logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności to temat ponadczasowy. To kwestia, na której powinno zależeć każdemu. Jest to czynnik nadrzędny warunkujący ludzkie istnienie, bowiem człowiek, aby istnieć musi się odżywiać. Bezpieczeństwo to stan dający człowiekowi poczucie pewności i gwarancję...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Problemy logistyczne wynikające z aktualnego stanu rozwoju centrów logistycznych w Polsce

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Referat został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Logistycznej "Logistics 2002 - Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania". Poznań 14-15 maja 2002 r.

1. Wstęp
W wyniku realizacji Zamawianego Projektu Badawczego nr PZB-023-13 pt. „Koncepcja lokalizacji centrów logistycznych w Polsce” wskazano na celowość budowy centrów logistycznych o charakterze międzynarodowym w regionach: centralnym, Wielkopolsce, Śląsku, wschodnim, rejonie Trójmiasta i Szczecina - Świnoujścia. Ponieważ dotąd nie doszło do realizacji żadnego centrum logistycznego o tym charakterze, warto przyjrzeć się aktualnemu stanowi rzeczy.
Gdzie koncentruje się popyt na usługi logistyczne? W wymianie towarowej z zagranicą interesujący jest udział towarów sztukowych, jako podatnych na przeładunki i magazynowanie w centrach logistycznych. Wielkość eksportu i importu tych towarów w 2000 roku przedstawiają rysunki 1 i 2.
Z rysunków wynika, że dominujące wielkości obrotów tymi produktami zrealizowano w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, śląskim i dolnośląskim.
Dodatkowym pomocniczym elementem oceny może być koncentracja powierzchni magazynowych, która świadczy o wielkości popytu na usługi magazynowe (rys. 3).
Na rysunku 4 pokazano, gdzie koncentrują się usługi logistyczne związane z magazynowaniem w magazynach usługowych.
Liczba inwestycji zagranicznych w Polsce może być również wskaźnikiem, który pokazuje, gdzie koncentruje się potencjalne zapotrzebowanie na usługi logistyczne (rys. 5). Również i w tym rankingu najlepiej wypadają województwa: mazowieckie, śląskie i wielkopolskie.
Mimo potencjalnie korzystnych przesłanek wskazujących na realizację przynajmniej trzech centrów logistycznych o randze międzynarodowej (Mazowsze, Wielkopolska, Śląsk) nie powstało żadne z nich. Dlaczego?

2. Różne modele realizacyjne centrów logistycznych
W krajach związkowych Niemiec inicjatorami powstania centrów logistycznych były w przeważającej mierze administracje rządowe krajów związkowych i gmin. Później pojawiły się propozycje tworzenia sieci centrów logistycznych opracowane na podstawie wyników badań, przeprowadzonych na zlecenie Federalnego Ministerstwa Komunikacji. Już w 1992 roku znalazły one odzwierciedlenie w federalnych planach komunikacyjnych, tworząc tym samym podstawę do podejmowania dalszych przedsięwzięć, służących rozwojowi infrastruktury komunikacyjno-transportowej krajów związkowych i gmin.
Strategia rozwoju centrów logistycznych promowana przez Federalne Ministerstwo Komunikacji była od początku również wspierana przez ówczesne Zarządy Kolei Niemieckiej i Niemieckiej Kolei Państwowej.
Dotychczasowe doświadczenia niemieckie i polskie związane z realizacją centrów logistycznych wskazują na dwa modele budowy centrów logistycznych i skuteczność ich realizacji.

1. Model niemiecki - oparty na współpracy kapitału publiczno-prywatnego - w ramach którego państwo inicjuje program lokalizacji i budowy sieci centrów logistycznych i powierza jego koordynację i realizację odpowiednim instytucjom i podmiotom gospodarczym.
2. Model polski - oparty o wskazaną w ramach różnych badań lokalizację centrów logistycznych i nie angażowanie się bezpośrednie państwa w realizację priorytetowych inwestycji w tym zakresie.
Realizacja modelu niemieckiego przyniosła efekt w postaci uruchomienia, lub zaawansowanej realizacji, co najmniej 39 centrów logistycznych o różnych rozmiarach i zasięgu oddziaływania.
Realizacja modelu polskiego nie przyniosła dotąd żadnej konkretnej realizacji. Według G. Szyszki, w najbliższych latach nie należy liczyć, że państwo zaangażuje się w budowę centrów logistycznych. Wskazują na to również priorytety na lata 2000-2015 określone przez ówczesne Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej poprzedniego rządu, które koncentrują się na modernizacji układu drogowego, restrukturyzacji PKP, rozwoju transportu morskiego i zwiększenia konkurencyjności portów morskich oraz rozwoju transportu lotniczego. Przy omawianiu tych priorytetów centra logistyczne nie zostały nawet wymienione. Również w strategii średnioterminowej na lata 2000-2006 nakreślonej w tym dokumencie przegrały nawet z zasygnalizowanym tamże problemem ruchu pieszego i rowerowego. Przesłanka ta została dobrze zrozumiana przez różne lobby środowiskowe, które podejmują inicjatywy związane z tworzeniem centrów logistycznych i poszukują alternatywnych sposobów realizacji przenosząc kontakty na samorządy lokalne i wojewódzkie. Istnieje możliwość budowy centrów logistycznych przez kapitał prywatny, ale model taki ma zasadnicze słabości:
• Realizacje będą odpowiadały konkretnym potrzebom i możliwościom inwestora, czego efektem może być ograniczenie zakresu inwestycji oraz możliwości dalszej rozbudowy centrum logistycznego, ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne lub program rozwoju limitowany możliwościami kapitałowymi, czy celami inwestora.
• Wystąpią problemy z koordynacją rozwoju budowy centrów logistycznych w ramach jednolitego programu uwzględniającego różne potrzeby i uwarunkowania (regionalne, lokalizacyjne, kooperacyjne itp.). Czas realizacji centrów logistycznych, które utworzyłyby przynajmniej podstawy struktury sieciowej systemu logistycznego, jest nieprzewidywalny.
• Istnieje mała szansa, że prywatny kapitał inwestycyjny wykreuje najbardziej pożądane z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i budowy krajowego systemu logistycznego centra logistyczne o charakterze międzynarodowym z szerokim zakresem usług logistycznych, ponieważ tego typu inwestycje są bardzo kosztowne, a termin zwrotu nakładów długi.

Model publiczno-prywatny jest jedynym, który zapewni rzeczywistą realizację programu budowy centrów logistycznych w Polsce, ponieważ do jego realizacji oprócz prywatnego kapitału inwestycyjnego potrzebny jest udział władz administracyjnych i lokalnych z następujących powodów:
• W dyspozycji samorządów lokalnych i skarbu państwa znajduje się często znaczna ilość gruntów (mienie komunalne i skarbu państwa). Ze względu na możliwość wniesienia ich do spółki przez tych właścicieli w formie aportu rzeczowego, grunty te są pożądane w tego typu inwestycjach.
• Fakt posiadania przez samorząd, czy skarb państwa odpowiednich terenów przy rozważaniu alternatywnych lokalizacji jest ważnym kryterium wyboru i często przesądza nie tylko wybór lokalizacji, ale i generalnie możliwość budowy centrum logistycznego.
• Z tych samych powodów niezbędne jest współdziałanie różnych władz i organów samorządowych podczas planowania, a następnie realizacji inwestycji.
• Nakłady inwestycyjne związane z wykupem i scalaniem gruntów oraz budową podstawowej infrastruktury są wysokie, a nie przekładają się bezpośrednio na korzyści. Stąd trudno zachęcić kapitał prywatny do inwestowania w ten zakres inwestycji. Z tego choćby powodu potrzebne jest finansowe zaangażowanie się państwa, które może mieć różną postać: środki finansowe, gwarancje dla banków, finansowanie kosztów kredytu itp.
• W okresie przygotowawczym niezbędna jest akceptacja tych władz i organów samorządowych, co do celowości realizacji inwestycji i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania terenu dla wybranej lokalizacji. Pozwoli to określić jednoznacznie przeznaczenie terenu i powstrzymać wykup ziemi - szczególnie będącej w posiadaniu prywatnych właścicieli - na cele spekulacyjne lub niezwiązane z budową centrum logistycznego.
• Administracja państwowa i samorządy realizując określoną politykę wobec przyszłych inwestorów tworzą warunki, które w znacznym stopniu wpływają na możliwość przyciągnięcia kapitału inwestycyjnego zarówno w bezpośrednie inwestycje związane z budową centrum logistycznego, jak i związane z korzystaniem z jego usług.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany czwartek, 18 październik 2007 10:43
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj