Logistyka.net.pl
Ten artykuł jest płatny. Dostęp wyłącznie za opłatą.

Podręcznik przebudowy procesów przepływu leków, materiałów medycznych i pacjentów

Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

Podręcznik przebudowy procesów przepływu leków, materiałów medycznych i pacjentów

Opracowanie na podstawie wyników projektu celowego nr 6 T 161 2001C/5706
Zespół opracowujący:
Instytut Logistyki i Magazynowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
dr inż. Elżbieta Hałas dr inż. Stanisław Krzyżaniak dr inż. Piotr Cyplik mgr inż. Jan Dopierała mgr inż. Paweł Kaźmierczak
mgr inż. Krzysztof Glubiak dr inż. Piotr Mielecki

Poznań 2007

Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Spis treści
Spis rysunków.................................................................................................................................................... 3
Spis tabel ........................................................................................................................................................... 3

Wprowadzenie ...................................................................................................................................... 4
Wprowadzenie ...................................................................................................................................... 4
Założenia proponowanego podejścia ................................................................................................... 5
Diagnoza aktualnych procesów............................................................................................................ 6

Analiza procesów.................................................................................................................................. 6
Identyfikacja procesowa ................................................................................................................... 6
Ocena efektywności istniejących procesów................................................................................. 8
Identyfikacja najważniejszych problemów ................................................................................... 9
Ocena polityki zarządzania zapasami............................................................................................ 11

Modelowanie nowych rozwiązań logistycznych ....................................................................................... 12

Powołanie zespołu projektowego ....................................................................................................... 12
Przebudowa i optymalizacja procesów............................................................................................... 13
Proces obsługi pacjenta............................................................................................................. 13
Proces zaopatrzenia w leki i materiały medyczne ..................................................................... 15
Zasady zarządzania zapasami ........................................................................................................... 15
Dobór modelu uzupełniania zapasów w szpitalu ....................................................................... 16
Adaptacja przyjętego modelu w Szpitalu ................................................................................... 18
Model referencyjny systemów informatycznych............................................................................. 18
System automatycznego gromadzenia danych.................................................................................. 20
Zasady funkcjonowania systemu EDI................................................................................................. 24
Zasady wymiany danych............................................................................................................ 24
Funkcjonalność modułu EDI ...................................................................................................... 26
Funkcjonalność systemu ADC ................................................................................................... 21

Projekt funkcjonalny modułu INTEGRATOR...................................................................................... 28

Wdrażanie nowych rozwiązań logistycznych ........................................................................................... 32

Przygotowanie do wdrożenia pilotowego ........................................................................................... 32
Uruchomienie wdrożenia pilotowego................................................................................................. 34
Wdrożenie modułu INTERFEJS ................................................................................................ 35
Wdrożenie modułu ZAPASY...................................................................................................... 38
Wdrożenie modułu INTEGRATOR ............................................................................................ 40
Wdrożenie kodów kreskowych................................................................................................... 41
Wdrożenie modułu EDI .............................................................................................................. 41
Wskaźnikowa ocena procesów przepływu ......................................................................................... 43

Wskaźniki pracochłonności ............................................................................................................ 44
Wskaźniki zapasów ........................................................................................................................ 45

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Wskaźniki jakości ........................................................................................................................... 46
Wskaźniki kosztowe ....................................................................................................................... 46
Podsumowanie ................................................................................................................................... 47

Załącznik nr 1 KARTA OPISU DZIAŁANIA: Uzupełnienie centralnego zapasu leków ................................... 48
Załącznik nr 2 Przykłady komunikatów EDI .................................................................................................... 49
Załącznik nr 3 - Przykładowy formularz do parametryzacji leków .................................................................. 51
Załącznik nr 4 Słownik używanych skrótów i pojęć ........................................................................................ 54

Spis rysunków
Rysunek 1. Schemat wdrażanego modelu ...................................................................................................... 20
Rysunek 2 Przykład kodu GSRN..................................................................................................................... 24
Rysunek 3 Symbol kodu pacjenta w rozwiązaniu wewnętrznym .................................................................... 24
Rysunek 4 Scenariusz elektronicznej wymiany danych .................................................................................. 25
Rysunek 5 Wymiana dokumentów w formacie komunikatów EDI ................................................................. 26
Rysunek 6 Schemat funkcjonalny modułu „Integrator”.................................................................................... 31

Spis tabel
Tabela 1 Rejestr czynności Działań Procesu Obsługi Szpitalnej Pacjenta ....................................................... 7
Tabela 2 Rejestr czynności Działań Procesu Zaopatrzenia Szpitala w Leki i Materiały Medyczne.................. 8
Tabela 3 Uzupełnienie zapasu leków ................................................................................................................ 9
Tabela 4 Łączna pracochłonność poszczególnych działań w komórkach ........................................................ 9
Tabela 5 Słabe i mocne strony czynności związanych z przepływami leków, materiałów medycznych i opatrunkowych. .............................................................................................................................. 10
Tabela 6 Powiązania informatyczne APTEKA -INTERFEJS w obszarze przyjęć .......................................... 36
Tabela 7 Powiązania informatyczne APTEKA -INTERFEJS w obszarze wydań ........................................... 36

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Wprowadzenie
Niewystarczające nakłady na służbę zdrowia oraz trudna sytuacja ekonomiczna większości szpitali
stawia je przed koniecznością szukania źródeł wszelkich możliwych oszczędności. Takim potężnym i często niedostrzeganym źródłem są nakłady na realizacje procesów logistycznych związanych z przepływem leków i materiałów medycznych. Wg danych ze szpitali europejskich mogą przekraczać one nawet 15% budżetu szpitala.
W niniejszym podręczniku przedstawiono wytyczne przebudowy wybranych procesów szpitalnych oraz wdrażania informatycznych rozwiązań wspomagających efektywne funkcjonowanie tych procesów.
Proponowane podejście zakłada stworzenie heterogenicznego systemu informatycznego w oparciu o istniejące i użytkowane w szpitalu aplikacje informatyczne. Podstawowym celem przebudowy jest wdrożenie efektywnych rozwiązań procesów logistycznych, wykorzystujących technologie elektronicznej gospodarki, które usprawnią efektywność zarządzania przepływem leków i materiałów medycznych oraz umożliwią rejestrację materiałowych kosztów procedur medycznych. Znajomość tych kosztów ma kluczowe znaczenie dla zarządzania szpitalem w warunkach gospodarki rynkowej. Ponadto dzięki niej szpital będzie lepiej przygotowany do tworzenia ofert do Narodowego Funduszu Zdrowia i będzie potrafił prawidłowo zaplanować swoją działalność w ramach przyznanych mu środków.
Niniejszy podręcznik opracowano na bazie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu w WSSK we Wrocławiu. Pilotowe wdrożenie obejmowało następujący wycinek działalności szpitala: z

Apteka Centralna
z

Chirurgia
z

Blok Operacyjny
z

Anestezjologia

Podręcznik stanowi przewodnik dla innych szpitali wskazujący, w jaki sposób można polepszyć ich funkcjonowanie. Zawsze jednak należy uwzględnić specyfikę danego szpitala. Dlatego też niniejszego podręcznika nie należy traktować jako przepisu na usprawnienie działalności.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Założenia proponowanego podejścia
Podstawowym celem dla wytycznych sformułowanych w niniejszym podręczniku, jest efektywne
wdrażanie rozwiązań logistycznych w szpitalach, z wykorzystaniem technologii elektronicznej gospodarki, które przyczynią się do usprawnienia zarządzania przepływem leków, materiałów medycznych i pacjentów oraz umożliwią rejestrację materiałowych kosztów procedur medycznych.
Proponowane podejście zaprojektowane zostało w oparciu o następujące założenia: z
mapowanie procesów przepływu leków i materiałów medycznych oraz ich optymalizacja i zintegrowanie z ruchem pacjentów umożliwia wyeliminowanie wszystkich zbędnych lub powtarzających się czynności, które nie przynoszą wartości a są źródłem niepotrzebnych kosztów.
z
wprowadzenie systemu automatycznego gromadzenia danych (tzw. systemu ADC- ang.
Automatic Data Capture) w oparciu o kody kreskowe, do rejestracji zużycia leków
i materiałów
ruchu
medycznych
oraz
do
monitorowania
pacjentów, pozwoli
na zautomatyzowanie szeregu czynności administracyjnych, znaczne skrócenie czasu ich trwania oraz wprowadzenie pełnej kontroli nad wydawanymi lekami i materiałami medycznymi. z
zastosowanie
sprawdzonych
modeli
zarządzania
zapasami, dostosowanych
do zapotrzebowania występującego w szpitalu powinno, wg danych ze szpitali europejskich, doprowadzić do obniżenia zapasów o ok. 15% i tym samym do zwiększenia dostępności kapitału obrotowego. z
wprowadzenie elektronicznej wymiany danych handlowych (tzw. systemu EDI- Electronic
Data Interchange) z dostawcami szpitala umożliwi zautomatyzowanie procesu zamawiania
z
wykorzystywanie globalnych standardów systemu GS ułatwi i przyspieszy proces wdrażania.

Prawidłowe funkcjonowanie procesów przepływu leków, materiałów medycznych i pacjentów powinno być monitorowane przez system informatyczny. Prawidłowe funkcjonowanie procesów będzie nadzorowane poprzez moduł integrujący, zbudowany na zasadzie hurtowni danych, w której będą zbierane i analizowane dane ze wszystkich aplikacji informatycznych szpitala. Z modułem tym zostaną zintegrowane systemy ADC i EDI. Dodatkowo zostanie on wyposażony w funkcje raportowania dla kierownictwa szpitala i sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Diagnoza aktualnych procesów
Diagnoza efektywności aktualnych procesów przepływu powinna być pierwszym krokiem tego typu
przedsięwzięć. Jej zadaniem jest określenie słabych i mocnych stron działalności szpitala w tym zakresie, zidentyfikowanie podstawowych problemów i wskazanie kierunków przyszłej przebudowy. Diagnoza powinna obejmować: z
analizę procesów
z
ocenę polityki zarządzania zapasami

Analiza procesów
Analiza procesów powinna objąć wszystkie komórki funkcjonalne wspomagające pracę oddziałów, np. Aptekę Centralną, Magazyn Centralny, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, Księgowość.
Analizę procesową prowadzi się w oparciu o wywiady bezpośrednie z pracownikami badanych komórek oraz obserwację ich pracy czyli tzw fotografię dnia pracy. Analiza powinna obejmować: z
identyfikację procesów, działań i czynności, z
ocenę efektywności istniejących procesów, z
identyfikację najważniejszych problemów.

Analiza procesów powinna objąć dwa podstawowe procesy w szpitalu, tj:
Proces 1 - Obsługa Szpitalna Pacjenta
Proces 2 - Zaopatrzenie Szpitala w Leki i Materiały Medyczne

3.1.1 Identyfikacja procesowa
Identyfikacja procesów pozwala na wyodrębnienie podstawowych działań i czynności w ramach głównych procesów oraz ewentualne pogrupowanie ich w podprocesy. Istotnym jej elementem jest opis przepływu materiałów i informacji pomiędzy wyodrębnionymi procesami oraz w ramach procesu. Jednym z jej zadań jest przede wszystkim lokalizacja miejsc zastosowania kodyfikacji. Obejmuje ona: z
identyfikację przebiegu dwóch głównych procesów związanych z omawianym zakresem przebudowy, tj. procesu zaopatrzenia i procesu obsługi pacjenta, z
zidentyfikowania podstawowych działań i czynności realizowanych w wyodrębnionych procesach oraz ich szczegółowy opis, z
określenie sprzężeń informacyjnych pomiędzy zidentyfikowanymi czynnościami, z
identyfikację rodzaju tworzonych dokumentów, miejsce ich powstawania, liczbę tworzonych dokumentów oraz osób tworzących dokumenty.

Szczegółowa analiza czynności powinna objąć identyfikację takich elementów efektywnościowych jak:

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Czas trwania czynności
Częstotliwość występowania czynności
Miarę oceny czynności
Nośnik kosztów
Przeprowadzona analiza procesowa powinna uwzględniać wykonanie: zapisu graficznego
zachodzących procesów, przygotowanie opisu słownego oraz kart opisu czynności. Przykładowy, szczegółowy rejestr działań i czynności w ramach procesu 1 i 2 ilustrują Tabela 1 i Tabela 2.
Tabela 1 Rejestr czynności Działań Procesu Obsługi Szpitalnej Pacjenta
Symbol
Działania
A

Nazwa działania
Przyjęcie do szpitala

B

Leczenie oddziałowe

C

Leczenie operacyjne

D

Obsługa anestezjologiczna

Symbol czynności
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
D
D
D

Nazwa czynności
Rejestracja pacjenta w Izbie
Skierowanie na oddział
Rejestracja pacjenta planowego
Przyjęcie pacjenta na oddział
Ordynacja lekarska
Rejestracja podania leków
Wypis pacjenta
Przygotowanie planu operacji
Przygotowanie do operacji
Operacja i opis operacji
Przygotowanie pacjenta do zabiegu
Przygotowanie zabiegu
Asysta operacyjna

Szczegółowy opis poszczególnych czynności można przedstawić w Kartach Opisu Czynności, według następującego układu informacyjnego:

Komórki organizacyjne biorące udział w czynności, Bezpośredni realizatorzy czynności, Liczbę osób realizujących czynność, Elementy wejściowe, Elementy wyjściowe (rezultat realizacji czynności), Liczbę dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia czynności, Liczbę dokumentów wygenerowanych przez czynność, Opis i cel czynności, Zidentyfikowane czynności występujące podczas realizacji czynności, Sprzęt wykorzystywany do realizacji czynności, Czas trwania czynności, Częstotliwość występowania czynności, Miara oceny czynności, Nośnik kosztów realizacji czynności.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

W załączniku nr 1 zamieszczono przykład karty związanej z jedną z czynności.
Tabela 2 Rejestr czynności Działań Procesu Zaopatrzenia Szpitala w Leki i Materiały Medyczne
Symbol

Nazwa

Symbol

Działania
działania
czynności
F

G

H
Nazwa czynności

Uzupełnienie przygotowanie zapotrzebowania
centralnego złożenie zamówienia zewnętrznego
zapasu przyjęcie dostawy
materiałów rejestracja dostawy
medycznych aktualizacja kartoteki umieszczenie materiałów w magazynie

Dystrybucja

F
złożenie zamówienia przez oddział
materiałów

F
przygotowanie dokumentu RW
medycznych

F
przygotowanie wydania wg RW
wewnątrz

F
przekazanie materiałów medycznych
szpitala

F
aktualizacja kartoteki

F
umieszczenie materiałów na oddziale

Uzupełnienie

G
złożenie zamówienia zewnętrznego
centralnego

G
przyjęcie dostawy zewnętrznej
zapasu leków

G
aktualizacja kartoteki

G
umieszczenie leków w aptece

Dystrybucja

H
złożenie receptariusza
leków

H
przygotowanie leków wg receptariusza
wewnątrz

H
przekazanie leków
szpitala

H
wycena receptariusza i aktualizacja kartoteki

H
rozmieszczenie leków w apteczce oddziałowej

Ocena efektywności istniejących procesów
Zebranie informacji zgodnie z założeniami Kart Opisu miało służyć do przygotowania oceny
efektywności procesów przepływu leków, materiałów medycznych i środków opatrunkowych. Przykładowo, charakterystykę czynności w ramach działania pt. „Uzupełnianie zapasu leków w Aptece Centralnej” przedstawia Tabela 3.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Tabela 3 Uzupełnienie zapasu leków
Nr

Opis
komórka
czas trwania
20’
wykonawca

Apteka
częstotli wość
5/dzień

G
złożenie zamówienia zewnętrznego

G
G
przyjęcie dostawy zewnętrznej aktualizacja kartoteki

Apteka księgowość

5/dzień
5/dzień

40’
15’

Pracownik Apteki pracownik księgowości

G.

Umieszczenie leków w aptece

Apteka

5/dzień

15’
pracownik apteki

Kierownik Apteki

Na podstawie danych z Kart Opisu Czynności należy wykonać analizę czasochłonności poszczególnych działań. Na podstawie czasów trwania i częstotliwości wykonywanych czynności, można oszacować roczną pracochłonność, którą wyrażono jako procentowy udział w rocznym obciążeniu pracowników zaangażowanych w wymienione czynności. Następnie sumaryczny roczny czas jej trwania można porównać z pracochłonnością komórki i określić jaki procent czasu pracy danej komórki zajmowała badana czynność. Przykładowe wyniki takiej analizy ilustruje Tabela 4.
Tabela 4 Łączna pracochłonność poszczególnych działań w komórkach
Komórka organizacyjna
Magazyn Centralny
Apteka
Księgowość (1 pracownik)
Chirurgia
Blok operacyjny
Anestezjologia

Działanie A

Działanie A

Działanie B

Działanie B

Razem
Analiza czasów trwania czynności związanych z procesem zaopatrzenia na oddziałach wykazuje duże zróżnicowanie w zależności do oddziału. Dane z obliczeń wskazują, że na oddziale Anestezjologii koszty obsługi procesu zaopatrzenia są kilkakrotnie razy większe w porównaniu z innymi badanymi oddziałami. Wynika to z faktu, że oddziałowa anestezjologii 70% swojego czasu poświęca na czynności związane z obsługą apteczki i magazynku oddziałowego podczas gdy, na oddziale
Chirurgii tylko 15%, a na bloku operacyjnym już aż 28.5%. Wskazuje to na konieczność usprawnienia organizacji pracy związanej z zaopatrzeniem na oddziale Anestezjologii i na Bloku Operacyjnym.

Identyfikacja najważniejszych problemów
Przy identyfikacji najważniejszych problemów przydatna jest analiza mocnych i słabych stron
badanych wszystkich czynności obejmujących przepływy fizyczne i informacyjne. Ilustruje to Tabela 5.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Tabela 5 Słabe i mocne strony czynności związanych z przepływami leków, materiałów medycznych i opatrunkowych.
Cecha analityczna
Słaba strona
1. Ręczne prowadzenie rejestrów zamówień.
2. Brak komunikacji informacyjnej z magazynem centralnym.
3. Ręczna dystrybucja wewnętrzna dokumentów

Mocna strona
1. Jednolite zarządzanie zamówieniami publicznymi.
2. Szybka reakcja na potrzeby specjalne oddziałów w zakresie leków.

PZ, receptariuszy oraz faktur.
4. Brak aktualnej informacji o stanach magazynowych materiałów medycznych

3. Krótki czas realizacji zamówienia na leki.
4. Starannie prowadzona dokumentacja związana
w magazynie centralnym (przygotowanie
z gospodarką lekami i materiałami
zamówień do dostawców „na wyczucie”.
medycznymi.

5. Opóźniony proces aktualizacji pobrań z magazynu centralnego i apteki centralnej.
6. Duża liczbę generowanych kopii w ramach przygotowania dokumentu przyjęcia i zapotrzebowania oddziałowego.
7. Telefoniczna komunikacja w zakresie przekazywania informacji w zakresie

5. Możliwy do zidentyfikowania zestaw informacji medycznych koniecznych do realizacji procesu.
6. Prowadzenie papierowej rejestracji zużycia materiałów medycznych i środków anestezjologicznych na bloku operacyjnym.
przygotowania zamówienia.
8. Ręczne generowanie dokumentów zapotrzebowania oddziałowego, WZ i Receptariusza i ich ręczna dystrybucja
9. Brak kontroli nad zużyciem leków i materiałów medycznych na oddziałach.
10. Konieczność częstego wizualnego sprawdzanie stanów apteczek oddziałowych.
11. Brak powiązania informacyjnego aplikowanych leków z pacjentem.
12. Brak dostępu do komputerów na oddziałach.
Na podstawie oceny efektywności oraz analizy mocnych i słabych stron należy wyodrębnić najistotniejsze problemy i pogrupować je na przykład, jak poniżej, na: z

Dokumentacyjne, z

Organizacyjne, z

Kontrolne, z

Informacyjne, z

Sprzętowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

W efekcie wszystkich prowadzonych prac analitycznych powinna powstać lista koniecznych usprawnień, które wskażą kierunki przyszłej przebudowy procesów. Zakres usprawnień może obejmować przykładowo:

Zakup nowego lub usprawnienie istniejącego oprogramowania do zarządzania magazynem i włączenie go do sieci szpitalnej.
Poszerzenie funkcjonalności lub zakup nowego oprogramowania obsługującego „Ruch Chorych”.
Zmiana lokalizacji zapasów oddziałowych.
Zlikwidowanie czynności księgowych w Aptece Centralnej.
Zmiana zasad zamawiania leków przez oddziały.
Wprowadzenie w ramach wdrażanego systemu, elektronicznego obiegu dokumentów wewnątrz szpitala (receptariusze, RW, zamówienia wewnętrzne).
Wprowadzenie
identyfikatorów
pacjentów
w
postaci
kodu
kreskowego
i
wykorzystanie
go na wszystkich dokumentach rejestrujących proces leczenia.

Wdrożenie metod analizy zużycia leków i materiałów medycznych oraz jego prognozowania.
Wprowadzenie automatycznej rejestracji zużycia leków i materiałów medycznych na pacjenta w oparciu o kody kreskowe.
Opracowanie systemu zarządzania zapasami na oddziałach.
Powiązanie zużycia leków i materiałów medycznych z ich kosztami.
Wprowadzenie elektronicznej wymiany danych z dostawcami.
Opracowanie systemu przygotowania i realizacji procedur przetargowych.
Ocena polityki zarządzania zapasami
W celu wybrania reprezentatywnej próby do badania dotychczasowych metod uzupełniania zapasu
w szpitalu, cały asortyment leków i materiałów medycznych należy podzielić na kilka grup np. 5-9, stosując dwukrotnie analizę Pareto . Zakłada się, że pierwszym kryterium będzie wartość obrotu poszczególnych pozycji asortymentowych, a drugim kryterium częstotliwość wydań. Z każdej z grup wybrać należy po kilku jej przedstawicieli, którzy poddani zostaną gruntownej analizie. Za najbardziej istotny element analiz uznano strukturę zapasu poszczególnych asortymentów przy stosowaniu dotychczasowych systemów uzupełnienia zapasu. W tym celu należy przeprowadzić proces parametryzacji wybranych pozycji asortymentowych (określić poziom obsługi oraz czasu cyklu uzupełniania zapasu), a następnie wyznaczyć strukturę zapasu w ujęciu wartościowym tych pozycji (tj. wyznaczyć wartość zapasu zabezpieczającego, rotującego i nadmiernego).
Synteza zebranych danych na temat zapasów leków i materiałów medycznych w badanym okresie pozwoli określić skuteczność obecnie stosowanych metod uzupełniania zapasów w szpitalu, a także umożliwi określenie wartości zapasu nadmiernego (niewspółmiernie dużego w stosunku do potrzeb).
W analizie dotychczasowego funkcjonowania należy wziąć również pod uwagę pewne uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania szpitala takie, jak współpraca z dostawcami, uregulowania prawne itp.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Modelowanie nowych rozwiązań logistycznych
Decyzja o ostatecznym zakresie projektu do realizacji powinna być podjęta przez Zarząd Szpitala na
podstawie wyników analizy procesowej. Jest to niezwykle istotne z uwagi na konieczność zapewnienia zasobów i środków na realizację projektu. Przekonanie i zaangażowanie Zarządu ma kluczowe znaczenie dla sukcesu dalszych prac projektowych i właściwego wdrożenia.
Modelowanie nowych rozwiązań logistycznych obejmuje: z
przebudowę i optymalizację zidentyfikowanych procesów, z
projekt zasad funkcjonowania systemu automatycznego uzupełniania zapasów w aptece centralnej i aptekach oddziałowych, z
projekt funkcjonowania systemu automatycznego gromadzenia danych, z
projekt funkcjonowania systemu elektronicznej wymiany danych, z
projekt funkcjonowania oprogramowania integrującego.

W tym celu należy w szpitalu powołać specjalny zespół projektowy, który na czas realizacji projektu powinien zostać „umocowany” w strukturze organizacyjnej szpitale z bezpośrednią podległością Zarządowi. Okresowe umieszczenie zespołu projektowego w strukturze organizacyjnej podnosi jego rangę w stosunku do przyszłych użytkowników systemu, oraz sprzyja lepszym kontaktom na linii: zarząd - zespół.
Powołanie zespołu projektowego
W skład zespołu projektowego powinni wchodzić pracownicy reprezentujący różne komórki
organizacyjne szpitala uczestniczące w wyodrębninych procesach, m.in.: księgowość, dział IT , Apteka
Centralna. Magazyn Centralny, Administracja, Oddziały szpitalne, laboratoria oraz osoba z doświadczeniem w
prowadzeniu
projektów.

Zespół
projektowy
powinien
przeanalizować
dokładnie
wyniki
prac
diagnostycznych na tym etapie sprecyzować cele operacyjne projektu, np. termin uruchomienie wdrożenia pilotowego.
Do innych zadań Zespołu powinno należeć: z
sprecyzowanie spodziewanych korzyści z wdrożenia nowych rozwiązań, z
ustalenie ogólnego zakresu projektu pilotowego oraz spodziewanych wyników, z
zdefiniowanie roli i odpowiedzialności poszczególnych członków Zespołu, z
ustalenie szczegółowego harmonogramu projektu pilotowego, z
zdefiniowanie kosztów wewnętrznych i czasu realizacji dla każdego z członków zespołu.

Zarząd szpitala powinien również wyznaczyć spośród siebie tzw. sponsora projektu, który będzie na bieżąco informowany o postępach projektu i wspierał kierownika zespołu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Przebudowa i optymalizacja procesów
Etap modelowania dotyczy obu procesów opisanych w trakcie poprzedzającej diagnozy. Może
dotyczyć wszystkich bądź tylko wybranych działań i czynności. Zakres modelowania powinien być wynikiem uzgodnień zespołu projektowego.
Faza modelowania powinna składać się z następujących elementów: z
opracowania założeń i koncepcji nowych przebudowywanych procesów, z
opisu ogólnego modelu funkcjonowania, z
graficznej prezentacji przepływów informacyjnych i fizycznych, z
opisu wymaganych narzędzi informatycznych.

Nowa koncepcja może ale nie musi zmieniać ogólnego przebiegu procesów, natomiast powinna zakładać ich reorganizację i optymalizację w oparciu o:
a)
wykorzystanie kodów kreskowych do rejestracji i monitorowania ruchu pacjenta w szpitalu oraz przepływu leków i materiałów medycznych,
b)
wprowadzenia systemowego zarządzanie zapasami leków i rejestrowanych materiałów medycznych,
c)
wprowadzenie elektronicznej wymianę danych z dostawcami szpitala,
d)
wprowadzenie rejestracji wybranych kosztów leczenia pacjenta,
e)
wprowadzenie nowych rozwiązań organizacji pracy na terenie szpitala,
f)
szersze wykorzystanie obecnych systemów informatycznych,
g)
rozbudowę zasobów informatycznych szpitala.
W oparciu o powyższe założenia należy opracować wytyczne do modelowania poszczególnych
procesów. Powinny one obejmować: z
specyfikację wymaganych aplikacji informatycznych, w tym szczegółowe określenie funkcjonalności już dostępnej i funkcjonalności wymaganej, z
określenie rodzaju i miejsca kodowanych danych, z
zdefiniowanie rodzaju obiegu dokumentów elektronicznych i papierowych (elektroniczny czy papierowy), z
ogólne zasady funkcjonowania procesów, z
zmiany organizacyjne w komórkach biorących udział w przebudowywanych procesach.

Proces obsługi pacjenta
Na podstawie opisu aktualnie funkcjonującego procesu obsługi pacjenta należy zweryfikować
zasadność wszystkich uczestniczących w procesie działań i czynności. Najlepiej jest przeprowadzić analizę mocnych i słabych stron procesu oraz przeanalizować jego wsparcie informatyczne. Następnie należy szczegółowo opisać proponowane zasady funkcjonowania przebudowanego procesu. Proponowane zasady podano poniżej:

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
z

Każdy pacjent jest identyfikowany kodem kreskowym zawierającym np. numer z Księgi
Głównej (lub inny unikalny identyfikator). Numer ten w postaci kodu kreskowego pojawia się na wszystkich dokumentach związanych z leczeniem pacjenta oraz na bransoletce (lub wizytówce), którą każdy pacjent ma przy sobie.
z

Wszyscy pacjenci przyjmowani są w jednym miejscu - w Centralnej Rejestracji. Tam drukuje się dokumenty z kodem kreskowym i wydaje pacjentom bransoletki identyfikatorem z kodem kreskowym.
z
z
z

Kod kreskowy na identyfikatorze służy do:

identyfikacji pacjenta w szpitalu,

potwierdzenia przyjęcia pacjenta na oddział/blok operacyjny.

Kod kreskowy na dokumentach służy do:


„szybkiego wejścia” do systemowej kartoteki pacjenta,

rejestracji podania leku i zużycia materiałów medycznych.

Wszystkie leki rozliczane na pacjenta są dostarczane na oddziały w opakowaniach z kodem kreskowym.
z

Leki rozliczane na oddział nie wymagają skanowania.
z

Podanie leków pacjentowi jest poprzedzone skanowaniem kodu pacjenta, kodu leku, kodu materiału medycznego.
z

Zidentyfikowane leki i materiały medyczne rejestruje się w bazie danych w rekordzie identyfikowanym kodem pacjenta.
z

W przypadku braku możliwości skanowania (np. na sali zabiegowej), rejestracja podania odbywa się poprzez dopisanie leku poprzez klawiaturę lub wybranie z listy na ekranie.
z
z

Funkcjonalność modułów zapewnia:

rejestrację faktu wykonania badań zleconych pacjentowi,

elektroniczne zgłoszenie pacjenta na operacja,

elektroniczne przekazanie informacji o planowanych datach zabiegów,

rejestrację rodzaju zabiegu i operatorów.

