Logistyka.net.pl
Ten artykuł jest płatny. Dostęp wyłącznie za opłatą.

Logistyka w bezpieczeństwie i bezpieczeństwo w logistyce

03-40 Koncepcje NR 2:00-00 Koncepcje NR 6 4/13/11 8:26 AM Strona 7

Koncepcje i strategie logistyczne

LOGISTYKA

W BEZPIECZEŃSTWIE I BEZPIECZEŃSTWO

W LOGISTYCE

ANDRZEJ SZYMONIK POLITECHNIKA ŁÓDZKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
rynku konkurencyjnym, przedsiębiorstwa dotknięte kryzytan bezpieczeństwa nie jest stanem stabilnym - nie jest sem finansowym dobrem danym podmiotowi raz na zawsze. W życiu codziennym występują ciągłe jego zagrożenia, zarówno ● środowiska funkcjonowania, którym jest na przykład obszar od sił natury jak i niezamierzonych oraz zamierzonych skutreagowania kryzysowego, wolny rynek kształtujący popyt i ceków działalności człowieka. Dla zapewnienia pożądanego pony, poszkodowana grupa ludzi ziomu bezpieczeństwa tworzony jest system bezpieczeństwa, ● celów funkcjonowania, którymi są między innymi zapewniektórego koherentnym składnikiem jest logistyka. To ona ma nie warunków przetrwania wszystkim osobom poszkodow sposób naukowy pokazać i dać teoretyczne podstawy do wanym, a w przypadku logistyki cywilnej osiągnięcie zaplapraktycznych działań łańcucha dostaw w sytuacjach kryzysonowanych celów gospodarczych. wych w zakresie ratowania życia i zdrowia poszkodowanym, Zadania logistyczne, realizowane w ramach sytuacji kryzya także zapewnienia wszystkim potrzebującym warunków niesowych, obejmują głównie przedsięwzięcia dotyczące określozbędnych do normalnego funkcjonowania. nych grup zagrożeń.
Do pierwszej grupy zalicza się zadania związane z likwidaIstota logistyki w bezpieczeństwie cją nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, a więc klęski żywioLogistyka w bezpieczeństwie, jako nowy obszar współcze- łowe i zdarzenia wywołane przyczynami cywilizacyjnymi, to snych dociekań różni się od tej, z którą mamy do czynienia jest katastrofy, awarie i inne, spowodowane działaniem lub zaw warunkach stabilnych i normalnych oraz przewidywalnych niedbaniem człowieka. Do tej grupy zagrożeń należą między z większym albo mniejszym prawdopodobieństwem. Różni- innymi: pożary; powodzie i zatopienia; epidemie chorób luce dotyczą obszarów2: dzi; epidemie chorób roślin i zwierząt; skażenia promieniotwór● podmiotu obsługi, którymi jest na przykład ludność poszkocze i chemiczne; katastrofy górnicze, budowlane i komunikadowana w sytuacjach kryzysowych, klienci poszkodowani na cyjne; awarie sieci energetycznych.

S
Gen. bryg. (rez.), dr hab. inż. Andrzej Szymonik, prof. nazw. PŁ i PCz, pracuje w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na Politechnice Łódzkiej oraz w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na Politechnice Częstochowskiej (przyp. red.).
2 E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2009, s. 18.

Logistyka 2/2011
03-40 Koncepcje NR 2:00-00 Koncepcje NR 6 4/13/11 8:26 AM Strona 8

Koncepcje i strategie logistyczne

Do drugiej grupy zalicza się zadania związane z likwidacją ● przeciwdziałania negatywnym skutkom (reagowania) w przyzagrożeń właściwych dla ochrony wewnętrznego bezpiepadku wyzwolenia się zagrożeń. czeństwa i porządku publicznego oraz ochrony granic. Należą do nich między innymi: zdarzenia godzące w porządek konI właśnie w tych obszarach, logistyka staje się skutecznym stytucyjny państwa; terroryzm; blokady dróg; nielegalne narzędziem, by wymienione fazy funkcjonowały sprawnie i skudemonstracje; konflikty na tle etnicznym; masowa migracja. tecznie.
Do trzeciej grupy zaliczamy zadania związane z likwidacją skutków tak zwanego cyberterroryzmu (soft terrorism), który rozumiany jest najczęściej jako działanie mające na celu niszczenie, bądź zniekształcanie informacji przesyłanej, przetwarzanej, przechowywanej w systemach informatycznych. Informacja obok materii i energii ma decydujące znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Wszelkie zakłócenia w obiegu informacji powodują utrudnienia w zarządzaniu, w tym i logistycznym.
Do czwartej grupy zalicza się zadania związane z likwidacją skutków kryzysu finansowego, który tak naprawdę dotyka wszystkich, nie omijając inwestorów indywidualnych czy przedsiębiorstw. Zabezpieczenia przed kryzysem nie daje nawet gospodarka o świetnych wskaźnikach rozwoju i, tak naprawdę, nie zostały wypracowane do końca instrumenty antykryzysowe. Tylko analiza systemowa i zarządzanie ryzykiem może złagodzić niepożądane sytuacje kryzysów finansowych, których istnienie w świecie biznesu jest niezaprzeczalne.
Uwzględniając podmiot obsługi, środowisko, główne cele funkcjonowania oraz realizowane zadania w sytuacjach kryzysowych, proponuję przyjąć następującą definicję: Logistyka w bezpieczeństwie to dyscyplina naukowa, która tworzy całokształt systemowych rozwiązań niezbędnych do pełnego i racjonalnego zaspokajania potrzeb organom wykonawczym oraz zarządzającym bezpieczeństwem, uwzględniając możliwości ekonomiczne państwa, w zakresie koniecznym do szkolenia, osiągania i utrzymywania zdolności oraz gotowości do działania na poziomie wymaganym do zapewnienia pożądanego bezpieczeństwa dla określonego podmiotu.
Prezentując nowe ujęcie logistyki w bezpieczeństwie pragnę zwrócić uwagę na fakt, że poziom bezpieczeństwa podmiotu zależy od kilku czynników (zaprezentowanych w definicji).
Po pierwsze: logistyka w bezpieczeństwie staje się nauką, która korzysta z własnego dorobku i innych, takich jak na przykład nauki techniczne (automatyka, robotyka, transport, telekomunikacja, biocybernetyka, inżynieria, informatyka), nauki matematyczne (matematyka i informatyka), ekonomiczne (ekonomia, nauki o zarządzaniu), nauki wojskowe (w tym Bezpieczeństwo Narodowe) oraz nowo powstałego kierunku kształcenia, jakim jest Inżynieria Bezpieczeństwa. To ta ostatnia dyscyplina opracowuje metody, narzędzia i instrumenty stosowane w zakresie (fazach)3:
● zapobiegania powstawaniu zagrożeniom bezpieczeństwa: naturalnym, cywilizacyjnym, publicznym oraz podczas eksploatacji artefaktów
● przygotowania podmiotów i systemu bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia zagrożeń

Po drugie: bogate państwo, silna i nowoczesna gospodarka oparta o zasoby materialne i ludzkie, pozwala efektywnie i skutecznie przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom, wywołanymi sytuacjami kryzysowymi. To na przykład dzięki nauce i nowoczesnym technologiom może się rozwijać taka dyscyplina jak: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego pozwalająca doskonalić technologie wykrywania i prognozowania rozwoju zagrożeń (poprzez stosowanie odpowiedniej klasy czujników, urządzeń pomiarowych i systemów monitorowania bezpieczeństwa obiektów a także środowiska naturalnego) oraz teleinformatyczne przetwarzanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji, a także automatyzacji zarządzania w przypadku zajścia sytuacji kryzysowych.
Należy pamiętać, że nawet najbardziej zasobne państwo nie posiada tyle pieniędzy i innych zasobów, żeby wystarczyło dla wszystkich i na wszystko, i dlatego należy je wydawać zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania.
Po trzecie: systematyczne szkolenie (nie tylko stanów osobowych bezpośrednio biorących udział w akcjach ratowniczych); w odpowiedniej ilości, sprawny, przydatny, nowoczesny sprzęt ratowniczy; gotowość do natychmiastowego działania sił i środków - to zespół czynników mających wpływ na skuteczne działanie logistyki w bezpieczeństwie. Tylko kompleksowa prewencja może ustrzec lub zniwelować straty w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych.

Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych
Podejmowanie decyzji to wybór jednego z optymalnych, przewidzianych zbiorem, wariantów dopuszczalnych. Użyteczność informacji ma wpływ na charakter decyzji logistycznych, które mogą być ustrukturyzowane, podejmowane w warunkach ryzyka czy w warunkach niepewności, z tym, że w sytuacjach kryzysowych będziemy mieć do czynienia z tymi ostatnimi.
To prewencyjne podejście logistyczne do systemu przeciwdziałania kryzysowi wymaga posiadania jak najwięcej danych i informacji by4:
● zidentyfikować wszystkie potencjalne czynniki krytyczne, ich kombinacje oraz przyczyny prowadzące do niepożądanego zdarzenia szczytowego, objawiającego się kryzysu
● zaprezentować te zdarzenia względnie kombinacje tych zdarzeń o charakterze krytycznym (na przykład wadliwe funkcjonowanie systemu, prowadzące do niepożądanego zdarzenia szczytowego)
● obliczyć wymagane wskaźniki niezawodności, jak na przykład prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia lub niezawodności systemu prewencji
● ustalić obiektywne kryteria oceny różnych koncepcji działania systemu prewencyjnego

E. Kołodziński, O potrzebie ustanowienia dyscypliny naukowej „Inżynieria Bezpieczeństwa” w dziedzinie nauk technicznych, www.ptib (dostęp 14.02.2011).
M. Jedliński, Logistyka w zarządzaniu antykryzysowym, „Logistyka” nr 3/2004, s. 25.
Logistyka 2/2011

03-40 Koncepcje NR 2:00-00 Koncepcje NR 6 4/13/11 8:26 AM Strona 9

Koncepcje i strategie logistyczne
uzyskać czytelną i przejrzystą dokumentację możliwych me- kątem zaistniałej nowej sytuacji kryzysowej dotyczącej konchanizmów uszkodzeń i błędów oraz zależności funkcjonal- kretnych podmiotów gospodarczych; zmiany infrastruktury pronych między nimi. cesów logistycznych (transportu wewnętrznego, zewnętrznego, magazynowego, w zakresie opakowań transportowych, Zarządzanie logistyką, związane z podejmowaniem decyzji infrastruktury informatycznej); zmiany łańcucha dystrybucji spoobarczonych dużą dozą niepewności w sytuacjach kryzysowych, wodowanej pozyskiwaniem nowych miejsc zbytu, walką musi uwzględnić wszystkie funkcje zarządzania oraz takie ele- z praktykami monopolistycznymi, zmianami przepisów hanmenty jak: dlowych.
● ratowanie zdrowia i życia poszkodowanych
Utylizacja nieprzewidzianych/nietypowych odpadów wyma● presję czasu gać będzie realizacji zadań polegających na: skutecznym znisz● niekompletne dane do podjęcia decyzji (zakłócenia w sysczeniu skażonych produktów, utylizacji wyrobów odbiegających od norm/standardów, utylizacji przedmiotów zniszczonych na temach łączności i przekazywaniu informacji)
● nieprzewidywalne zdarzenia skutek pożaru/powodzi i innych sytuacji awaryjnych.
● zaangażowanie środków masowego przekazu
Wszystko to powoduje znaczne utrudnienia w zarządzaniu
● negatywny stosunek opinii publicznej logistyką, bowiem planowane zasoby przedsiębiorstwa (mate● zewnętrzną interwencję w tok zdarzeń i działań ria, energia, informacja) są zaangażowane w innym obszarze, ● nieplanowe zadania wynikające z ustaw: o stanie wyjątkoniż to było ujęte w planach operacyjnych czy strategicznych.
Logistyka systemów gospodarczych powinna posiadać wym, o stanie klęski żywiołowej, o stanie wojny
● ograniczone siły i środki oraz inne. umiejętność szybkiego reagowania na zmiany wewnętrzne i zewnętrzne, w otoczeniu bliższym i dalszym. Jednostki gospoKażdy z tych obszarów będzie reagował różnie w zależno- darcze powinny być również nastawione na współpracę w raści od typu, rodzaju, czasu trwania, zasięgu, częstotliwości sy- mach systemu bezpieczeństwa lokalnego, co jest wynikiem świadomej akceptacji kształtowania pozytywnych związków, tuacji kryzysowych.
Pojawiające się nowe zadania logistyczne w swojej treści po- relacji ze środowiskiem społeczno - politycznym. winny uwzględnić cztery podstawowe płaszczyzny działania:
Pozycja systemów gospodarczych zależy nie tylko od nich
● restrukturyzację procesów logistycznych samych, od sposobu zarządzania i zastosowanych technolo● analizę i ocenę kierunków przepływów (surowców, półprogii, ale także od stosunku do środowiska, w którym funkcjonują. Jest to myślenie strategiczne, w którym selekcjonuje się duktów, towarów)
● przystosowanie łańcucha dostaw do nowych warunków odpowiednie, istniejące zagrożenia, elastycznie i skutecznie
● utylizację nieprzewidzianych/nietypowych odpadów. dostosowuje się narzędzia, adekwatnie do zaistniałej sytuacji.


Restrukturyzacja procesów logistycznych obejmuje wiele przedsięwzięć, którymi mogą być: eliminowanie nieefektywnych dostaw surowców, materiałów, zespołów, podzespołów, dostosowanie systemu przetwórczego do nowej strategii, stworzenie rozwiązań zapobiegających destabilizację załóg stosownie do sytuacji rynkowej, negocjacje nowych warunków dotyczących zamówień publicznych, intensyfikacja dystrybucji gotowych wyrobów, co do których istnieje zagrożenie sprzedaży na rynku w dłuższej perspektywie czasu. Przebudowa procesów logistycznych może obejmować: obronę rynku przed nieuzasadnionym importem stosowanych wyrobów; bezwzględne podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania wyrobów niezgodnych z obowiązującymi standardami; pozostanie przy niektórych, nadal atrakcyjnych sferach działalności; intensyfikację wysiłków w zakresie poszukiwania nowych rynków.
Analiza i ocena kierunków przepływów (surowców, półproduktów, towarów) powinna uwzględnić między innymi: wyeliminowanie z produkcji wadliwych partii oraz podjęcie wszechstronnych działań do wycofania gotowych wyrobów z rynku.
Przystosowanie łańcucha dostaw do nowych warunków wymaga realizacji zadań, które wynikają z: optymalnego doboru dostawców surowców, części, podzespołów, zespołów; rozszerzenia substytucji/zmiany surowca na skutek rewizji norm, przepisów importowych lub dostawcy; zmiany miejsca lokalizacji wytwarzania danych produktów; analizy i oceny wszystkich instrumentów sfery regulacji łańcucha logistycznego pod

Tworzenie zintegrowanych systemów logistycznych w bezpieczeństwie
Wszystkie procesy logistyczne powinny być rozpatrywane w ujęciu systemowym, co pozwala uzyskać efekt synergiczny.
Najczęściej przez pojęcie systemu rozumie się pewną całość wchodzącą w skład większych całości, utworzoną z elementów powiązanych w sposób nadający jej określoną, wyodrębnioną formę ze względu na pewne funkcje przydzielone tym całościom.
Analizując definicje pojęcia „system” można wyodrębnić własności, które występują stale, bez względu na jego praktyczne przeznaczenie, wielkość, zakres oraz posiadaną strukturę.
Do takich własności należy zaliczyć głównie5: względność, różnorodność, złożoność, spójność (koherentność), centralizację, sterowalność.
System logistyczny jest pojęciem, który bazuje na definicjach dotyczących „systemu” i jego „własnościach niezmienniczych”.
System logistyczny jest różnie definiowany; jest to konsekwencja braku jednolitej definicji pojęcia „systemu” i „logistyki”.
P. Blaik określił system logistyczny jako zbiór elementów logistycznych, których powiązania konkretyzują się poprzez procesy transformacyjne. Między tymi elementami, o specyficznych właściwościach, zachodzą ścisłe, skonkretyzowane, także w sensie organizacyjnym, powiązania. Oznacza to, że w praktyce strukturę systemu logistycznego konstytuują tyl-

Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. Anny Rokickiej-Broniatowskiej, SGH, Warszawa 2006, s. 34-42.

Logistyka 2/2011
03-40 Koncepcje NR 2:00-00 Koncepcje NR 6 4/13/11 8:26 AM Strona 10

Koncepcje i strategie logistyczne
ko te procesy logistyczne, które są podporządkowane w sposób systemowy odpowiednim rozwiązaniom organizacyjnym.


System bezpieczeństwa danego podmiotu wymaga również stworzenia określonego systemu logistycznego, który powinien być dostosowany do potencjalnych zagrożeń oraz pożądanego poziomu bezpieczeństwa, jaki musi być mu zapewniony. Ilość i jakość środków ratownictwa (organ wykonawczy), niezbędnych do zapewnienia danemu podmiotowi pożądanego poziomu bezpieczeństwa, ich organizacja (organ kierowniczy) po wyzwoleniu zagrożenia (zajścia, zdarzenia), zależy od jego rodzaju i skali oraz prognozy możliwości wystąpienia również zagrożeń innych rodzajów.
A zatem, system logistyczny systemu bezpieczeństwa (SLSB) stanowi zbiór organów kierowania oraz wykonawczych sprzężonych relacjami informacyjnymi i zasileniowymi przeznaczonych do utrzymania ciągłości procesów logistycznych realizowanych na rzecz bezpieczeństwa, które zostało naruszone w wyniku zagrożeń naturalnych czy cywilizacyjnych.
System logistyczny systemu bezpieczeństwa (SLSB) może się składać z następujących podsystemów7: SLSB =
ocenić ich wpływ na poziom sprawności i skuteczności całego systemu w przypadku powstania określonych zakłóceń w jednym z podsystemów, ich przyczyn należy poszukiwać w nich samych, ale i także w pozostałych.

Podejście systemowe pozwala na wyodrębnienie systemu logistycznego oraz jego elementów. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele prób wyodrębnienia i klasyfikacji systemów logistycznych według różnych kryteriów.
Na podstawie kryterium instytucjonalnego, rozpatrując w skali ogólnogospodarczej, można wyodrębnić następujące systemy i podsystemy logistyczne8:
● mikrologistyczny - system obejmujący wszystkie procesy logistyczne wewnątrz jednostkowych organizacji; na przykład system logistyczny podmiotu gospodarczego, instytucji, systemu gospodarczego (na przykład Komendy Powiatowej Policji [KPP], czy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej [KP PSP])
● metalogistyczny - system stanowiący integrację podsystemów mikrologistycznych kooperujących systemów gospodarczych (łańcuch logistyczny), na przykład system bezpieczeństwa powiatu stworzony przez KPP, KP PSP, jednostkę wojskową itp.
● system makrologistyczny, będący wyrazem integracji procesów logistycznych w skali całej gospodarki (na przykład system funkcjonujący w ramach Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności)
● zewnętrzny system logistyczny (międzysystem), integrujący procesy logistyczne między dostawcami a odbiorcami (na przykład bazy logistyczne a ludność poszkodowana).
gdzie: SZ - podsystem zaopatrywania; SUSB - podsystem usług socjalno - bytowych; SRM - podsystem ratownictwa (medycznego, technicznego, wodno - nurkowego, wysokościowego, chemicznego); SP - podsystem produkcji; ST - podsystem transportu; SM - podsystem magazynowania; SF - podsystem finansowy; SPZ - podsystem zamówień; SR - podsystem recyklingu; SE - podsystem ekologiczny; SO - podsystem ochrony; SI - podsystem informacyjny; SK - podsystemu koordyWewnątrz tych systemów logistycznych można z kolei wyodnacji; SPD - podsystem podejmowania decyzji; R - zbiór relacji rębnić i tworzyć systemy częściowe według kryterium celu i stoppomiędzy podsystemami oraz pomiędzy systemem i otocze- nia kooperacji instytucji. Przykładem takich systemów może być logistyka: przedsiębiorstwa produkcyjnego/usługowego, bezpieniem. czeństwa, wojskowa, policyjna, państwowej straży pożarnej, adProcesy logistyczne realizowane w bezpieczeństwie obejmu- ministracji publicznej; podmiotów ratowniczych i inne. ją: zaopatrzenie; transport; zabezpieczenie działań ukierunZ punktu widzenia treści logistycznych, obejmującą transforkowanych na poszkodowanych, ratowanie życia i zdrowia ran- mację przestrzenno - czasową i ilościowo - jakościową oraz renych oraz chorych; usługi gospodarczo - bytowe; usługi alizacje przepływów towarów i informacji, można wyodrębnić medyczne; magazynowanie; dystrybucję. Należy zaznaczyć, że w skali systemu gospodarczego i łańcucha logistycznego nastęlogistyka w bezpieczeństwie nie odpowiada za działania ra- pujące podsystemy logistyczne: transportu, kształtowania zatowania życia i zdrowia rannych (od tego jest fachowy perso- pasów, gospodarki magazynowej, realizacji zamówień, usług sonel), tylko je zabezpiecza. cjalno - bytowych, utylizacji, obsługiwania technicznego i inne.
W procesie kształtowania i wykorzystywania logistyki w bezAnalizując pojęcie systemu logistycznego, tak organizacji go- pieczeństwie coraz większego znaczenia nabierają zintegrowaspodarczych jak i budżetowych oraz systemu bezpieczeństwa, ne działania ukierunkowane na optymalizację struktur sieci/łańcucha logistycznego i procesów w nim zachodzących. Oznacza można sformułować następujące wnioski:
● prawie w każdej definicji można zidentyfikować następująto, że w centrum zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem ce pierwiastki: organa kierowania, organa wykonawcze, cel powinny się znaleźć systematyczne procesy doskonalenia istniejących oraz poszukiwanie nowych możliwości i zdolności losystemu, elementy systemu i relacje systemowe
● integracja procesów logistycznych w jednym systemie pogistycznych, mających na celu wzrost skuteczności i sprawnozwala na jego analizowanie jako całości (analiza systemowa) ści podmiotów zapewniających bezpieczeństwo.
Uwzględnienie logistyki w bezpieczeństwie, w procesie stra- takie podejście stawia na pierwszym planie poznanie związków między elementami systemu logistycznego i pozwala tegicznego formułowania i osiągania celów przez Krajowy SysZob. P. Blik, Logistyka, PWE, Warszawa 2001, s. 53.
A. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2010, s. 151.
8 Zob. P. Blik, Logistyka…, op. cit., s. 75.
Logistyka 2/2011

03-40 Koncepcje NR 2:00-00 Koncepcje NR 6 4/13/11 8:26 AM Strona 11

Koncepcje i strategie logistyczne
tem Bezpieczeństwa powinno znaleźć wyraz w integracji wszystkich elementów ogólnej strategii bezpieczeństwa. Zorientowana na zarządzanie integracja wszystkich procesów i systemów logistycznych nabiera podstawowego znaczenia, gdyż warunkuje i otwiera nowe możliwości rozwiązywania problemów i wykorzystania potencjalnych efektów w sferze działalności strategicznej sytemu bezpieczeństwa.
Integracja i strategiczny wymiar można przedstawić w układzie głównych kierunków rozwoju, które obejmują: tendencje integracyjne w logistyce oraz dowartościowania strategicznych funkcji logistyki.

Z dostępnych informacji wynika, że 70% firm i instytucji zachodnich stosuje systemy informatyczne klasy ERP, co utwierdza w przekonaniu, że w krajowym systemie bezpieczeństwa powinny być wdrażane systemy informatyczne tej klasy. Nowoczesne systemy klasy ERP mają przewagę nad poprzednimi, jako że przyczyniły się w głównym stopniu do wyjścia z kryzysu informatycznego w latach 80. XX wieku, charakteryzującego się bardzo małą liczbą projektów informatycznych kończących się powodzeniem. Było to możliwe dzięki licznym korzyściom, które przyniosły systemy klasy ERP. Oto najważniejsze: przekształcenie danej organizacji w system gospodarczy oparty na informacjach; postrzeganie danej organizacji jako systemu otwartego; odzwierciedlenie zintegrowanej natury systemu gospodarczego; modelowanie przedsiębiorstwa zorientowanego na procesy i działania operacyjne; zapewnienie pracy w czasie rzeczywistym; wprowadzenie nowego modelu implementacji systemów komputerowych (po raz pierwszy w historii systemów informatycznych systemy ERP umożliwiały dopasowanie wdrażanych systemów do potrzeb i wymagań systemu bezpieczeństwa oraz skomponowanie własnego modelu za pomocą odpowiednich modułów); ogólnie dostępne środowisko zorientowane na użytkownika (ERP kładzie nacisk na użytkownika końcowego co w konsekwencji powoduje, że jest on bardziej przyjazny, przyswajalny i akceptowalny dla użytkownika).

Rozwój ten przebiega ewolucyjnie, opierając się przede wszystkim na analizie systemowej przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz nowych koncepcji w zarządzaniu. Charakteryzuje się on tym że:
● integracja procesów logistycznych przebiega w dwóch przekrojach, to jest jako integracja różnorodnych procesów i funkcji logistycznych w ramach systemu oraz podsystemów logistycznych z innymi funkcjami i obszarami funkcjonalnymi, w ramach systemu pomiotów zapewniających bezpieczeństwo
● integracja może mieć wymiar poziomy (integracja elementów procesu przepływów i zarządzania łańcuchem logistycznym pomiędzy podmiotami takim, jak: Państwowa Straż Pożarna, WPOR, GOPR, TOPR, PCK, Policja, Miejska Służba
Poszukiwania i Ratownictwa - SAR, Stacja Ratownictwa Gór- Wnioski niczego, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowa Agencja 1.Logistyka w bezpieczeństwie tworzy:
● całokształt systemowych rozwiązań niezbędnych do pełAtomistyki) oraz pionowy (integracja szczebli zarządzania: krajowego, wojewódzkiego, powiatowego - miejskiego), nego i racjonalnego zaspokajania potrzeb organów wykonawczych oraz zarządzających a także hybrydowy, to jest jednocześnie pionowy i poziomy
● dla ewolucji zarządzania logistycznego jest charakterystycz● całokształt warunków dla zapewnienia pożądanego poziona transformacja od podejścia operacyjnego, zorientowanemu bezpieczeństwa określonemu podmiotowi. go na sterowanie poszczególnymi funkcjami i procesami lo- 2.Podstawowym obszarem działań logistyki w bezpieczeństwie gistycznymi (na najniższych szczeblach), poprzez strategiczne są poszkodowani oraz instytucje (organizacje) realizujące zazarządzanie systemem logistycznym, aż do logistycznie zindania kryzysowe. tegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem
3.Organy wykonawcze i zarządzające logistyką w bezpieczeń● integracja w sferze operacyjnych, strategicznych i normatywstwie winny działać systemowo, uwzględniając zasoby i możliwości w otoczeniu bliższym i dalszym, mając na uwadze canych decyzji logistycznych jest stymulowana przez organizałą gospodarkę narodową oraz pomoc w ramach UE i NATO. cyjne oraz zinstytucjonalizowane rozwiązania UE, NATO i inne międzynarodowe rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa.
Rdzeniem zintegrowanych systemów logistycznych jest
„system informacyjny”, a tak naprawdę „system informatyczLITERATURA ny”, a jeszcze bardziej dokładnie - „zintegrowany system informatyczny zarządzania”. To ten ostatni służy do wspoma- 1. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 2001. gania procesów zarządzania systemu gospodarczego, w tym 2. Jedliński M, Logistyka w zarządzaniu antykryzysowym, [w:] Logistyka 3/2004. logistyką w bezpieczeństwie i zarazem bezpieczeństwem w lo. Kołodziński K., O potrzebie ustanowienia dyscypliny naukowej „Inżygistyce, i jest realizowany za pomocą środków komputerowych. nieria Bezpieczeństwa” w dziedzinie nauk technicznych, www.ptib.
Charakteryzuje się tym, że9: użytkownik korzystając z własnej 4. Lech P., Zintegrowany system zarządzania ERP/ERPII, Difin, Warszastacji roboczej jest w stanie uruchomić dowolną funkcję; w obwa 2003. rębie systemu użytkownicy korzystają z jednakowego inter- 5. Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2009. fejsu; dane wprowadzane są tylko raz i automatycznie uaktu- 6. Szymonik A., Logistyka jako system racjonalnego pozyskiwania wyrobów obronnych, AON, Warszawa, 2007. alniają stan systemu.
7. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2010.
Do systemów tworzących zintegrowane systemy logistycz- 8. Wstęp do informatyki gospodarczej, praca zbiorowa pod red. Anny Rokickiej-Broniatowskiej, SGH, Warszawa 2006. ne zaliczamy system ERP.

P. Lech, Zintegrowany system zarządzania ERP/ERPII, Difin, Warszawa 2003, s. 12.
A. Szymonik, Logistyka jako system racjonalnego pozyskiwania wyrobów obronnych, AON, Warszawa, 2007, s. 207.
Logistyka 2/2011