Logistyka.net.pl

Zarządzanie identyfikowalnością w branży kosmetycznej - opis przypadku

Grzegorz Sokołowski

Instytut Logistyki i Magazynowania

Zarządzanie identyfikowalnością w branży kosmetycznej - opis przypadku
Wymóg identyfikowalności (ang. traceability) jest znany firmom sektora spożywczego i żywnościowego od wielu lat. Od lipca 2013 roku również branża kosmetyczna jest zobowiązana do gromadzenia informacji na potrzeby identyfikowalności. W artykule opisano, w jaki sposób firma kosmetyczna może zarządzać identyfikowalnością w kontekście całego procesu przepływu od surowca do wyrobu gotowego.
Identyfikowalność to zdolność śledzenia (odtworzenia historii) przepływu dóbr w łańcuchach i sieciach dostaw, wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte przepływem. Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się
z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw, a więc na poziomie każdego z przedsiębiorstw biorących udział w tym łańcuchu. Najważniejsze wymagania prawne dla łańcuchów dostaw branży kosmetycznej wynikają z rozporządzenia WE 1223/20091.

Opis przypadku
W drugiej połowie 2015 roku firma LARA Edyta Pawluśkiewicz, będąca właścicielem marki Seboradin, uzyskała dofinansowanie na realizację Bonu na Innowacje. Bon dotyczył ulepszenia procesu produkcyjnego firmy poprzez zastosowanie innowacyjnej identyfikacji produktów, a realizację projektu wsparł Instytut Logistyki i Magazynowania. Celem projektu było przede wszystkim opracowanie koncepcji zarządzania identyfikowalnością od produkcji aż po dystrybucję wyrobów gotowych, przy uwzględnieniu zastosowania standardów GS i automatycznej identyfikacji.
Powody wdrażania rozwiązań dotyczących zarządzania identyfikowalnością przy zastosowaniu standardów GS

w przypadku opisywanej firmy były następujące:
• potrzeba zmiany dotychczasowego sposobu wprowadzania i gromadzenia informacji odnośnie partii produkcyjnej - manualne uzupełnianie danych na fakturze
• usprawnienie kontroli i zautomatyzowania przepływu danych pomiędzy biurem firmy a produkcją zlokalizowaną w innym miejscu
• brak automatyzacji realizacji czynności magazynowych
• usprawnienie całego procesu identyfikowalności za pomocą środków z bonu na innowacje.
1

Opis realizacji projektu
Poddany pracom projektowym analizowany obszar dotyczył przepływu: od surowców do wyrobów gotowych i powiązanych z nimi informacji. Przy czym przepływ informacji następuje od momentu wejścia do procesu produkcyjnego, poprzez zejście z produkcji, magazynowanie, aż do kompletacji i wydania wyrobów gotowych. Przeprowadzenie analizy procesowej umożliwiło porównanie aktualnej wydajności wybranych procesów z wydajnością po wprowadzeniu zmian. Dzięki temu firma na podstawie wyników przeprowadzonego badania mogła oszacować korzyści z wprowadzonych zmian jeszcze przed ich wdrożeniem. Poza tym, wyniki analizy procesowej umożliwiły opracowanie dedykowanej koncepcji obsługi procesu identyfikowalności. Badania realizowane w firmie opierały się o wykorzystanie standardu
BPMN 2.0. opisanego normą ISO/IEC 19510 . Standard BPMN (ang. Business Process Model and Notation - Notacja i Model
Procesu Biznesowego) jest obecnie najpopularniejszym narzędziem do opisywania procesów biznesowych, możliwym do zastosowania w każdej branży. Metoda badawcza zgodnie,
z którą przeprowadzane były badania, polegała na realizacji następujących kroków:
• wizja lokalna i analiza wybranych procesów: wyjście z produkcji wyrobu gotowego, przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych, składowanie wyrobów gotowych, kompletacja
i wydanie wyrobów gotowych (opakowań zbiorczych i paletowych jednostek logistycznych)
• zamodelowanie procesu identyfikacji obejmującego w/w procesy
• utworzenie modeli obecnych procesów
• wskazanie miejsc do potencjalnych zmian, tak zwanych wąskich gardeł
• zaprojektowanie docelowych procesów uwzględniających zastosowanie standardów GS
• opracowanie koncepcji identyfikowalności produktów
z wykorzystaniem standardów GS.
Z powyższego opisu wynika, że rekomendacja rozwiązań dla badanej firmy opierała się głównie o standardy GS. Rekomendacja dotyczyła następujących standardów GS1:
• identyfikacja opakowań produktów jednostkowych za pomocą Globalnego numeru jednostki handlowej - GTIN-13; zapis w kodzie EAN-13
• identyfikacja opakowań zbiorczych za pomocą numeru
GTIN-13 + dane powiązane, takie jak: data przydatności, numer partii produkcyjnej; zapis w kodzie GS1-128

Rozporządzenie WE 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady, które weszło w życie 11 lipca 2013 roku, nakładające na firmy z branży kosmetycznej obowiązek zapew nienia pełnej identyfikowalności produktów w oparciu o numer partii produkcyjnej.

Logistyka 5/2016

identyfikacja opakowań produktów opakowańzbiorczych; zapis w kodzie GS1-128jednostkowych za pomocą Globalnego numeru jedn handlowej - GTIN-13; zapis w kodzie EAN-13 acji GS1• identyfikacja paletowych jednostek logistycznych za pomo- Wyniki badania eCOM (EDI) w odniesieniu do awizowania dostaw cą Seryjnego numeru opakowań zbiorczych za
 identyfikacja jednostki logistycznej - SSCC + dane pomocą numeru GTIN-13 + dane powiązane, tak munikatu DESADV.

W wyniku przeprowadzenia badań opartych o analizę propowiązane; zapis w kodzie danych: data przydatności, numer partii produkcyjnej, ilość opakowań zbiorczych; zapis cesową zidentyfikowano w kodzie GS1-128 jak: data przydatności, numer partii produkcyjnej; zapis kilka obszarów, które po wdrożeniu rekomendacji w kodzie GS1-128 m dla badanej firmy była kwestia eCOM (EDI) w odniesie- GS umożliwiąuwzględniających wykorzystanie standardów rezygnacji z realizacji ręcznych osiągnięcie następujących korzyści:
• standard wymiany informacji GS niu do awizowania dostaw odbiorcom pomocą komuni identyfikacja paletowychzajednostek logistycznych za pomocą Seryjnego numeru jednost wych jak i magazynowych. Te czynności generowały zmniejszenie poziomu wykorzystania zasobów (pracowników) błędy i
• katu DESADV.
Największym problemem dla badanej firmypowiązane; w realizacji przyjęć do magazynu wyrobów gotowych o 15% logistycznej SSCC + dane była kwestia kodzie danych: data
, która przekładałarealizacji -gorszy wynik zarówno biuro- • zapis wprzyspieszenie procesu przyjęć doprzydatności, num nieznaczne magazynu wyrorezygnacji z się naręcznych czynności, finansowy bów gotowych - zmniejszenie czasu GS1-128 wych jak i magazynowych. Te czynności opakowań zbiorczych; zapis w kodzie realizacji przyjęcia o 4% generowały błędy partii produkcyjnej, ilość z kluczowych elementów projektu było zaprojektowanie kolekcji wydań z magazynu wyrobów gotoi nadmierną pracochłonność, która przekładała się na gorszy • przyspieszenie procesu wych o 13% wynik finansowy przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych na poszczególnych etapach zaprojektowanie kolekcji danych magazynowego, wykorzystania zasobów (pracowników) elementów projektu było procesu produkcyjno - • zmniejszeniew odniesieniu do awizowania dostaw
 standard wymiany informacji GS eCOM (EDI) poziomu w realizacji wydań z magazynu wyrobów gotowych o 5% identyfikacyjnych na poszczególnych etapach procesu produkcyjno - magazynowego, a w konsekwencji zaprojektowa- • zmniejszenie liczby towanie odpowiednich,za pomocą ze standardami etykiet GS. błędów wynikających z ręcznej rejestracji zgodnych komunikatu DESADV. odbiorcom danych w procesach: przyjęć, kompletacji i wydań. nie odpowiednich, zgodnych ze standardami etykiet GS. Rysunek 1 przedstawia przykładowe wzorce etykiet w ramach procesu. ykładowe wzorce etykiet w ramach analizowanego analizowanego procesu.
Największym problemem dla badanej Powyższe była kwestia rezygnacji z realizacji ręczny firmy korzyści są szacowanymi wartościami, których weryfikacja nastąpi po wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań.
czynności, zarówno biurowych jak i magazynowych. Te czynności generowały błędy i
Podsumowanie i wnioski nadmierną pracochłonność, która przekładała się na gorszy wynik finansowy

Wśród najistotniejszych szans, jakich można upatrywać we przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych elementów projektu było zaprojektowanie kolek wdrożeniu opracowanej koncepcji zarządzania identyfikowal-
nością danych identyfikacyjnych na poszczególnychprocesu produkcyjno - magazynowego, należy wymienić: etapach procesu produkcyjno - magazynow
• dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa - mniejsza praco-
a w konsekwencji zaprojektowanie odpowiednich, zgodnych ze standardami etykiet GS. chłonność związana z automatyzacją procesów wiąże się z uwolnieniem kosztów, które mogą być przeznaczone na

Rysunek 1 przedstawia przykładowe wzorce etykiet operacyjne przedsiębiorstwa inne działania w ramach analizowanego procesu.
• bardzo szybka możliwość prześledzenia historii produktu (na przykład co, kiedy i od kogo przyjęto; co, kiedy i do kogo wydano w kontekście wybranego asortymentu), co może być przydatne dla celów sprawozdawczych, marketingowych itp.
• powiązanie wszystkich obszarów związanych z przepływem danych o towarach w ramach jednego systemu
• gotowość do podjęcia współpracy z odbiorcami lokalnymi, jak i globalnymi.

W rezultacie projektu przedsiębiorstwo LARA otrzymało nie tylko kompleksową koncepcję zarządzania identyfikowalnością od produkcji aż po dystrybucję, ale także merytoryczne przygotowanie do jej wdrożenia. Wydaje się, że zaproponowane rozwiązania mogłyby być użyte również w innych firmach branży kosmetycznej. Gdyby zastosować tę samą metodykę badań, zapewne wyniki różniłyby się nieznacznie, jednak wnioski pozostaną te same:
• poprawa jednoznacznej identyfikowalności wyrobów gotowych (opakowań zbiorczych, paletowych jednostek ładunkowych oraz partii produkcyjnych)
• redukcja czasu pracy osób odpowiedzialnych za rejestrację danych w systemie informatycznym i systemie papierowym
• spójność danych pomiędzy systemem informatycznym, a ich fizycznym odzwierciedleniem w magazynie
• powiązanie danych pomiędzy fizyczną realizacją zamówienia a statusem w systemie informatycznym.

Logistyka 5/2016