Zgłoszenie pacjenta (karta zgłoszenia pacjenta) i potwierdzenie jego pobytu (zestawienie dzienne) jest realizowane elektronicznie w ramach systemu zarządzającego ruchem chorych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i opracowanych zasad należy przebudować proces a następnie szczegółowo opisać każdą czynność z uwzględnieniem wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania narzędzi informatycznych. Praca ta powinna być wykonywana zespołowo. Opisowi powinna towarzyszyć graficzna interpretacja, ilustrująca schemat przepływów informacyjnych i fizycznych całego procesu oraz specyfikacja wymagań co do wspomagania informatycznego. Tak przygotowane materiały należy następnie przedyskutować z twórcami aktualnie pracujących systemów informatycznych celem

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
określenia możliwości i kosztów wymaganych modyfikacji. W przypadku ograniczeń ze strony użytkowych funkcjonalności systemów należy odpowiednio zmodyfikować koncepcję funkcjonowania procesu.

Proces zaopatrzenia w leki i materiały medyczne
Jeżeli w obecnej strukturze organizacyjnej proces zaopatrzenie szpitala w leki i materiały medyczne
składa się z dwóch niezależnych i przebiegających w odrębnych komórkach podprocesów: zaopatrzenia w leki i zaopatrzenia w materiały medyczne, warto zastanowić się nad scaleniem ich ze sobą. Pozostałe uwagi odnośnie projektowania są analogiczne jak w przypadku punktu opisującego proces obsługi pacjenta.
Proponowane poniżej zasady odnoszą się zarówno do leków jak i materiałów medycznych: z

Wszystkie rejestrowane leki i materiały medyczne mają w bazie danych przydzielone unikalne numery kodowe (wyrażane w kodach kreskowych ). Jeżeli dostawca danego leku dotychczas go nie kodował, należy wprowadzić i używać numer wewnętrzny.
z

W Aptece Centralnej wszystkie leki i środki opatrunkowe przechowane są w opakowaniach producenta i oznakowane kodem kreskowym producenta lub wewnętrznym.
z

W Aptece Centralnej
odbywa się drukowanie etykiet z kodami kreskowymi dla leków i
środków opatrunkowych, które zostały dostarczone w opakowaniach bez kodów kreskowych. W tym takim przypadku drukowana jest etykieta z wewnętrznym numerem nadanym przez Aptekę. z

Leki i środki opatrunkowe wydawane są na oddział albo w opakowaniach producenta albo w wewnętrznych opakowaniach transportowych oznaczonych kodami wewnętrznymi.
z

Dla leków recepturowych, kod leku do bazy systemu APTEKA wprowadza pracownik Apteki
Centralnej, a po wykonaniu leku nakleja etykietę z kodem na jego opakowanie.
z

Wszystkie leki i środki opatrunkowe mają w systemie

APTEKA i module APTECZKA
określone stany minimalne zapasu zgodne z przyjętym modelem zarządzania zapasami z

Obieg dokumentów pomiędzy Apteką Centralną a Apteczką Oddziałową jest realizowany elektronicznie. Dokumenty papierowe traktowane są zawsze jako kopie zapisów elektronicznych, są drukowane tylko w sytuacjach tego wymagających.
z

Podpisy na receptariuszach i wnioskach na leki niestandardowe i materiały krwiopochodne zastąpione zostają elektronicznym zatwierdzeniem przez osobę do tego uprawnioną.
z

Do dostawców leków zamówienia są składane elektronicznie. Odwrotnie do Apteki
Centralnej dostarczane są: elektroniczna odpowiedź na zamówienie i dokument dostawy.
z
Zapasy leków na oddziałach są monitorowane w ramach wyodrębnionych lokalizacji.

Zasady zarządzania zapasami
Zintegrowanie wszystkich działających w szpitalu systemów informatycznych oraz wprowadzenie
systemów ADC i EDI w szpitalu jest bardzo istotnym elementem optymalizacji procesu przepływu leków i materiałów medycznych. Systemy te stanowią jednak tylko pewne narzędzie wspomagające dla przyjętego

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
systemu uzupełniania zapasu. W celu doboru właściwego modelu zarządzania zapasami, mającego znaczący wpływ na wielkość przepływu leków i materiałów medycznych w szpitalu, proponuje się przyjąć następującą metodykę postępowania:

Dokonać wyboru dwóch modeli najbardziej dostosowanych do specyfiki działania apteki szpitalnej.
Przeprowadzić symulację doboru optymalnego modelu uzupełniania zapasu na szczeblu apteki centralnej i oddziałów.
Dokonać korekty przyjętego rozwiązania i adaptacji go do warunków szpitala.
Opracować zakres funkcjonalny i stworzyć narzędzie wspomagające proces uzupełniania zapasu leków i materiałów medycznych w szpitalu.
Dobór modelu uzupełniania zapasów w szpitalu
W celu określenia optymalnego modelu uzupełniania zapasu w szpitalu należy przeprowadzić
symulację z uwzględnieniem warunków dostawy. Zweryfikować należy dwa podstawowe modele uzupełniania tj. oparty na poziomie informacyjnym i oparty na stałym cyklu zamawiania. Rozpatrzyć należy różne warianty tych dwóch modeli w układzie zamówień na poziomie centralnym (zamówień zewnętrznych) jak i na poziomie oddziałów (zamówień wewnętrznych), a następnie wybrać ten, dla którego łączny poziom zapasów w szpitalu będzie najmniejszy. W wielu krajach Europy Zachodniej te dwa modele są również często wykorzystywane do zarządzania zapasami w szpitalach.
4.3.1.1 Model pierwszy
Podstawowym parametrem sterującym dla systemu zamawiania opartym na poziomie informacyjnym jest właśnie wartość tego poziomu tzw. zapas informacyjny. Zapas informacyjny, uruchamiający proces zamówienia, może być wyznaczany intuicyjnie lub dostarczany w postaci wewnętrznych normatywów. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno intuicja jak i normatywy muszą respektować
elementarne
zależności
statystyczne
rządzące
zmiennym
i
niezależnym
zapotrzebowaniem. Poziom informacyjny zapasu musi uwzględniać zarówno średnie oczekiwane zapotrzebowanie w cyklu uzupełnienia zapasu jak i zapas zabezpieczający, gwarantujący określony poziom obsługi” [1]. Zależności te uwzględnia formuła:
ZI = Pr * T + ZB gdzie:
Pr - prognoza popytu w przyjętej prognostycznej jednostce czasu, T - średni zaobserwowany okres realizacji zamówień
ZB - zapas zabezpieczający.
Zapas zabezpieczający, w tym modelu, wyznaczany jest zgodnie z formułą:

ZB = ω ⋅ Pr 2 ⋅ σ T + s t ⋅ T
Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
gdzie:
Pr - prognoza średniego popytu w okresie w przyjętej prognostycznej jednostce czasu, T - średni zaobserwowany okres realizacji zamówień wyrażony w przyjętych okresach
σT - wariancja okresu realizacji zamówienia, st - standardowy błąd prognozy ex post , ω - współczynnik bezpieczeństwa, tj. wielkość wynikająca z przyjętego poziomu obsługi klienta.
4.3.1.2 Model drugi
Podstawowym parametrem sterującym dla systemu zamawiania opartym na przeglądzie okresowym jest, obok cyklu przeglądu To, wartość zapasu maksymalnego ZMax. Zapas maksymalny, decydujący o wielkości zamówień, podobnie jak to ma miejsce w przypadku poziomu informacyjnego zapasu, może być wyznaczany intuicyjnie lub dostarczany w postaci wewnętrznych normatywów.
Należy jednak pamiętać, podobnie jak to było w poprzednim modelu o znaczeniu zależności statystycznych rządzących zmiennym i niezależnym zapotrzebowaniem.
Obliczenia
zapasu
maksymalnego
muszą
uwzględniać
zarówno
średnie
oczekiwane
zapotrzebowanie w cyklu uzupełnienia i cyklu przeglądu zapasu, jak i zapas zabezpieczający, gwarantujący określony poziom obsługi. Wszystkie te wielkości zawiera poniższa formuła służąca do wyznaczenia zapasu maksymalnego.

ZMax = P ⋅ (T + T ) + ZB gdzie:
P - zapotrzebowanie (popyt) w przyjętej jednostce czasu (np: tydzień, dzień)
T - czas cyklu uzupełnienia zapasu
To- okres cyklu przeglądu zapasu
ZB - zapas zabezpieczający.
Zapas zabezpieczający, w tym modelu, wyznaczany jest zgodnie z formułą:

ZB = ω ⋅ Pr 2 ⋅ σ T + s t ⋅ T + T gdzie:
Pr - prognoza średniego popytu w okresie w przyjętej prognostycznej jednostce czasu, T - średni zaobserwowany okres realizacji zamówień wyrażony w przyjętych okresach jednostkowych, To - optymalny cykl przeglądu okresowego (zamawiania).
σT - wariancja okresu realizacji zamówienia,
Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
st - standardowy błąd prognozy ex post, ω - współczynnik bezpieczeństwa, tj. wielkość wynikająca z przyjętego poziomu obsługi klienta.

Adaptacja przyjętego modelu w Szpitalu
Przyjęty na podstawie symulacji model uzupełniania zapasu powinien być skorygowany
i adaptowany do warunków szpitala. Zakłada się, że system uzupełniania zapasu wspomagany powinien być dodatkowym oprogramowaniem „SZPITAL-ZAPASY”, stanowiącym oddzielny pakiet lub zintegrowanym z systemem zarządzania apteką szpitalną.
Zaproponowany system uzupełniania zapasów będzie dawał specjaliście ds. zamówień oraz
Oddziałowym narzędzie wspomagające decyzje dotyczące momentu i wielkości zamówienia poszczególnych pozycji asortymentowych. Zmiany parametrów pomocniczych niezbędnych do obliczeń parametrów sterujących w przyjętym systemie uzupełniania zapasów dokonywać będzie zależnie od potrzeb osoba odpowiedzialna za zamówienia (zmiany mogą dotyczyć poziomu obsługi pacjenta oraz wskaźnika korygującego pomocnego przy wyznaczaniu sugerowanej wielkości zamówienia).
Stosowanie klasycznych modeli uzupełniania zapasów ma sens wtedy, gdy występuje duża ilość i duża różnorodność zamawianych asortymentów. Apteka szpitalna może wprowadzić również model typu
JiT (just-in-time dokładnie na czas) zamawiając tylko tyle, na ile zgłoszono zapotrzebowanie w oddziałach.
Model referencyjny systemów informatycznych
Informatyczne wspomaganie zaprojektowanego
procesów przepływu leków i materiałów
medycznych będą zapewniały następujące moduły :
Systemy już istniejące:
a)

APTEKA - obsługa przyjęć i wydań leków oraz materiałów medycznych w aptece centralnej realizowana na podstawie papierowych dokumentów dostawy i wydania (faktur i receptariuszy).

b)

APTECZKA - obsługa przyjęć i wydań leków i materiałów medycznych w apteczkach oddziałowych.

c)

RUCH CHORYCH - obsługa rejestracji i monitorowanie przemieszczania pacjenta w procesie leczenia na podstawie papierowych dokumentów przebiegu leczenia.

d)

FK - system finansowo-księgowy służący do rozliczania działalności szpitala na podstawie uzyskanych danych.

Systemy uzupełniające:
a)
moduł INTEGRATOR - hurtownia danych umożliwiająca syntetyczne gromadzenie i raportowanie danych o pacjencie oraz procedurach i kosztach leczenia związanych z jego pobytem w szpitalu.

b)
moduł SZPITAL-ZAPASY - aplikacja wspomagająca opracowany i wdrażany model zarządzania zapasami,
Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

c)
moduł EDI - tzw. robot pocztowy - umożliwiający wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych: zamówienia, listy braków, faktury.

d)
moduł INTERFEJS - umożliwiający współpracę systemów szpitalnych z terminalami i drukarkami kodów kreskowych. Obejmuje on dwa warianty funkcjonalne: z
obsługa terminala i aplikacji ADC - w Aptece Centralnej do przyjmowania dostaw i realizacji wydań na oddziały oraz rejestracji zużycia leków na pacjenta na niektórych oddziałach
z
obsługa skanerów kodów kreskowych

- do rejestracji zużycia leków i materiałów
medycznych na pacjenta na Oddziałach.
Przedstawione graficznie powiązania modułów informatycznych (Rysunek 1) składają się na całość zintegrowanego
rozwiązania
informatycznego
wspomagającego
podstawową
działalność
szpitala.

W całościowym rozwiązaniu informatycznym punktem wyjścia jest izba przyjęć, w której rejestrowany jest pacjent otrzymując unikalny identyfikator w postaci kodu kreskowego. Przemieszczanie pacjenta pomiędzy oddziałami jest monitorowane w module RUCH CHORYCH poprzez skanowanie kodu kreskowego z identyfikatora. W ten sposób baza danych o pacjentach znajdujących się w danym oddziale jest zawsze aktualna. Pacjent leczony na danym oddziale zużywa leki i materiały opatrunkowe, które również posiadają unikalne identyfikatory w postaci kodu kreskowego i są systemowo przypisywane do danego pacjenta.
Bieżący koszt leczenia pacjenta raportowany jest przez moduł INTEGRATOR, który agreguje dane pochodzące z modułów: RUCH CHORYCH i APTECZKA.
Systemy APTEKA i APTECZKA mają za zadnie zasilać proces leczenia w niezbędne materiały medyczne i leki. Moduł APTECZKA funkcjonuje na oddziałach w bezpośredniej bliskości do pacjenta, w którym rejestrowane są leki rozliczane na pacjenta. Moduł APTEKA obsługuje Aptekę Centralną, która z punktu
widzenia
systemu
informatycznego
pełni
w
szpitalu
rolę
specyficznego
magazynu
zaopatrzeniowego. Z tego względu w moduł APTEKA wspomagany jest modułem INTERFEJS. Zadaniem
INTERFEJSU jest buforowanie i wstępne przetwarzania danych uzyskiwanych z APTEKI i z urządzeń ADC.
Moduł INTERFEJS wspomagany jest narzędziowym modułem TERMINAL, którego zadaniem jest bezpośrednie pobieranie danych poprzez odczytywanie kodów kreskowych z etykiet na opakowaniach.
W zakresie zaopatrzeniowym moduł APTEKA współpracuje z modułem EDI, który stanowi samodzielny
„robot” pocztowy do wysyłania i przyjmowania dokumentów zamówień i dostaw leków i materiałów medycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Rysunek 1. Schemat wdrażanego modelu
System automatycznego gromadzenia danych
System automatycznego gromadzenia danych - ADC służy do: z
rejestrowania przyjęć i wydań leków, środków opatrunkowych i materiałów medycznych
z
rejestracji zużycia leków, środków opatrunkowych i materiałów medycznych na pacjenta
z
nieomylnego i szybkiego dotarcia do danych pacjenta

System powinien być wdrażany w nowo projektowanych procesach w Aptece Centralnej i na Oddziałach. Wykorzystuje kody kreskowe umieszczone na: opakowaniach leków, dokumentach związanych z pacjentem lub tackach , na których umieszczone są leki zaordynowane pacjentowi, miejscach składowania materiałów medycznych na Oddziałach zgodnie z przyjętymi zasadami kodowania leków, materiałów medycznych i pacjentów. W skład systemu ADC wchodzą: z

Skanery - czyli czytnik kodu kreskowego (bar code reader), urządzenie służące do odczytywania danych zakodowanych w symbolu kodu kreskowego. Skaner podłączany jest do komputera przewodem sygnałowym równolegle do podłączonej klawiatury.
z

Terminale przenośne - zintegrowane ze skanerem urządzenia do odczytywania i gromadzenia danych. Jeżeli jest to tzw. terminal wsadowy, to posiada swój system operacyjny, procesor i pamięć oraz wyświetlacz. Terminal wykorzystywany jest do automatycznego pobierania

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
danych z komputera, ich przetwarzania i przekazywania wyniku do systemu informatycznego.
Terminal działa przez pewien czas niezależnie od systemu informatycznego działającego w komputerze. Jeżeli jest to tzw. terminal radiowy, to wszelkie procesy wykonywane są w odległym serwerze radiowym a urządzenie pracuje w czasie rzeczywistym. z

Drukarki kodów kreskowych - specjalizowane urządzenie wyposażone w odpowiednie sterowniki pozwalające na drukowanie kodów kreskowych w powszechnie znanych symbolikach. Drukarka jest podłączona do komputera, w którym odpowiednia aplikacja umożliwia wydrukowanie właściwych kodów kreskowych. Jeżeli jest to drukarka przenośna, to może być podłączona do terminala przenośnego umożliwiając tym samym mobilną pracę w pełnym zakresie.
z

Interfejs - informatyczny moduł systemu ADC, zawierający i obsługujący bazę transakcyjną odzwierciedlającą aktualnie realizowane operacje magazynowe realizowane w aptece.
Sprzętowym zadaniem modułu INTERFEJS jest obsługa komunikacji z terminalem przenośnym. Informatycznym zadaniem modułu INTERFEJS jest okresowe przechowywanie danych pobranych z bazy systemu APTEKA i ich wykorzystywania podczas przyjęć i wydań w Aptece Centralnej lub przy rejestracji wydań na pacjenta na oddziale, oraz przekazywania danych po zrealizowaniu czynności magazynowych do nadrzędnego systemu (APTEKA).
Funkcjonalność systemu ADC
Funkcjonalność systemu ADC powinna obejmować:

a)

Dla strefy przyjęć w Aptece Centralnej z

Pobieranie bazy danych leków z systemu APTEKA - jest to okresowa czynność, której celem jest synchronizowanie zawartości bazy leków (tzw. lekospis) w komputerze i w terminalu.
z

Pobieranie elektronicznego dokumentu faktury
z

Realizację czynności związanych z automatyczną identyfikacją przyjęć leków lub materiałów medycznych z zewnątrz przy pomocy terminala
z

Rejestrowanie w terminalu przypadków braku okodowania lub złej jakości kodów.
z

Przetworzenie odczytanych danych i uruchomienie akcji:
z
b)


drukowania brakujących lub nieprawidłowych kodów kreskowych,

przygotowanie danych do aktualizacji stanów,

wydruk dokumentu rozbieżności między danymi z faktury a rzeczywistą dostawą

Przekazywanie przetworzonych danych do systemu APTEKA.

Dla strefy wydań w Aptece Centralnej z

Pobieranie receptariuszy z systemu APTEKA
z

Realizację czynności związanych z automatyczną identyfikacją podczas wydawania leków i środków opatrunkowych na Oddziały przy pomocy terminala

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
z

c)

Przetworzenie odczytanych danych i uruchomienie akcji:

drukowania etykiet z kodami kreskowymi dla opakowań transportowych,

wprowadzenia zamienników dla zamawianych leków


przygotowanie danych do aktualizacji stanów, z

Przekazywanie przetworzonych danych do systemu APTEKA.
z

Funkcję inwentaryzacji

Dla oddziału: z

Pobieranie lekospisu z systemu Apteczka i listy chorych z systemu Ruch Chorych
z

Realizację czynności związanych z automatyczną rejestracją wydań nas pacjenta na oddziale, z uwzględnieniem dwóch statusów leku: zadysponowano i wydano z

Przekazywanie przetworzonych danych do systemu APTECZKA.
z

Funkcję inwentaryzacji

Zasady kodowania leków i materiałów medycznych
Zaleca się następujące zasady kodowania leków i materiałów medycznych: z

Stosowane oznaczenia są zgodne ze standardami globalnego systemu GS
z

Wszystkie rejestrowane leki i środki opatrunkowe mają w bazie danych systemu APTEKA wprowadzone unikalne 13-sto lub 8 cyfrowe numery kodowe (wyrażone w kodach kreskowych)
z

Jeżeli dostawca danego leku lub materiału dotychczas go nie kodował, stosuje się wewnętrzny danego leku lub materiału medycznego (8- lub 13-cyfrowy) w postaci kodu
EAN-8 lub EAN-13. Nadawanie numeru i kontrola jego unikalności powinna być realizowana automatycznie przez system APTEKA
z

Wszystkie leki recepturowe kodowane są kodem wewnętrznym EAN-8 lub EAN-13
z

Numery wewnętrzne nadawane są na każdą pozycję kartoteki osobno.

Każda osobna pozycja w bazie leków i materiałów medycznych sygnowana jest albo numerem wewnętrznym albo numerem producenta. W przypadku stosowania kodów wewnętrznych można je podzielić na 4 grupy, które rozróżniane są prefiksem: z
kody wewnętrzne na leki gotowe: np. prefiks 201
z
kody wewnętrzne na materiały opatrunkowe, np. prefiks 202
z
kody wewnętrzne na leki recepturowe, np. prefiks 203
z
kody wewnętrzne na rejestrowane materiały medyczne, np. prefiks 204

Pozostałe 9 znaków przeznaczone jest na numer kolejny pozycji materiałowej nadawany i kontrolowany przez system APTEKA. Ostatni, 13-ty znak to cyfra kontrolna.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Struktura kodów wewnętrznych:
Prefiks

Numer leku

Cyfra kontrolna
N N N N

P
N N N N N N N N N

P

Dla ułatwienia administracji zaleca się, aby numery na kody wewnętrzne były przydzielane kolejno i nie zawierały elementów klasyfikujących. Cyfra kontrolna P jest liczona wg standardowego algorytmu systemu GS.

Zasady kodowania pacjentów
Do kodowania pacjentów proponuje się zastosować jedno z dwóch rozwiązań

a)
rozwiązanie globalne z wykorzystaniem struktury Globalnego Numeru Relacji Usługowej tzw. GSRN (akronim ang. Global Service Relation Number).

b)
rozwiązanie wewnętrzne z wykorzystaniem kodu UCC/EAN-128 i Identyfikatorem Zastosowań IZ (90)
Globalny Numer Relacji Usługowej ( GSRN) służy do identyfikacji usługobiorcy jakim jest pacjent
w kontekście relacji usługowej jaką stanowi jego pobyt szpitalny. Numer GSRN udostępnia usługodawcy, a więc
Szpitalowi, unikalny i jednoznaczny w skali świata numer identyfikacyjny do przechowywania danych związanych ze świadczonymi usługami. Kodowanie pacjentów w oparciu o numer GSRN znajduje uzasadnienie zastosowane w przyszłości, gdy inne współpracujące szpitale również wdrożą takie kodowanie pacjentów.
Umożliwi to sprawne powiązanie kosztów leczenia wynikających z realizacji usług w różnych placówkach zdrowia. Struktura numeru GSRN wyrażonym w kodzie kreskowym GS1-128
IZ

Globalny numer relacji usługowej
Prefiks firmy GS

Cyfra
Oznaczenie relacji usługowej
590 S S S S S S

K K K K K K K K międzynarodowy identyfikator zastosowania dla numeru GSRN prefiks organizacji krajowej ILiM-GS Polska

Kontrolna
P

S1-S numer szpitala jako jednostki kodującej przydzielony przez ILiM-GS Polska
K1-K numer pacjenta w Księdze Głównej
P
cyfra kontrolna liczona wg standardowego algorytmu systemu GS
Przykładowy kod GSRN dla numeru pacjenta w Księdze Głównej; 12345678 nadany przez szpital, któremu przydzielono numer 590123456 prezentuje Rysunek 2. Minimalna długość kodu wraz z białymi marginesami wynosi 45mm.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Rysunek 2 Przykład kodu GSRN
Interpretacja zapisu w kodzie kreskowym: Pacjent o numerze 12345678 rozpoczął proces leczenia w jednostce opieki zdrowotnej o numerze 590123456.
W związku z brakiem podobnych wdrożeń w innych placówkach służby zdrowia kod pacjenta może funkcjonować jako rozwiązanie wewnętrzne. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest mniejszy rozmiar kodu kreskowego. Może on funkcjonować wyłącznie na terenie szpitala. Przykładowy kod wewnętrzny pacjenta leczonego w określonym szpitalu dla numeru w Księdze Głównej 12345678 prezentuje Rysunek 3.
Struktura numeru wewnętrznego w kodzie GS1-128:
Identyfikator
Zastosowania

Numer pacjenta z Księgi Głównej
K K K K K K K K

Cyfra Kontrolna
P
międzynarodowy Identyfikator Zastosowania wykorzystywany dla rozwiązań wewnętrznych

K..K numer pacjenta w Księdze Głównej
P
cyfra kontrolna liczona wg standardowego algorytmu systemu GS

Rysunek 3 Symbol kodu pacjenta w rozwiązaniu wewnętrznym
Interpretacja zapisu w kodzie kreskowym: Pacjent o numerze 12345678 leczy się w danym szpitalu.
Zasady funkcjonowania systemu EDI
System EDI (ang. Electronic Data Interchange) to aplikacja obsługująca elektroniczną wymianę
standardowo sformatowanych danych między systemami informatycznymi partnerów handlowych przy minimalnej interwencji człowieka. Celem systemu EDI w szpitalu jest wymiana zamówień i faktur pomiędzy systemami komputerowymi aptek i hurtowni za pomocą sieci teleinformatycznej.

Zasady wymiany danych
Rekomendowany scenariusz wymiany danych ilustruje Rysunek 4.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

SZPITAL

HURTOWNIA

Rysunek 4 Scenariusz elektronicznej wymiany danych
W systemie APTEKA generowana jest propozycja bieżącego zamówienia. Pracownik Apteki po weryfikacji wysyła komunikat ZAMÓWIENIE do dostawcy. Komunikat zawiera kody zamawianych leków, dawki, ilości i żądaną datę dostawy. System EDI rozpoznaje kod dostawcy umieszczony w nagłówku komunikatu i kieruje go pod właściwy adres.
Hurtownia w odpowiedzi na zamówienie przysyła komunikat POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA.
W komunikacie potwierdza całe zamówienie bądź informuje o zmianach w ilościach lub terminie dostawy zamawianych leków. Komunikat ten zostaje zapisany w odpowiednim zbiorze obsługiwanym przez system
APTEKA tak, aby umożliwić pracownikowi Apteki porównanie zamówień wysłanych i potwierdzonych.
Przed dostawą Hurtownia przysyła komunikat FAKTURA/DOKUMENT DOSTAWY. W ostateczności komunikat ten może być dostarczony na dyskietce razem z papierowymi dokumentami dostawy. Komunikat ten zawiera szczegółowe informacje o zawartości dostawy. Komunikat jest wykorzystywany przez dwa systemy Szpitala: z
system APTEKA - dla tego systemu jest to dokument dostawy i jako taki zostaje zapisany w systemie . Jest on podstawą do wygenerowania dokumentu PZ.
z

System F-K - dla tego systemu jest to „Faktura”. Komunikat zostaje zapisany w odpowiednim katalogu, a jego treść zweryfikowana przy pomocy dokumentu papierowego.

Oryginalna faktura papierowa jest dostarczana do Księgowości Szpitala pocztą.
Dla ułatwienia automatycznego przetwarzania system powinien funkcjonować wg zasady: jedno ZAMÓWIENIE - jedno POTWIERDZENIE - jedna DOSTAWA- jedna FAKTURA
Oznacza to, że każda dostawa powinna dotyczyć tylko jednego zamówienia. W przypadku łączenia dostaw, powinny towarzyszyć im odrębne dokumenty i komunikaty dostawy oraz faktury.
Obecnie nie ma jednego uzgodnionego standardu wymiany danych w przemyśle farmaceutycznym.
W wymianie danych między hurtowniami a aptekami funkcjonuje 8 różnych formatów danych. Do najbardziej popularnych należą: Kamsoft i Datafarm. Rekomenduje się stosowanie formatu dokumentów uzgodnionych

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
przez Grupę Robocza ECR Polska, Farmacja Polska na bazie standardu KAMSOFT. Struktury dokumentów:
Zamówienie i Faktura znajdują się w załączniku nr 2.

Funkcjonalność modułu EDI
W celu umożliwienia wymiany dokumentów (zamówienie, potwierdzenie zamówienia itp.) program
obsługujący aptekę musi posiadać funkcjonalność obejmującą: z
tworzenie plików tekstowych z dokumentami handlowymi zapisanymi w strukturze komunikatu EDI, z
umieszczanie dokumentów w folderze zadeklarowanym jako miejsce pojawiania się dokumentów przewidzianych do wysyłki, z
systematyczne przeglądanie foldera zadeklarowanego jako miejsce pojawiania się dokumentów nadesłanych przez dostawców specyfików medycznych, z
pobieranie treści nadesłanego komunikatu (dokumentu elektronicznego) i interpretacja jego zawartości informacyjnej.

Dokumenty pojawiające się w skrzynkach: (folderach) „do wysyłki” i „odbiorczej” są transmitowane poprzez dostępne media do partnera handlowego lub pobierane z odpowiedniej jego skrzynki nadawczej (Rysunek 5). Transmisję dokumentów obsługuje moduł EDI, który może występować w wersji prostej lub złożonej.

Rysunek 5 Wymiana dokumentów w formacie komunikatów EDI

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Teletransmisja komunikatów może być realizowana z wykorzystaniem różnych mediów:
a)

Telefoniczna
sieć
komutowana
z
bezpośrednim
połączeniem
modemowym
komputerów
uczestniczących w wymianie komunikatów.
b)

Telefoniczna sieć komutowana z dostępem do sieci Internetowej za pośrednictwem modemów analogowych lub cyfrowych.

c)

Publiczne komputerowe sieci pakietowe (MAN, POLPAK, TELBANK).
Najprostsze rozwiązanie (peer-to-peer) polega na bezpośrednim połączeniu współpracujących
komputerów. Istotną rolę odgrywa w tym przypadku program komunikacyjny za pośrednictwem którego następuje nawiązanie kontaktu i przekazanie plików danych zawierających komunikaty elektroniczne.
System pracuje w sposób następujący: z
aplikacja APTEKA przygotowuje dokument ZAMÓWIENIE i zapisuje jego sformatowaną treść w folderze nadawczym, z
program komunikacyjny sprawdza zawartość foldera nadawczego według przyjętego scenariusza i nawiązuje kontakt z komputerem odbiorcy informacji (HURTOWNIA), z
program komunikacyjny zainstalowany na komputerze odbiorcy przejmuje przesyłane pliki i umieszcza je w folderze odbiorczym, z
aplikacja obsługująca Aptekę przegląda folder odbiorczy według przyjętego scenariusza i po odczytaniu nowego dokumentu interpretuje jego zawartość, z
dokument odpowiedzi odpowiednio sformatowany przesyłany jest w kierunku przeciwnym, z
odpowiednio opracowany scenariusz i konstrukcja drzewa katalogu plików zapewnia prawidłowe dysponowanie przekazywanych dokumentów pod właściwe adresy odbiorcze.

Moduł EDI w wersji wykorzystującej środowisko sieci Internet to oprogramowanie posiadające: z
moduł programu APTEKA tworzący dokumenty handlowe w uzgodnionym formacie wersji elektronicznej, z
odpowiednio sparametryzowany program do poczty elektronicznej (e-mail) pozwalający aptece wysłać zamówienie, odebrać potwierdzenie zamówienia i fakturę,
W celu osiągnięcia dużej sprawności opisanych wyżej rozwiązań niezbędnym jest opracowanie skryptów
zarządzających
pracą
środowiska
aplikacji
do
komunikowania
się
różnych
systemów
komputerowych, które analizując treść dokumentów lub działając w trybie narzuconym przez strukturę udostępnionych katalogów, odpowiednio realizują wymianę dokumentów handlowych.
Innym rozwiązaniem, bazującym na elastyczności sieci Internet, jest korzystanie z usług Centrum
Obsługi Dokumentów Elektronicznych. Cechą charakterystyczną takiego rozwiązania jest udostępnianie środowiska aplikacji wspomagających wymianę dokumentów handlowych w formie komunikatów elektronicznych. Partnerzy handlowi posiadają swoje skrzynki pocztowe na serwerze usługodawcy zewnętrznego i mogą korzystać z narzędzi dostępnych na stronie WWW Centrum lub mogą korzystać

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
z aplikacji uruchamianej na lokalnym komputerze, której zadaniem jest pobieranie i przekazywanie dokumentów w sposób automatyczny z odpowiednim mapowaniem danych z obsługiwanych komunikatów.
Moduł złożony EDI to specjalnie opracowany programu do obsługi elektronicznej wymiany danych.
Oprogramowanie musi jednoznacznie i bezpiecznie realizować komunikację.
Poprawnie realizowana teletransmisja danych obejmuje szereg funkcji kontrolnych, do których zalicza się: z
weryfikację uczestników wymiany, z
potwierdzanie faktu odbioru komunikatu, z
kontrolę spójności i kompletności informacji, z
podpis elektroniczny.

Realizacja powyższych funkcji jest zaimplementowana w oprogramowaniu typu klient/serwer w środowisku sieci internetowej, jak również poprzez zastosowanie odrębnych programów może być zrealizowana w dowolnym popularnym systemie komputerowym (DOS, Windows, Unix, Linux). Platforma techniczna systemu spełniającego wymienione wyżej założenia może być utworzona z wykorzystaniem następujących elementów:
a)
serwer

EDI, współpracujący
z
serwerem

WWW
zapewniający
elastyczną
komunikację
w ogólnodostępnej sieci Internet, posadowionym na tym samym komputerze.
b)
aplikacja pracująca u klienta i zapewniająca właściwe mapowanie danych pomiędzy obszarem komunikatu EDI i rekordami pliku pośredniego bądź bezpośrednio rekordami bazy danych aplikacji obsługującej proces zakupu/sprzedaży.

c)
aplikacja sterująca zapewniająca realizację funkcji komunikacji systemów komputerowych (uruchamianie procesów przygotowania i wysyłki komunikatu EDI i odwrotnie odbioru komunikatu przychodzącego do skrzynki klienta).

d)
standardowa przeglądarka internetowa (przy założeniu „ręcznej” obsługi procesu).
Technologia zaimplementowana w systemie teleinformatycznym dostępna jest po zrealizowaniu
inwestycji, jaką jest zakup sprzętu komputerowego oraz opracowanie i wdrożenie procedur obsługi zainstalowanych aplikacji (serwery: WWW i EDI, konwerter, program sterujący) lub może być wykorzystywana w systemie outsourcingu usług teleinformatycznych.
Ze względu na koszt realizacji komunikacji najbardziej adekwatnym do istniejącej w polskich szpitalach sytuacji jest uruchomienie komunikacji w sposób opisany jako rozwiązanie peer-to-peer lub skorzystanie z możliwości, jakie oferuje wymiana komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e mail).
Projekt funkcjonalny modułu INTEGRATOR
Główną funkcją modułu „Integrator” powinno być
gromadzenie danych z systemów szpitalnych
obsługujących ruch chorych, laboratorium, magazyny, aptekę, oddziały itp. Moduł ten na podstawie

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
gromadzonych danych z w/w systemów, umożliwi robienie wszechstronnych zestawień wspomagających decyzje zarządu szpitala. Moduł „Integrator” działa na zasadzie hurtowni danych, która dla końcowego użytkownika powinny być: z
dostępne tylko do odczytu
z
tematycznie zorientowane (pacjent w szpitalu)
z
niezmienna - dane w czasie analizy nie powinny ulegać zmianom
z
zintegrowana - widoczny dla użytkownika jako jednolity system.

Struktury danych modułu powinny być jak najprostsze, aby przeszukiwanie i ewentualne łączenie tabel (relacji) odbywało się w jak najkrótszym czasie. Ładowanie i uzupełnianie danych w module powinno odbywać się asynchronicznie na żądanie użytkownika lub po upływie zdefiniowanych interwałów czasowych, co zapewni niezmienność danych podczas okresowej analizy danych.
Efektem scentralizowania wszystkich danych będzie możliwość szybkiego tworzenia zestawień i statystyk dla NFZ, Ministerstwa Zdrowia, zarządu szpitala. Przygotowane odpowiednio raporty pozwolą także określić rzeczywisty koszt pobytu pacjenta w szpitalu. Moduł powinien posiadać możliwość dowolnego konfigurowania raportów predefiniowanych przez producenta oprogramowania oraz tworzenia nowych raportów przez użytkownika końcowego poprzez zapewnienie dostępu do danych za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi takich jak Excel, Microsoft Query z wykorzystaniem standardu ODBC. Otwartość modułu „Integrator” zaowocuje także możliwością bezpośredniego prezentowania odpowiednich zestawień na przykład na stronach WWW. Zakres obejmowanych raportów powinien obejmować: z

Statystyki szpitalne - obłożenie oddziałów, średni czas pobytu na oddziałach, wykorzystanie łóżek na oddziałach itp.
z

Analizy dotyczące rozpoznań - zachorowalność na choroby w grupach wiekowych, zużycie leków w kontekście danej jednostki chorobowej, długość pobytu w zależności od jednostki chorobowej, ilość rozpoznań w danym okresie czasu itp.
z

Analizy dotyczące zużycia leków i środków medycznych na oddziałach
z

Analizy dotyczące przeprowadzonych badań diagnostycznych (np. w kontekście jednostki chorobowej)
z

Zestawienia zawierające dane wymagane przy rozliczeniach z kasami chorych np. długość pobytu pacjenta w szpitalu, zastosowane procedury, rozpoznania itp.
z

Wycena pobytu pacjenta w szpitalu

Raporty będę generowane zgodnie z ogólnie dostępnymi standardami np.: excel, html, txt.
Współpracę modułu „Integrator” z pozostałymi systemami szpitalnymi ilustruje Rysunek 6. Integrator powinien pobierać dane z następujących systemów szpitalnych:
a)

b)

Ruch chorych wraz ze statystyką medyczną: z
dane personalne pacjenta, z
informacja o ubezpieczeniu, z
numer historii choroby / numer księgi głównej

Ambulatorium (Izba przyjęć )

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
z
rozpoznanie wstępne
z
jednostka kierująca i lekarz kierujący
z
data skierowania i data przyjęcia

c)

Apteczka oddziałowa/ Magazynek - zużycie leków na pacjenta (termin podania leku)

d)

Oddział

e)
z
termin pobytu pacjenta na oddziale (data przyjęcia, data wypisania)
z
rozpoznanie i lekarz prowadzący
z
zrealizowane procedury medyczne wg zalecanej klasyfikacji

Blok operacyjny z
termin pobytu pacjenta na bloku (data przyjęcia, data wypisania)
z
rozpoznanie z powodu którego pacjent został zoperowany
z
lekarz operujący
z
zrealizowane procedury medyczne wg zalecanej klasyfikacji

f)

Moduł anestezjologii - zrealizowane procedury medyczne wg klasyfikacji ICD9cm

g)

Pracownie diagnostyczne (laboratorium, RTG) - przeprowadzone badania (kody badań oraz ich wycena)

h)
Żywienie - koszty posiłków spożytych przez pacjenta

i)

Moduł finansowo-księgowy z
ceny procedur medyczny
z
poszczególne składniki kosztów funkcjonowania jednostek szpitalnych
(oddziałów, izby
przyjęć, bloku operacyjnego itp.)

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Rysunek 6 Schemat funkcjonalny modułu „Integrator”

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Wdrażanie nowych rozwiązań logistycznych
Przygotowanie do wdrożenia pilotowego
Przygotowanie do wdrożenia pilotowego powinno obejmować następujące prace:

a)
przygotowanie szczegółowych projektów technicznych nowych aplikacji informatycznych
Projekty te powinny być przygotowane w formie pisemnej i przedyskutowane dokładnie w ramach zespołu. Każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za te funkcje aplikacji, które będą funkcjonowały u niego w komórce. Powinien je omówić ze swoimi współpracownikami tak aby na etapie projektowania wychwycić wszystkie sytuacje wyjątkowe, które o ile nie uwzględnione przez system, uniemożliwią realizację czynności

b)
szczegółowa specyfikacja wszystkich zmian do istniejących systemów informatycznych
Zakres koniecznych zmian zależy od aktualnych możliwości systemów oraz przyjętego modelu.
Powinny uwzględniać: z
identyfikację pozycji kartoteki za pomocą numerów GS
z
identyfikację dostawców za pomocą numerów GLN
z
automatyczne wprowadzanie kodów wewnętrznych na wszystkie pozycje kartoteki nie posiadające kodów producenta, z
obliczanie parametrów sterujących przyjętym modelem zarządzania zapasami: zapas bezpieczeństwa, wymagana wielkość zamówienia itp.
z
c)
eksport i import elektronicznych komunikatów w uzgodnionym standardzie, zakup sprzętu , wykonanie oprogramowania i wprowadzenie modyfikacji
Wdrożenie pilotowe systemu obsługi szpitala realizować należy z wykorzystaniem sprzętu ADC wg poniższej specyfikacji : z

Czytniki laserowe przewodowe i bezprzewodowe (radiowe) do wykorzystania na oddziałach, z

Drukarki kodów kreskowych do wykorzystania w aptece centralnej, z

Terminale przenośne wsadowe do wykorzystania w aptece centralnej.

Czytniki laserowe wykorzystywane podczas wydawania leków na oddziałach poprzez skanowanie kodów kreskowych z etykiet na opakowaniach w celu rejestrowania zużycia na pacjenta w systemie informatycznym RUCH CHORYCH.
Drukarki kodów kreskowych wykorzystywane w systemie INTERFEJS podczas przyjęć leków i materiałów opatrunkowych do Apteki Centralnej w celu etykietowania opakowań nie posiadających etykiet z kodami kreskowymi oraz podczas etykietowania leków recepturowych wydawanych

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
z Apteki Centralnej na oddziały. W celu drukowania etykiet dla leków recepturowych warto zastosować drukarkę stacjonarną, ponieważ etykiety są fizycznie drukowane w określonym miejscu apteki i nie występuje potrzeba stosowania tam drukarki przenośnej.
Terminale przenośne wykorzystywane w systemie INTERFEJS podczas rejestrowania przyjęć leków i materiałów opatrunkowych do Apteki Centralnej oraz podczas wydań leków i materiałów opatrunkowych z Apteki Centralnej na oddziały. Zastosowanie większej liczby terminali pozwala na rozdzielenie funkcji przyjmowania i wydawania leków na niezależne urządzenia. Specjalne oprogramowanie należy przewidzieć dla wsadowych terminali przenośnych posiadających funkcjonalność pozwalającą na realizację przyjęć i wydań leków w aptece centralnej.
d)
przeprowadzenie testów laboratoryjnych
Współprace nowych aplikacjami z obecnymi systemami informatycznymi warto przetestować w warunkach laboratoryjnych przed przystąpieniem do testów zasadniczych. W tym celu należy przygotować stanowisko komputerowe, na którym zostaną zainstalowane wszystkie testowane aplikacje. Pod potrzeby testów należy przygotować zestaw rzeczywistych danych np., zamówień, receptariuszy, opakowań z kodami kreskowymi. Warto też wcześniej opracować zestaw scenariuszy testów, tak aby obejmowały one możliwie wszystkie sytuacje, nawet te najbardziej wyjątkowe.
Scenariusze zostaną potem ponownie wykorzystane w trakcie testowania w warunkach rzeczywistych.

e)
wytypowanie komórek do wdrożenia pilotowego
Pierwszą decyzję odnośnie lokalizacji wdrożenia pilotowego należy podjąć na etapie tworzenia zespołu projektowego. Jeżeli z jakiś względów należy zmienić np. oddział, który został wytypowany do wdrożenia, jego Pielęgniarkę Oddziałową należy jak najszybciej włączyć do zespołu i zapoznać z wdrażanymi projektami procesów. Zakres wdrożenia pilotowego będzie zależał od możliwości finansowych
i
organizacyjnych
szpitala.

W
przypadku
oddziałów
powinien
obejmować
min. 2 oddziały: jeden z wdrożeniem wyłącznie opartym na skanerach, drugi - z opartym na terminalach.
f)
przygotowanie harmonogramu wdrożenia pilotowego
Harmonogram wdrożenia powinien obejmować: z
okres testów wdrożeniowych realizowanych w wyznaczonych komórkach
z
okres na modyfikację opracowanych rozwiązań
z
jednoznacznie określone daty uruchomienia poszczególnych aplikacji, z
harmonogram szkoleń,
Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
z
projekt zmian organizacyjnych szpitala wynikających z konieczności wdrożenia pilotowego, np. uruchomienie Centralnej Izby Przyjęć, wprowadzenie akceptacji wyłącznie receptariuszy elektronicznych itp.

g)
przygotowanie organizacyjne i techniczne komórek do wdrożenia, obejmujące m.in.: z
wyposażenie komórek w konieczny sprzęt informatyczny, z
przeprowadzenie dodatkowych szkoleń, z
wydanie odpowiednich rozporządzeń przez Zarząd, z
wprowadzenie
mechanizmów
motywujących
pracowników
do
zaangażowania
się
w realizacje wdrożenia pilotowego.
Uruchomienie wdrożenia pilotowego
Uruchomienie wdrożenia pilotowego, obejmuje:

a)

Harmonizację działania opracowanych aplikacji z systemami szpitala.

b)

Wdrożenie kodu kreskowego do identyfikacji leków i pacjentów.

c)

Uruchomienie poszczególnych nowych funkcji

d)

Badanie poprawności realizacji badanych funkcji
Szczególną uwagę należy zwrócić na testowanie całego rozwiązania, aby było ono spójne pod
względem informacyjnym a jednocześnie nie stwarzało problemów użytkownikom. Przebieg testów w obszarze przyjęć powinien obejmować:
a)

Kompleksowy proces przepływu informacji i materiałów w aptece szpitalnej obejmujący wszystkie czynności od złożenia zamówienia z apteki do dostawcy zewnętrznego aż do wydania leków z apteki na oddział.

b)

Współdziałanie istniejących w szpitalu systemów informatycznych z technikami ADC, badać należy różne przypadki, jakie mogą wystąpić w procesie. Poszczególne czynności wykonywane powinny być przez personel apteki pod opieką autorów projektu.

c)

W uzgodnionym terminie przeprowadzenia testu powinna być wymagana obecność wszystkich stron biorących udział w projekcie: dostawców systemów informatycznych, projektantów, pracowników działu informatyki szpitala, wybranych dostawców współpracujących poprzez EDI.

d)

Strony odpowiedzialne za przygotowanie oprogramowania, testowego środowiska informatycznego, odpowiednich dokumentów testowych i testowej kolekcji leków powinny czuć się zobowiązane do właściwego przygotowania się do testu. Wszystkie wcześniej uzgodnione poprawki i uzupełnienia powinny być przygotowane i sprawdzone przed uzgodnionym terminem testu. Brak jednego z ogniw uniemożliwia sprawdzenie poprawności i sprawności funkcjonowania całego systemu logistycznego w szpitalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

e)

Do testów należy wytypować 10 różnych, charakterystycznych leków, na których prowadzone będą testy - w kolekcji wytypowanych leków powinny znajdować się opakowania:

f)
z
z zewnętrznym kodem kreskowym producenta, z
bez kodu kreskowego, z
leki o wspólnej nazwie, z
itp.

Należy spowodować, aby w lekospisie znajdowały się aktualnie przetwarzane leki a zapisy o lekach były prawidłowo wprowadzone i uzupełnione.

g)

Należy pamiętać, że lekospis po każdej, nawet najmniejszej zmianie dokonanej w komputerze macierzystym, musi zostać wkopiowany do terminala przenośnego (nie dotyczy to terminali radiowych, które działają na tej samej bazie danych)

h)

Do celów testu, w systemie aptecznym należy wygenerować testowe zamówienie do wybranego dostawcy z treścią zawierającą wytypowane do testów leki. Należy notować wszystkie dane w celu obserwowania rezultatów działania systemu.

i)

Zamówienie należy wysłać poprzez EDI do dostawcy. Dostawca powinien zwrotnie przesłać elektroniczną fakturę z treścią jak w zamówieniu. Należy zanotować symbol faktury od dostawcy.

j)

W systemie EDI w szpitalu należy wygenerować testowe faktury otrzymane od dostawcy z treściami innymi niż w zamówieniu (po uzgodnieniu może to zrobić też dostawca). Należy zanotować symbole tych faktur.
Wdrożenie modułu INTERFEJS
Moduł INTERFEJS ma za zadanie obsługę ruchu materiałowego w aptece centralnej
z wykorzystaniem technik automatycznej identyfikacji. Funkcjonalność modułu INTERFEJS jest zbliżona do funkcjonalności typowego systemu obsługi magazynu.
5.2.1.1. Apteka Centralna
W aptece centralnej, podobnie jak w typowym magazynie realizowane są podobne funkcje, ale dotyczą one specyficznej grupy asortymentowej: materiałów medycznych i leków, w tym leków recepturowych.
Moduł INTERFEJS należy zainstalować w Aptece Centralnej, na komputerach PC, osobno w sferze przyjęć i wydań. Aplikacja powinna być przygotowana do współpracy z istniejącymi już w szpitalu innymi systemami poprzez bufor wymiany plików, do którego dostęp mają wszystkie współpracujące z aplikacją systemy działające w sieci szpitala.
Powiązania informatyczne w systemie APTEKA na styku z systemem INTERFEJS powinny umożliwić realizację procesu poprzez sekwencyjne wykonywanie operacji w obu systemach. Zakres niezbędnych powiązań w obszarze przyjeć i wydań ilustrują odpowiednio Tabela 6 i Tabela 7.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Tabela 6 Powiązania informatyczne APTEKA -INTERFEJS w obszarze przyjęć
Krok

APTEKA
Eksportowanie dokumentu „Zamówienie na zewnątrz”
INTERFEJS
Przyjęcie zewnętrznego pliku zawierającego fakturę
Przyjęcie wewnętrznego pliku zawierającego zamówienie na zewnątrz
Transmisja treści faktury (lub zamówienia) do terminala
Skanowanie i rejestrowanie dostawy
Transmisja zrealizowanej dostawy z terminala do aplikacji ADC
Wydruk raportu rozbieżności.
Eksportowanie rzeczywistej dostawy do pliku w uzgodnionym standardzie w celu przejęcia przez system APTEKA

Przejęcie pliku z rzeczywistą dostawą
Wygenerowanie i wydrukowanie dokumentu przyjęcia (Pz)

Tabela 7 Powiązania informatyczne APTEKA -INTERFEJS w obszarze wydań
Krok

APTEKA
Eksportowanie bazy receptariuszy do pliku o uzgodnionej strukturze
INTERFEJS
Przejęcie bazy receptariuszy
Transmisja receptariusza(y) do terminala
Skanowanie leków i materiałów wydawanych
Transmisja treści wydania do aplikacji ADC
Drukowanie etykiet z kodami kreskowymi na opakowania transportowe

Przejęcie pliku o zrealizowanych receptariuszach
Porównanie treści receptariuszy zleconych i zrealizowanych i wydruk protokołu rozbieżności w celu przekazania na oddział
Aktualizacja danych w bazie systemu
APTEKA

Problemy, z którymi można się zetknąć w trakcie wdrożenia modułu INTERFEJS z wykorzystaniem przenośnych terminali wsadowych, to: z
bieżąca aktualizacja kartoteki leków w module APTEKA, z
przestrzeganie funkcjonowania w określonej sekwencji działań podczas przepływu informacji z komputera do terminala i na powrót, z
przyzwyczajenie personelu do obserwowania ekranu terminala, na którym w danej chwili wyświetlane są wymagane funkcje i aktualne dane, z
utrzymywanie aktualności danych stałych pamiętanych w terminalu (baza leków), z
utrzymywanie terminali i drukarek przenośnych w stałej gotowości do pracy (ładowanie baterii),
Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
z
utrzymywanie 100% okodowania leków i materiałów medycznych, ponieważ każde odstępstwo sprzyja omijaniu systemowego działania.

5.2.1.2. Oddziały
System obsługujący oddziały powinien umożliwiać rejestrację wydawania leków pacjentom z apteczki oddziałowej. Identyfikacja leków i pacjentów zawsze powinna odbywać się poprzez kody kreskowe zewnętrzne (nadane przez producenta) oraz wewnętrzne (naklejone w aptece centralnej).
W przypadku używania na oddziałach terminali przenośnych powinny zawsze zawierać kompletną i na bieżąco aktualizowaną kartotekę leków będących na stanie apteczki oddziałowej oraz kartotekę pacjentów.
Moduł informatyczny APTECZKA realizuje takie zadania, jak: z
tworzenie receptariuszy (dokumentów zamówienia do apteki centralnej), z
rejestrowanie wydania leków konkretnemu pacjentowi (poprzez skanowanie kodu pacjenta i kodów wydawanych leków), z
aktualizowanie bazy wydawanych leków (minusowanie stanów po odczycie kodów kreskowych w terminalu), z
akceptowanie receptariuszy (dokumentów wydania z apteki centralnej), z
systemowa wymiana danych z modułem APTEKA,
Należy pamiętać o przestrzeganiu zasady, że na oddziale znajdują się tylko leki okodowane.
Na oddziale nie powinny znajdować się leki, które nie „przeszły” przez Aptekę Centralną, jeżeli na oddziale pojawiają się leki z poza Apteki Centralnej, należy zarejestrować je w systemie APTEKA, nadać im odpowiednie kody kreskowe i konsekwentnie posługiwać się nimi na oddziale.
Poniżej przedstawiony jest algorytm systemowego funkcjonowania oddziału podczas wydań leków dla poszczególnych pacjentów z automatycznym rejestrowaniem ilości danego leku z użyciem czytnika kodów kreskowych :

Pielęgniarka wybiera z bazy danego pacjenta poprzez odczyt jego kodu kreskowego lub z wyświetlanej listy według nazwisk.
Pielęgniarka odczytuje kod EAN-13 z opakowania leku wybranego przez nią w celu zaaplikowania pacjentowi.
System znajduje odczytany kod w kartotece numerów GS a następnie na jego podstawie wyszukuje numer identyfikacyjny leku.
Pielęgniarka wpisuje ilość wydawanego leku lub kolejno skanuje kody GS z pojedynczych opakowań leków. Każdy kolejny odczyt tego samego kodu jest sumowany przez system.
Odczytanie na tym etapie kodu należącego do innego leku jest traktowane jako błąd, o którym użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Pielęgniarka wybiera z proponowanej listy numer serii produkcyjnej wydawanego leku.
Jeżeli ilość leku z wybranej serii jest mniejsza niż zadysponowana dla pacjenta, wybierany jest kolejny numer serii z dostępnych do wydania.
Projektując funkcjonalność systemu dla oddziałów, należy pamiętać, że nie zawsze wszystko
jest realizowane bezbłędnie. Dlatego należy przewidzieć funkcje dodatkowe dla procesu wydania leków
pacjentowi, które
pozwolą
pielęgniarce
na
zmianę
wcześniej
podjętych
decyzji.

Są to następujące funkcje: z

Wycofanie całości wydania dla wybranego pacjenta - możliwość wycofania danej operacji wydania całkowicie, przywracając tym samym pierwotne stany magazynowe.
z

Zmiana ilości wydania dla wybranego pacjenta - w przypadku popełnienia błędu (np.: źle określona ilość) powinna istnieć możliwość korekty wydania z uwzględnieniem zwracanych numerów serii leków.
z

Zmiana numerów serii produkcyjnej dla wydawanych leków - opcja pozwalająca na wymianę numerów serii produkcyjnej wydawanego leku na inną, ale zgodną z wydawanym lekiem.
Wdrożenie modułu ZAPASY
Moduł zapasy - aplikacja wspomagająca decyzje dotyczące zarządzanie zapasami leków w Szpitalu, jest narzędziem jakie należy zastosować w ramach realizacji projektu usprawnienia systemu uzupełniania zapasów w Szpitalu. Kolejne etapy wdrożenia realizowane powinny być następująco:

Szkolenie pracowników w zakresie zarządzania zapasami.
Parametryzacja poszczególnych asortymentów pod przyjęty system uzupełniania zapasów i wprowadzenie dane do modułu zarządzania zapasami.
Instalacja aplikacji wspomagającej decyzje w obszarze zarządzania zapasami.
Weryfikacja i testy zgodności danych przesyłanych pomiędzy zainstalowanym systemem ewidencyjnym w Aptece Centralnej i na Oddziałach z aplikacją do zarządzania zapasami.
Szkolenie pracowników z zakresu obsługi aplikacji „Zapas-Szpital”.

5.2.2.1. Szkolenia
Szkolenia personelu Apteki w zakresie zarządzania zapasami leków i materiałów medycznych ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia kolejnego etapu jakim jest parametryzacja poszczególnych asortymentów. Pracownicy muszą być świadomi podejmowanych decyzji dotyczących przypisania poszczególnym asortymentom odpowiednich wartości parametrów, które rzutują na ostateczny poziom zapasów.
Dodatkowym bardzo istotnym elementem szkolenia jest przedstawienie całego systemu uzupełnienia zapasów obowiązującego po wprowadzeniu zmian w Szpitalu, a nie tylko wykorzystania

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
narzędzi wspomagających. Uczestnicy szkolenia poznają zatem procedury postępowania, które wymusza nowy system zarządzania zapasami w zaimplementowany Szpitalu.
5.2.2.2. Parametryzacja modułu
Proces instalacji i uruchomienia modułu „Zapas-Szpital” musi być poprzedzony fazą parametryzacji
poszczególnych
asortymentów.

Z
przyjętego
systemu
uzupełniania
wynika, że do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania „Zapas-Szpital” niezbędne są następujące parametry: z

Poziom Obsługi Klienta (Pacjenta) rozumiany jako prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku w zapasie w cyklu uzupełnienia, z

Czas cyklu uzupełnienia zapasu, z

Odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełnienia zapasu.
z

Czas cyklu przeglądu.

Celem obliczenia powyższych parametrów przygotowano odpowiednie formularze, zawierające wszystkie pozycje asortymentowe leków oraz miejsce na wpisanie niezbędnych wartości (przykładowy wypełniony formularz znajduje się w załączniku 2).
Parametryzacji na Oddziałach.
podlegają

Należy
wszystkie
przeprowadzić
leki
znajdujące
parametryzację
się
w

Aptece

Centralnej
leków
i
materiałów
oraz
medycznych
na poszczególnych Oddziałach ponieważ jeden lek może mieć inne parametry brzegowe na różnych
Oddziałach.
5.2.2.3. Instalacja i testowanie
Ze względu na konieczność wzajemnej wymiany danych pomiędzy oprogramowaniem „ZapasSzpital” i systemem Apteka zaleca się posadowienie obu aplikacji na jednym serwerze. Taka operacja może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka związanego z błędnym transferem danych pomiędzy oboma oprogramowaniami. Realizowany projekt zakłada stworzenie systemu informatycznego integrującego wszystkie działające w placówce. Zalecane jest zaimplementowanie systemu Apteka na nowym serwerze, na którym znajdą się również inne nowe systemy takie jak ruch chorych i oprogramowanie „Zapas-Szpital”. Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowania serwera ponosi
Kierownik Działu Informatyki Szpitala. Za sprawne funkcjonowanie oprogramowania „Zapas-Szpital” odpowiedzialny będzie wyznaczony przez Kierownika pracownik Działu Informatyki.
Dostęp i uprawnienia do dokonywaniu zmian parametrów pomocniczych w oprogramowaniu
„Zapas-Szpital” powinna posiadać jedna wyznaczona osoba pracująca w Aptece Centralnej oraz po jednej dla każdego Oddziału. Pracownicy ci odpowiedzialni będą za przeprowadzenie aktualizacji parametrów w systemie Apteka oraz Apteczka Oddziałowa poprzez wykonanie procedury wzajemnej komunikacji pomiędzy oprogramowaniem Apteka (Apteczka Oddziałowa) i „Zapas-Szpital”.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Testowanie wzajemnej wymiany danych pomiędzy systemem Apteka a aplikacją „ZapasSzpital” powinna odbyć się w dwóch etapach tj. w fazie przedwdrożeniowej i już po zainstalowaniu aplikacji w miejscu docelowym. Pierwsze testy potwierdzają funkcjonalność zastosowanych interfejsów import-eksport w obu oprogramowaniach. Drugi test ma jednoznacznie wykluczyć nieprzewidziane trudności w komunikacji już po wdrożeniu aplikacji. W ramach realizacji procesu testowania należy wprowadzić niezbędne korekty w strukturze plików komunikacyjnych tak, aby na 20 podjętych prób wymiany danych w żadnym przypadku nie wystąpiły nieoczekiwane sytuacje (przekłamania). Podobny test należy również przeprowadzić tuż po zainstalowaniu aplikacji „ZapasSzpital” na serwerze w Szpitalu. Za sukces uznaje się brak przekłamań w 20 próbach na 20 przeprowadzonych.

Wdrożenie modułu INTEGRATOR
Moduł integrator powinien zostać zainstalowany na serwerze sieciowym tak aby dostęp do jego
raportów mogły mieć wszystkie zainteresowane osoby: z

Zarząd szpitala
z

Ordynatorzy
z
osoby prowadzące badania naukowe.

Przy wdrażaniu modułu „Integrator” należy na wstępie dokładnie zdefiniować wymagania dotyczące raportów, takie jak: rodzaj danych na raportach i format raportów.
Następnie na podstawie danych, które mają się znaleźć na raportach, sprecyzować rodzaj danych jakie mają być importowane do hurtowni danych „Integratora” oraz określić systemy informatyczne szpitala, z którymi
„Integrator” ma się łączyć. Ważnym parametrem, który ma duży wpływ na wydajność i aktualność hurtowni jest interwał czasu pomiędzy kolejnymi importami. Należy pamiętać, że im częściej importujemy tym bardziej aktualne dane posiadamy w „Integratorze” ale z drugiej strony bardziej obciążamy infrastrukturę informatyczną szpitala.
Podczas pobierania danych z systemów szpitalnych należy zwrócić uwagę na kodowanie znaków w bazach danych i w razie innych stron kodowych przekodowywać dane tak aby w hurtowni danych posiadać jednolity system kodowania znaków.
Przed wdrożeniem modułu integrator należy także we wszystkich systemach szpitalnych ujednolicić sposób jednoznacznej identyfikacji pacjenta oraz jego pobytu w szpitalu. Pobyt w szpitalu na ogół jest identyfikowany numerem księgi głównej, natomiast pacjent numerem PESEL. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie osoby mają nr PESEL (np. obcokrajowcy, noworodki). Tym osobom należy nadawać kod wewnętrzny. Oczywiście można przyjąć rozwiązanie takie, że pacjent jest tylko identyfikowany numerem księgi głównej, ale w sytuacji gdy pacjent będzie hospitalizowany kilkukrotnie w ciągu roku (będzie miał różne numer księgi głównej ) będzie on przez system rozróżniany jako różne osoby co należy wziąć pod uwagę w interpretowaniu danych pobieranych z systemów szpitalnych i hurtowni danych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Wdrożenie kodów kreskowych
Wprowadzenie
kodu
kreskowego
wymaga
przede
wszystkim
dokładnego
przeglądnięcia
i aktualizacji kartoteki leków. System ADC uniemożliwi przyjęcie i wydanie leku, którego nie ma w kartotece.
Informacje na temat każdego leku muszą być precyzyjne z uwzględnieniem: z
czy jest to lek recepturowy, z
czy należy do szpitalnego receptariusza, z
czy jego opis zawiera wszystkie informacje: nazwa, pojemność, gramatura, ilość w opakowaniu, dawka, z
czy jest dobrze zdefiniowana jednostka przyjęcia/wydania: przyjęcie - opakowanie producenta, wydanie na pacjenta - pojedyncza dawka, z
czy ma zdefiniowane wszystkie swoje zamienniki.

Szczególną uwagę należy zwrócić na leki i materiały medyczne, które mają tą samą nazwę handlową, ale pochodzą od różnych producentów. Produkty takie będą występowały z różnymi kodami kreskowymi, w zależności od producenta. Jeżeli system informatyczny APTEKA uniemożliwia przypisanie kilku kodów producenta do jednej pozycji kartoteki, leki takie powinny być oznaczone zawsze kodem wewnętrznym. System INTERFEJS może posiadać funkcjonalność w terminalu umożliwiającą przyjęcie leku wg wszystkich kodów, ale dla celów prawidłowej rejestracji lek musi docelowo posiadać. etykietę z kodem wewnętrznym.Należy również odpowiednio zaprojektować etykiety na leki recepturowe, tak aby zmieścił się na nich kod kreskowy oraz opis składników
W wyznaczonym dniu, tuż przed uruchomieniem aplikacji INTERFEJS w Aptece należy do kartoteki wprowadzić kody wszystkich tych leków, które aktualnie znajdują się w magazynie. Do tego celu należy wykorzystać terminal i funkcję „Przypisania kodu”. Następnie wszystkim pozostałym nadać automatycznie kod wewnętrzny. W przypadku dostarczenia do apteki leku, który posiada kod producenta, zmiany dokonuje się przy pomocy funkcji „przypisania kodu”.
W przypadku środków opatrunkowych, które wydawane są w różnych ilościach w zależności od potrzeb, można zastosować jedno z dwóch rozwiązań: z
wydawany na oddział na środek opatrunkowy posiada nalepioną etykietę zawierającą kod kreskowy z numerem jednostki długości (np. 1 metra) środka opatrunkowego oraz liczbą metrów bieżących. Wydanie takiej pozycji będzie wymagało zeskanownia kodu i podania liczby wydawanych metrów.
z
wprowadzenie
stałych, standardowych
ilości
wydawanych
środków
opatrunkowych
i wprowadzenie dla nich osobnych, unikalnych oznaczeń w zależności od metrażu.

Wdrożenie modułu EDI
Najprostsze rozwiązanie EDI, to oprogramowanie obsługujące wymianę komunikatów (robot
pocztowy), które
jest
zrealizowane

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
jako
usługa
systemowa, współpracująca
ze
standardowym
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
oprogramowaniem serwera pocztowego. Podstawowe funkcje robota pocztowego, przewidzianego dla systemu EDI to:
a)

Obsługa systemowych kolejek pocztowych obejmująca: z
wyodrębnienie ze wskazanej kolejki pocztowej przesyłki od wskazanego nadawcy i przeniesienie do plików w określonym katalogu, z
wydzielenie z przesyłek pocztowych załączników binarnych i zapisanie w postaci plików we wskazanym katalogu.

b)

Obsługa wysyłki przesyłek pocztowych za pomocą systemowego serwera obejmująca: z
formatowanie standardowej przesyłki pocztowej i dołączenie do niej plików w postaci załączników binarnych, z
wysyłanie przesyłki pod wskazany adres.

Sposób wymiany komunikatów elektronicznych przy użyciu robota EDI.
a)

Wymiana informacji odbywa się w trybie off-line, za pośrednictwem poczty internetowej. Po stronie
Szpitala za obsługę poczty może odpowiadać np. standardowe, uniksowe oprogramowanie klasy
MTA (ang. Mail Transport Agent), np. pakiet sendmail, qmail itp.

b)

Zarówno Szpital, jak i jego dostawca używać będą do wymiany komunikatów ściśle określonych adresów poczty elektronicznej.

c)

Automatyzacja wysyłania i odbierania komunikatów uzyskana zostanie za pomocą własnego oprogramowania, tzw. robota pocztowego, współpracującego z systemowym oprogramowaniem obsługującym pocztę elektroniczną .

d)

Pliki zawierające komunikaty zdefiniowane w systemie EDI przekazywane będą jako binarne załączniki do standardowych przesyłek pocztowych. Przyjęto założenie, że jedna przesyłka pocztowa może zawierać kilka komunikatów różnych typów.

e)

Rodzaj
komunikatu
(do
tej
pory
wyspecyfikowano:

ZAMÓWIENIE,
POTWIERDZENIE

ZAMÓWIENIA, FAKTURA) oraz jego adresat (w przypadku wysyłania komunikatów przez Szpital) dekodowane będą na podstawie nagłówka pliku zawierającego komunikat. Komunikaty, które mają być wysłane przez Szpital pobierane będą (jako binarne pliki dyskowe), z katalogu dostępnego zarówno aplikacjom pracującym w sieci lokalnej (emulacja NetWare), jak i aplikacjom uniksowym.
Katalog ten będzie pełnił rolę bufora wyjściowego Pliki zawierające komunikaty, których wysłanie zostało wykonane będą archiwizowane w innym katalogu, pełniącym rolę archiwum komunikatów wysłanych (oraz kasowane z bufora wejściowego).
f)

Komunikaty przychodzące do Szpitala będą wyodrębniane ze standardowej, uniksowej kolejki pocztowej w formacie mbox (obsługiwanej przez oprogramowanie MTA) i umieszczane w katalogu pełniącym rolę bufora wejściowego.

g)

Data i godzina wysłania / przyjęcia komunikatu oraz jego numer kolejny (nazwa pliku) będą zapisywane w dzienniku zdarzeń, prowadzonym przez robota pocztowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Wskaźnikowa ocena procesów przepływu
W niniejszym rozdziale zdefiniowano zbiór wskaźników służących ocenie badanych procesów.

Wskaźniki te mają służyć porównaniu stanów przed i po wprowadzeniu zmian objętych projektem, a więc ocenie skuteczności prac projektowych. W metodyce przyjęto nie tylko wskaźniki mierzące sprawność, zgodnie z formalnymi definicjami tego pojęcia, ale również inne, pozwalające na ocenę przepływów.
Opierając się na klasyfikacji zaproponowanej w raporcie NEVEM Workgroup (Performance
Indicators in Logistics [1]) można wyróżnić 5 zasadniczych klas wskaźników logistycznych służących ocenie przepływów materiałów i towarów, a w rozpatrywanym przypadku - leków i materiałów medycznych. Są to:
Sprawność (efficiency) definiowana tam jako stosunek normatywnej wielkości wejścia do rzeczywistej wielkości wejścia, wyrażana procentowo;
Skuteczność
(effectivenes)
definiowana
jako
stosunek
rzeczywistej
wielkości
wyjścia
do normatywnej wielkości wyjścia, wyrażana procentowo:
Parametry procesu - przedstawiające rzeczywiste wartości istotnych zmiennych procesów, wyrażane w jednostkach naturalnych;
Produktywność/wydajność (productivity) - definiowana jako stosunek rzeczywistej wielkości wyjścia do rzeczywistej wielkości wejścia, wyrażana procentowo;
Poziom wykorzystania (utilisation level) - definiowany jako stosunek rzeczywistej wielkości wejścia do normatywnej wielkości wejścia, wyrażany procentowo. Jak widać, jest to odwrotność skuteczności.
Pod pojęciem wielkości wejściowych rozumie się w powyższych definicjach: pracę, kapitał, materiały, a pod pojęciem wyjścia, najczęściej: produkcję, obrót, dostawy, sprzedaż.
W przypadku oceny procesów przepływu leków i materiałów medycznych, przy zachowaniu ogólnych zasady definiowania wskaźników, należy dokonać właściwych określeń dla wielkości wejściowych i wyjściowych.
W grupie wielkości stanowiących wejście uwzględnione zostały przede wszystkim: z

Praca wkładana w poszczególne fazy procesów (przede wszystkim według czasu realizowanych czynności).
z

Poziom zapasu całkowitego leków i materiałów medycznych (w kluczowych miejscach składowania: apteka szpitalna, magazyn materiałów medycznych, wybrane oddziały).
z

Poziom zapasu zabezpieczającego leków i materiałów medycznych (w kluczowych miejscach składowania)
z

Czas realizacji dostaw, z

Liczba zamówień w Aptece Centralnej, z

Liczba obsługiwanych pacjentów,
Natomiast w grupie wielkości stanowiących wyjście uwzględniono:

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
z

Zużycie leków i materiałów
z

Poziom
obsługi
odbiorców
wewnętrznych
(oddziałów) mierzony
dostępnością
poszczególnych pozycji) z

Poziom obsługi pacjentów, z

Liczba zamówień monitowanych u dostawców, z

Liczba korygowanych pozycji na receptariuszach, z

Zapas nadmierny leków i materiałów, z

Koszt kapitału zamrożonego w zapasach
z

Czas przepływu leków i materiałów w procesie od zakupu do rzeczywistego zużycia.

Zwrócić tu należy uwagę na fakt, że na ogół poszczególne wielkości mogą stanowić zarówno wejście jak i wyjście kolejnych cząstkowych elementów składowych procesu. Powyższy katalog wielkości stał się podstawą określenia grupy wskaźników służących ocenie aktualnego stanu, a docelowo ocenie skuteczności projektowanych zmian. Wprowadzono cztery kategorie wskaźników:

Pracochłonności
Zasobów (zapasów)
Jakości
Kosztów
Określone poniżej wskaźniki zostały tak dobrane, aby ocenić możliwie szerokie spektrum aspektów
związanych z przepływem leków, materiałów. Wiele uwagi warto poświęcić wskaźnikom związanym z zapasami. Jest to bowiem obszar szczególnie ważny z racji specyficznych wymagań odnośnie obsługi klienta (pacjenta) . Duże znaczenie ma także aktualny sposób organizacji przepływu leków i materiałów, skutkujący nie rejestrowanymi obecnie zapasami na poszczególnych oddziałach.
Wskaźniki pracochłonności

Jako wskaźniki służące ocenie procesów zaopatrzenia warto analizować następujące wielkości: z
Łączny rzeczywisty średni roczny czas trwania procesu uzupełniania centralnego zapasu leków:
z

Produktywność procesu uzupełniania centralnego zapasu leków ηRZL liczona jako iloraz wartości centralnie zakupionych w badanym okresie leków (KRZL) do łącznego rzeczywistego średniego rocznego czasu trwania procesu uzupełniania centralnego zapasu leków:

η RZL =

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007

K RZL

τ RZL
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
z
Łączny rzeczywisty średni roczny czas trwania procesu dystrybucji leków i materiałów medycznych wewnątrz szpitala:
z

Produktywność procesu dystrybucji leków wewnątrz szpitala: ηRDL liczona jako iloraz wartości zamówionych z Apteki Centralnej w badanym okresie leków (KRDL) do łącznego rzeczywistego średniego rocznego czasu procesu dystrybucji leków wewnątrz szpitala:

η RDL = z

K RDL

τ RDL

Wydajność procesu dystrybucji leków wewnątrz szpitala:

RDL liczona jako iloraz liczby
pacjentów leczonych ogółem w badanym okresie (LP) do łącznego rzeczywistego średniego rocznego czasu procesu dystrybucji leków wewnątrz szpitala:

γ RDL =

LP

τ RDL

Wskaźniki te mogą być obliczane łącznie dla całego szpitala oraz - przypadku wskaźników oceny procesów dystrybucji wewnątrz szpitala - dla wybranych Oddziałów.
Wskaźniki zapasów
W grupie wskaźników oceniających zapasy przyjęto: z

Wskaźnik parametryczny: czas przepływu leków w szpitalu (od przyjęcia dostawy do zużycia przez pacjenta) TL.
z

Rotacja zapasu leków ogółem i na oddziałach RL liczona jako stosunek wydań leków (WL) do ich przeciętnego zapasu w badanym okresie (ZL) i wyrażona w obrotach zapasu na rok

RL = z

WL
ZL

Wskaźnik udziału zapasu rotującego leków SZRL liczony jako stosunek zapasu rotującego
ZRL do zapasu całkowitego ZL.

SZRL = z

ZRL
ZL

Wskaźnik oszacowania udziału zapasu zabezpieczającego leków SZBL liczony jako stosunek obliczonego zapasu zabezpieczającego leków ZBL do całkowitego ich zapasu ZL.

SZBL = z

ZBL
ZL

Wskaźnik oszacowania nadmiaru zapasu leków SZNL liczony jako stosunek obliczonego zapasu nadmiernego leków ZNL do całkowitego ich zapasu ZL.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

SZN L =
ZN L
ZL

Wskaźniki jakości
W grupie wskaźników oceniających jakość przyjęto: z

Skuteczność zamawiania leków przez Aptekę Centralną (udział zamówień zrealizowanych bez monitowania) sLZAM liczona jako iloraz liczby zamówień nie monitowanych u dostawców LZLNM do liczby wszystkich zamówień LZL.
s LZAM = z

LZ LNM
LZ L

Rzeczywisty poziom obsługi odbiorców wewnętrznych (oddziałów) w odniesieniu do leków
POOL - obliczony na podstawie rejestracji pozycji korygowanych na receptariuszach.
POOL= 1 - srec
z
Szacowany poziom obsługi pacjenta POP.

Wskaźniki kosztowe
W grupie wskaźników kosztowych przyjęto: z

Koszt zamrożonego kapitału w zapasach leków KZKL
z

Wskaźnik materiałowego kosztu leczenia wMKL (iloraz kosztu zamrożonego kapitału w zapasach leków i materiałów medycznych na pacjenta ogółem i na wybranych oddziałach)

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
Podsumowanie
Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługującego sferę logistyczną szpitala pozwala na znaczne
usprawnienie nadzorowania zużycia leków i materiałów medycznych a co za tym idzie na dostarczanie
Zarządowi szpitala wiedzy na temat rzeczywistego obrazu rozkładu kosztów działania szpitala.
Analiza efektywności ekonomicznej realizowanego wg opisanych założeń projektu wykazała wysoką opłacalność tego typu inwestycji. Po wdrożeniu proponowanych rozwiązań do zarządzania zapasami zaobserwowano spadek zapasu leków w Aptece Centralnej o ponad 60% a na oddziałach o ponad 40%.
Wskaźnik pokrycia zapasem , który informuje o średnim czasie przebywania leku w Aptece Centralne, spadł z 19 dni do zaledwie 5,78 dnia. Okres zwrotu inwestycji w tego typu projekt jest szacowany na 3 lata.
Nie mniej jednak, uzyskanie takiego efektu nie będzie możliwe, jeżeli w proces usprawniania funkcjonowania
szpitala
nie
zaangażuje
się

Zarząd.

Wprowadzenie
systemów
informatycznych
do działalności szpitala nie polega tylko na ich zakupieniu i zainstalowaniu. Wprowadzenie informatyki wspomagającej zarządzanie szpitalem związane jest z fundamentalną zasadą: pewne czynności, dotychczas wykonywane przestają mieć znaczenie a pojawiają się inne czynności, które dla systemu mają decydujące znaczenie. Oznacza to, że efektywne wykorzystywanie systemów informatycznych w szpitalu, wspomaganych nowoczesnymi technikami, np. stosowanie kodów kreskowych czy EDI będzie możliwe, gdy zmianie ulegnie dotychczasowa organizacja pracy. Zarząd szpitala, poprzez swoje zaangażowanie w projekt usprawniający, powinien być głównym filarem nadającym bieg sprawie. Należy generować nowe zarządzenia
i
decyzje, które

rezultatem
przemyśleń
i
dyskusji
roboczych, uzgodnionych
w interdyscyplinarnym zespole wdrażającym. Stosowanie nowoczesnych technik identyfikacyjnych zmienia dotychczasowe przyzwyczajenia personelu medycznego, który jest głównym oponentem obawiającym się naruszenie dotychczas wypracowanych pozycji. Mądre zarządzanie ludźmi i przekonanie wszystkich do idei projektu usprawniającego spowoduje, że przedstawione w niniejszym podręczniku koncepcja staje się prosta i łatwa do wdrożenia, jeżeli zaangażowani w projekt pracownicy oraz Zarząd potrafią spojrzeć na dotychczasową organizacje pracy inaczej niż dotychczas. Niewątpliwie łatwiej jest taki proces przeprowadzić pod egidę zewnętrznej firmy doradczej, należy jednak pamiętać, że to nie firma doradcza wdraża nowe usprawnienia, wdrażają je pracownicy szpitala realizujący zaakceptowany i nadzorowany przez zarząd szpitala projekt.

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Załącznik nr 1 KARTA OPISU DZIAŁANIA: Uzupełnienie centralnego zapasu leków
Nazwa czynności:
Złożenie zamówienia zewnętrznego

Lokalizacja czynności
Apteka Szpitalna

Komórki organizacyjne biorące udział w działaniu
Bezpośredni realizatorzy czynności
Ilość osób realizujących czynność
Elementy (informacje) wejściowe

Elementy wyjściowe

Numer czynności:
G

Apteka Szpitalna, Kierownik Apteki

Informacyjne:
- umowa przetargowa
- dotychczas zrealizowane zamówienia
- receptariusze
Fizyczne:
Fizyczny stan zapasów leków na polkach w Aptece (informacje) Informacyjne:
Zamówienie zewnętrzne
Zeszyt monitów

Ilość dokumentów Minimum 3 plus podpisane wnioski w przypadkach specjalnych potrzebnych do realizacji
Ilość wygenerowanych 1 dokumentów
Opis i cel czynności
Obejmuje ona:
- lustracja stanu zapasu leków na półkach
- zapisanie braków w „Zeszycie braków”
- sprawdzenie realizacji poprzednich zamówień
- przygotowanie ręczne zamówień z podziałem na hurtownie
- uzyskanie podpisu Dyrektora i Głównej Księgowej
- wysłanie zamówienia faksem lub przekazanie zamówienia telefoniczne
- notatka w „Zeszycie monitów” w przypadku niemożności realizacji zamówienia
- wpięcie do teczki zamówień miesięcznych
Zamówienia złożone do godz. 11.00 są realizowane jeszcze tego samego dnia
Zamówienia złożone po 11.00 są realizowane następnego dnia
Zidentyfikowane problemy

Sprzęt wykorzystywany realizacji czynności
Czas trwania czynności

- brak kontroli realizacji umowy przetargowej
- brak monitorowania trony hurtowni zaległości w zamówieniach
- duża czasochłonność związana z koniecznością przypominania hurtowni o nie zrealizowanych zamówieniach. Wymaga to codziennego telefonowania i prowadzenia specjalnego zeszytu monitów.
- konieczność biegania po pokojach celem uzyskania wymaganych podpisów.
- nie korzysta się z danych o stanie zapasów w systemie APTEKA do Brak

Częstotliwość
Miara oceny
Nośnik kosztów

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007

10 -30 ‘
3 dziennie czas trwania wymienionych czynności
Koszt pracy Kierownika Apteki
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Załącznik nr 2 Przykłady komunikatów EDI
Komunikat ZAMÓWIENIE
Sekcja nagłówka:
Nazwa pola / kolumny
IdDostawcy
IdNabywcy
SymbolDok
NumerZam
DataWyst
DataDostawy

Opis zawartości
Identyfikator dostawcy, wewnętrzny nr URTICA w bazie danych szpitala (docelowo GLN hurtowni)
Identyfikator nabywcy, Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) szpitala
Symbol dokumentu (tutaj „ZM”)
Numer zamówienia
Data wystawienia dokumentu
Data dostawy , pole puste

Sekcja pozycji:
Nazwa pola / kolumny kodEAN
KSBLOZ
NazwaTowaru
DataDostawy
Ilosc

Opis zawartości
Identyfikator leku, kod EAN (GTIN) - bez kodów z prefiksem 201 i 203
Identyfikator leku, 12 cyfrowy kod KS-BLOZ wg szpitala (może być zamaskowany*)
Nazwa towaru, postać, dawka, opakowanie
Data dostawy, pole puste
Zamawiana ilość (opakowań handlowych)

Przykład:

Komunikat FAKTURA
Sekcja nagłówka:
Nazwa pola / kolumny
IdDostawcy
IdNabywcy
SymbolDok

Opis zawartości
Identyfikator dostawcy, wewnętrzny nr URTICA w bazie danych szpitala (docelowo GLN hurtowni)
Identyfikator nabywcy, Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN) szpitala
Symbol komunikatu (tutaj: „FV”)

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

NumerDok
DataDok
DataPlat
DokRefer
DataDokRef

Numer faktury
Data sprzedaży
Ostateczny termin płatności
Numer zamówienia, którego dotyczy faktura
Data zamówienia

Sekcja pozycji:
Nazwa pola / kolumny kodEAN
KSBLOZ
NazwaTowaru
Ilosc
DataWaznosci
Seria
PKWiU
CenaTrans
BCenaTrans
RCeny

VAT

Opis zawartości
Identyfikator leku, kod EAN (GTIN) - bez kodów z prefiksem 201 i 203
Identyfikator leku, pełny 12 cyfrowy kod KS-BLOZ
Nazwa towaru, postać, dawka, opakowanie
Ilość sprzedawana
Data ważności
Numer serii produkcyjnej
Symbol PKWiU
Faktyczna cena transakcji (NETTO zakupu dla odbiorcy, dokładność do grosza)
Faktyczna cena transakcji (BRUTTO zakupu dla odbiorcy, dokładność do grosza)
Wyróżnik rodzaju ceny (litera "B" lub "N").
„B” - gdy należy uwzględnić cenę BROTTO, „N” - gdy należy uwzględnić cenę NETTO.
Stawka podatku VAT (dla zwolnionej tekst zw.)

Przykład:

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Załącznik nr 3 - Przykładowy formularz do parametryzacji leków
ANKIETA DOTYCZĄCA WYBRANYCH POZYCJI ASORTYMENTOWYCH LEKÓW

PYTANIA
Jaki system zamawiania obowiązuje w przypadku tego leku?
jest zamawiany w stałym cyklu (co ile dni?)12dni jest zamawiany, gdy jego zapas spadnie poniżej określonego poziomu (jaki to poziom?) jest zamawiany tylko wówczas gdy złożone zostanie na niego zapotrzebowanie z oddziałów (nie utrzymuje się zapasu).
Kto z jest głównym dostawcą tego leku (proszę wymienić trzech najważniejszych dostawców)?
1. cezal................................................
Czy możliwe jest zamówienie tego leku i jego dostarczenie w dowolnym dniu tygodnia (proszę podać odpowiedź dla trzech najważniejszych dostawców)?
TAK

NIE
TAK

NIE
TAK

NIE

Jaki jest średni czas realizacji dostawy (dla głównego dostawcy)?

< 1 dzień

1 dzień

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

2 dni

3 dni

1 tydzień
inny: jaki?
Jak często dostawa jest opóźniona proszę wybrać jedną odpowiedź?

1 na 5 dostaw
raz na tydzień

1 na 10 dostaw

1 na miesiąc

1 na 15 dostaw

1 na kwartał

1 na 20 dostaw

1 na pół roku

1 na 50 dostaw

1 na rok
rzadziej niż 1 na 50 dostaw
inne ..................

Jaki jest średni czas opóźnienia dostawy (główny dostawca)?7dni
Jakie są stosowane partie (wielkości) zamówienia (wynikające np. z wielkości opakowań zbiorczych) wg zlecenia -10-20op
Jaka powinna być optymalna dostępność leku w magazynie?
lek musi być dostępny bezwarunkowo
dopuszcza się wystąpienie braku 1 w ciągu roku
dopuszcza się wystąpienie braku 2 razy w roku
dopuszcza się wystąpienie braku 5 razy w roku

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.
dopuszcza się wystąpienie braku 10 razy w roku
dopuszcza się wystąpienie braku 20 razy w roku
inne
Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Załącznik nr 4 Słownik używanych skrótów i pojęć
Pareto - Dostrzeżona przez włoskiego ekonomistę Vilfredo Pareto pewna prawidłowość występująca w praktyce, nazywana też zasadą 20/80 mówiąca, że zazwyczaj 20% starań przynosi 80% efektów natomiast pozostałe 80% już tylko 20% efektów. W odniesieniu do zjawisk rynkowych oznacza to, że np.
20% liczby nabywców zapewnia 80% sprzedaży, 20% zapasów to 80% środków w nich zablokowanych, 20% sprzedawców realizuje 80% transakcji, czy też 20% liczby pracowników rozwiązuje 80% problemów.
IT (Information Technology) w przedsiębiorstwie. potoczne
określenie
działu
zajmującego
się
informatyką

Wariancja - pojęcie z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, charakteryzujące rozrzut wartości zmiennej losowej. ex post (facto) łac., po (fakcie); retrospektywnie.
GS (Global System One) - nowa nazwa światowej organizacji opracowującej globalne standardy identyfikacyjne oraz realizującej usługi i rozwiązania zgodne z wytycznymi systemu GS1; poprzednia nazwa
EAN International. Jest to światowy zestaw standardów umożliwiających efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw dla wielu branż; poprzez unikalną identyfikację produktów, jednostek wysyłkowych, zasobów, lokalizacji i usług umożliwia usprawnienie procesów w gospodarce elektronicznej, łącznie z możliwością pełnego śledzenia przepływu materiałów
EAN-8 - graficzne przedstawienie 8-cyfrowego, unikalnego oznaczenia kodowego GTIN-8 w formie kodu kreskowego w standardowej symbolice.
EAN-13 - graficzne przedstawienie 13-cyfrowego, unikalnego oznaczenia kodowego (numeru GTIN-13) w formie kodu kreskowego w standardowej symbolice
Cyfra kontrolna - służy do ujawniania błędów odczytu kodu kreskowego, wyliczana jest automatycznie, wg standardowego algorytmu systemu GS podczas generowania kodu kreskowego lub drukowania etykiet na specjalizowanych drukarkach
GS1-128 - oznaczenie kodowe o zmiennej długości, zależnej od liczby zakodowanych informacji i ich rodzaju. Każda informacja jest w tym oznaczeniu poprzedzana standardowym identyfikatorem zastosowania (IZ) jednoznacznie określającym jej przeznaczenie
IZ - identyfikator zastosowania - pole występujące na początku oznaczenia kodowego GS1-128 dwu-, trzy- lub czteroznakowe, które jednoznacznie identyfikuje jego format oraz znaczenie następujących po nim informacji (Application Identifiers)
GLN (Global Location Number) - Globalny Numer Lokalizacyjny - określenie jednoznacznego w skali świata oznaczenia kodowego lokalizacji formalno-prawnej i fizycznej obiektu lub miejsca w obiekcie

Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007
Artykuł pobrany z portalu logistyka.net.pl

The global language of business.

Instytyt Logistyki i Magazynowania
GS Polska ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Wszelkie prawa zastrzeżone © ILiM 2007 www.ilim.poznan.pl www.gs1pl.org