logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Logistyka produkcji przedsiębiorstwa odzieżowego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kategoria logistyka została zdefiniowana przez Instytut Logistyki w 1998 roku jako zarządzanie strategiczne łańcuchem dostaw, który zawiera zapotrzebowanie, produkcję, dystrybucję i zagospodarowanie odpadów, łącznie z towarzyszącą tej działalności: transportem, magazynowaniem i technologią informatyczną. W tym samym okresie nastąpił przełom w rozwoju metod zarządzania logistycznego. Pojawiły się jego następujące metody:

  • interfunkcyjna, wykorzystująca narzędzia zarządzania: kalkulację kosztów, obsługę logistyczną oraz obsługę zapasów
  • interorganizacyjna, polegająca na koordynacji operacji realizowanych przez różne organizacje (uwzględnia różne kultury organizacyjne, wartości, struktury, procedury organizacyjne i systemy informatyczne oraz motywację do osiągania wspólnych celów i pozycję organizacji wewnątrz łańcucha dostaw).

Rozwój logistyki spowodował pojawianie się nowych definicji tego pojęcia. W XXI wieku autorzy określają, że jest to integracja procesów biznesowych, od źródeł pozyskania surowców do ostatecznego odbiorcy, wespół z obsługą serwisową i informacją umożliwiającą tworzenie wartości dodanej dla klienta. Takie sformułowanie pozwala stwierdzić, że krytycznym elementem zarządzania logistycznego jest przepływ zasobów (surowców, pracy, produktów, kapitału), a jego istotą obniżanie kosztu wprowadzania produktu na rynek oraz szybszy i łatwiejszy transfer zasobów pomiędzy rynkami. Z kolei system logistyczny przedsiębiorstwa został zdefiniowany jako system przestrzenno - czasowej transformacji towarów, który dzielimy na logistykę zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, części zamiennych i powtórnego zagospodarowania odpadów. Przedmiotem artykułu będzie logistyka produkcji w przedsiębiorstwie odzieżowym.

Zadania logistyki produkcji odzieży i jej informatyczne wspomaganie
Logistyka produkcji to organizacja systemu produkcyjnego wraz z jego najbliższym otoczeniem magazynowo - transportowym. Badania własne wykazały, że w przedsiębiorstwie odzieżowym obejmuje ona następujące zadania:

  • planowanie, organizację i kontrolę procesu produkcji odzieży
  • magazynowanie i ewidencję robót w toku produkcji odzieży
  • transport wewnątrzzakładowy
  • gospodarkę odpadami poprodukcyjnymi.

Planowanie, organizacja i kontrola procesu produkcji odzieży.
Planowanie produkcji wykonuje się w firmach odzieżowych w oparciu o plany sezonowe (wiosna - lato i jesień - zima). Skorelowanie posiadanego potencjału produkcji firmy z potrzebami sprzedaży oraz optymalizacja kosztów wytwarzania powoduje często podział zadań produkcyjnych i częściowe przekazanie ich do realizacji poza przedsiębiorstwo. Jak wykazały badania, udział outsourcingu i offshoring′u w przedsiębiorstwach odzieżowych był następujący:
1) całą produkcję odzieży poza firmą realizowało 6,9% próby badawczej;
2) ponad połowę produkcji zlecało na zewnątrz 6,9% próby;
3) mniej niż połowę produkcji zlecało 37,9% próby;
4) 48,3% próby korzystało wyłącznie z własnego potencjału produkcji.

Zbilansowane moce produkcyjne stanowiły podstawę do planowania miejsca i czasu realizacji poszczególnych modeli odzieży przez wskazane zespoły w firmie i poza nią. W prowadzonych badaniach nie stwierdzono korzystania ze specjalistycznego oprogramowania w planowaniu operatywnym. Zwykle stosowano proste, deterministyczne zależności do planowania i synchronizacji kolejnych faz procesu konfekcjonowania odzieży. Składa się on z produkcji wykrojów, wykonania połączeń klejowych i nitkowych oraz obróbki cieplnej wyrobów (międzyfazowej i końcowej). Organizacja produkcji odzieży obejmuje obszary:
1) kadrowe (wymagana ilość pracowników o zadanych kwalifikacjach i w określonym czasie do realizacji zdefiniowanego procesu technologicznego);
2) techniczne (niezbędne maszyny i urządzenia);
3) materiałowe (optymalna ilość materiałów/półfabrykatów na stanowiskach pracy).

Wymienione obszary warunkują wybór systemu konfekcjonowania odzieży: taśmowy, taśmowo - sekcyjny, sekcyjny z synchronizowanymi grupami obróbczymi, potokowy.
Istotnym czynnikiem determinującym organizację procesu produkcji jest wielkość zamówienia na dany model odzieży, możliwość łączenia produkcji kilku modeli w jednym procesie, itp. Wszystkie podejmowane działania organizacyjne mają na celu optymalizację kosztów wytwarzania oraz uzyskanie produktu wysokiej jakości. Kontrola procesu produkcji odzieży jest prowadzona przez brygadzistów w zespołach, którymi kierują. Dotyczy ona:
1) zgodności wykonania poszczególnych operacji z dokumentacją techniczno - technologiczną dla wyrobu;
2) jakości wykonania wszystkich węzłów technologicznych;
3) synchronizacji pracy stanowisk w zespole;
4) optymalizacji czasu wykonania produktu;
5) dbałości o bezpieczeństwo i atmosferę pracy podległego zespołu pracowników.

Magazynowanie i ewidencja robót w toku produkcji odzieży.
Zapasy robót w toku są niezbędne do utrzymania ciągłości pracy, lecz ich nadmiar wpływa negatywnie na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Sposoby magazynowania zapasów w procesie produkcji odzieży bywają różne. Przechowywane są w wózkach transportowych i/lub na specjalnych regałach oraz przy stanowiskach pracy. Efektywne sterowanie zapasami i robotami w toku produkcji polega na prognozowaniu optymalnego zużycia oraz ciągłej ich kontroli. Określenie wielkości robót w toku każdego zespołu produkcyjnego dokonano na podstawie autorskiego algorytmu. Była to różnica pomiędzy ilością pobranego półfabrykatu na podstawie zlecenia produkcyjnego - dokument rozchodu wewnętrznego z magazynu RW, ilością przekazanych zwrotów półfabrykatu do magazynu - dokument ZW, a ilością przekazanych produktów do magazynu wyrobów gotowych - dokument K2. Suma ilości wyrobów określonych w dokumentach K2 powinna bilansować ilości zadane przez zlecenie produkcyjne na dany wzór odzieży. Prezentowany algorytm stał się podstawą utworzenia oprogramowania komputerowego nadzorującego wielkość zapasów robót w toku produkcji. Stopień szczegółowości ewidencji obejmował: datę produkcji, numer zespołu realizującego zadanie, symbol SWW, nazwę modelu odzieży oraz zadaną ilość sztuk. Przyjęto, że rozliczanie stanu zapasów w zespołach odbywać się będzie raz na dobę, po zakończeniu pracy. Projekt ten przygotowano na potrzeby przedsiębiorstwa, w którym autorka pełniła wówczas funkcję dyrektora produkcji. Napisane oprogramowanie stosowane było w praktyce i potwierdziło wysoką efektywność tego narzędzia do kontroli zapasów robót w toku produkcji. Tak więc nadmierne zapasy w tym obszarze świadczą o niewłaściwym kierowaniu produkcją i powodują zamrażanie środków finansowych, czyli wzrost kosztów wytwarzania. Ich optymalizacja jest ważnym zadaniem logistyki produkcji. Tymczasem, jeszcze w wielu przedsiębiorstwach odzieżowych nadzór nad robotami w toku odbywa się intuicyjnie, a dla potrzeb opracowania bilansu rocznego wykonuje się inwentaryzację z natury robót w toku. Zakłóca ona tok pracy, a jej wyniki nie mają wpływu na bieżące zarządzanie produkcją. Do prawidłowego kierowania operatywnego są niezbędne codziennie weryfikowane informacje o stanie zapasów w toku produkcji.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2009.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 marzec 2012 13:18

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Raport DHL i Cranfield School of Management - e-commerce zmienia…

Raport DHL i Cranfield School of Management - e-commerce zmienia usługi B2B

DHL Express, we współpracy z Cranfield School of Management, opublikował białą księgę. Zawiera ona wyniki...

Nowa platforma grupy Kuehne + Nagel

Nowa platforma grupy Kuehne + Nagel

Podczas konferencji Trans Pacific Maritime Annual Conference w Stanach Zjednoczonych grupa Kuehne + Nagel ogłosiła...

Sprawdź swój system identyfikowalności (traceability)

Sprawdź swój system identyfikowalności (traceability)

Traceability (identyfikowalność) to sposób na niezawodny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcuchów dostaw m.in. w...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj