Logo
Wydrukuj tę stronę

Nielegalni pasażerowie

Napływ imigrantów z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu jest w ostatnim czasie zmorą dla przedsiębiorców transportowych wożących ładunki między Francją a Wielką Brytanią przez port w Calais. Niczemu winni przewoźnicy płacą wysokie kary, gdy służby celne odkryją, że na pokładzie ciężarówki znajdują się nielegalni pasażerowie. Czy ukarany ma jakąkolwiek szansę na uchylenie bądź zmniejszenie kary?

Sylwia Pokucińska, aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Translawyers Widuch i Wspólnicy: Branża TSL spotyka się najczęściej z karami nakładanymi na kierowcę lub przedsiębiorcę w chwili dokonania wykroczenia drogowego lub naruszenia przepisów administracyjnych. Z decyzją o nałożeniu kary przez służby graniczne Wielkiej Brytanii jest zupełnie inaczej. Zdarza się, że decyzja taka może zostać doręczona przedsiębiorcy po wielu miesiącach od zaistnienia incydentu z imigrantami w tle, kiedy przewoźnik już dawno zapomniał, że taka sytuacja miała miejsce. Jak zachować się najlepiej w takiej sytuacji?
Należy działać od razu. Przewoźnik nie może czekać aż do chwili doręczenia mu decyzji. Jeżeli podczas kontroli nie zostały przedstawione stosowne dokumenty (np. lista kontrolna ze sprawdzania pojazdu przez kierowcę po każdym postoju - bezpośrednio przed ruszeniem w trasę), przedsiębiorca powinien niezwłocznie po zatrzymaniu nadesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną raport lub inny dowód, z którego wynika dokonywanie czynności sprawdzających przez kierowcę. Dodatkowo, przedsiębiorca powinien uzasadnić, dlaczego kierowca nie dysponował przekazywanymi dokumentami w chwili kontroli. Przesłane mogą zostać również pisemne instrukcje wręczone kierowcy przed wyjazdem lub w momencie zatrudnienia, obejmujące opis systemu stosowanego w firmie do zapobiegania nielegalnemu wkraczaniu do pojazdów osób ukrywających się przed władzami, nielegalnych imigrantów lub innych niepowołanych pasażerów. Jednocześnie warto przedstawić ewentualne prezentacje lub materiały szkoleniowe z zakresu przeprowadzonych dla zatrudnianych kierowców kursów o zapobieganiu przedostaniu się do pojazdu „nieproszonych gości”. Można dołączyć także podpisane przez kierowców oświadczenia, w których potwierdzają uczestniczenie w szkoleniach, zapoznanie się i zrozumienie zaprezentowanych zasad.
Wszystkie okoliczności i dowody będą wzięte pod uwagę przez służby graniczne (Border Force) przy ocenie ewentualnego sprzeciwu przedsiębiorcy na nałożoną na niego i jego kierowcę karę. Od dnia otrzymania decyzji przedsiębiorca ma 28 dni na wysłanie i doręczenie odpowiednim organom tzw. Notice of objection. Może to zrobić pisemnie za pomocą listu poleconego, jak również e-mailem. Przedsiębiorca powinien wskazać przyczyny, dla których uważa, że nie jest odpowiedzialny za przedostanie się nielegalnych osób na pojazd należący do jego firmy. W ten sposób może kwestionować w ogóle podstawy swojej odpowiedzialności. Ma prawo przeciwstawić się argumentacji Służby Granicznej o braku stosownych zabezpieczeń czy dokumentów wymaganych dla spełnienia postanowień tzw. Code of Practice, dotyczącego kar cywilnych i zapobieganiu nielegalnemu przekraczaniu granicy. Ponadto, przedsiębiorca może uznać, że nałożona na niego kara jest zbyt wysoka i żądać jej zmniejszenia. Uzasadnieniem dla ograniczenia wysokości kary może być odniesienie do bieżącej trudnej sytuacji finansowej lub potencjalnego uszczerbku w majątku firmy w razie zapłaty nałożonej kary. Sprzeciw powinien zawierać odpowiednie dokumenty, potwierdzające zgłaszane twierdzenia, np.: rachunek zysków i strat za poprzedni rok lub wyciąg z konta bankowego za ostatnie 6 miesięcy.
Co istotne, przedsiębiorca może złożyć sprzeciw w imieniu swoim, jak i w imieniu swojego kierowcy. Trzeba pamiętać, że przedsiębiorca jest solidarnie odpowiedzialny za zapłatę kary przez kierowcę. Oznacza to, że służby graniczne mogą dochodzić zapłaty kary nałożonej na kierowcę bezpośrednio od przedsiębiorcy. Kwestionowanie kary nałożonej na kierowcę powinno być uzasadnione odrębnie, choć może nastąpić w jednym piśmie. Pismo z odwołaniem od nałożonych kar przedsiębiorca może złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika.
Dla uniknięcia stresu i poczucia niesprawiedliwości związanego z nałożonymi karami, warto jednak zastosować wymagane przez prawo narzędzia już wcześniej, przed kontrolą w porcie w Calais. Dzięki zachowaniom prewencyjnym i należytej staranności przewoźnik może ustrzec się przed niekorzystną dla przedsiębiorstwa decyzją, zamiast głowić się nad tym, jak już nałożoną karę anulować.

Ostatnio zmieniany w piątek, 16 październik 2015 10:10
© 2000-2021 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania