Logistyka.net.pl

Warunki uczestnictwa firm w otwartych sieciach dystrybucyjnych - cz. 1

Magazynowanie i transport wewnętrzny

Michał Kizyn

Warunki uczestnictwa firm w otwartych sieciach dystrybucyjnych (cz. 1)
Przystąpienie Polski do UE wiąże się z nadziejami na ożywienie gospodarki, między innymi dzięki rozszerzeniu rynków zbytu dla towarów krajowych producentów, jak i na możliwości szerokiego dostępu do surowców, materiałów i wyrobów producentów zachodnich.
Podstawowym jednak warunkiem wykorzystania tych nowych możliwości w zakresie pozyskania nowych rynków zbytu dla towarów krajowych producentów, będzie spełnienie obowiązujących w UE standardów dotyczących: funkcjonalności, niezawodności działania, trwałości, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz norm i certyfikatów bezpieczeństwa użytkowania. Jednocześnie możliwość oferowania krajowych wyrobów na rynki zachodnie do sprzedaży
w obrocie detalicznym i hurtowym wymagać będzie spełnienia systemów i standardów obowiązujących w europejskim obrocie towarowym. Odnoszą się one między innymi do: konieczności stosowania znormalizowanych opakowań wyrobów, wprowadzania do obroty towarowego jednostek logistycznych o znormalizowanych parametrach transportowo-magazynowych, systemów znakowania towarów oraz jednostek logistycznych standardowymi, elektronicznymi symbolami i kodami, umożliwiającymi automatyczną ich identyfikację u wszystkich partnerów handlowych, a szczególnie na stanowiskach kasowych w supermarketach. Dotyczy to także stosowania systemów telekomunikacyjnych, a także nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz
Internetu do przekazywania informacji i dokumentów w postać standardowych
61-755 Poznań, ul. Estkowskiego 6 elektronicznych kotel. 061 851 59 75, e-mail: biuro@igmag.com.pl munikatów. Globalne sieci dystrybucyjne działające na rynkach otwartych (europejskich i światowych) realizują przepływy towarów w ramach logistycznych łańcuchów dostaw, sterowanych za pomocą systemów informatycznych, umożliwiających uczestnikom łańcucha sterowanie i monitorowania przepływu towarów poprzez sieć internetową. Zaznaczyć należy, że głównymi ogniwami łańcuOFERUJE: chów dostaw łączącymi dostawców i odNajwyższej jakości urządzenia do obsługi magazynów biorców są ich magasystemy regałów i sprzęt do transportu wewnętrznego. zyny. Magazyny, poSpecjalność firmy - regały do biur, bibliotek i archiwów. między którymi doko-
Logistyka 4/2003
nywany jest przepływ towarów, informacji i dokumentów, muszą być w pierwszej kolejności przygotowane do włączenia się do uczestnictwa w zintegrowanych łańcuchach dostaw, poprzez spełnienie odpowiednich wymagań i warunków zawartych w obowiązujących w kraju przepisach, normach i standardach skorelowanych z wymaganiami obowiązującymi w globalnych sieciach dystrybucyjnych UE. Podstawowe warunki jakie należy w szybkim czasie wprowadzić w przedsiębiorstwie, a szczególnie w jego magazynach to:
• współuczestnictwo w logistycznych łańcuchach dostaw z wybranymi kontrahentami handlowymi o długotrwałej i partnerskiej współpracy, wprowadzenie opakowań wyrobów spełniających wymagania w odniesieniu do: wymiarów, konstrukcji, wykonania, certyfikacji, oznakowania symbolami logistycznymi i informatycznymi wg standardów EAN•UCC w takim zakresie, ażeby były one czytelne i jednoznacznie identyfikowały wyrób nie tylko w krajowym, lecz także europejskim detalicznym obrocie towarowym
• wprowadzenie znormalizowanych jednostek logistycznych jako standardowej postaci ładunków z wyrobów wprowadzanych do hurtowego obrotu towarowego w zakresie: kształtu, wymiarów, masy, rodzaju urządzeń do formowania i zabezpieczania oraz zasad znakowania symbolami logistycznymi i informatycznymi wg standardów EAN•UCC, umożliwiających monitorowanie miejsca pobytu każdej jednostki logistycznej w łańcuchu dostaw za pomocą globalnego systemu identyfikacji EAN•UCC
• wprowadzenie w przedsiębiorstwie systemu automatycznego gromadzenia danych (ADC) w zakresie sprzętu, oprogramowania oraz znakowania wyrobów symbolami informatycznymi wg standardu EAN•UCC, celem umożliwienia identyfikacji i automa-

Magazynowanie i transport wewnętrzny
tycznego odczytu danych zawartych na opakowaniach towarów otrzymywanych od dostawców - uczestników systemu EAN•UCC
• wprowadzenia w magazynach warunków przechowywania surowców, materiałów i wyrobów, które są określone w normach i przepisach oraz zasad ich ciągłego monitorowania, a także wymagań w odniesieniu do warunków higieniczno-sanitarnych zawartych w Dyrektywach UE (np. zasady GHP, system HACCP itp.) szczególnie w odniesieniu do towarów szybko rotujących
• wprowadzenia nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnych dla umożliwienia elektronicznego kontaktu z otoczeniem (klientami) poprzez ogólnodostępną sieć internetową, w zakresie udostępniania informacji o produkowanych wyrobach, a także wprowadzenia systemu EDI dla elektronicznej wymiany danych i dokumentów handlowych pomiędzy kontrahentami w postaci elektronicznych komunikatów wg standardu
UN/EDIFACT, opracowanych zgodnie z przewodnikiem EANCOM.
Powyższe warunki od dawna zawarte są w krajowych normach, przepisach i standardach, lecz z różnych powodów (konieczność zakupu kosztownego sprzętu, oprogramowania oraz skomplikowane wdrożenia - co stanowiło trudną do pokonania barierę dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także konieczności współudziału partnerów) były w bardzo ograniczonym zakresie wprowadzane w praktyce gospodarczej.
Należy jednak pamiętać o tym, że kontrahenci zachodni, z którymi przewidujemy nawiązać ścisłą współpracę na zasadach partnerskich, będą w sposób bardzo rygorystyczny wymagać od nas i kontrolować stosowanie tych wszystkich systemów i standardów obowiązujących w obrocie towarowym w sieciach dystrybucyjnych UE. W kolejnych numerach czasopisma Logistyka przedstawione zostaną podstawowe przepisy prawne, normy oraz standardy obowiązujące przy wprowadzaniu naszych towarów do obrotu w otwartych sieciach dystrybucyjnych.

II Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki
W dniach 15-19 września 2003 roku w Brnie w Rep. Czeskiej odbędą się II Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki. Wraz z równoległą imprezą-Międzynarodowymi Targami Maszynowymi MSV, są one największą imprezą targową organizowaną przez spółkę Targi Brno. Projekt ten ma kontynuować tradycję środkowoeuropejskich targów logistycznych INTRAMA i CENETRA. W poprzedniej, I edycji Targów
Transportu i Logistyki w 2001 r. wzięło udział 221 firm z 14 krajów.
Targi Transportu i Logistyki w Brnie odbywają się w cyklu dwuletnim i obejmują takie grupy produktów, jak: statki, pojazdy szynowe, samoloty, dêwigi, urządzenia podnoszące, windy, wózki i urządzenia transportowe, urządzenia manipulacyjne, rusztowania, maszyny dla branży opakowań przemysłowych, technika magazynowa, maszyny i urządzenia montażowe, badania, instytucje w branży logistyki i transportu itp. Targom będą towarzyszyć specjalistyczne konferencje i seminaria. Patronat nad targami objął Czeski Związek Logistyczny oraz Czeskie Zrzeszenie Spedytorów i Logistyków. Informacje: ww.targi.brno.pl

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (Good
Higienic Practice)
2 Analiza Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Logistyka 4/2003