logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Program konferencji "SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 w branży transportowo - spedycyjno - logistycznej"

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Program:

Dzień I:

Bożena Lisiecka-Zając - Bilansowe aspekty sprawozdania finansowego

1. Polityka rachunkowości w kontekście ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF - podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego:

a) cechy jakościowe sprawozdania finansowego,
b) zasada treści ekonomicznej - podstawą wiarygodności informacji finansowych,
c) wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
d) utrata wartości aktywów - metody,
e) prezentacja sprawozdania (forma, zakres i kwalifikacja):
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
 • informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym.

2. Inwentaryzacja składników majątkowych, podstawą potwierdzenia ich oceny ekonomicznej dla kontynuacji działalności jednostki.

3. Wybrane zagadnienia i kwestie występujące w praktyce przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, a dotyczące m.in.:

a) środków trwałych (kwalifikacji i prezentacji, podstawy i metody amortyzacji itp.), ze szczególnym uwzględnieniem środków trwałych finansowanych z funduszy unijnych,
b) leasingu,
c) rezerw na pokrycie przyszłych zobowiązań,
d) rezerwy na świadczenia pracownicze,
e) rozliczania międzyokresowe kosztów i przychodów,
f) wyceny aktywów i zobowiązań wyrażanych w walutach obcych,
g) wyceny należności operacyjnych, w tym odpisy z tytułu utraty ich wartości,
h) aktywów finansowych - kwalifikacja i wycena.

4. Zdarzenia następujące po dacie bilansu.

5. Dyskusja.

Dzień II:

Krzysztof Komorniczak - Podatek VAT i akcyza w branży transportowo - spedycyjno - logistycznej

1. Najważniejsze problemy branży TSL (opłaty postojowe, dokumentacja prawa do zastosowania stawki 0 % w transporcie międzynarodowym, refakturowanie ubezpieczenia, moment wykonania czynności, a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT i inne).

2. Rozliczanie premii pieniężnych, bonusów itp. w podatku VAT.

3. Faktury korygujące roczne w dostawie:

a) krajowej,
b) wewnątrzwspólnotowej,
c) wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
d) wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i imporcie usług.

4. Opłaty licencyjne, za znak towarowy i inne opłaty o charakterze rocznym - import usług.

5. Korekty deklaracji VAT w zakresie podatku należnego i naliczonego.

6. Roczne rozliczenie podatku według proporcji oraz roczna korekta VAT.

7. Najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów w kwestii podatku VAT:

a) reprezentacja i reklama,
b) dokument uprawniający do stawki 0 % przy WDT,
c) zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.

8. Pytania.

Marcin Górski - Podatek dochodowy od osób prawnych w branży transportowo-spedycyjno-logistycznej

1. Przychody podatkowe:

a) zasady rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu świadczenia usług transportowych,
b) zasady rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu świadczenia usług spedycji,
c) zasady rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu świadczenia usług logistycznych,
d) zasady rozpoznawania przychodów z tytułu najmu, dzierżawy oraz leasingu (czynsz płacony z dołu oraz czynsz płacony z góry),
e) zasady rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu refakturowania mediów,
f) różnice kursowe na wierzytelnościach oraz na zobowiązaniach, jak również różnice kursowe od własnych środków wyrażonych w walutach obcych,
g) rozliczenie różnic kursowych w przypadku potrącenia,
h) przychody z tyłu nieodpłatnie nabytych rzeczy oraz praw, jak również przychody z tytułu nieodpłatnego świadczenia, częściowo nieodpłatnego świadczenia oraz przychody z tytułu umorzenia zobowiązań,
i) przychody z tytułu objęcia udziałów, akcji w zamian za wkład niepieniężny oraz za wkład pieniężny.

2. Koszty uzyskania przychodów:

a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) rozliczanie kosztów w czasie.

3. Szczególne zasady rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów:

a) świadczenia na rzecz pracowników:
 • wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło jako koszt uzyskania przychodów,
 • rozliczenie diet z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów, ze szczególnym uwzględnieniem diet wypłacanych na rzecz kierowców,
 • finansowanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników,
 • świadczenia na rzecz członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, udziałowców i akcjonariuszy.

b) wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów:

 • wierzytelności odpisane jako przedawnione,
 • wierzytelności umorzone,
 • wierzytelności odpisane jako nieściągalne,
 • odpis aktualizujące jako koszty uzyskania przychodów,
 • straty z tytułu sprzedaży wierzytelności.

c) reprezentacja i reklama.

4. Amortyzacja podatkowa:

a) definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b) zasady określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
c) remont, ulepszenie oraz przyłączenie i odłączenie części składowych i peryferyjnych,
d) jednorazowe odpisy amortyzacyjne,
e) straty w środkach trwałych.

5. Odliczanie darowizn.

6. Przychody opodatkowane w sposób ryczałtowy:

a) zasady opodatkowania dywidend w świetle zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
b) inne przychody opodatkowane w sposób ryczałtowy:
 • umorzenie udziałów i akcji,
 • wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego,
 • podział oraz łączenie spółek kapitałowych.

7. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi:

a) definicje podmiotów powiązanych:

 • powiązania kapitałowe,
 • powiązania rodzinne,
 • powiązania wynikające ze stosunku pracy,
 • inne.

b) metody określenia dochodów w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • metoda rozsądnej marży koszt plus,
 • metoda ceny odprzedaży,
 • metody zysku transakcyjnego.

c) podstawowe zasady dotyczące zawierania porozumień cenowych:

 • podmioty uprawnione do złożenia wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych,
 • organy właściwe w sprawie zawarcia porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych,
 • tryb wniesienia oraz elementy wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych,
 • decyzja w sprawie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych:
  • zasady doręczenia decyzji,
  • elementy decyzji,
  • termin obowiązywania decyzji.

 • zmiana stosunków gospodarczych powodująca rażącą nieadekwatność wyboru i stosowania uznanej za prawidłową metody ustalania ceny transakcyjnej,
 • zasady wnoszenia oraz wysokość opłaty od wniosku w przedmiocie porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.

  d) dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • tryb przedłożenie dokumentacji,
 • elementy dokumentacji,
 • sankcje w przypadku braku dokumentacji.

Z ostatniej chwili

 • 1
 • 2
 • 3

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Pojawiła się nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1. To już siedemnasta odsłona dokumentu, który zawiera techniczne...

Polski transport zadłużony

Polski transport zadłużony

Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA opublikował raport dotyczący  finansów  polskiego transportu. Sytuacja jest...

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz…

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz finałowy Ligi Europy UEFA

FedEx Express, firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych, wraz z Fundacją UEFA for Children i szwedzkimi...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj