Logistyka.net.pl

Pierwsza taryfa unijna PKP Cargo SA - cz. 2

Usługi logistyczne
Copyright © by Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment nie może być kopiowany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek innej formie bez zgody wydawcy.

Edward Mendyk

Pierwsza taryfa unijnych PKP Cargo SA (cz. 2)
Opłatę za przewóz oblicza się mnożąc właściwą dla określonej odległości taryfowej opłatę podstawową za przesyłkę o masie 25 ton przez ustalony współczynnik korygujący odpowiedni dla masy taryfowej przesyłki.
Opłaty i stawki zawarte w taryfie, wyrażone w:
• złotych, stosuje się głównie do przesyłek przewożonych w komunikacji krajowej oraz międzynarodowej (eksport/ import), z wyjątkiem przypadku opłacania należności przez klientów mających siedzibę za granicą RP, • euro - do przesyłek przewożonych w tranzycie oraz w eksporcie/ imporcie w razie opłacania należności przez klientów mających siedzibę za granicą, w tym w krajach Unii Europejskiej.
Podstawowe opłaty taryfowe są zamieszczone w tabeli A-1 (waluta PLN) i A-2 (waluta EUR), a współczynniki korygujące w tabeli A-3. Przewoêne i opłaty dodatkowe nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Należności za przewóz przesyłki z umownym terminem przewozu ustala się w odrębnej umowie zawartej z nadawcą.

Akcesja unijna RP spowodowała rezygnację PKP Cargo SA z uczestnictwa w Międzynarodowej kolejowej taryfie tranzytowej (MTT) i stosowania Towarowej taryfy tranzytowej PKP oraz poszerzenie zakresu obowiązywania obecnej taryfy PKP Cargo o usługi przewozowe, świadczone w tranzycie przez Polskę.
Porównanie aktualnych opłat taryfowych za przewóz 25 ton ładunku w podstawowych relacjach tranzytowych Zachód - Wschód - Zachód i Południe - Północ prezentuje załączona tabela. Z danych tej tabeli wynika, że opłaty przerachowane z waluty franki szwajcarskie (CHF) taryfy MTT oraz z waluty euro nowej taryfy PKP Cargo
SA wskazują niższy aż o ponad 30 % poziom opłat taryfowych polskiej taryfy towarowej, co stwarza większe możliwości akwizycji ładunków tranzytowych. Jeszcze bardziej konkurencyjne w tych relacjach stają się opłaty za przewóz ładownego 20’ kontenera wielkiego. Opłaty przyjęte w polskiej taryfie są bowiem około 40 % niższe od należności wynikających z taryfy MTT, co oczywiście odpowiednio sytuuje naszego przewoênika na trudnym międzynarodowym rynku usług transportowych.

W szczególnych postanowieniach taryfowych zamieszczone są unormowania dotyczące obliczania przewoênego za przesyłki, m.in. towarów niebezpiecznych, taboru kolejowego toczącego się na własnych kołach, pojazdów samochodowych, przewożone w bezpośredniej kolejowej komunikacji linią promową Świnoujście - Ystad (Szwecja), jednostek transportowych UTI, towarów w wagonach przegubowych lub wieloczłonowych, towarów przewożonych w wagonach prywatnych lub wynajętych od kolei, przekraczające skrajnię ładunkową, przewożone przy użyciu wagonów sprzęgowych, całopociągowe oraz za specjalne usługi przewozowe.
Za przewóz towarów niebezpiecznych taryfa, z uwagi na stopień potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa przewozowego, przewiduje: dla towarów szczególnie niebezpiecznych, jak np. chlor, cyjanowodór, materiały promieniotwórcze - 100 % podwyżkę przewoênego, dla materiałów wybuchowych i gazów (z wyjątkiem szczególnie niebezpiecznych) - 60 % podwyżkę i dla pozostałych towarów niebezpiecznych
- 30 % podwyżkę przewoênego.

Tab. 1. Porównanie przewoênego w głównych relacjach tranzytowych według taryfy MTT oraz taryfy PKP Cargo

Stosowane taryfy
Relacja tranzytowa

MTT1)

PKP Cargo S.A2)

MTT1)

PKP Cargo S.A2)

Odległość km
zł / 25t zł / 25t zł / kont. ład. 20’ zł / kont. ład. 20’
Niemcy/Kostrzyn - Skandawa/Rosja
Niemcy/Kunowice - Trakiszki/Litwa
Niemcy/Kunowice - Terespol/Białoruś
Słowacja/Muszyna - Szczecin Port
Ukraina/Medyka - Chałupki/Czechy
Kurs przeliczeniowy 1 CHF = 3,1015 PLN - tabela kursów nr 84 /A/NBP/ 2004 z 29 kwietnia 2004 r.
Kurs przeliczeniowy 1 EUR = 4,7981 PLN - tabela kursów nr 84 /A/NBP/ 2004 z 29 kwietnia 2004 r. źródło: Opracowanie własne na podstawie Międzynarodowej kolejowej taryfy tranzytowej (MTT), wydanie 1 stycznia 2003 r. i Taryfy towarowej PKP
Cargo S.A., obowiązującej od 1 stycznia 2004 r.

Logistyka 5/2004
Usługi logistyczne
Copyright © by Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment nie może być kopiowany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek innej formie bez zgody wydawcy.

Taryfa za przesyłkę taboru toczącego się na własnych kołach, tj. lokomotyw i wagonów motorowych w stanie nieczynnym z poz. NHM 8601, 8602 i 8603 przewiduje obliczenie przewoênego według określonej stawki w złotych lub euro za lokomotywę lub wagon motorowy i kilometr odległości taryfowej przewozu, a za przesyłkę wagonów i pojazdów szynowych z poz. NHM
8604, 8605 i 8606 według stawki za oś i kilometr odległości taryfowej.

PKP CARGO przewiduje stosowanie zasad ogólnych z obniżeniem przewoênego tylko o 15%, co nie sprzyja znaczniejszemu poszerzaniu prywatnych parków wagonowych. Dla przesyłek taboru próżnego ze znakiem „P” lub „W”, taryfa zawiera oddzielne 4 tabele opłat za przewóz wyliczone w złotych i euro, uwzględniające wykonawcę przewozu ładownego, PKP CARGO lub innego licencjonowanego przewoênika kolejowego. Podstawą zastosowania odpowiednich, znacznie zróżnicowanych
Za przesyłki pojazdów samochodo- opłat jest zamieszczenie w liście przewych, w tym autobusów, samochodów wozowym stosownego oświadczenia osobowych, samochodów ciężarowych przez nadawcę wagonu próżnego. i podwozi pojazdów samochodowych przewoêne oblicza się za każdy wagon
W strukturze świadczonych usług użyty do przewozu tych pojazdów bez przewozowych znaczącą pozycję zajmuwzględu na masę przesyłki. Podstawę ją przewozy całopociągowe. Stanowią stanowią: liczba osi wagonu, jego dłu- one przewóz w zwartym składzie ładungość ładunkowa, odległość taryfowa ków nadanych przez jednego nadawcę i inne warunki przewidziane w taryfie. na jednej stacji nadania do jednego odOpłaty podstawowe za te przesyłki są biorcy na jednej stacji przeznaczenia za podane w tabeli B-1(PLN) i B-2 (EUR), jednym listem przewozowym wraz z zaa współczynniki korygujące w tabeli łącznikiem - wykazem wagonów. PrzeB-3. Dodać należy, iż przy tych przesył- wóz całopociągowy wymaga wcześniejkach nie mają zastosowania przepisy ta- szego uzgodnienia między nadawcą ryfowe o przewozach całopociągowych. i PKP CARGO SA. Przewoêne za przesyłkę całopociągową składającą się z towaPojemniki transportowe systemu ru z jednej pozycji spisu NHM oblicza się
ACTS przeładowywane w poziomie wa- za łączną masę przesyłki, a gdy zawiera gon - samochód - wagon taryfa traktuje towary z różnych pozycji NHM ustala się jak kontenery wielkie 20’, co powinno za każdy wagon oddzielnie według ogólpromować rozwój tej nowej technolo- nych postanowień taryfowych. Masę migii transportu kombinowanego. nimalną stanowi 500 ton ładunku, gdy liczba osi rzeczywistych w przesyłce caZa przesyłki przewożone w wagonie łopociągowej wynosi co najmniej 100 przegubowym lub wieloczłonowym osi. Za przewóz przesyłki o masie mniejo większej powierzchni ładunkowej, szej niż 800 ton lub przewożonej w waposiadającym co najmniej trzy osie lub gonach, których liczba osi rzeczywistych trzy wózki wagonowe, przewoêne obli- jest mniejsza niż 100 osi, przewoêne obcza się według postanowień ogólnych, licza się na podstawie ogólnych postajak za jeden wagon. nowień taryfowych, tj. za każdy wagon oddzielnie. Taryfa w zależności od wielW warunkach liberalizacji rynku kości masy przesyłki całopociągowej usług transportowych istotnego zna- przewiduje nowe, nieco większe obniżczenia ekonomicznego nabiera świad- ki przewoênego, stwarzając tym więkczenie usług przewozu ładunków w wa- szą konkurencyjność na unijnym rynku gonach prywatnych, ze znakiem „P” lub transportowym przewozów ładunków wynajętych, ze znakiem „W”. Taryfa masowych.

Za specjalne usługi przewozowe, np. wymagające użycia specjalnych środków technicznych lub organizacyjnych, opłata jest ustalana przy uzgadnianiu warunków przewozu przesyłki towarowej.
Z przewozem ładunków często związane są usługi dodatkowe świadczone na rzecz nadawcy lub odbiorcy przesyłki za które przewoênik pobiera oddzielną opłatę, zwaną opłatą dodatkową. W praktyce najczęściej stosowane są opłaty z tytułu pozostawania wagonu należącego do kolei w dyspozycji nadawcy/odbiorcy przesyłki, ważenia ładunku, użycia opon wagonowych, zajęcia torów stacyjnych, a niekiedy także za poprawienie sposobu załadowania, umocowania ładunku na wagonie lub z powodu przeszkód w dalszym przewozie bądê w wydaniu przesyłki na stacji przeznaczenia, a przy przewozie tranzytowym także za zmianę dokumentów przewozowych CIM na SMGS i odwrotnie.
Przy obliczaniu opłat dodatkowych przyjęto zasadę zaokrąglania wzwyż jednostek czasu i masy, za które ustala się opłatę. Analizując wykaz opłat dodatkowych należy zauważyć jego modyfikację, co niewątpliwie usprawnia posługiwanie się taryfą PKP Cargo SA.
PKP Cargo SA wraz ze zmianą taryfy wprowadziły również znowelizowane zasady sprzedaży usług przewozowych w 2004 r. Postanowienia te normują m.in. warunki ogólne sprzedaży tych usług, zawieranie specjalnych umów akwizycyjnych, także wieloletnich stwarzających korzystne oferty dla formułowania różnych rozwiązań logistycznych.
Zasady sprzedaży usług przewidują też różne formy i terminy płatności za wykonane usługi, a także możliwości stosowania różnych instrumentów finansowych, m.in. skonta w celu zabezpieczenia należności finansowych spółki
PKP Cargo SA.

Czasopismo „Logistyka”.
Dołącz do elity.

Logistyka 5/2004