Logistyka.net.pl

Nowe kody kreskowe i technologie przyszłości

Elżbieta Hałas
Instytut Logistyki i Magazynowania - GS Polska

Nowe kody kreskowe i technologie przyszłości
Zastosowanie nowej symboliki GS
DataBar, wdrażanie EPC i GDSN oraz strategia GS w zakresie „mobile commerce” to tematy, które dominowały w tym roku na Zgromadzeniu Ogólnym
GS w Dubrowniku w Chorwacji. Zgromadzenie, w którym uczestniczyło ponad 230 uczestników z 89 krajów, to najważniejsze spotkanie dla międzynarodowego Stowarzyszenia GS, zajmującego się rozwijaniem i wdrażaniem globalnych standardów oraz rozwiązań usprawniających efektywność i transparentność w łańcuchach dostaw. Nowe, omawiane standardy i technologie są adresowane do wszystkich użytkowników, zarówno małych, jak i dużych firm, bowiem tylko standaryzacja zapewni ich wdrożeniu szybką opłacalność. Jak pod-

Danny Wegmann (fot. GS1).
kreślił Danny Wegmann, ustępujący Chairman GS, standaryzacja jest podstawą szybkiej implementacji, a tym samym obniżenia kosztów wdrożenia. Rola globalnych firm, jako liderów standaryzacji, jest tutaj ogromna i to one jak najszybciej powinny dołączyć do GS, aby razem wypracowywać jednolite, wspólne, wielobranżowe podejście.

GDSN - sieć globalnej synchronizacji danych
GDSN to przykład nowego rozwiązania, które coraz lepiej toruje sobie drogę wśród firm na całym świecie. Obecnie sieć składa się z 23 certyfikowanych katalogów i funkcjonuje w 50 krajach, wszędzie wspierana przez krajowe or-
Logistyka 3/2008
ganizacje GS. Najdynamiczniej rozwija się w USA, Kanadzie i Australii, jednakże w ostatnim roku również i w Europie zanotowano ogromny postęp. Projekt
Etoile 2007 udowodnił, że infrastruktura katalogowa jest dostępna na Starym
Kontynencie i funkcjonuje prawidłowo.
Uczestnicy projektu: Francja, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Wielka Brytania i USA włączyły w międzynarodową sieć swoich detalistów, producentów i katalogi elektroniczne, intensyfikując znacząco wymianę danych między nimi.
Jochen Rackebrand, Dyrektor Customer Supply Chain Developmen Europe z Kraft Foods przedstawił doświadczenia i politykę firmy w zakresie wdrażania synchronizacji danych podstawowych. Obecnie synchronizacja ta ma miejsce dla 50% wszystkich produktów
Kraft i jest realizowana w 12 krajach na świecie. Na ukończeniu są pilotowe wdrożenia w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a w następnej kolejności planuje się wdrożenie w Rosji. Doświadczenia z wdrożeń wskazują na ogromne znaczenie posiadania wysokiej jakości danych. W każdym kraju proces wdrożenia jest poprzedzony weryfikacją własnych danych i tylko takie działanie jest warunkiem sukcesu.

GS DataBar
Jedną z decyzji podjętych na Zgromadzeniu Ogólnym było przyjęcie strategii wdrażania GS DataBar do kodowania świeżych owoców i warzyw. Brak oznaczeń na tych produktach, spowodowany niemożnością zastosowania klasycznych kodów, powoduje częstokroć straty w sprzedaży spowodowane błędami przy kasie. Testy przeprowadzone w sieci Wal-Mart wskazały jednoznacznie na wzrost dokładności w rejestracji sprzedaży i spadek w zapasach.
Wycinkowe wdrożenia pilotowe w tym zakresie były już przeprowadzone także w Australii, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i w RPA. Podjęto decyzję o rozpoczęciu wdrażania

GS1DataBar już w roku 2010, z ambitnym celem wdrożenia go we wszystkich krajach do roku 2014.

Elektroniczny kod produktów
Technologia EPC jako pierwsza zapewnia transparentność łańcucha dostaw dla wszystkich uczestniczących w nim firmach. Opracowanie i zatwierdzenie w roku 2007 standardów dotyczących przekazywania danych zebranych z tagów EPC do sieci internetowej i udostępniania ich wszystkim zainteresowanym to istotny krok naprzód w budowaniu „Internetu produktów” i ułatwianiu integracji łańcucha dostaw. Chris Adcock, Prezydent EPC Global, zwrócił uwagę na szybki wzrost liczby użytkowników, których jest obecnie 1 300 oraz ogromne zainteresowanie ze strony różnych sektorów, między innymi motoryzacyjnego, elektronicznego, odzieżowego.
Carolyn Walton, Vice-prezydent Systemów Informacyjnych w Wal-Mart, prezentowała korzyści z wdrożenia elektronicznego kodu produktów. Jako przykład podała Sam’s Club, sieć hurtowni posiadającą 730 placówek na świecie, która od 3 lat wdraża elektroniczne kody. Cały projekt rozpoczął od współpracy z 30 dostawcami, którzy musieli oznakować swoje palety etykietami zawierającymi Tag RFID z kodem
EPC. Już pierwsza faza wdrożenia pokazała możliwości operacyjnych usprawnień. EPC dało dostawcom lepszy
„wgląd” w to, co się dzieje z ich towarem i możliwość jego monitorowania, podczas gdy dla Sam’s Club przyniosło korzyści w postaci lepszego poziomu obsługi i łatwiejszego dostępu do towarów oraz szybszego obrotu towarów.
Efekty pierwszej fazy były na tyle zadawalające, że Sam’s Club zdecydował się wejść w druga fazę, do której zaprosił
700 swoich dostawców, w tym 3 firmy z Polski. Mówiąc o technologii EPC pani
Walton wskazywała na 2009 jako rok wprowadzenia tagów na wszystkie palety. Od roku 2008 do 2010 dostawcy bę-

dą włączeni w umieszczanie tagów na opakowaniach zbiorczych. Wal-Mart ma bardzo ambitne plany odnośnie wdrażania technologii EPC i planuje rozpoczęcie znakowania tagami wybranych, indywidualnych towarów już w roku 2009.

Gotowi do szybkich zmian
Coraz więcej sektorów widzi korzyści z multibranżowej standaryzacji i otwiera się na współpracę z GS. Do liderów należą sektor ochrony zdrowia i sektor celny. Szereg organizacji krajowych współpracuje już od kilku lat instytucjami ochrony zdrowia w swoich krajach, promując i wdrażając globalne standardy do identyfikacji pacjenta, rejestracji podania leków czy śledzenia ruchu i pochodzenia leków i wyrobów medycznych. GS i Światowa Organizacja Celna (WCO) podpisały w listopadzie 2007 roku porozumienie o współpracy. Cele tego porozumienia i oczekiwania ze strony WCO prezentował w Dubrowniku Alen Bruford, Wicedyrektor tego Stowarzyszenia.
gii, szybkim rozwoju technologii, dywersyfikacji kanałów dystrybucji oraz bardziej wymagających i lepiej poinformowanych klientach, branża może albo poddawać się biernie zmianom, albo przejąć rolę wiodącą i wykorzystać zmiany na swoją korzyść. Robert
McDonald, CEO Procter&Gamble, nowo wybrany Chairman GS podkreślił, ze organizacja GS musi znaleêć odpowiedê na nowe wyzwania poprzez lepszą współpracę między partnerami handlowymi, gdzie GS powinno pełnić funkcję katalizatora. Nowy sposób wspólnej pracy pociąga za sobą wzrost koncentracji uwagi na kliencie, integrację informacji biznesowych, przygotowanie ludzi do nowych form współpracy oraz rozwijanie umiejętności i wzrost integracji łańcucha dostaw.

Alen Bruford, Wicedyrektor Światowej Organizacji Celnej (fot. GS1).

„Tylko ci, którzy reagują szybko, wygrywają” - podkreślił Robert McDonald w swoim inauguracyjnym wystąpieniu.
Kluczowe wyzwania przed GS to włączenie się i wspieranie nowych sposobów współpracy, wzrost integralności
W obecnym, zglobalizowanym świe- globalnej organizacji i poprawa efekcie, przy wzrastających kosztach ener- tywności jej działania.

Robert McDonald, CEO Procter&Gamble, nowy Chairman GS (fot. GS1).

Nowa wersja „Specyfikacji ogólnych GS1”
Od 1 sierpnia br. na stronach internetowych GS Polska dostępna jest najnowsza wersja Specyfikacji Ogólnych GS 8.0. Po wielu latach ten podstawowy dokument opisujący standardy GS został przebudowany pod kątem układu treści oraz odświeżony pod względem szaty graficznej, by w jeszcze bardziej przystępny sposób służyć użytkownikom globalnego systemu GS.
Rozdziały:
• Rozdział 1 należy traktować, jako wprowadzenie do omawianych w kolejnych częściach specyfikacji zagadnień systemu
GS. Streszczono w nim podstawy systemu oraz zasady, jakimi kieruje się organizacja GS we wprowadzaniu na rynek, unikatowych, globalnych i elastycznych standardów identyfikacji i komunikacji
• Rozdział 2 dotyczy możliwych dziedzin zastosowania systemu GS w zakresie różnego rodzaju: jednostek handlowych i logistycznych, identyfikowanych zasobów, lokalizacji oraz zastosowań specjalnych

• Rozdział 3 skupia się przede wszystkim kodów kreskowych, firmy stają przed wyna charakterystyce identyfikatorów zaborem lokalizacji kodu kreskowego na prostosowań GS pod względem struktury duktach, zasobach, jednostkach logistyczoraz sposobu wykorzystania nych itp. Pomocny w tym zakresie jest roz• Rozdział 4 zawiera zasady nadawania różdział 6 Specyfikacji Ogólnych GS, w któnego rodzaju identyfikatorów GS (na rym na konkretnych przykładach zostały przykład GTIN, GLN czy SSCC) oraz wyopisane podstawowe kwestie związane tyczne dla firm, jak zgodnie ze standardaz wyborem lokalizacji etykiety, orientacji mi GS zarządzać posiadanymi pulami nuoraz wymiarów kodu kreskowego czy domerów boru informacji na etykiecie logistycznej
• Rozdział 5 ma szczególną wartość dla • Rozdział 7 zajmuje się zasadami walidacji osób zainteresowanych technicznym danych w systemach automatycznej idenaspektem kodów kreskowych. Część 5 tyfikacji. Użytkownicy systemu znajdą
Specyfikacji zawiera informacje na temat w tej części specyfikacji wskazówki dotypodstawowych symbolik kodów kreskoczące zasad przetwarzania danych, algowych, takich jak EAN/UPC, ITF-14, GS1rytmów obliczania cyfr kontrolnych, aż po
-128, GS DataMatrix czy GS DataBar. Ta tablice kodowania znaków systemu ASCII ostatnia symbolika zostanie wprowadzona • Rozdział 8 zawiera zestawienie definicji zwrotów i skrótów użytych w treści Specydo zastosowania w otwartej dystrybucji fikacji Ogólnych GS. i handlu od 2010 roku
• Znając strukturę identyfikatorów GS oraz
Pliki w formacie PDF dostępne są na strozasady tworzenia i nadawania numerów z wykorzystaniem odpowiednich symbolik nie www.gs1pl.org w zakładce Publikacje.

ASCII ang. American Standard Code for Information Interchange, najbardziej rozpowszechniony system kodowania znaków w komputerze (obejmuje 128 znaków graf. I sterujących); stosowany w telekomunikacji i informatyce. źródło „Nowa encyklopedia powszechna PWN”, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 2004
Logistyka 3/2008