Zaloguj się

O pewnym podejściu do modelowania procesów transportowych

Polecamy! O pewnym podejściu do modelowania procesów transportowych

Badanie rzeczywistych procesów transportowych wymaga uwzględnienia takich elementów systemu transportowego jak:
- sieci: drogowa, kolejowa, lotnicza i inne,
- tabor (samochody, autobusy, pociągi, samoloty),
- stacje obsługi ruchu towarowego i pasażerskiego,
- urządzenia zabezpieczenia ruchu (znaki drogowe, sygnalizacja świetlna) wraz z przepisami bezpieczeństwa i kontroli ruchu
- oraz tzw. "załoga systemu".

Analiza zachowania się systemu transportowego w czasie, zarówno w bieżących warunkach eksploatacyjnych, jak i podczas prac projektowych wymaga budowy modelu procesu transportowego. Uwzględniając powyższe, modelowanie procesów transportowych polega na badaniu związków występujących między zadaniami systemu, jego wyposażeniem oraz organizacją działania systemu sprowadzającą się do wyboru technologii przebiegu procesu. Reasumując wybór realizacji procesu przemieszczania jednostek ruchu w systemie transportowym zależy od wielu czynników: technicznych, techniczno-technologicznych oraz organizacyjnych.

Problematykę modelowania procesów transportowych można podzielić na obszary dotyczące:
- analizy i oceny technologii pracy stacji kolejowej oraz badania płynności ruchu pociągów na liniach kolejowych,
- analizy i oceny obsługi ładunków bądź pasażerów w wielu obiektach infrastrukturalnych systemu transportowego,
- analizy powstawania kolejek w ruchu pojazdów oraz związanego z nimi zjawiska kongestii,
- badania zależności wydajności procesów transportowych od parametrów infrastruktury liniowej i punktowej,
- badania zależności płynności ruchu od prędkości, gęstości ruchu i parametrów drogi,
- analizy i oceny sterowania centralnego przy jednoczesnym sterowaniu przepustowością elementów infrastruktury.

Do badania procesów transportowych wykorzystuje się różne metody uwzględniające bądź nie element losowości. W tym drugim przypadku szerokie zastosowanie już od lat 50. ubiegłego stulecia, ma teoria masowej obsługi. Jednakże metodykę tę stosowano najczęściej badając wybrane procesy transportowe występujące w poszczególnych elementach sieci transportowej (np. centrach logistycznych). Nie prowadzono badań w ujęciu systemowym. Podsumowując problematyka modelowania procesów transportowych dotyczy trudnych i złożonych zagadnień. Wynika to między innymi z faktu, iż do opisu przebiegu procesu transportowego należy wykorzystać wielkości losowe.
Artykuł dotyczy modelowania procesów transportowych metodą sieci faz. Metoda ta wykorzystuje do badania proste systemy masowej obsługi i pozwala na ocenę przebiegu procesu w badanym systemie.

 

Artykuł zawiera 22350 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w wtorek, 14 sierpień 2018 10:01
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe