Logistyka.net.pl

Raport Cushman & Wakefield - Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce – II kwartał 2016

Rynek Powierzchni
Magazynowych w Polsce
II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce
II kwartał 2016

W drugim kwartale 2016 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku

Struktura popytu pozostaje podobna jak w poprzednich kwartałach - wśród najemców dominowali operatorzy logistyczni (36%) i sieci handlowe (13%), a także firmy z
nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na koniec czerwca 2016 roku, łączne zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej wyniosły 10,5 miliona mkw.
branży elektronicznej (8%), spożywczej (7%) meblarskiej i ecommerce (po 5%).

Powierzchnia w budowie

Popyt

Nadal obserwujemy wysoką aktywność deweloperów na

Popyt na powierzchnie magazynowe utrzymuje się na
rynku magazynowym. Na koniec drugiego kwartału
wysokim poziomie. W drugim kwartale bieżącego roku

2016 r. w budowie pozostawało prawie 796.000 mkw.
podpisano umowy najmu na 650.000 mkw. powierzchni
powierzchni magazynowej. Prawie 75% inwestycji
magazynów, co oznacza wzrost o ok. 6% (34.000 mkw.) w
budowlanych zlokalizowanych jest na największych rynkach
porównaniu do tego samego okresu z 2015 roku.
magazynowych, do których zaliczają się Poznań (173.000 mkw.), region Warszawy i okolic (134.000 mkw.),
Największą aktywnością najemców cieszył się rynek w

Górny Śląsk (113.000 mkw.) oraz Polska Centralna
okolicach Warszawy, gdzie wynajęto 188.000 mkw. Wysoki
(105.000 mkw.). Rosnącą aktywność deweloperów
popyt odnotował także Wrocław (132.000 mkw.) oraz
odnotowano również w Trójmieście (76.000 mkw.),
Poznań (110.000 mkw.). Wśród mniejszych rynków

Wrocławiu (65.000 mkw.), Lublinie (50.000 mkw.) oraz w
regionalnych, podobnie jak w I kw. 2016 roku, najwięcej

Krakowie (46.000 mkw.).
powierzchni magazynowej wynajęto w regionie Bydgoszczy i Torunia (54.000 mkw.), a także w Rzeszowie

Niska stopa pustostanów oraz szybka absorpcja nowej
(13.000 mkw.) i Szczecinie (11.000 mkw.).
powierzchni magazynowej zachęca deweloperów do realizacji coraz większej liczby projektów spekulacyjnych.

W strukturze popytu największy udział przypadł nowym

Obecnie dostępne pozostaje około 53% powierzchni w
umowom (56%) oraz kontynuacjom umów najmu (29%) .
budowie (31% rok wcześniej). Obiekty „szyte na miarę”

Rozszerzenia powierzchni stanowiły pozostałe 15%
(BTS) są wciąż popularne i stanowią około 30% wolumenu
wolumenu transakcji najmu.
inwestycji realizowanych pod koniec czerwca 2016 roku.
Pozostałe 17% projektów magazynowych objęte zostało kontraktami najmu w trakcie realizacji inwestycji.

POPYT II KW. 2016
POWIERZCHNIA W BUDOWIE II KW. 2016 mkw.
mkw. Źródło: Cushman & Wakefield Źródło: Cushman & Wakefield

2 | Cushman & Wakefield
Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce
II kwartał 2016

Dzięki wysokiemu popytowi na powierzchnie magazynowe

PODAŻ I ZASOBY II KW. 2016
współczynnik powierzchni niewynajętej utrzymuje się na niskim poziomie. Na koniec drugiego kwartału 2016 r. na magazynowej, co stanowi ok. 5,5% istniejących zasobów, o ok. 0,7 p.p. mniej w porównaniu do stanu z końca czerwca
2015 roku (6,2%).

Zasoby [mkw.] rynku było prawie 580.000 mkw. wolnej powierzchni
Podaż [mkw.]

Pustostany
Najwyższą wartość wskaźnika pustostanów odnotowano w
Warszawie (9,7%) i jej okolicach (9,2%). Wśród pozostałych głównych rynków regionalnych, mniejszą dostępnością powierzchni magazynowej charakteryzowały się: Poznań (5,3%), Wrocław (4,2%), Polska Centralna

Zasoby

Podaż
Źródło: Cushman & Wakefield
(3,9%) oraz Górny Śląsk (3,6%).

Czynsze

PUSTOSTANY II KW. 2016

Czynsze nominalne w drugim kwartale 2016 roku na

Pustostany [mkw.] większości rynków magazynowych w Polsce pozostały
Wskaźnik pustostanów [%] stabilne. W niektórych lokalizacjach, np. na Górnym Śląsku, odnotowano niewielką tendencję wzrostową czynszów najmu.
Najwyższe stawki obowiązują w strefie miejskiej Warszawy (4,00-5,40 EUR/mkw./miesiąc), a najniższe pozostają w
Polsce Centralnej (2,40-3,80 EUR/mkw./miesiąc) oraz na obrzeżach Warszawy (2,50-3,80 EUR/mkw./miesiąc). W pozostałych regionach czynsze kształtują się na poziomie

Pustostany

Wskaźnik pustostanów

2,50-4,00 EUR/mkw./miesiąc.
Źródło: Cushman & Wakefield

REGION

CZYNSZE NOMINALNE
[EUR/MKW./MIESIĄC]

CZYNSZE EFEKTYWNE
[EUR/MKW./MIESIĄC]

Warszawa Miasto
Warszawa
Okolice
207.000 mkw., co oznacza wzrost o ok. 28% w porównaniu

Górny Śląsk do wielkości podaży odnotowanej w drugim kwartale 2015

Poznań
Polska Centralna
Wrocław
Trójmiasto
Kraków
Szczecin
Toruń i
Bydgoszcz
Rzeszów
około 3,50
około 2,95

Lublin
Podaż
Rosnąca aktywność deweloperów przełożyła się na wysoki poziom podaży. W drugim kwartale 2016 roku zasoby powierzchni magazynowej w Polsce powiększyły się o
roku (161.000 mkw.).
Najwięcej nowej powierzchni magazynowej ukończono w regionie Poznania (81.000 mkw.), Polski Centralnej (57.000 mkw.), Wrocławia (30.000 mkw.) oraz w Szczecinie (17.000 mkw.). W regionie Warszawy odnotowano marginalny poziom podaży, pomimo dużej skali inwestycji magazynowych w fazie realizacji.
3 | Cushman & Wakefield
Źródło: Cushman & Wakefield

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce
II kwartał 2016
Miasta Regionalne
Warszawa

Wrocław

Warszawa pozostaje największym rynkiem magazynowym

W drugim kwartale 2016 roku zasoby magazynowe
w Polsce z całkowitymi zasobami ok. 3.070.000 mkw.

Wrocławia wzrosły o 30.000 mkw., do poziomu ok.

Aktywność najemców utrzymała się na wysokim poziomie z

1.415.000 mkw. Wolumen transakcji najmu osiągnął
popytem całkowitym na poziomie ok.214.000 mkw., co

132.000 mkw., ok. dwukrotnie więcej niż w drugim kwartale
oznacza wzrost o 55% w porównaniu do wyniku z tego

2015 roku. Według stanu na koniec czerwca br., w regionie
samego okresu poprzedniego roku.

Wrocławia i okolic ok. 65.000 mkw. powierzchni magazynowej pozostawało w budowie. Wskaźnik

Na koniec czerwca 2016 roku w budowie pozostawało ok.
pustostanów wzrósł w perspektywie rocznej o 0,8 p.p. do

134.000 mkw. magazynów, w tym 8.000 mkw. realizowane
poziomu 4,2%, czyli ok. 59.000 mkw. powierzchni
jest w stolicy. W porównaniu do stanu sprzed 12 miesięcy
magazynowej dostępnej na koniec czerwca 2016 roku.
wskaźnik pustostanów spadł nieznacznie o 1,4 p.p. do
9,7% w Warszawie, oraz 0,4 p.p. do p 9,2% na jej

Polska Centralna
obrzeżach, co stanowi odpowiednio 66.000 mkw. i

Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce

220.000 mkw. wolnej powierzchni magazynowej.

Centralnej wynoszą ok. 1.394.000 mkw. i wzrosły w drugim

Górny Śląsk
kwartale 2016 roku o ok. 57.000 mkw. Popyt całkowity osiągnął poziom 56.000 mkw., był jednak znacznie niższy

Największym rynkiem regionalnym pozostaje Górny Śląsk, niż w tym samym okresie 2015 roku (115.000 mkw.). Na
którego zasoby na koniec czerwca 2016 roku wyniosły ok.
koniec czerwca br. wskaźnik pustostanów wyniósł 3,9%

1.850.000 mkw. Wolumen transakcji najmu osiągnął
(54.000 mkw.), odnotowując nieznaczny spadek o 1,6 p.p. w
poziom 31.000 mkw., co oznacza duży spadek w
porównaniu do tego samego okresu z 2015 roku.
porównaniu do drugiego kwartału 2015 roku (113.000 mkw.).

Kraków

W analizowanym okresie nie odnotowano nowej podaży w

Na koniec czerwca 2016 roku zasoby magazynowe Krakowa
regionie, jednakże aktywność budowlana pozostaje na
wynosiły 213.000 mkw. nie ulegając zmianie w ostatnim
wysokim poziomie - w budowie pozostaje ok. 113.000
kwartale. Wolumen transakcji najmu był niewielki i wyniósł
mkw. magazynów. Na koniec czerwca br. wskaźnik
ok. 12.500 mkw., wobec 17.000 mkw. wynajętej powierzchni
pustostanów wynosił 3,6% (66.000 mkw.), co oznacza
w drugim kwartale poprzedniego roku. Pod koniec czerwca
spadek o 3,4 p.p. w perspektywie rocznej.

2016 roku w budowie pozostaje ok. 46.000 mkw.

Poznań
się w perspektywie rocznej o 7,2 p.p. do poziomu 0,0% na

Poznań jest najszybciej rozwijającym się rynkiem
koniec czerwca 2016 roku, co oznacza brak powierzchni
magazynowym w Polsce z całkowitymi zasobami na
magazynowej dostępnej od zaraz.
powierzchni magazynowej. Wskaźnik pustostanów obniżył
poziomie 1.563.000 mkw. W drugim kwartale 2016 roku ukończono 82.000 mkw. magazynów, znacznie więcej niż

Trójmiasto
w tym samym okresie poprzedniego roku (16.000 mkw.).

W drugim kwartale 2016 roku zasoby magazynowe

Wolumen transakcji najmu osiągnął poziom 110.000 mkw.,
Trójmiasta utrzymały się na poziomie 325.000 mkw.
również wyraźnie przekraczając wynik z II kw. 2015 roku

Wolumen transakcji najmu wyniósł 15.000 mkw., tyle samo
(21.000 mkw.).
co w II kw. 2015 roku. Na koniec czerwca br. około

Pod koniec II kw. 2016 roku aktywność deweloperska w

76.000 mkw. magazynów pozostawało w budowie. Wskaźnik
regionie Poznania pozostała na wysokim poziomie - ok.
pustostanów wzrósł o 4.3 p.p. w perspektywie rocznej do

173.000 mkw. magazynów było w budowie. Wskaźnik
poziomu 6,1%, czyli ok. 20.000 mkw. dostępnej powierzchni
pustostanów wzrósł o 3,6 p.p. w perspektywie rocznej, do
magazynowej.
poziomu 5,3% czyli ok. 83.000 mkw. dostępnej powierzchni magazynowej.
4 | Cushman & Wakefield

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce
II kwartał 2016
Rynki wschodzące
Szczecin

Lublin

W drugim kwartale 2016 roku, całkowite zasoby

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej
powierzchni magazynowej w Szczecinie wzrosły do ok.
na rynku Lublina i okolic nie zmieniły się w drugim kwartale

177.000 mkw. W regionie wynajęto 11.000 mkw.
br. i wynoszą 80.000 mkw. W analizowanym okresie w
magazynów, prawie trzykrotnie mniej niż w drugim kwartale
regionie zawarto dwie nowe umowy najmu na łączną sumę

2015 roku (32.000 mkw.). Podaż powierzchni

3.400 mkw. magazynów. Na koniec czerwca 2016 roku ok.
magazynowej osiągnęła poziom ok.17.000 mkw. i spadła o

49.000 mkw. powierzchni magazynowej pozostawało
ok. 40% (11.000 mkw.) w porównaniu to tego samego
budowie. Wskaźnik pustostanów utrzymał się niskim
okresu 2015 roku. Wskaźnik pustostanów obniżył się w
poziomie ok. 2,6% co oznacza, iż tylko ok. 2.000 mkw.
perspektywie rocznej o 3.7 p.p. do poziomu 0,1%, co
pozostawało niewynajęte pod koniec II kw. 2016 roku.
oznacza marginalny poziom powierzchni magazynowej dostępnej od zaraz.

Bydgoszcz-Toruń
Rynek magazynowy Bydgoszczy-Torunia odnotował dynamiczny rozwój w drugim kwartale 2016 roku.
Całkowite zasoby na koniec czerwca wyniosły ok. 158.000 mkw. o 12.000 mkw. więcej niż na koniec poprzedniego kwartału. Wolumen transakcji najmu, podobnie jak w pierwszym kwartale, osiągnął poziom ok. 50.000 mkw. Na koniec czerwca 2016 roku w budowie znajdowało się ok.
31.000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.
Wskaźnik pustostanów wynosi 1,0%, czyli ok. 1.600 mkw. dostępnej powierzchni magazynowej.

Rzeszów
W drugim kwartale 2016 roku zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w regionie Rzeszowa wzrosły o
7.000 mkw. do poziomu 258.000 mkw. Na koniec czerwca
2016 roku w budowie znajdowało się ok. 5.000 mkw. magazynów. Wskaźnik pustostanów na koniec czerwca
2016 roku wyniósł 5,5%, czyli ok. 14.000 mkw. dostępnej powierzchni magazynowej.

6 | Cushman &
Wakefield

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce
II kwartał 2016
Wybrane transakcje Cushman & Wakefield w II kw. 2016 & WAKEFIELD WYBRANE TRANSAKCJE
CUSHMAN 7R LOGISTIC KRAKÓW-KOKOTÓW

- II KWARTAŁ 2015

REGION KRAKOWA

Firma Teekanne, jeden z największych producentów
Teekanne Polska
herbaty w Europie, wynajęła 5.600 mkw. powierzchni produkcyjnej typu BTS w parku logistycznym 7R
Logistic Kraków- Kokotów.

P POZNAŃ &
SEGRO LOGISTIC PARK POZNAŃ-GĄDKI

REGION POZNANIA

Wheels Logistic, międzynarodowy operator logistyczny, wynajął 4.200 mkw. powierzchni
Wheels Logistic
magazynowej w Segro Logistic Park Poznań-Gądki a także renegocjował umowę najmu 6.000 mkw. w parku logistycznym P Poznań.

PANATTONI PARK STRYKÓW II

REGION POLSKI CENTRALNEJ

Inforsys, firma specjalizująca się w outsourcingu
Inforsys
procesów biznesowych (BPO), wynajęła 4.200 mkw. powierzchni magazynowej w Panattoni Park Stryków II.

PANATTONI PARK GRODZISK II

REGION WARSZAWY

Firma Medivet, importer oraz dystrybutor artykułów
Medivet
weterynaryjnych, wynajęła 3.700 mkw. powierzchni magazynowej w Panattoni Park Grodzisk II.

PANATTONI PARK KRAKÓW III

REGION KRAKOWA

Jedna z czołowych firm w Europie w zakresie sprzedaży produktów i usług dla branży budowlanej, Berner Polska
motoryzacyjnej i przemysłowej, wynajęła ok.
3.000 mkw. powierzchni magazynowej w Panattoni
Park Kraków III.

6 | Cushman & Wakefield

KONTAKT:
Tom Listowski
Partner, Dyrektor Działu Powierzchni
Przemysłowych i Logistycznych oraz relacji z klientami korporacyjnymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

E-mail: tom.listowski@cushwake.com
Tel.: +48 509 510 429

Copyright © 2016 Cushman & Wakefield. All rights reserved.

Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.
Pl. Piłsudskiego 1
00-078 Warszawa
Polska

Industrial.pl