Logistyka.net.pl
Ten artykuł jest płatny. Dostęp wyłącznie za opłatą.

Finansowanie łańcucha dostaw (SCF) na przykładzie rynku amerykańskiego

Koncepcje i strategie logistyczne

Iwona Okrasińska

Finansowanie łańcucha dostaw (SCF) na przykładzie rynku amerykańskiego
Koncepcja łańcucha dostaw zakłada projektowanie, realizowanie i kontrolowanie przepływów produktów w całym procesie, utożsamianym z „jednym” przedsiębiorstwem. Alokacja działań oraz kosztów następuje tam, gdzie jest to zasadne z punktu widzenia optymalizacji całego łańcucha dostaw. Działania takie mają doprowadzić do wzrostu efektywności ekonomicznej poszczególnych przedsiębiorstw i ich sieci poprzez eliminowanie barier, wzrost integracji i koordynacji oraz maksymalizacji wartości dodawanej na każdym etapie łańcucha dostaw do produktu oczekiwanego przez klienta. Z początkiem lat 90. ubiegłego wieku wzrosło zainteresowanie optymalizacją procesów zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw.
Sukces zarządzania łańcuchem dostaw jest determinowany integracją i koordynacją następujących przepływów: informacji, produktów i gotówki [1]. O ile wyrażenie „Supply chain” (łańcuch dostaw) ma ugruntowane miejsce w języku biznesu, to coraz częściej można spotkać termin „Supply chain finance” (SCF), co można przetłumaczyć jako finansowanie łańcucha dostaw. SCF można ogólnie zdefiniować jako [3]: zestaw rozwiązań z zakresu usług i technologii, które łączą kupujących, dostawców oraz instytucje finansujące, tak, aby poprawić przejrzystość, obniżyć koszt finansowania, dostępność środków pieniężnych w łańcuchu dostaw.
Można zauważyć kilka rozwijających się trendów w ramach następujących obszarów:
● wiedza na temat SCF
● synteza płatności, należności i zapasów
● technologia
● globalizacja.
Kluczowym czynnikiem ograniczającym optymalizację finansowania łańcucha dostaw na rynku amerykańskim jest brak
wiedzy na temat najlepszych praktyk
SCF. Poza tym, zauważono brak współpracujących technologii do zarządzania procesami, występowanie ograniczeń ze strony wewnętrznego IT (technologie informatyczne) dla wsparcia wymaganego systemu, trudności w oszacowaniu potencjalnych oszczędności wynikających z realizacji programu SCF i opory ze strony partnerów w łańcuchu dostaw [3].

Rys. 1. Struktura przedsiębiorstw pod kątem stosowania metod SCF. Źródło: opracowanie własne na podstawie [9].

Według badań przeprowadzonych na rynku amerykańskim, tylko 13% przedsiębiorstw aktywnie używa technik SCF do poprawy Cash Flow i poprawy dostępu do kapitału w finansowaniu łańcuchów dostaw, a nie więcej niż 2/3 badanych organizacji jest w fazie badania i rozpoznania tych technik [9].
Wzrost wartości jest nadrzędnym celem każdego przedsiębiorstwa. Realizacja wyżej wymienionego celu jest uwarunko wa na wie lo ma czyn ni ka mi, któ re zostały przedstawione na rysunku 2.
Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest determinowany przez poziom samofinansowania oraz wzrost i zysk przedsiębiorstwa, przy posiadaniu przez nie płynności fi nan so wej. We współ cze snej
gospodarce rynkowej niezbędnym jest dążenie przez przedsiębiorstwo do zwiększania płynności środków finansowych.
Zwiększenie ruchu pieniądza, poprzez jego szerszy i silniejszy strumień, pozwala zwiększyć efektywność gospodarki finansowej. Dzięki temu, z jednej strony uzyska się zmniejszanie kosztów użycia kapitałów własnych i obcych, z drugiej zaś zwiększenie siły inwestowania w poszczególnych kierunkach działalności gospodarczej firmy. Determinantami płynności są: umiejętność zarządzania zasobami finansowymi, zapasami (materiałami, produkcją nie zakończoną, wyrobami gotowymi, towarami) i należnościami oraz źródła zasilania finansowego przedsiębiorstwa [2]. Źródłem kapitału wytworzonego, który jest wyznacznikiem między innymi poziomu samofinansowania działalności gospodarczej ze źródeł własnych, a w konsekwencji wzrostu własności posiadanych aktywów ogółem oraz coraz wyższych wyników finansowych osiąganych przez przedsiębiorstwo, jest kapitał pracujący, zwany również aktywami obrotowymi netto. Jego wartość bezpośrednio decyduje o szeroko rozumianym rozwoju przedsiębiorstwa, a mianowicie o [2]:
● rozwoju bezpośrednim - poprzez finanso wa nie wła sne ak ty wów ogó łem w przedsiębiorstwie
● rozwoju pośrednim - poprzez spłatę zadłużenia długoterminowego.
Należy podkreślić za M. Krajewskim [2], że wzrost wielkości kapitału pracującego należy ocenić pozytywnie, jeżeli mamy do czynienia z przyrostem płynnych aktywów obrotowych, w krótkim czasie zamienialnych na gotówkę. W przeciwnym wypadku w przedsiębiorstwie występuje nadpłynność finansowa, związana ze stopniowym zamrażaniem środków finansowych w aktywach obrotowych, a w szczególności w zapasach i należnościach.

I. Okrasińska jest doktorantką na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Artykuł recenzowany (przyp. red.).
Reprezentowany jest przez: kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i wynik finansowy nie podzielony.
Logistyka 1/2010

Koncepcje i strategie logistyczne

Na podstawie badań przeprowadzo- oznaczać szybszy dostęp do tańszego kanych wśród globalnych przedsiębiorstw pitału, a dla kupującego: handlowych, Global Business Intelligen- ● optymalizację kapitału pracującego: ce (http://www. globalintelligence. com/) poprzez redukcję posiadanych zapasów odkrył coraz powszechniejsze trendy i poprawę zobowiązań oraz należności w finansowaniu łańcucha dostaw. Konkukrótkoterminowych w bilansie rując na rynkach o zasięgu globalnym, ● redukcję jednostkowego kosztu produkprzedsiębiorstwa organizują swoje łańtu, na przykład poprzez oferowanie docuchy dostaw skupiając się na zarządzastawcom dostępu do zewnętrznego niu zapasami i kapitałem pracującym kapitału po niższym oprocentowaniu, [6]. Zarządzanie kapitałem pracującym skutkującym niższym kosztem sprzeda-

