Logistyka.net.pl
Ten artykuł jest płatny. Dostęp wyłącznie za opłatą.

System GS1 pomaga usprawnić logistykę w firmach

Patrycja Gaj
Instytut Logistyki i Magazynowania - GS Polska

System GS pomaga usprawnić logistykę w firmach
W przeszłości logistyka była biernym, a na dodatek kosztownym działem przedsiębiorstwa. Aktualnie logistyka jest wysoce strategicznym czynnikiem, zdolnym zapewnić wyjątkową przewagę konkurencyjną oraz wiele innych korzyści.
Dużo zastosowań i usług generujących wartość dodaną w zarządzaniu transportem i gospodarce magazynowej jest dziś związana z przepływem dóbr od dostawcy materiałów do producenta, a następnie do klienta końcowego. Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informacyjnych zrewolucjonizowało organizację i realizację operacji związanych z transportem i logistyką.
W dzisiejszym, intensywnie zglobalizowanym łańcuchu dostaw, coraz większego znaczenia nabiera wydajne zarządzanie logistyczne oraz optymalizacja transportu. Dzieje się tak dlatego, iż doskonała komunikacja i koordynacja są absolutnie niezbędne w świecie, w którym komponenty i produkty przekraczają więcej granic, niż kiedykolwiek wcześniej.
Z tego względu, aspekty dotyczące transportu i logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw szybko stają się jednymi z najbardziej złożonych funkcji w obrębie przedsiębiorstwa, wymagając współdziałania w ramach i pomiędzy wieloma tradycyjnymi obszarami funkcjonalnymi danej firmy oraz
partnerami, dostawcami i klientami. Przedsiębiorstwo nie może już skupiać się wyłącznie na swoich działaniach; długofalowy sukces coraz bardziej zależy od czynności i decyzji przedsiębiorstw leżących wyżej i niżej w łańcuchu dostaw.
Krótko mowiąc: transport i logistyka odgrywają kluczową rolę we współczesnych łańcuchach dostaw. Dzięki dobrowolnym, stworzonym przez samych użytkowników standardom, przedsiębiorstwa transportowo - logistyczne mogą działać wydajniej, taniej, w sposób bardziej zrównoważony oraz konkurencyjny.

Zarządzanie magazynowe - projekt Integracja
Komunikacji Magazynowej między Unilever i DHL
Realizacja wspólnych projektów wdrożeniowych między firmą Unilever a DHL zdecydowanie polepszyła współpracę między nimi. Zastosowanie standardów GS (eCom XML) w komunikacji elektronicznej w znacznym stopniu uprościło kontakty między partnerami. Unilever korzysta z kilkudziesięciu obiektów magazynowych na obszarze Europy, współpracując z wieloma różnymi partnerami logistycznymi.

Fot. GS
Artykuł opracowano na podstawie materiałów: GS GO „GS Standards in Transport & Logistics” 2010.
Logistyka 4/2010

W 2005 roku w Unilever - globalnym producencie artykułów spożywczych, środków czystości oraz pielęgnacji osobistej
- opracowano koncepcję udoskonalenia współpracy z firmami logistycznymi poprzez standaryzację procesów, stworzenie systemu komunikacji elektronicznej oraz umocnienie łączności. Jednym z partnerów firmy Unilever było DHL Supply Chain - ramię spółki DHL wyspecjalizowane w logistyce kontraktowej.
Obie spółki podjęły współpracę na rzecz realizacji projektu o nazwie Integracja Komunikacji Magazynowej (IKM). Projekt ten polegał na stworzeniu procesu biznesowego, bazującego na wspólnych działaniach biznesowych i standardach komunikacyjnych. IKM opracowano jako inicjatywę o zasięgu paneuropejskim, obejmującą wszystkie kategorie produktów Unilever oraz wszystkie podstawowe działania magazynowe realizowane w DHL Supply Chain, w tym między innymi: odbiór, przechowywanie i kompletację dostaw produktów do klientów na podstawie złożonych zamówień, a także kontrolę i utylizację produktów uszkodzonych lub wyrobów, dla których minął okres ważności.
Jednym z celów projektu IKM było ustalenie pewnej ograniczonej liczby (16) komunikatów XML, które obejmowałyby wszystkie wymogi biznesowe związane z magazynowaniem, dotyczące wszystkich jednostek biznesowych firmy Unilever, uczestniczących w projekcie. Drugim ważnym celem było stworzenie pojedynczego punktu łączności między Unilever a DHL. Unilever i DHL zadecydowały ponadto o standaryzacji procesów w ramach najlepszych praktyk w magazynach objętych projektem. Unilever i DHL wspólnie powołały zespoły centralne, złożone z najlepszych specjalistów w dziedzinie IT oraz biznesu z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Słowacji, Węgier, Irlandii i Portugalii.
Projekt IKM stał się również siłą napędową programu konsolidacji SAP, realizowanego w Unilever. Został także włączony do inicjatyw DHL prowadzonych w ramach integracji systemów przedsiębiorstw, zapewniając harmonizację techniczną obu partnerów od samego początku projektu. Do końca 2008 roku wdrożono go w obiektach DHL w Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii, na Węgrzech, w Belgii i Słowacji. Obecnie wdrażany jest w nowych jednostkach biznesowych i nowych obiektach magazynowych obsługujących Unilever. Łączność przeniesiono z sieci VAN do AS oraz sieci Internet, co przełożyło się na znaczną redukcję kosztów.
Project IKM wykorzystuje wiele standardów GS, w tym numery identyfikacyjne GS (GTIN, GLN oraz SSCC), standardy kodów kreskowych GS (GS1-128 - znakowanie) oraz wzory komunikatów eCom XML. IKM obejmuje wszystkie procesy, jakie mają miejsce w obrębie magazynów, wykorzystując zbiór 16 standardowych interfejsów opartych na standardach eCom XML. Wymieniane elektronicznie informacje dotyczą obiektów i lokalizacji towarów przychodzących (powiadomienia o odbiorze, potwierdzenia odbioru) oraz towarów wychodzących (polecenie wysyłki, dostawy, przepakowania oraz potwierdzenie wysyłki), kontroli i zarządzania zapasami. Operacje te dotyczą między innymi: uzgadniania stanu zapasów, pobierania próbek, złomowania, status (na przykład kwarantanna), ponownej paletyzacji, rozładowania palet i przesunięć fizycznych.
Wdrożenie standardów w znacznym stopniu uprościło komunikację między Unilever a DHL. Utworzenie pojedyncze-
go punktu łączności przyczyniło się do poprawy niezawodności systemu łączności w stopniu, który nie był dostępny przed wdrożeniem projektu IKM. Najlepsze praktyki opracowane w magazynach można teraz w prosty sposób przenosić do innych obiektów.
Standaryzacja będąca efektem projektu IKM umożliwiła także Unilever przyspieszenie wdrażania programu konsolidacji SAP. Ponieważ u podstawy projektu leży koncepcja
„opracuj raz, wdrażaj wszędzie”, kolejną istotną korzyścią jest obniżenie kosztów wspomagania i konserwacji. Dzięki korzyściom w zakresie wzrostu wydajności, odnotowanym przez partnerów projektu w fazie początkowej IKM, podjęto decyzję o wdrożeniu standardów także w pozostałych istniejących obiektach, a także wszystkich nowych lokalizacjach.
W trakcie realizacji projektu partnerzy stwierdzili, że dostępne wówczas wzory komunikatów XML nie zawsze spełniają wymogi wykorzystywanych przez nich procesów magazynowych. W niektórych przypadkach należało więc rozszerzyć zakres standardowych wzorów komunikatów eCom XML. Zarówno Unilever jak i DHL aktywnie uczestni-

Fot. GS
czą w działaniach Grupy Użytkowników Transportu i Logistyki w ramach GS, a w szczególności w działaniach dotyczących komunikacji elektronicznej (eCOM) w tym sektorze.
Model interoperacyjności w logistyce (LIM) pozwolił na udokumentowanie procesów zarządzania magazynem oraz transportem. Dzięki temu LIM stanowi bazę dla dalszego rozwoju standardów eCom. Działania rozwojowe toczą się nadal w ramach grupy roboczej zajmującej się komunikacją elektroniczną w logistyce. Zarówno Unilever jak i DHL podejmują wysiłki, aby doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu IKM można było uwzględnić w przyszłych odsłonach standardów XML.

Logistyka 4/2010