Logistyka.net.pl

Omnikanałowość - czyli jak GS1 pomaga łączyć sprzedaż off-line i on-line

Omnikanałowość - czyli jak GS pomaga łączyć sprzedaż off-line i on-line

Elżbieta Hałas

Elżbieta Hałas
Fundacja GS Polska

Wraz ze wzrostem handlu e-commerce i mobile-commerce, konsumenci mają znacznie większe możliwości zakupowe, niż kiedykolwiek dotąd. Czując swoją siłę na rynku, mają też wzrastające oczekiwania, co do udostępniania informacji o produkcie, dostępności produktu oraz ułatwionej drogi jego zakupu, czyli tak zwanego doświadczenia zakupowego.
Przez ostatni rok pozycja konsumentów i ich wpływ na handel detaliczny znacząco wzrosły w stosunku do ubiegłych lat i będą nadal wzrastać w kolejnych latach . Konsumenci oczekują tego samego, łatwego i bezproblemowego doświadczenia zakupowego we wszystkich kanałach, w których robią zakupy: w sklepie, przez telefon czy przez Internet.
Konsumenci oczekują także spójnej i dokładnej informacji
o produktach oraz, oczywiście, ich szerokiej dostępności bez względu na kanał sprzedaży, w którym te zakupy realizują.

Amazon, Ebay, Alibaba i innych. A ma to ogromne znaczenie , bo Internet coraz częściej wpływa istotnie także na sprzedaż tradycyjną. Ostatni raport opublikowany przez analityków rynkach z firmy Forrester przewiduje, że do
2021 roku Internet i informacje tam prezentowane będą miały bezpośredni wpływ na 46% sprzedaży realizowanej w kanale tradycyjnym , czyli tak zwanym off-line. Co prawda, w 2015 roku ciągle aż 91% of sprzedaży detalicznej w 7 największych krajach Unii Europejskiej pochodziło z kanału tradycyjnego, to jednak już teraz na ponad jedna trzecią jej wartości wpłynęły informacje udostępniane w sieci. Kategorie, których sprzedaż najbardziej odczuwa wpływy Internetu, to: produkty spożywcze, biżuteria, kosmetyki oraz produkty pro-zdrowotne. Tym bardziej istotne staje się zapewnienie pełnej i wiarygodnej informacji dla konsumenta
, regularnie aktualizowanej i łatwo odnajdywanej. Dobry
Sektor detaliczny, tak obecnie intensywnie przemodelo- opis internetowy przekłada się na wyższą liczbę odwiedzawywany przez wymagania ostatecznego konsumenta, po- jących i potencjalnie wyższą sprzedaż. trzebuje stabilnych fundamentów w postaci standardów, na
Od 2014 roku organizacja GS aktywnie współpracuje których może oprzeć współpracę z dostawcami. Te fundamenty, teraz i w przyszłości, zapewnia system GS. Standar- ze wszystkimi największymi wyszukiwarkami na świecie dy GS zawsze wspierały efektywną współpracę w łańcuchu (między innymi BING, Yahoo, Yandex) nad opracowaniem dostaw, od pierwszego momentu kiedy został zeskanowany standardu opisu produktu w Internecie w ramach projekpierwszy kod kreskowy. tu schema.org. Celem projektu jest wdrożenie w Internecie standardu znaczników danych strukturalnych - małych
Kod kreskowy, a w zasadzie zakodowany w nim numer fragmentów kodu strony internetowej, które ułatwiają wyGTIN (Global Numer Jednostki Handlowej - ang. Global szukiwarce identyfikację oraz „zrozumienie” treści strony,
Trade Item Number), znany także jako numer EAN, jako je- co powoduje wyświetlanie osobie poszukującej informacji dyny kod na świecie zapewnia unikalną identyfikację pro- bogatszych i bardziej dopasowanych treści. W wyniku tej duktu bez względu na to, gdzie został on wyprodukowany. współpracy powstał nowy standard GS SmartSearch.
Kod ten, występujący praktycznie na większości opakowań detalicznych w sklepach i super hipermarketach, umożliwia GS SmartSearch to oficjalnie zatwierdzony przez Schema. w łatwy sposób identyfikację produktów także w Interne- org i GS rozszerzony standard opisu produktu, dla twórcie. Od roku 2012 numer GTIN jest wykorzystywany przez ców stron internetowych. GS SmartSearch obejmuje zestaw algorytmy najczęściej używanej na świecie wyszukiwarki standardowych znaczników i wytycznych do opisu danych

GOOGLE. W przeprowadzonych przez siebie wcześniej na stronach internetowych tak, aby treści oznaczone w ten badaniach Google zauważyło, że zastosowanie numerów sposób były łatwiej znajdowane przez wyszukiwarki. WyGTIN pozwala na lepsze łączenie danych produktowych niki wdrożeń pilotowych w kilku krajach pokazały bardzo
z zapytaniami użytkowników, a produkty oznaczone GTIN obiecujące efekty jego stosowania: wyższą pozycję strony w notują nawet o 40% więcej odsłon. Obecnie numer GTIN jest wyszukiwarce o minimum 3 miejsca oraz wzrost ruchu na coraz częściej wymagany przez duże platformy internetowe: stronie o 30%4.

Dr inż. E. Hałas jest członkiem zarządu Fundacji GS Polska.
GS - międzynarodowy system identyfikacji i komunikacji zarządzany przez organizację GS z siedzibą w Brukseli i Princeton.

ttps://www.forrester.com/report/Forrester+Data+WebInfluenced+Retail+Sales+Forecast+2016+To+2021+EU7/-/E-RES133600


http://www.gs.org/gs1-smartsearch

Logistyka 3/2016

Do gromadzenia pełnych i wiarygodnych informacji o produkcie potrzebne są elektroniczne repozytoria. Organizacja
GS wspólnie ze swoimi uczestnikami na całym świecie i partnerami technologicznymi najpierw wypracowała standard, a obecnie aktywnie wspiera wdrażanie sieci GDSN
- Globalnej Sieci Synchronizacji Danych Podstawowych.
Wykorzystanie katalogu GDSN w handlu nowoczesnym pozwala na eliminację błędów w opisie towarów i wynikających z tego kosztów, zmniejszenie pracochłonności przy gromadzeniu danych oraz ułatwia redukcję zapasów i braków na półkach. Według międzynarodowych badań, GDSN przynosi wiele istotnych korzyści także dla dostawców, gdyż umożliwia szybsze wprowadzenie nowych produktów na rynek ułatwiając dostarczanie danych o wysokiej jakości.
W 2016 roku Carrefour Polska, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, rozpoczął projekt wdrożenia GDSN ze swoimi dostawcami w celu wymiany informacji o produktach w sposób całkowicie automatyczny i elektroniczny.
Drugim obszarem, gdzie kod kreskowy GS może stanowić łącznik między kanałami on-line i off-line, jest logistyka
„ostatniej mili”. Logistyka „ostatniej mili” dotyczy ostatniego ogniwa w łańcuchu dostaw i jest ściśle powiązana z dostarczaniem przesyłek pod dom klienta. Równocześnie „ostatnia mila” jest miejscem, w którym generują się największe koszty, wynikające między innymi z wysokie-
go stopnia nieudanych dostaw i wysokiego stopnia zwrotów. Sklepy internetowe korzystają zwykle z usług kilku firm kurierskich, z których każda posługuje się odrębnymi rozwiązaniami IT służącymi do śledzenia przesyłek. Przy dużej liczbie zwrotów efektywne zarządzanie tym procesem staje się poważnym wyzwaniem. Zastosowanie jednego standardowego identyfikatora, na przykład unikalnego w skali świata numeru SSCC (Seryjny Numer Jednostki
Logistycznej) na wszystkie przesyłki, umożliwiłoby ograniczenie kosztów obsługi i ułatwiłoby zarządzanie zwrotami. Pierwsze projekty w tym zakresie odbywają się obecnie w Wielkiej Brytanii i w Niemczech.
To właśnie standardy GS są obecnie najczęściej i najszerzej stosowanymi standardami w handlu detalicznym na całym świecie. Przez lata GS wspiera tysiące detalistów i ich dostawców w gromadzeniu i udostępnianiu dokładnych informacji o ich produktach - od producenta do konsumenta.
Dostęp do tych danych umożliwia z kolei usprawnienia operacji w łańcuchu dostaw , poprawia zarządzanie zapasami oraz zwiększa dostępność towarów na półce, bez względu na to czy jest to półka wirtualna czy fizyczna. Zapewniając unikalną identyfikowalność oraz płynną wymianę produktów i informacji, standardy GS tworzą fundamenty zapewniające sukces w realizacji omnikanałowej sprzedaży detalicznej.

Fot. GS

Logistyka 3/2015