Zaloguj się

Rola centrów logistycznych w łańcuchach dostaw - wybrane problemy

  •  Miklińska Joanna
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Rola centrów logistycznych w łańcuchach dostaw - wybrane problemy

Od wielu już lat, we współczesnej praktyce gospodarczej, na znaczeniu zyskuje koncepcja łańcucha dostaw. U jej podstaw leży przyjęcie, przez grupę podmiotów, takiego sposobu działania, w którym podstawą osiągnięcia wspólnego sukcesu rynkowego jest współpraca. Owo spojrzenie stanowi niewątpliwie alternatywę dla tradycyjnego sposobu działania i postrzegania relacji między przedsiębiorstwami, a zatem takiego - naznaczonego antagonizmami i usiłowaniami wykorzystania siły przetargowej. Zgodnie z koncepcją łańcucha dostaw dąży się do osiągania wspólnej przewagi konkurencyjnej i kreowania wartości dodanej, mając na uwadze korzyści wszystkich interesariuszy.


Łańcuch dostaw rozumiany jest w literaturze przedmiotu jako "współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych". Przywołując zaś w kontekście jego funkcjonowania pojęcie logistyki, podkreśla się jej rolę jako swoistego "spoiwa" łańcucha dostaw, nie zapominając oczywiście także o możliwości współpracy w nim w sferze produkcji czy marketingu. Mówiąc o logistyce wskazuje się, iż jest to ta "część procesu łańcucha dostaw, która zajmuje się planowaniem, uruchamianiem i kontrolą sprawnego i efektywnego przepływu dóbr, usług i związanych z nimi informacji z punktu ich pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów".

Zagadnieniem fundamentalnym dla funkcjonowania współczesnych łańcuchów dostaw jest problem synchronizowania fizycznych, informacyjnych i finansowych strumieni przepływających między jego uczestnikami - owe działania są istotą zarządzania łańcuchem dostaw. Jednym z głównych elementów zarządzania łańcuchem dostaw, a ponadto istotnym z punktu widzenia tematyki rozważań niniejszego artykułu, jest problem jego konfigurowania, rozumianego jako budowanie układu sieci przedsiębiorstw, w ramach którego odbywają się owe przepływy. Konfigurowanie dotyczy, w istotnym zakresie także lokalizacji obiektów infrastrukturalnych, takich jak magazyny, centra dystrybucji czy hale produkcyjne. Mając na uwadze problematykę konfigurowania łańcucha dostaw warto przywołać liczne, charakteryzujące współczesny rynek, trendy i tendencje posiadające istotny wpływ na ten proces. Są to:

  • dostawy bezpośrednio do klienta oraz orientacja na klienta,
  • alianse strategiczne,
  • zindywidualizowana produkcja masowa,
  • outsourcing i strategie zaopatrzenia,
  • technologie informacyjne,
  • zmiana strategii z push na pull.

Między innymi z uwagi na powyższe trendy, w literaturze przedmiotu przywołuje się pojęcie idealnego łańcucha dostaw. Wyjaśniając ów termin wskazuje się, iż "idealny łańcuch dostaw powinien: umożliwiać odsunięcie w czasie decyzji o produkcji i dostawach podejmowanych na podstawie informacji o popycie, umożliwiać oferowanie klientom dużej różnorodności, minimalizować czas dostawy, zapasy i koszty". (...)

Artykuł zawiera 28660 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 03 wrzesień 2014 14:39
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe