Logistyka.net.pl

Unikalna identyfikacja pacjenta w szpitalu

67-70 Nowosci NR 3 - 2013:00-00 Nowosci GSI NR 6 6/20/13 5:58 AM Strona 68

Anna Gawrońska-Błaszczyk
Instytut Logistyki i Magazynowania - GS Polska

Unikalna identyfikacja pacjenta w szpitalu
Jednym z podstawowych problemów, z jakimi borykają się podmioty lecznicze, jest identyfikacja pacjenta. To pozornie błahe zagadnienie jest w gruncie rzeczy kluczowe w kontekście prawidłowego i efektywnego zarządzania przepływem pacjentów przez podmioty lecznicze. Dodatkowo, właściwa identyfikacja pacjenta zwiększa jego bezpieczeństwo, skracając do minimum pobyt pacjenta w szpitalu.

Dodatkowo badania przeprowadzone w tym roku w Wielkiej Brytanii, a dotyczące wykorzystania czasu pracy pielęgniarki na oddziale, pokazały, jak palący, choć niewidoczny na pozór, jest to problem [Department of Health, 2007].
Każda z pielęgniarek spędza średnio miesiąc w ciągu roku na poszukiwaniu zagubionego sprzętu, materiałów medycznych lub dokumentów. Każdego dnia około 1/4 wszystkich pielęgniarek w szpitalu szuka karty chorobowej pacjenta lub jego danych laboratoryjnych. Większość z nich jest przekonana że zastosowanie popularnej technologii kodów kreskowych z supermarketu istotnie pomogłoby zlikwidować te problemy. Prawie połowa z nich była również przekonana, że bransoletka z kodem pacjenta na jego nadgarstku istotnie pomoże w jego identyfikacji i pozwoli na zmniejszenie liczby pomyłek w stopniu ponad 50%.

Wyniki badań prowadzonych na świecie, na przykład w USA [Institute of Medicine of the National Academies, 2006], [Healthcare Distribution Management Association, 2004], Wielkiej Brytanii [Department of Health, 2007], Nowej
Zelandii [Davis P., 2001] [Merry AF, Peck DJ, 1995] i Australii
[GS, 2009/2010], pokazują wyraźnie, iż błędy medyczne związane z niewłaściwym podaniem leków stanowią główną przyczynę schorzeń o podłożu jatrogenicznym, a ich źródłem
Badania wykazały, że dzięki stosowaniu standardowych jest najczęściej niewłaściwa identyfikacja pacjenta. Scenariuszy występowania błędów medycznych, a w szczególności kodów kreskowych - sprawdzonych w innych sektorach gotych związanych z trudnością w zakresie ustalenia tożsamo- spodarczych - można w unikalny sposób identyfikować pacjenta. Kody kreskowe mogą być stosowane na specjalnych opaskach zakładanych na nadgarstek osoby hospitalizowanej. Dodatkowo te kody kreskowe chronią nasze dane osobowe, a także pozwalają na podniesienie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych. Standardowe kody kreskowe mogą być stosowane przez wszystkie szpitale, których dotyczy nowa Ustawa o działalności leczniczej, nakładająca na podmioty lecznicze obowiązek wprowadzenia kodowanych identyfikatorów dla pacjentów. W przeciwieństwie do innych rozwiązań dostępnych na rynku, standarRys. 1. Przykładowy kod kreskowy do identyfikacji pacjenta. Źródło: opracowanie własne. dowe kody kreskowe są sprawdzone, pewne, zgodne z trendami panującymi w Unii Europejskiej oraz polskim ści pacjenta, może być wiele. W swoim raporcie: „Właściwy prawem. Dodatkowo są one niezależne od technologii. pacjent - właściwa opieka” (ang. „Right patient - right care”), W momencie przyjęcia do szpitala pacjentowi przypisywaNational Patient Safety Agency [National Patient Safety Agenny jest niepowtarzalny numer przedstawiany w postaci kodu cy, 2004] wymienia 3 rodzaje scenariuszy:
● leczenie pacjenta odbywa się w niewłaściwy sposób na kreskowego. Numer ten umieszcza się na przykład na opaskutek błędnego powiązania wyników badań z pacjentem sce, którą pacjent podczas całego pobytu w szpitalu nosi na (na przykład próbka krwi pacjenta X jest mylona z próbką przegubie ręki. Pozostałe informacje dotyczące pacjenta, takrwi pacjenta Y, w wyniku czego dochodzi do błędnej dia- kie jak nazwisko, wiek, adres, itp. mogą być wprowadzane gnozy i nieprawidłowego leczenia obu pacjentów) i aktualizowane w późniejszym czasie (w zależności od na● pacjent jest leczony w niewłaściwy sposób w wyniku błędgłości przyjęcia), skracając w ten sposób do minimum czas nej komunikacji pomiędzy personelem medycznym lub oczekiwania pacjenta. Numer ten stanowi również odnośnik w wyniku niesprawdzenia zaleceń lekarskich (na przykład do wstępnie przygotowanej kartoteki pacjenta, zawierającej podczas zabiegu chirurgicznego dochodzi do usunięcia wszystkie niezbędne dokumenty z informacjami na temat zdrowego narządu) choroby oraz leczenia. Dokumenty te identyfikowane są nu● pacjent otrzymuje niewłaściwe leki na skutek błędnej merem pacjenta i mają nadrukowany identyczny kod kreskoidentyfikacji pacjentów (na przykład pacjent J.  Kowalski wy. Lokalizacje pobytu chorego w obrębie szpitala, jak na przykład pracownie RTG, sale operacyjne oraz umiejscowieotrzymuje leki, które powinien otrzymać I. Kowalski).

Anna Gawrońska-Błaszczyk, anna.gawronska-blaszczyk@gs1pl.org, tel. 61 850-49-77.
Będący niekorzystnym dla pacjenta następstwem leczenia.
3 Działająca w Wielkiej Brytanii agencja ds. bezpieczeństwa pacjentów.
Logistyka 3/2013

67-70 Nowosci NR 3 - 2013:00-00 Nowosci GSI NR 6 6/20/13 5:58 AM Strona 69
nie łóżka (za pomocą numerów lokalizacyjnych GS1) mogą być podobnie identyfikowane za pomocą kodów kreskowych zawierających tak zwany numer lokalizacyjny.

®

Kod kreskowy na opasce z numerem pacjenta jest skanowany każdorazowo przy podaniu leków lub wykonywaniu dowolnego zabiegu medycznego.
W ten sposób możliwa jest weryfikacja, czy właściwy pacjent otrzymał właściwy lek lub czy w stosunku do  właściwego pacjenta podjęto terapię zgodną z zaleceniem lekarskim. Dodatkowo specjalnym numerem identyfikacyjnym, przedstawionym w kodzie kreskowym, jest opatrzony personel medyczny, a skanowanie kodu kreskowego z tym numerem pozwala rejestrować informacje na temat osoby, która podała lek konkretnemu pacjentowi.

Zdjęcie przedstawiające opaskę z kodem kreskowym dla pacjenta. Źródło: zasoby GS.

Skanując kod pacjenta personel medyczny jest w stanie uzyskać dostęp do danych w kartotece pacjenta gromadzonych w sposób elektroniczny. Wykorzystanie kodów kreskowych umożliwia też automatyczne gromadzenie danych, takich jak: numery seryjne implantów, leków, szczepionek, co pozwala na natychmiastowe odtworzenie historii pobytu pacjenta w szpitalu, a także automatyczną aktualizację stanów magazynowych.
Ze względu na trendy w obszarze e-zdrowia, globalny charakter ochrony zdrowia oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, konieczna jest implementacja uzgodnionych i unikalnych rozwiązań.
Globalne standardy, wspólne dla wszystkich uczestników procesu leczenia, są kluczem do identyfikacji i potwierdzania tożsamości pacjentów.
Złożony charakter łańcuchów dostaw sektora ochrony zdrowia w dzisiejszych czasach przemawia za popularyzacją i implementacją standardowych rozwiązań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uczestników tych łańcuchów oraz zwiększenia efektywności działań przy obniżeniu ich kosztów.
Dzięki standaryzacji danych, ich struktury i sposobu przenoszenia, realna jest szybka i klarowna komunikacja pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw.

Logistyka 3/2013