centrum logistyczne dla Wielkopolski - potrzeby i możliwości realizacji (cz. 2) gistycznych wokół centrum logistycznego.

Aktualne możliwości realizacyjne
Wielkopolska nadal czeka na centrum logistyczne o zasięgu międzynarodowym z kolejowym terminalem kontenerowym. Istnieją dwie możliwości.
Albo zostanie zbudowane centrum logistyczne z pełną infrastrukturą, albo należy zmienić koncepcję i budować centrum logistyczne o charakterze rozproszonym.
W pierwszym przypadku rysuje się model realizacyjny złożony z następujących elementów:
1. Kolejowy terminal kontenerowy będący elementem integrującym to centrum z siecią europejskich centrów logistycznych.
2. Terminal celny do obsługi wymiany towarowej Unii Europejskiej z krajami Europy Wschodniej i Azji.
3. Sektor usług logistycznych.
4. Park produkcyjno-technologiczny.
5. Sektor dystrybucji.
6. Usługi towarzyszące.

Na tym tle warto rozważyć możliwe lokalizacje wielkopolskiego centrum logistycznego.
Lokalizacja 1 Poznań - Franowo (rys. 6):
• lokalizacja jest dobra, pod warunkiem ukończenia trzeciej ramy ko-
Rys. 6. Potencjalne lokalizacje centrum logistycznego w Poznaniu na Franowie 1 - Lokalizacja pierwotna, 2 - WGRO-MRS Sp. z o.o.

W drugim przypadku model realizacyjny mógłby przyjąć następującą postać:
1. Kolejowy terminal kontenerowy wraz z zapleczem w postaci placów składowych dla kontenerów i naczep oraz centrum wypożyczania kontenerów, palet i innych opakowań transportowych, oraz zwrotnych pojemników zbiorczych.
2. Podobnie jak w pierwszym wariancie
- terminal celny.
3. Strefa indywidualnych inwestycji na znacznie ograniczonym w stosunku do pierwszego wariantu obszarze, gdzie udostępniane są grunty pod nowe inwestycje operatorów logistycznych.
4. Internetowa platforma usług logistycznych integrująca rynek usług lo-
cieli - Miasto Poznań i PKP użytkujące grunty Skarbu Państwa
• cały teren, o którym mowa, jest dobrze skomunikowany z kolejową stacją rozrządowo-przeładunkową Poznań-Franowo
• problem dróg dojazdowych jest podobny jak w przypadku poprzedniej lokalizacji
• aport gruntów do spółki realizacyjnej może podnieść atrakcyjność inwestycji
• postawa władz lokalnych odegra podobną rolę jak w pierwszej lokalizacji.
Kluczowym elementem obu lokalizacji jest terminal kontenerowy. Istnieją dwie możliwości:
• budowa nowego terminala na terenie centrum logistycznego
• adaptacja na terminal infrastruktury kolejowej znajdującej się wewnątrz układu torowisk przylegających do stacji rozrządowej Poznań-Franowo.

Lokalizacja 3 Gądki - grunty Fundacji Zakłady Kórnickie (rys. 7) munikacyjnej i łącznika autostrado- • odległość od Poznania ok. 13 km wego, który połączyłby centrum lo- • dobre skomunikowanie z drogą kragistyczne z autostradą A jową nr 11 z Poznania do Katowic
• rozdrobnienie własnościowe gruni autostradą A tów będzie poważną przeszkodą w realizacji inwestycji
• ceny gruntów we wskazanej lokalizacji mogą zagrozić realizacji inwestycji
• postawa władz lokalnych będzie znaczącym czynnikiem powodzenia lub niepowodzenia inwestycji.
Lokalizacja 2 Poznań - Franowo - teren stanowiący własność WGRO-MRS
Sp. z o.o. i jej otoczenie (rys. 6)
• istnieje spółka dysponująca terenem o powierzchni ok. 15 ha
• wokół terenów spółki jest dostępny teren o łącznej powierzchni ok. 45 ha, którym dysponuje dwoje właści-

Centrum logistyczne

Rys. 7. Centrum logistyczne - lokalizacja w Gądkach

Logistyka 1/2004
Koncepcje i strategie logistyczne
Copyright © by Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment nie może być kopiowany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek innej formie bez zgody wydawcy.
z operatorami logistycznymi. Część z nich współpracuje na zasadach partnerstwa strategicznego z jednym lub kilkoma dużymi dostawcami, ale dla zmniejszenia ryzyka poszukują innych klientów, którzy uzupełniliby ich portfel zleceń. Aby tak się stało, muszą być widoczni. Ponadto, co potwierdzali w rozmowach operatorzy pytani na okoliczność poruszanego w artykule problemu, centrum logistyczne może być atrakcyjne dla małych i średnich firm, które poszukują zamówień na
Lokalizacja 4 Konin - Stare Miasto
• dobra lokalizacja w stosunku do dro- otwartych rynkach.
Badania przeprowadzone na potrzegowego układu komunikacyjnego
• duże rezerwy terenu pod inwestycje by niniejszego artykułu, aczkolwiek nie
• miejscowy plan zagospodarowania te- reprezentatywne, dają pewien pogląd renu zapewniający możliwość realiza- na rolę, jaką może odegrać centrum logistyczne. cji inwestycji w centrum logistyczne
• dobry klimat dla inwestorów ze strony władz lokalnych
Pogląd operatorów logistycznych
• planowana inwestycja w terminal celny
Część dużych firm, które dysponują
• brak na miejscu infrastruktury kolejowej i konieczność dojazdu do niej infrastrukturą i prowadzą działalność przez centrum Konina i przeprawę w Wielkopolsce, postrzegają centrum logistyczne jako konkurencję. Firmy te mostową na Warcie. mają stałych klientów i wolą ich obsługiwać indywidualnie. Ponadto stagnaOcena potencjalnego cja w gospodarce i słaby popyt pozainteresowania udziałem wstrzymują je od inwestowania. Ten w realizacji lub współpracą element może się zmienić, gdy gospodarka nabierze rozpędu. Większość anz centrum logistycznym kietowanych dużych operatorów logiPotencjał gospodarczy województwa stycznych podkreśla głównie trzy elewielkopolskiego sugeruje duże zainte- menty, w których upatrują êródeł właresowanie ze strony przyszłych użyt- snych korzyści w ewentualnej współkowników centrum logistycznego. Rze- pracy z centrum logistycznym: czywiste potrzeby w tym zakresie mo- • przewozy intermodalne gą być określone jedynie po badaniach • usługi celne rynku. Sygnalizowane wcześniej konse- • elektroniczna platforma informacyjno-transakcyjna. kwencje braku centrum logistycznego z pewnością osłabiły zainteresowanie
Ponieważ operatorzy logistyczni ze strony tych operatorów logistycznych, którzy zainwestowali w infra- wskazują jako podstawowy atut censtrukturę w innych lokalizacjach. Nadal trum logistycznego transport multimojednak pojawiają się inwestorzy, dotąd dalny, warto przy okazji zauważyć, że nieobecni na krajowym rynku lub mają wobec dotychczasowej oferty na w Wielkopolsce, którzy poszukują tego rodzaju przewozy stosunek krymiejsca do osiedlenia. Ponadto obser- tyczny, a ich główne zarzuty dotyczą: wowana w ostatnich latach tendencja • dłuższego łącznego czasu transportu niż w przypadku transportu samodo skracania łańcuchów dostaw oraz chodowego zacieśniania współpracy producentów
• niekonkurencyjnych stawek przewoz dostawcami powoduje, że ci ostatni zowych lokują się w pobliżu dużych odbiorców, którzy są ich strategicznymi partnerami • zbyt długiej lub utrudnionej drogi dojazdowej do terminali. biznesowymi. Podobnie rzecz się ma

• w bezpośrednim sąsiedztwie istnieje kolejowy terminal kontenerowy firmy POLZUG
• dobry klimat dla inwestorów ze strony właściciela terenu Fundacji Zakłady Kórnickie i władz lokalnych
• brak możliwości sprzedaży gruntów inwestorom, ale istnieje opcja wieloletniej dzierżawy
• atrakcyjne warunki dzierżawy gruntów. Średnie i małe firmy widzą w centrum logistycznym możliwość rozbudowania własnej oferty o bardziej złożone usługi i zwiększenia tym samym jej konkurencyjności. Postrzegają centrum logistyczne jako szansę na wzbudzenie popytu na ich usługi. Brak im jednak środków do inwestowania.

Pogląd nadawców i odbiorców
Nadawcy i odbiorcy zakładają, że centrum logistyczne dostarczy bogatszej oferty, a większa podaż usług i ich bogatsza oferta wymuszą wyższą jakość. Producenci podkreślają wygodę współpracy z jednym usługodawcą, ale zakładają, że również on poprawi swoją ofertę dzięki bogatszej ofercie swoich podwykonawców i partnerów.
Dystrybutorzy zwrócili uwagę na możliwość wykorzystywania potencjału centrum logistycznego jako platformy crossdockingu, gdzie następowałyby przeładunki dostaw całopojazdowych, realizowanych przez ciężarowy transport samochodowy na samochody dostawcze dowożące towary do poszczególnych placówek sieci i drobnego detalu.
Poza wszystkim, centrum logistyczne jest atrakcyjne dla firm poszukujących lokalizacji i z tego punktu widzenia może liczyć na duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Inwestorami tymi mogą być nie tylko operatorzy logistyczni, ale także przedsiębiorstwa produkcyjne uczestniczące w łańcuchu dostaw dużych producentów i przygotowujące dla nich swoje produkty w formie części, zespołów czy zestawów montażowych.

Literatura
1. I Ogólnopolska Konferencja Centra Logistyczne w Polsce Wrocław 20.04.2001.
2. Centrum Logistyczne Turyngia / Erfurt - Logistyka nr 3/96
3. INTER-PORT POZNA¡ Wstępna koncepcja rozwoju. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Poznań, lipiec 1996 r.
4. Kowalewski T.J., Kowalewski M. Terminal celno - logistyczny Konin - Stare Miasto. Prezentacja Power Point. Materiał niepublikowany.

W jednym z kolejnych numerów „Logistyki” autor zamierza omówić dokładniej lokalizację w Gądkach.
Wykorzystano badania prof. Marka Ciesielskiego z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Instytutu Logistyki i Magazynowania.
Logistyka 1/2004