Logistyka.net.pl

Centra logistyczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane przykłady)

03 - 46 Koncepcje i strategie6/25/0712:32Page 14Koncepcje i strategie logistyczneMaciej Mindur

Szkoła Główna HandlowaCentra logistyczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane przykłady)2

W ostatnich kilkunastu latach gospodarka Stanów Zjednoczonych zaczęła wychodzić z recesji, na co wpływ ma między innymi coraz większy wzrost konsumpcji. Bardzo dużym zapotrzebowaniem cieszą się zamorskie produkty, szczególnie te tańsze, pochodzące z Azji (głównie wyprodukowane w Chinach). Rosnący popyt na chińskie produkty stwarza większe potrzeby w zakresie transportu oraz przeładunku, co sprzyja rozwijaniu się portów morskich, lotnisk międzynarodowych, jak i infrastruktury w regionach w których się one znajdują. Wraz z rozwojem portów postępuje rozwój centrów logistycznych działających na ich terenie.

Dzisiejsze uwarunkowania w zakresie transportu i spedycji wręcz wymuszają rozwój technologii logistycznych wdrażanych przez centra logistyczne. Samo magazynowanie produktów w tranzycie już nie wystarcza. Podczas organizowania przemieszczania przesyłki należy zadbać również o odpowiednie jej skompletowanie, opakowanie, oznacze-

nie, itd. Ważne jest również śledzenie przesyłek, aktualnego miejsca w którym się one znajdują. Wszystkie te czynności przejmuje do realizacji centrum logistyczne.

Infrastrukturę obecnych centrów logistycznych stanowią zazwyczaj magazyny wysokiego i niskiego składowania, bocznice kolejowe, powierzchnie do składowania kontenerów, stacje obsługi remontowej, stacje paliw, serwis taboru, hotele, poczta, firmy ubezpieczeniowe, spedycyjne i celne.

Wybrane centra logistyczne - w Long

Beach (stan Kalifornia) oraz Houston (stan Teksas) a także w Dallas - Fort

Worth (stan Teksas) w Seattle (stan Waszyngton) odgrywają bardzo ważną rolę nie tylko w rozwoju miast, swoich regionów, ale stanowią główne punkty tranzytu towarów.

Na rozwój centrów logistycznych duży wpływ ma wzrost gospodarki.

Z drugiej strony, rozwinięte intermodalne centra logistyczne stwarzają warunki do racjonalnej obsługi wymiany

towarowej oraz tranzytu towarów, a zatem sprzyjają rozwojowi gospodarczemu.Rozwój gospodarki Stanów

Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 2001-2006

W latach 2001-2002 nastąpiło wyraêne wyhamowanie rozwoju gospodarki

Stanów Zjednoczonych. Wyrażało się to w niskim kształtowaniu się:

• Produktu Krajowego Brutto

• konsumpcji prywatnej (zwłaszcza w roku 2001)

• popycie krajowym brutto w roku

• minusowych wartościach inwestycji w środki trwałe ogółem oraz ujemnych wolumenach towarów obcych i usług, zarówno w eksporcie jak i imporcie.

W roku 2001 stopa bezrobocia wynosiła 4,8%, a w roku 2002 osiągnęłaTab. 1. Podstawowe wskaêniki makroekonomiczne gospodarki Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (zmiany roczne w %).Wyszczególnienie

Produkt krajowy brutto

Konsumpcja prywatna

Popyt krajowy ogółem

Inwestycje w środki trwałe ogółem

Eksport towarów i usług (wolumen)

Import towarów i usług (wolumen)

Bezrobocie (stopa w %)

Nadwyżka (deficyt) salda finansów publicznych (% PKB)

Saldo na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego (% PKB)

Krótkoterminowa stopa procentowa źródło: OECD Economic Outlook No. 80 (Preliminary Edition), 2007 oraz OECD.1 Dr hab. Maciej Mindur, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Polityki Gospodarczej, Zakład Polityki Krajowej i Międzynarodowych Analiz Deskryptywnych (przyp. red.).

2 Artykuł recenzowany (przyp. red.).

Logistyka 3/2007AG “TEST” Human Resources poszukuje dla swojego Klienta osobę na stanowisko:

Z-CA KIEROWNIKA W PIONIE ROZWOJU I SYSTEMÓW ZARZÑDZANIA PRODUKTAMI POPROCESOWYMI http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/16/2021343.htm03 - 46 Koncepcje i strategie6/25/0712:33Page 15Koncepcje i strategie logistyczne

poziom 5,8%. Według oceny ekspertów, w latach 2001-2002 gospodarka amerykańska utraciła ca 1,8 mln miejsc pracy. W latach dekoniunktury wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze 144 mld USD w roku

2001 spadła do zaledwie 30 mld w roku 2002.

Wzrost gospodarki USA rozpoczął się od roku 2003. Produkt krajowy brutto wzrósł o 2,9% w roku 2003, o 3,9% w roku 2004; w roku 2005 wyniósł 3,5%, a w roku 2006 o 3,3%. Podobne trendy w latach 2003-2006 dotyczyły konsumpcji prywatnej i popytu krajowego

Rys. 1. Podstawowe wskaêniki makroekonomiczne Stanów Zjednoczonych Ameryki (zmiany ogółem. Szczególnie imponujące relaroczne w %). źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD Economic Outlook No. 80 (Preliminary Edicje miały miejsce w inwestycjach tion), 2007 oraz OECD. w środki trwałe ogółem (rysunek 1), które z wartości ujemnej w roku 2002 pozytywnego wpływu rozwoju go- Japonii o 3,3%, (-9,2) rosły do +1,3 w roku 2003; 9,9 spodarki Stanów Zjednoczonych na

- krajach OECD ogółem o 2,8%, w roku 2004; 8,6 w roku 2005 i 8,4 wzrost koniunktury światowej.

- pozostałej strefie euro zaledwie w roku 2006. Wolumen towarów o 1,2%3, i usług w eksporcie z wartości - 2,3 w roku 2002 osiągnął odpowiednio 1,8; • wpływ na przyspieszenie rozwoju go- Portowe Centrum Logistyczne spodarki Stanów Zjednoczonych ma

9,2; 6,8; 8,5 a import towarów i usług w Long Beach (stan Kalifornia) również niskie kształtowanie się war,6; 10,8; 6,1; 6,3. Wzrost gospodarczy tości dolara - poziom stopy referenKalifornia (ze stolicą w Sacramento)

Stanów Zjednoczonych generalnie jest cyjnej USD jest najniższy od blisko 40 to stan położony w zachodniej części spowodowany: lat i wynosi aktualnie 1%. Tanie kredy- Stanów Zjednoczonych nad Oceanem

• dominującą pozycją technologiczną ty wpływają na wzrost gospodarki Spokojnym (rysunek 2). Pod względem na świecie, której rozwój ma wpływ amerykańskiej. Niska wartość dolara wielkości jest trzecim stanem po Alasce na aktywizację gospodarczą pozostaamerykańskiego powoduje zahamo- i Teksasie, a pierwszym pod względem łych części świata. Podkreślić jednak wanie importu, zmniejszenie zaku- potencjału gospodarczego i zaludnienależy, że rozwój gospodarczy Stapów zagranicznych przez USA, nia. Ponad 70% ludności utrzymuje się nów Zjednoczonych jest w znacznej a w konsekwencji zminimalizowanie z pracy w sektorze handlowo - usługomierze finansowany przez inne regiony świata. Wyraża się to wysokim deficytem handlowym - finansowanie importu towarów z wpływów własnego eksportu (w 2003 roku towary importowane ze Stanów Zjednoczonych wyniosły blisko 17% w imporcie światowym), kupowanie udziałów w spółkach amerykańskich oraz papierów dłużnych. Sprzyja temu oparcie gospodarki Stanów Zjednoczonych na wiedzy. Dotyczy to głównie technologii usług, takich jak: finansowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne i satelitarne. Rozwój gospodarki opartej o wiedzę charakteryzuje możliwość wzrostu substytucyjności pracy - kapitałem. A zatem, wysoki wzrost wydajności produkcyjnej nie powoduje zwiększenia zatrudnienia.

Ocenia się, że wzrost produkcyjności

Rys. 2: Mapa stanu Kalifornia. pracy w 2004 roku był następujący w: źródło: http://www.mp2kmag.com/gallery/states/

- Stanach Zjednoczonych o 4,1%,

Zobacz OECD Economic Outlook No.75 May 2004Poszukiwany Szef zespołu ds. logistyki i planowania produkcji

Fer Belma Sp z o. o. http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/16/2021145.htmLogistyka 3/2007

03 - 46 Koncepcje i strategie6/25/0712:33Page 16Koncepcje i strategie logistyczneTab. 2. Przeładunki kontenerów latach 1995-2006 (w TEU).RokRozładunekZaładunekRazem przeładunek pełnychPrzeładunek pustychRazem kontenery źródło: http://www.polb.com/about/portstats/yearlyteus.asp

wym. Najbardziej dochodowe są handel oraz obsługa ruchu turystycznego.

Lokalizacja Kalifornii na wybrzeżu oraz bezpośrednie sąsiedztwo z oceanem stworzyły możliwości rozwoju portów handlowych, spośród których największe znaczenie odgrywają porty w San Francisco oraz zespół portowy

Los Angeles - Long Beach. W Kalifornii ulokowanych jest sześć międzynarodowych portów lotniczych: Los Angeles, San Francisco, San Jose, San Diego, Fresno i Sacramento. Transport towarowy skoncentrował się na przewozach samochodami ciężarowymi, lecz coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać transport wodny, sprzyjając jednocześnie rozwojowi portów wodnych - zarówno morskich, jak również śródlądowych. Komunikacja wewnątrz stanu opiera się na rozbudowanym systemie autostrad. Obejmuje on dwie równoległe linie biegnące z Los Angeles na północ: jedna wzdłuż wybrzeża przez San

Francisco (nr 101), druga osią Doliny

Kalifornijskiej przez Sacramento (nr 5).

Ponadto w Los Angeles kończą się transkontynentalne szlaki kolejowe i drogowe (autostrady nr 10 i 40 oraz

80 w pobliskim San Francisco).

Budowę portu w Long Beach rozpoczęto od budowy falochronu w latach

1890-1900, a w 1911 roku stan Kalifornia przeznaczył znaczne tereny wybrzeża pod działalność powstającego portu.W 1917 roku formuje się pierwsza komisja w zarządzie portu, organizowany jest handel zamorski. W następnych latach wyemitowano obligacje skarbowe na 5 mln USD. W celu unowocześnienia infrastruktury wewnętrznej portu w 1930 roku zakończono budowę ponad 5,5 - kilometrowego odcinka falochronu. W 1936 roku odkryto złoża ropy naftowej na terenie portu. W 1941 roku rozpoczęto budowę wschodniego odcinka falochronu Zatoki San Pedro, a w 1945 roku budowę wałów przeciwpowodziowych na wypadek zbyt dużych wahań poziomu wody w morzu.

W 1975 roku uruchomiono kolejne ter-

minale przeładunkowe dla transportu kontenerowego, a w roku 1986 otwarto kolejny terminal kontenerowy (Pier

F) o powierzchni 35,5 ha. W 1988 roku rozpoczęto budowę kolejnego przylądka przeznaczonego pod nowe doki (Pier J). Od 1997 roku do portu Long

Beach zawijają pierwsze kontenerowce piątej generacji.

Według międzynarodowych rankingów co do wielkości oraz tonażu przeładunku, porty Long Beach i Los Angeles zajmują trzecie miejsce, ustępując jedynie portom w Hongkongu oraz w Singapurze. Należy jednak zauwa-

Rys. 3. Procentowy wzrost przeładunków kontenerów latach 1995-2006. źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2.Opracowano na podstawie http://www.polb.com/html/1about/history.html.

Fact Card, The Port of Long Beach, 2004, s. 2.

Logistyka 3/2007HILL International poszukuje dla swojego Klienta osobę na stanowisko:

Specjalista ds. Rozwoju Dostawców http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/a/1915253.htm03 - 46 Koncepcje i strategie6/25/0712:33Page 17Koncepcje i strategie logistyczne

żyć, że porty Long Beach i Los Angeles są osobnymi portami konkurującymi ze sobą, niemniej jednak leżą po tej samej stronie Zatoki San Pedro, a bliskość ich położenia sprawiła, że współpracowały ze sobą w inwestycjach infrastrukturalnych, głównie kolejowych.

Port Logistyczny w Long Beach, który rozpoczął swoją działalność już w 1911 roku, na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwinął się do tego stopnia, iż obecnie zajmuje powierzchnię 1214 ha, a infrastruktura rozbudowana wokół niego sprawiła, że pełni on funkcję nie tylko portu morskiego, lecz także centrum logistycznego oraz handlowego.

Na jego terenie znajduje się wiele magazynów oraz przedsiębiorstw przetwarzających przewożone tu materiały.

Port w Long Beach jest wielkim centrum logistycznym oraz głównym portem handlowym pomiędzy Stanami

Zjednoczonymi a Azją, zwłaszcza Chinami (głównie Hongkongiem), Japonią, Koreą Południową oraz Tajwanem.

Rozbudowa infrastruktury oraz uruchamianie nowych doków, jak również ich ciągłe ulepszanie sprzyja konsekwentnemu zwiększaniu przewozów oraz wielkości przeładunków. Obrazują to na przykład dane zawarte w tabeli 2 i na rysunku 3.

Do najczęściej przeładowywanych produktów przeznaczonych na eksport należą: koks, ropa naftowa, makulatura, stal, tworzywa sztuczne, wyroby chemiczne, maszyny i urządzenia elektryczne, elektronika, samochody oraz sprzęt medyczny, jak również bawełna, siano, siarka, owoce i orzechy. Natomiast do importowanych - maszyny i urządzenia elektryczne, elektronika, ropa naftowa, meble, produkty stalowe, samochody, wyroby chemiczne, zabawki, obuwie.

Port stale udoskonala wszelkiego rodzaju urządzenia, zmienia rozmieszczenie niektórych firm, przez co możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie doków. Rozbudowana jest sieć drogowa i kolejowa umożliwiająca dowóz ładunków do samego portu, jak też ich wywóz.

Niemożliwy jest jednak dalszy terytorialny rozwój portu. Port nie może przekroczyć swoich dotychczasowych granic z uwagi na brak wolnych tere-

nów, a jedyną drogą jest przebudowa istniejących terminali oraz zwiększanie ich przepustowości, jak również dróg samochodowych oraz kolejowych.

Możliwe jest jeszcze zwiększanie wolumenu przeładunków. Jednak dużym ograniczeniem w rozwoju portu stają się coraz bardziej surowe wymogi ochrony środowiska, takie jak: redukcja spalin, poziom hałasu, czy też generowanie odpadów po przeróbce oraz przepakowywaniu towarów.

kolejowy, co skróciło czas pełnego rozładunku kontenerowców, a tym samym zwiększyło przepustowość doków i całego portu.Ważnym aspektem funkcjonowania zarówno portu, jak i całej aglomeracji miejskiej Long Beach i Los Angeles stały się inwestycje w rozwój dróg kolejowych. Ponad 25% przeładowywanych towarów transportowane jest przez Korytarz Alameda, który łączy Long Beach i Los Angeles z ważniejszymi węzłami

Centrum logistyczne zarządzane jest kolejowymi w południowej Kalifornii. przez Zarząd Portu Long Beach, w któ- Port Long Beach zainwestował w budorego skład wchodzi pięciu delegatów wę tego korytarza 200 mln USD. poszczególnych jednostek portowych oraz władze miasta Long Beach. Zarząd

Aby zmniejszyć stopień kongestii skupia się głównie na koordynowaniu dróg, firmy transportowo-spedycyjne i prowadzeniu polityki rozwojowej por- obligowane są do korzystania z infratu, przyczyniając się jednocześnie do struktury w nocy oraz weekendy, kiedy minimalizowania negatywnego wpływu drogi bezpłatne są mniej zatłoczone. działalności portu na otoczenie całego W samym w porcie również wdrażany centrum oraz regionu. Zarząd portu jest system całodobowej obsługi transsprawuje funkcję dzierżawcy, udostęp- portowej, co znacznie zwiększa przeniając odpłatnie swoje zaplecze, co jest pustowość portu. Dzięki zastosowaniu głównym êródłem dochodów oraz nowoczesnych suwnic możliwe jest utrzymania całego portu. Większość rozładowanie kontenerowców 5. czy 6. dochodów jest inwestowana ponownie generacji w przeciągu jednej doby. w dalszy rozwój portu, który może rozbudowywać się jedynie ze środków

Teren portu podzielony jest na 4 sekwłasnych, bowiem nie otrzymuje żad- tory odpowiadające rodzajowi przełanych dotacji przyznawanych z funduszy dunku, co przedstawiono na rysunku 4. miejskich.

Kolorem fioletowym oznaczony jest sektor przeładunków kontenerowych, zielonym - przeładunków niestandarInfrastruktura centrum dowych, żółtym - ładunków drobnicologistycznego wych, a czerwonym - ropy naftowej, produktów ropopochodnych, chemikaPort w Long Beach położony jest przy liów oraz innych produktów płynnych. węzłach kolejowych Union Pacific i Bur- Przeładunek kontenerowy jest wykonylington Northern Santa Fe, dzięki cze- wany w 8 terminalach i zajmuje większą mu ma połączenie z większością waż- część portu. Użytkownikami terminali niejszych rynków Ameryki Północnej. kontenerowych są operatorzy logistyczPołowa przeładunków przechodzących ni, tacy jak: CA United Terminals, TTI / przez Long Beach transportowana jest Hanjin Shipping Co., Int. Transportation koleją w okolice Gór Skalistych, jak Sernice, LB Container Terminal, Pacific również na przeciwległe wschodnie wy- Container Terminal, SSA Terminals. brzeże.

Drugim najbardziej rozwiniętym

Na powierzchni portu, zajmującej po- sektorem przeładunkowym w porcie nad 1 200 ha, znajduje się 10 przystani, jest przeładunek produktów drobnico doków (w tym 65 doków dla konte- wych, takich jak węgiel, sól, itp. nerowców o głębokim zanurzeniu), 61 W przeładunkach tych produktów na suwnic i żurawi wodnych. terenie portu wyspecjalizowali się operatorzy logistyczni, tacy jak: G-P

W dużej części doków zastosowano Gypsum Corp., National Gypsum Co., nowe metody przeładunku towarów, Koch Carbon, Inc., Metropolitan Stevepolegające na przenoszeniu kontene- dore Co., Mitsubishi Cement Corp., Parów bezpośrednio ze statku na tabor cific Coast Cement Co.HILL International poszukuje dla swojego Klienta osobę na stanowisko:

Starszy Specjalista ds. Rozwoju Dostawców http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/a/1915252.htmLogistyka 3/2007

03 - 46 Koncepcje i strategie6/25/0712:33Page 18Koncepcje i strategie logistyczne

nych, idący w parze z rozwojem poszczególnych terminali. Rozważane są przy tym zarówno procesy przebiegające wewnątrz centrum logistycznego, jak i procesy zewnętrzne, to jest między producentami, dostawcami, dystrybutorami, detalistami i bankami. Dążenie do poprawy efektywności współpracy, stopnia w jakim zaspokajają potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych

Ostatni sektor konsoliduje firmy zaj- klientów, jest jednym z priorytetów namujące się transportem towarów o nie- stawionego na sukces centrum loginormowanej wielkości, takich jak: stal, stycznego. wyroby przemysłu drzewnego, maszyny i urządzenia, pojazdy. W dokach naW związku z tym pojawiło się wiele leżących do tego sektora możliwy jest rozwiązań pozwalających na efektywne rozładunek typu RoRo. W działalności zarządzanie przepływem informacji w tym sektorze wyspecjalizowali się i optymalizację procesów przeładunkooperatorzy logistyczni, tacy jak: Califor- wych. Wśród nowoczesnych rozwiązań nia United Terminals, Cooper T. Smith, wdrażane są następujące systemy:

Crescent Terminal (SSA), Forest Termi- • elektronicznej wymiany dokumentów (EDI) - systemy odpowiedzialne nals, Fremont Forest Products, Pacific za kontakt Centrum Logistycznego

Coast Recycling Co., Port of Long Beach, Toyota Logistics Services, Weyerze światem zewnętrznym

• integracji procesów biznesowych haeuser Co. (PBI) - systemy odpowiedzialne za przesyłanie i konwersję danych pomiędzy różnymi systemami, na któSystemy informatyczne rych bazują poszczególni operatorzy

Dynamicznie zachodzące zmiany logistyczni. wśród konkurencyjnych centrów logistycznych oraz portów handlowych poW terminalach wykorzystana jest wodują rozwój sieci teleinformatycz- technologia elektronicznego zintegroKolejny sektor przeładunkowy odpowiada za transfer produktów płynnych, takich jak: oleje, ropa naftowa, chemikalia, itp. W sektorze tym rozwinęli swoją działalność operatorzy logistyczni, tacy jak: BP Pipelines North America, Baker Commodities, Inc., Chemoil Marine Terminal, Dow Chemical Co., Shell

Oil Products U.S., Petro-Diamond.

wania przekazu przesyłek za pośrednictwem Internetu. System ten znakomicie zarządza ruchem w porcie, co znacznie zmniejsza zjawisko kongestii, jak również emisji gazów spalanych przez pojazdy.Ekonomiczne i ekologiczne aspekty działalności centrum

Port w Long Beach współfinansuje działalność Izby Handlu Międzynarodowego, a tym samym wspomaga prowadzenie interesów w południowej Kalifornii. Zarówno same prace portowe, jak również działalność spedycyjno-logistyczna stymulują rozwój przedsiębiorczości w całym regionie.

Działalność portu kreuje łącznie 1,4 mln stanowisk pracy w przemyśle stoczniowym, dokach, transporcie lądowym i kolejowym, firmach zajmujących się importem i eksportem, w przetwórstwie, dystrybucji i sprzedaży, jak również przy budowie nowych terminali oraz renowacji urządzeń portowych.

Ponad 320 000 stanowisk stworzonych jest w regionalnych oddziałach portu, rozlokowanych w pięciu okręgach administracyjnych (Los Angeles, Orange, San Bernardino, Riverside oraz Ventura), a więc co 22. zatrudniona osoba w Kalifornii znajduje pracę w porcie lub powiązaną z działalnością portową.

Na terenie Centrum funkcjonuje strefa wolnocłowa nr 50. Importerzy mogą tu handlować, magazynować, przetwarzać, przepakowywać, czy też przygotowywać do amerykańskich standardów różnego rodzaju produkty, co przyczynia się do obniżki cen wielu z nich przez częściową lub całkowitą redukcję.

Strategia rozwoju portu zakłada inwestycje w nowoczesne technologie, jak również rewitalizację przyległych do portu terenów, na przykład obszaru eksploatowanego wcześniej przez marynarkę wojenną, na którym budowany jest obecnie terminal kontenerowy.Rys. 4. Schemat wewnętrznego zagospodarowania portu. źródło: http://www.polb.com/html/5facilities/mapsLarge.html

Logistyka 3/2007Działająca na terenie centrum Agencja Rozwoju prowadzi projekt industrializacji zachodniej części miasta

Long Beach. Agencja ma za zadanie zapewnienie władzom portowym zwrotu

Poszukiwany STA˚YSTA / STA˚YSTKA W DZIALE PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH

Carrefour Polska Sp. z o.o. http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/14/1999522.htm03 - 46 Koncepcje i strategie6/25/0712:33Page 19Koncepcje i strategie logistyczne

z inwestycji dokonywanych przez port na terenie miasta. Według umowy z 1993 roku, Agencja ma zapewnić zwrot 2,5 mln USD rocznie z zainwestowanych 30 mln USD, które władze portowe przeznaczają (kolejne pieniądze) na rozwój przemysłu w Long Beach, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia obrotów samego centrum logistycznego. Bieżąca, jak również długofalowa działalność portu, finansowana jest przez nowoczesne instrumenty finansowe. Duże inwestycje wspierane są przez władze portu poprzez emisję obligacji oraz papierów wartościowych.

Zarząd Centrum wdrożył plan monitoringu większości newralgicznych punktów infrastruktury, takich jak: mosty, wiadukty, przejścia, ważniejsze szlaki komunikacyjne. Wszystkie punkty zostały zabezpieczone polisą ubezpieczeniową. Cała dzielnica portowa i obszar Centrum patrolowane są przez ochronę, straż przybrzeżną oraz celną dla wyeliminowania kradzieży i przemytu nielegalnych artykułów. Wszystkie te tereny zostały zabezpieczone przed atakami terrorystycznymi, a ponadto prowadzone są prace nad usprawnianiem zabezpieczeń, dzięki czemu użytkownicy portu mogą bezpiecznie prowadzić swoje interesy.

Strategia rozwoju obejmuje również działania na rzecz ochrony środowiska.

Port zaangażowany jest w realizację projektu „Healthy Harbor Long Beach”, który zakłada wymianę urządzeń portowych emitujących zbyt dużą ilość spalin.

nicze, kontenerowce oraz lokomotywy kolejowe.

Port w Long Beach odgrywa również wiodącą rolę w badaniach nad czystością wody oraz całego ekosystemu Zatoki San Pedro, jak również w działaniach mających na celu oczyszczanie wód oraz kontrolowanie ich czystości.

Opieką objęta jest fauna i flora zatoki, jak również okoliczne tereny przyległe do zatoki. Badane jest zapylenie portu, kontrola emisji substancji szkodliwych (metali, rozpuszczalników organicznych, węglowodorów aromatycznych, kwasu siarkowego, dwutlenku siarki, tlenku azotu), hałasu, wibracji. Port nadzoruje również program zapobiegający powstawaniu zanieczyszczeń na skutek sztormów, który uzyskał nagrodę Kalifornijskiej Agencji Ochrony Środowiska.

Centrum logistyczne w Long Beach położone jest na roponośnych polach

Wilmington, które zawierają również inne surowce mineralne. Ich eksploatacja w poprzednich dekadach spowodowała znaczną degradację środowiska. Obecne działania zmierzają jednak do przywrócenia zdegradowanych terenów do stanu zbliżonego do pierwotnego.

W planach na najbliższe 10-15 lat jest budowa czterech terminali kontenerowych o powierzchni 120 ha każdy, jak również budowa jednego wielkiego terminalu. Terminale te będą miały własne doki oraz suwnice umożliwiające bezpośredni przeładunek kontenerów na składy pociągów, co znacznie usprawni pracę w całym centrum logistycznym, zwiększy przepustowość portu oraz przyspieszy dalszy transport kontenerów na terenie regionu oraz całego kraju. Planowane jest również unowocześnienie siedmiu z ośmiu istniejących terminali kontenerowych, a w niektórych przypadkach nawet całkowitą likwidację istniejących i budowę na ich miejscu nowoczesnych terminali. Budowany jest także terminal o powierzchni

75 ha, przeznaczony do przepompowywania olejów oraz innych materiałów płynnych. Terminal przystosowany będzie do obsługi dużych tankowców o głębokim zanurzeniu.Realizowany jest również wolontarialny program redukcji emisji spalin, polegający na tym, że pojazdy uczestniczące w ruchu na terenie portu oraz ciężarówki transportujące kontenery ograniczają prędkość jazdy i w ten sposób przyczyniają się do mniejszego spalania paliwa. Ponadto prowadzone są prace renowacyjne oraz budowa nowych rozwiązań infrastrukturalnych (na przykład kolejowego Korytarza Alameda), mające na celu redukcję kongestii, przyspieszenie ruchu dowozowo - odwozowego. Poprzez tego typu inwestycje zostanie zmniejszona ilość spalin emitowana przez ciężarówki, dêwigi, ciągniki, spychacze oraz inne urządzeOprócz usprawnień infrastruktury nia spalinowe, jak również barki holow- portowej, Centrum planuje jednoczejobpilot poszukuje dla swojego Klienta osobę na stanowisko:

LOGISTIC http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/14/2000700.htmFot. 1. Most „Gerald Desmond Bridge”. źródło: http://www.polb.com

śnie kolejne inwestycje w rozbudowę węzłów kolejowych w regionie Long

Beach oraz Los Angeles, jak również budowę kolejnych mostów i wiaduktów. Jedną z takich inwestycji jest budowa nowego, przynajmniej 6-liniowego mostu, ponad 5-liniowym mostem

„Gerald Desmond Bridge” (fot. 1). Sam fakt budowy drugiego mostu powyżej dotychczas istniejącego świadczy o bardzo dużym zagęszczeniu sieci drogowej i braku wolnych przestrzeni do jej rozbudowy.STRESZCZENIE

W artykule na kanwie analizy rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przedstawiono rolę i znaczenie portowego centrum logistycznego w Long Beech. Określono zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania jego funkcjonowania oraz ekonomiczne i ekologiczne aspekty działania.Summary

Logistic centers in the United States of America (the chosen examples)

The article shows the role and importance of the sea logistic center in Long Beach and is based on the analysis of the USA economic development. The author describes the interior and exterior conditions as well as economic and ecological aspects of its functioning.Logistyka 3/2007