Logistyka.net.pl

System Informatycznego Wsparcia Eksploatacji Wojskowych Statków Powietrznych

Logistyka - nauka
Piotr Barszcz, Paweł Gołda, Mariusz Zieja
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

System Informatycznego Wsparcia Eksploatacji Wojskowych
Statków Powietrznych
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest naświetlenie metod wspomagających eksploatacje statków powietrznych w oparciu o najnowsze koncepcje systemowe i informatyczne. System Informatycznego Wsparcia Eksploatacji Samolotu Wielozadaniowego „F-16/D
BLOK 52+ ” wdrożony w Siłach Powietrznych RP jest narzędziem umożliwiającym usprawnienie przypływu informacji jaki
I dowolne ich wykorzystanie celem optymalizacji procesu eksploatacji statków powietrznych.
Słowa kluczowe: system eksploatacji, statki powietrzne, niezawodność, systemy informatyczne.

Information Support System for Sustainable Military Aircraft
Abstract
The paper is exposing methods supporting operation of aircraft based on the latest ideas and information system. Information
Operations Support System of the multi-role aircraft, "F-16 / D Block 52 +" implemented in the Polish Air Force is a tool for improving the flow of information and the use of any process to optimize of aircraft operations.
Key words: operating system, aircraft, reliability, information systems. piotr.barszcz@itwl.pl pawel.golda@itwl.pl mariusz.zieja@itwl.pl

Logistyka 4/2012