Rys. 2. Piramida wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.
Krajewski: Kapitał pracujący w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw, W: Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Warszawa 2006, s. 305-310.
jest krytycznym elementem sukcesu wysiłków czynionych w ramach zarządzania łańcuchem dostaw, tak zwanego SCM (Supply Chain Management). Finansując należności, zobowiązania i/lub zapasy, powszechnie przyjmuje się, że korzystanie z kapitału pracującego jest najtańszym i najlepszym źródłem dostępnego finansowania. Łącząc ze sobą informacje o fizycznym przepływie dóbr z danymi finansowymi i elastycznymi metodami finansowania, przedsiębiorstwa są nie tylko w stanie zautomatyzować zobowiązania i należności, ale również poprawić tak bardzo pożądaną płynność na wielu poziomach łańcucha dostaw. Dla dostawcy może to
nych towarów lub rabatem za wczesną zapłatę zobowiązań używając środków własnych
● wydłużenie wskaźnika regulowania zobowiązań poprzez oferowanie dostawcom bardziej przejrzystego i przewidywalnego systemu płatności [5].
Przedsiębiorstwa, które ulepszyły cały łańcuch dostaw, cieszą się znaczącymi korzyściami, jak na przykład możliwość wydłużenia okresu regulowania zobowiązań do ponad 50 dni, poprawę Cash Flow lub redukcję jednostkowego kosztu od 5 do 10%.
Ważną różnicą w stosunku do tradycyjnego podejścia do finansowania działalności handlowej jest podniesienie wagi
przejrzystości rozszerzonej informacji w łańcuchu dostaw, aby lepiej oszacować ryzyko transakcyjne i dzięki temu móc zredukować koszt kapitału oraz rozszerzyć linie kredytowe dla sprzedawców.
Uzyskując lepszą przejrzystość zamówienia, statusu ładunku/dostawy i historycznego wykonania (na przykład dostawy na czas, kompletność zamówienia), transakcje finansowe pomiędzy kupującym a sprzedającym mogą być ocenione, zabezpieczone i sprzedane po niższej premii kredytowej, powodującej niższą składkę ubezpieczeniową. W rezultacie można doprowadzić do obniżenia kosztów sprzedanych wyrobów. Wiele banków, innych instytucji finansowych i zewnętrznych organizacji finansujących łańcuchy dostaw tworzą nowe programy w tym zakresie. Takie programy mają:
HSBC, Citigroup, Bank of America, UPS Capital, InStream Financial, Orbian, Demica, PrimeRevenue, TradeCard, EZD Global, SCF Capital and Global Chain Finance.
Poprzez podniesienie przejrzystości i kontroli nad transakcjami w łańcuchu dostaw, SCF umożliwia finansowanie w wielu ogniwach łańcucha, takich jak: surowce do produkcji, produkcję w toku/półprodukty, miejsce załadunku, odprawa celna, przybycie do VMI -magazynu centralnego. Jest to pomocne w uwidocznieniu ukrytej wartości towarów w ciągu całego cyklu życia [5].
Badacze z Aberdeen Group (http://www. aberdeen. com/) wyróżnili cztery główne wskaźniki finansowe dla najlepszych przedsiębiorstw, a mianowicie: przeciętny cykl obrotu gotówki, stosunkowa poprawa w cyklu obrotu gotówki przez ostatnie lata, okres regulowania zobowiązań (DPO) i okres spływu należności (DSO). Według przeprowadzonych badań, około 20% badanych przedsiębiorstw wykazało w ciągu 2 lat poprawę okresu regulowania zobowiązań (DPO) w przypadku kupujących oraz okresu spływu należności (DSO) w przypadku dostawców, przy poprawie oprocentowania finansowania handlu. Są one uważane za najlepsze w swojej klasie przedsiębiorstwa i zostały nazwane „Best-In-Class”. 44% przedsiębiorstw uzyskało poprawę tylko w jednym elemencie i te są uważane za przeciętne, nazwane przez badaczy „Industry Average”. 36% nie widzi poprawy ani pogorszenia w rozważanych elementach i są zaklasyfikowani do grupy pozostających w tyle,
W warunkach polskich wiąże się to z udzielaniem kredytu kupieckiego.

Logistyka 1/2010
Koncepcje i strategie logistyczne

Tab. 1. Porównanie osiąganych wyników przez badane przedsiębiorstwa po stronie kupujących.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9].
nazwani przez badaczy „Laggards”. Najlep- ni czym. Naj lep sze przed się bior stwa sze w swojej klasie przedsiębiorstwa ma- w swojej klasie: ją znacząco lepszy wskaźnik DPO, dłuższy ● więcej niż trzykrotnie chętniej używaprzeciętnie o ponad 13,6 dni, i niższą ją systemu elektronicznej prezentacji o 2,86% stopę oprocentowania finansowafaktury i realizacji płatności (EIPP4), niż nia handlu w stosunku do swoich równopozostający w tyle
● trzykrotnie częściej używają platformy rzędnych konkurentów [9, 5].
Sukces przedsiębiorstwa w stosowaniu płatniczej on-line, z możliwością autoSCF nie jest determinowany ani wielkomatycznego udzielania rabatów i zaścią dochodu, ani branżą. Osiągnąć go twierdzania faktur można zarówno w sprzedaży detalicznej, ● dwukrotnie częściej niż ich konkuprzemyśle farmaceutycznym, motoryzarenci są w stanie wydłużyć terminy płatcyjnym, lotniczym, chemicznym, papierności i uczestniczyć lub wdrażać proTab. 2. Stopień zaawansowania wdrażania technik SCF.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [9].

4 Technologie
gram premiowania wczesnej płatności (ang. early-payment discount)
● są bardziej zaangażowani w używanie technik finansowania łańcucha dostaw niż ich konkurenci i częściej planują wykorzystać nowe możliwości i innowacyjne rozwiązania w ciągu najbliższych 18 miesięcy [5].
Najważniejsze jest to, że liderzy SCF efektywnie zarządzają kosztami oraz tworzą finansowo stabilny łańcuch dostaw, co staje się strategiczną zaletą tych przedsiębiorstw.
Czy jest korelacja pomiędzy technologią a efektywnością finansowania łańcucha dostaw? Najlepsi w klasie kupujący i dostawcy mają znaczącą przewagę nad konkurentami w użytkowaniu technologii ułatwiającej SCF. Kluczem do sukcesu najlepszych w swojej klasie jest automatyzacja procesów oraz z dostęp do funduszy, co pozwoliło osiągnąć wydłużone terminy płatności, jednocześnie zabezpieczając korzyści dla dostawców. Interesujące jest to, że zautomatyzowana platforma do zarządzania finansami i gotówką przedsiębiorstwa nie miała związku z lepszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w odróżnieniu do zewnętrznego automatycznego systemu jak EIPP i zaawansowanych platform, do płatności on-line. Najlepsi dwukrotnie chętniej wykorzystują zautomatyzowane platformy do zarządzania kontem bankowym. To wskazuje, że przedsiębiorstwa mogłyby być lepiej obsługiwane, gdyby zainwestowały w nowe, zewnętrzne technologie SCF, a nie aktualizując wewnętrzne systemy księgowe [5]. W tabeli 2 przedstawiono stopień zaawansowania wdrażania technik SCF w badanych przedsiębiorstwach.
Doradcy w przedsiębiorstwach proponują zacząć wdrożenie technik SCF od zadania sobie trzech podstawowych pytań [9]:
● czy znamy rzeczywisty koszt użycia kapitału w całym łańcuchu dostaw przy bieżącej organizacji z krajowymi i międzynarodowymi dostawcami i klientami
● czy utrzymujemy finansowanie handlu na możliwie najlepszym poziomie dla przedsiębiorstwa i kluczowych partnerów handlowych
● czy jesteśmy wyłącznie skoncentrowani na wydłużaniu terminu płatności oraz czy są lepsze ścieżki, aby osiągnąć finansowanie łańcucha dostaw oraz nowe technologie, z których przedsiębior-
elektronicznego fakturowania i płatności (Electronic Invoice Presentment and Payment - EIPP) umożliwiają wysyłanie i otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej.
Logistyka 1/2010

Koncepcje i strategie logistyczne
stwo wraz z partnerami może czerpać korzyści.
Kiedy dyrektorzy finansowi są gotowi ocenić wybrane opcje SCF, powinni przeanalizować następujące pytania [9]:
● jaki jest prawdopodobny wpływ SCF na kondycję finansową przedsiębiorstwa
● czy będzie to wymagało zmian w rachunkowości lub stworzy nowe ryzyko finansowe/księgowe
● jaki będzie wpływ wdrożenia SCF na bieżące relacje z bankami
● w jaki sposób pomoże to zabezpieczyć przedsiębiorstwo i nasz łańcuch dostaw przed zmianami oprocentowania kredytu
● czy integracja IT rzuci wyzwanie naszemu wewnętrznemu systemowi finansowemu lub naszym bankom
● jak szeroko i jak szczegółowo należy zmienić wewnętrzne procesy, zadania i odpowiedzialności
● czy ta inicjatywa pomoże nam wesprzeć rozwój przedsiębiorstwa bez dodatkowego zatrudniania pracowników działu finansowego
● jak zorganizować zakupy, łańcuch dostaw i finanse, aby osiągnąć zamierzony cel.
W ramach realizacji strategii „win-win” istotnym jej elementem jest poznanie swojego partnera biznesowego. Podstawowe zasady rządzące kupującymi i dostawcami zostały przedstawione w tabeli 3.
Sprzedający jak i kupujący, kierując się tymi samymi celami czyli dążeniem do poprawy przewidywania kapitału pracującego, przepływów gotówkowych i obniżania kosztu kapitału, wykonują sprzeczne działania wobec rozszerzania i efektywności praktyk SCF. Działania, które wydają się mieć najniższe ryzyko dla kupującego, tak jak na przykład wydłużanie terminu płatności, mają największe ryzyko dla jego dostawcy, który często ma ograniczone możliwości krótkoterminowego finansowania oraz znacznie wyższy koszt pieniądza. Techniki takie, jak wydłużanie terminu płatności lub zarządzanie zapasami przez dostawcę, przenoszą w efekcie w łańcuchu dostaw ryzyko kredytowe i koszt kapitału do najsłabszego punktu. Proste podnoszenie kosztu u dostawcy może skutkować krótkoterminowymi korzyściami w bilansie kupującego, jednak może wrócić w postaci mniejszej stabilności finansowej - a więc w ten sposób zwiększyć ryzyko - bazy dostawców. Przedsiębiorstwa, które nie

Tab. 3. Charakterystyka stron transakcji.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [5].
posiadają dostatecznej gotówki oraz dostępu do kapitału w oczekiwanej ilości mogą być zmuszone do opóźniania zamawiania surowców do produkcji, ograniczania zapasów produkcji w toku, redukowania środków na utrzymanie maszyn lub utrzymania jakości procesów. To może powodować opóźnienia i kłopoty z jakością dla kupującego, łącznie z kosztownym wstrzymywaniem linii produkcyjnej, odwołaniem promocji sklepowej lub opóźnienia dla krytycznych klientów. Aby utrzymać się na rynku, dostawcy ostatecznie są zmuszeni ująć koszt wydłużonych terminów płatności oraz nieprzewidywalnych płatności w koszcie sprzedanych wyrobów. To skutkuje większym całkowitym kosztem sprzedanych wyrobów w stosunku do konkurentów, którzy opanowali bardziej zaawansowane techniki SCF. Najlepsze przedsiębiorstwa są znacznie dalej w kreowaniu relacji win-win, co sprzyja bardziej konkurencyjnemu łańcuchowi dostaw od strony korzyści w zakresie kosztu i ryzyka. Przejmują innowacyjne rozwiązania od specjalistów w zakresie SCF i instytucji finansowych, aby obniżyć ważony koszt kapitału dla całego łańcucha dostaw. Liderzy SCF badają drogi poprawy wskaźniki regulowania zobowiązań oraz spływu należności i obniżając koszt całkowity sprzedanych dóbr. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie zewnętrznych pośredników w finansowaniu transakcji handlowych, nawet w pewnych wypadkach zapasów [5].
Wykorzystanie podmiotów zewnętrznych do wytwarzania dóbr poza USA rośnie na znaczeniu, a dzięki technolo-
giom opartym na Internecie możliwa jest w rzeczywistym czasie wymiana informacji o produkcie i innych danych biznesowych pomiędzy partnerami [6]. Logiczną finansową konsekwencją masowego wytwarzania dóbr za oceanem jest ich dłuższy czas przebywania w łańcuchu dostaw, aniżeli w przypadku produkcji krajowej, co ma swoje odzwierciedlenie w kosztach.
W maju 2007 roku The Boston Consulting
Group oszacowało, że od 4% do 8% ceny detalicznej jest związane z wydłużonym łańcuchem dostaw, jak: transport morski, załadunek i wyładunek kontenera, magazynowanie, handling, dostawa, ubezpieczenie i finansowanie. Im dłużej towary są w łańcuchu dostaw, tym trudniej może być zdobyć środki finansowe na te dobra, ponieważ instytucje finansowe wahają się obejmować kredytem towary w drodze.
Powodem tego jest brak bieżącej, czytelnej informacji co do rozporządzania tymi dobrami w łańcuchu, co hamuje przepływ środków finansowych. Firmy transportowe i operatorzy logistyczni używają dostępnych na rynku zaawansowanych technologii, aby śledzić przepływ towarów i zwiększyć przejrzystość procesu. Problemem jest fakt, że banki często nie mają dostępu do tych danych logistycznych, i wielu dyrektorów finansowych zastanawia się jak najlepiej wykorzystać te dane, aby prawidłowo zarządzać finansami w przedsiębiorstwie. Dzięki tym danym można zsynchronizować handel poprzez połączenie fizycznego i finansowego łańcucha dostaw przez dostarczenie nowych globalnych rozwiązań partnerom handlowym oraz bankom [7]. Globalizacja

Logistyka 1/2010
Koncepcje i strategie logistyczne
napędzana jest nigdy nie kończącym się poszukiwaniem tańszego, szybszego oraz lepszego produkowania towarów. Zadaniem kluczowym staje się przekonać konserwatywne banki do stania się częścią globalnego łańcucha dostaw.
Można zauważyć kilka pozytywnych trendów: zacieśnianie związków pomiędzy bankami i przedsiębiorstwami IT, kontynuację wyrafinowania w bankowych strategiach i budowanie większej ilości klientów wśród dużych eksporterów (szczególnie głównych przedsiębiorstw high tech), a nie tylko dużych importerów, i pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami na rynku, a nie tylko wielkimi korporacjami. Konwergencja pomiędzy bankami a gałęzią IT ma tendencję rosnącą. Nawet najwięksi pożyczkodawcy opierają się na technologii zewnętrznego dostawcy. Grupy technologiczne, których siłą są platformy i software, a często i budowanie sieci fizycznego łańcucha dostaw, włączają pożyczkodawców do udzielania kredytów na każdym etapie łańcucha. Na przykład grupa firm:
Global Supply Chain Finance Ltd., in Zug, Switzerland (oferują platformę, która analizuje ryzyko kredytowe, ocenia ryzyko kupującego, zabezpiecza ubezpieczenie kredytu) zawiązała strategiczne partnerstwo z głównymi pożyczkodawcami (Citibank, IBM Global Finance, Siemens Financial, Calyon). Główne banki modyfikują strategie i budują porozumienia. JPMorgan Chase kupił Vastera, firmę zapewniającą zarządzanie logistyczne, która pomaga handlującym optymalizować łańcuchy dostaw i poprawić zgodność z rządowymi przepisami.
Bank oferuje w ten sposób większy pakiet usług, nie tylko finansowych [8].
SCF jest dobrym rozwiązaniem również dla małych lub rozpoczynających działalność przedsiębiorstw, które mogą mieć ograniczony dostęp do kapitału i często polegają na metodach finansowania o wysokim koszcie, jak factoring lub pożyczki zabezpieczone aktywami firmy, aby finansować ich kapitał pracujący i poprawić pozycję gotówkową. Uwolnienie kapitału pracującego wzdłuż łańcucha dostaw oznacza, że przedsiębiorstwa mogą lepiej wspierać ekspansję biznesu lub planować zakupy i redukować ryzyko posiadania zapasów. Ponadto, przedsiębiorstwa są również zainteresowane lepszym wykorzystaniem krótkookresowego finansowania lub pożyczek na finansowanie środków obrotowych i znalezieniem bardziej efektywnych możliwości inwestowania krótkookresowego [4].
Logistyka 1/2010

Korzyści z zastosowania technik SCF można podsumować w następujący sposób:
● niższe koszty i ryzyko łańcucha dostaw
● niższe koszty sprzedawanych produktów
● niższe koszty finansowania handlu
● optymalizacja kapitału pracującego
● poprawa płynności
● skrócenie cyklu gotówkowego
● poprawa możliwości planowania działalności
● poprawa rentowności przedsiębiorstw.
autorka przedstawiła pułapki tzw. tradycyjnych rozwiązań biznesowych. Celem artykułu jest przybliżenie rozwiązań SCF, które przyczynią się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu strategii win-win, ponieważ właśnie brak wiedzy dot. najlepszych praktyk stanowi ograniczenie optymalizacji finansowania łańcucha dostaw.

Summary
The article presents the concept of supply chain financing by the example of the
U. S. market. The author presents the results of the analysis of several key indicators and their correlation with the degree of progress made in implementing the techniques in the SCF by the Aberdeen Group surveyed companies. The paper discusses stages of implementation of the SCF techniques and the benefits of their application which participants can achieve. To compare the effects achieved by using the SCF solutions, the author introduces the traps of traditional business solutions. The aim of the paper is to approximate the solutions that contribute to the company's value using a win-win strategy, because a lack of knowledge of best practices is a restriction on financing the supply chain optimization.

Główną ambicją płatności w układzie międzynarodowym pozostaje poprawa efektywności i obniżenie kosztów: „realizowania płatności” (ang. making payments), wymiany dokumentów handlowych i dystrybucji informacji pomiędzy kupującym a sprzedającym i ich instytucjami finansującymi. Współczesny poziom portali WWW i dostępnego oprogramowania umożliwiają kupującemu i sprzedającemu ścisłą współpracę w obniżeniu kosztów w łańcuchu dostaw. Kupujący mogą oferować wcześniejsze płatności, dostawcy rabaty i wyrażać zgodę na obniżki cen w warunkach przystępowania do renegocjacji [8].
Gospodarka amerykańska jest we wczesnej fazie migracji, przekształcenia do postaci, kiedy to finanse podążają za przepływem danych. Rynek przemieszcza się z handlu opartego na dokumentach (na
LITERATURA: przykład list kredytowy), w stronę otwartych rachunków w finansowaniu łańcu- 1. K. Rutkowski: Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, SGH, Warszachów dostaw. Rośnie zainteresowanie wa 2005. technikami SCF, jednak na razie niewiele
2. M. Krajewski: Kapitał pracujący w zarządzaniu przedsiębiorstw z nich korzysta w prakpłynnością finansową przedsiębiorstw, W: Probletyce do zarządzania wynikami finansowymy zarządzania finansami we współczesnych mi. W dobie zaostrzającej się światowej przedsiębiorstwach. Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Szczepankowskiego, Warszawa 2006. konkurencji sytuacja w najbliższym czasie ulegnie zmianie i zdecydowanie wzrośnie 3. W. Atkinson: Supply Chain Finance: The Next Big
Opportunity, „Supply Chain Management Rewdrożenie technik SCF. view”, April 2008.

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję finansowania łańcucha dostaw na przykładzie rynku amerykańskiego. Autorka zapre zen to wa ła wy ni ki ana li zy kil ku najważniejszych wskaźników oraz ich korelacji ze stopniem zaawansowania wdrażania technik SCF w badanych przez
Aberdeen Group przedsiębiorstwach. Opisane zostały etapy implementacji technik
SCF oraz korzyści z ich zastosowania jakie mogą osiągnąć uczestnicy transakcji.
Dla porównania efektów osiąganych przy zastosowaniu postulowanych rozwiązań,
4. DiBenedetto: Financial expertise improves supply-chain management, „Shipping Digest”. December 31, 2007.
5. B. Enslow: How to Create a More Competitive End-to-End Supply Chain, „Business Finance”, April 2007.
6. D. Gustin: Emerging Trends in Supply Chain Finance, „World Trade”, August 2005, 7. R. J. Bernabucci: Unlocking the Value in Supply
Chain Finance, „Bank Technology News”, December 2007.
8. R. Barovick: Trade Finance 2007: An abundance of resources. The New Trade Finance Supply Chain Links Money, Technology, and More Middle-Market Players. A 'pyramid of capabilities' is driving end-to-end savings, „World Trade”, September 2007.
9. Supply Chain Finance: The Next Cost-Improvement Battleground, „Business Finance”, November 2006.