Logo
Wydrukuj tę stronę

Wpływ transportu lotniczego na rozwój aglomeracji i regionów turystyczno - gospodarczych

Polecamy! Wpływ transportu lotniczego na rozwój aglomeracji i regionów turystyczno - gospodarczych

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło szansę dla rozwoju portów lotniczych, a w konsekwencji również okolicznych regionów. W wyniku procesu liberalizacji oraz zakładanego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego kraju można się spodziewać dalszego zwiększenia zainteresowania przewozami lotniczymi zarówno turystów krajowych jak i zagranicznych.

Rozbudowa infrastruktury lotniczej jest czynnikiem wspierającym spójność społeczno - ekonomiczną i powoduje zwiększenie dostępności regionów peryferyjnych, co w konsekwencji skutkuje poprawą szans rozwojowych obszarów najsłabiej zagospodarowanych. Port lotniczy, będący elementem punktowej infrastruktury transportu, generuje liczne korzyści bezpośrednie dotyczące użytkowników m.in. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów podróży oraz pośrednie, których wynikiem są efekty dochodowe i związane z tym zwiększenie poziomu zatrudnienia. Dobrze rozwinięta sieć lotnisk regionalnych sprzyja wzrostowi zainteresowania obszarem turystycznym i umożliwia sprawne dotarcie odwiedzających na określone terytorium, co generuje znaczną część przychodów dla terenów na których znajdują się walory turystyczne, dotychczas niedostępne dla zwiedzających, lub do których dotarcie było znacznie utrudnione. Regionalne porty lotnicze tworzą system, który w początkowym znaczeniu miał odgrywać pomocniczą rolę w stosunku do portu centralnego, jednak wraz ze wzrastającą mobilnością społeczeństw stał się podstawowym elementem infrastrukturalnym regionu. W porównaniu z innymi sektorami gospodarki krajowej i międzynarodowej stopień koncentracji zatrudnienia w obrębie portu lotniczego oraz w jego najbliższym otoczeniu jest stosunkowo wysoki, a regiony posiadające na swoim terenie port lotniczy, notują stopę bezrobocia niższą od przeciętnej krajowej.
Poza generowaniem miejsc pracy, przyczyniają się one także w sposób bezpośredni do rozwoju lokalnej i krajowej gospodarki, poprzez zasilanie podatkami budżetów lokalnych i państwowego.

Pojęcie i elementy rynku usług turystycznych
Rynek usług turystycznych można określić w ujęciu przedmiotowym jako proces, w którym nabywcy usług oraz ich wytwórcy określają, co chcą kupić i sprzedać oraz warunki przeprowadzenia tej procedury, natomiast w ujęciu podmiotowym oznacza określony zbiór usługodawców i usługobiorców dokonujących transakcji rynkowych, których przedmiotem są usługi turystyczne. Znajomość jego cech jest nieodzownym czynnikiem racjonalizacji decyzji działających podmiotów. Rynek usług turystycznych tworzą zatem stosunki wymiany między wytwórcami usług a ich nabywcami oraz stosunki równoległe między usługodawcami i stosunki równoległe między usługobiorcami.
Elementami rynku usług turystycznych są:

  • popyt turystyczny, wyrażający ujawnione przez nabywców zamiary zakupu usług turystycznych,
  • podaż turystyczna, stanowiąca ujawnianą przez usługodawców gotowość do świadczenia usług,
  • ceny usług turystycznych. (...)

Artykuł zawiera 38466 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 21 październik 2014 13:01
© 2021 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania