Logo
Wydrukuj tę stronę

Identyfikacja potencjalnych nieciągłości w bezpieczeństwie łańcuchów dostaw krwi w Polsce

Jeśli system reguł społecznych, wskazujących pożądane cele i właściwe środki działań ludzkich, jest dobrze artykułowany, spójny, przejrzysty i legitymizowany, wytwarza się poczucie porządku, przewidywalności, regularności i bezpieczeństwa. Ostatnie z wymienionych jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka - potrzeba bezpieczeństwa, szeroko rozumianego, a więc na przykład: egzystencjalnego, ekonomicznego, ekologicznego, indywidualnego (jednostkowego), społecznego czy zdrowotnego. Potrzeba bezpieczeństwa wynika przede wszystkim ze skłonności człowieka do życia we wspólnocie. Pojęcie bezpieczeństwa jest jednym z najczęściej stosowanych pojęć w organizacji i funkcjonowaniu państwa (społeczeństwa) oraz nauce.
Bezpieczeństwo jako jedna z podstawowych dziedzin funkcjonowania podmiotu, mająca zapewnić nie tylko możliwości jego przetrwania, ale również rozwój i swobodę realizacji jego interesów w konkretnym środowisku, poprzez podejmowanie wyzwań, wykorzystywanie szans, redukowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla jego interesów, jest zatem nie tyle określonym stanem rzeczy, ile ciągłym. Stan ten może ulegać zmianom, dlatego bezpieczeństwo powinno być rozpatrywane jako proces. Bezpieczeństwo w rozumieniu intuicyjnym to stan pewności, spokoju, braku zagrożenia, poczucia zabezpieczenia czy ochrony.

Biorąc powyższe pod uwagę, bezpieczeństwo w rozumieniu autorów niniejszego artykułu to pewne uwarunkowania dla realizacji procesów i czynności logistycznych prowadzonych w łańcuchu dostaw (w tym łańcuchu dostaw krwi), warunkujących osiągnięcie wyznaczonych celów - w przypadku logistyki - dostępności (dostępność krwi i jej składników) gwarantujących wolność od zagrożeń. Zagrożeniem będzie każda sytuacja, której zaistnienie (w kontekście zdefiniowanych warunków bezpieczeństwa) zagrozi realizacji wyznaczonego celu. Zagrożenie, jako antonim bezpieczeństwa, zazwyczaj w rozważaniach odnosi się do sfery świadomościowej (danego podmiotu, bądź grupy współdziałających podmiotów - łańcucha dostaw) i oznacza pewien stan psychiki lub świadomości wywołany postrzeganiem zjawisk, ocenianych jako niekorzystne, niebezpieczne czy nieakceptowane. Zatem postrzeganie zagrożeń ma zawsze charakter subiektywny i w istocie stanowi odzwierciedlenie odczuć i ocen formułowanych przez dany podmiot w określonych ich stanach. Czym innym, zdaniem autorów, jest identyfikowanie miejsc potencjalnych zagrożeń, mogących w znacznym stopniu utrudnić, bądź uniemożliwić realizację celów funkcjonowania systemu logistycznego.
Pamiętając, w kontekście łańcucha dostaw krwi, że każde zagrożenie (odchylenie od stanu pożądanego) obniża skuteczność udzielanej pomocy potrzebującym, tym samym zmniejsza bezpieczeństwo zarówno funkcjonowania łańcuchów dostaw krwi, jak też samego pacjenta. Dlatego warunkiem koniecznym przeciwdziałania zdarzeniom, powstałym wskutek zagrożeń bezpieczeństwa powinno być:

  • wykrywanie i identyfikacja zagrożeń - rozpoznanie rodzaju jak i wielkości zdarzenia
  • zapobieganie powstawaniu danego rodzaju zagrożenia
  • przygotowanie podmiotu na wypadek uaktywnienia danego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa w postaci zdarzenia (edukacja, rozmieszczenie i dostępność sił i środków przeciwdziałania)
  • zwiększanie skuteczności sił i środków systemu przeciwdziałania skutkom danego zdarzenia
  • skuteczność działań w usuwaniu następstw danego zdarzenia.

Autorzy niniejszego artykułu za cel postawili wskazanie miejsc (zdarzeń, bądź ich sekwencji) potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa łańcuchów dostaw krwi w Polsce.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2011.

 
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 30 kwiecień 2012 12:18
© 2000-2022 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny