Zaloguj się

Zarządzanie sieciami w obszarze produkcji i dostaw

  •  Frank Schöppach
  • Kategoria: Konferencje

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2004 - Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim". Poznań 19-21 maja 2004 r.

Tworzenie i rozwój sieci dla produkcji i zaopatrzenia ma swoje podstawy w gospodarce ogólnoświatowej i pomaga w przezwyciężaniu odległości czasowych i przestrzennych. Rozwój ten powoduje określone zmiany i stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania, których zadaniem jest szybkie ich zidentyfikowanie i równie szybka na nie odpowiedź, pozwalająca odnieść sukces komercyjny. W artykule na przykładzie logistyki zostanie omówiony zarys idei sieci wraz z narzędziami pomocnymi w jej implementacji.

Dzisiejsze rynki produktów charakteryzują się produktami, które szybko rotują, mają krótki cykl życia i cechują się wysoką konkurencyjnością, podczas gdy rynki są zjawiskiem globalnym i trudno jest je od siebie oddzielić. Dla przedsiębiorstwa oznacza to konieczność rozszerzenia gamy produktów. Aby sprostać dynamice konkurencyjności należy rozważyć poszerzenie działalności i dystrybucji produktów na większą ilość rynków, zwiększenie różnorodności produktów lub gamy oferowanych usług oraz głębszą penetrację rynku. Wydajność i innowacyjność przedsiębiorstwa są najważniejszymi czynnikami, które motywują do tego, by przedsiębiorstwo wyróżniało się na tle innych dostawców.

Potrzeba dynamicznego i elastycznego zarządzania ujawnia się wyraźnie, kiedy przyjrzymy się konkurencyjności Niemiec pod względem położenia. W badaniach ELA z 1996 roku 45% z badanych przedsiębiorstw oceniała położenie Niemiec jako "dobre" lub nawet "bardzo dobre". Cztery lata później tylko 21% z tych samych przedsiębiorstw nadal tak uważała, co spowodowane było ciągłą recesją z tendencją zniżkową. Obserwowane trendy globalizacyjne skłaniają do wniosku, że istnieje jedna droga dla podniesienia efektywności biznesu - kierunek wschodni, a przede wszystkim: Polska, Węgry, kraje bałtyckie i w szczególności Chiny. Rozwój światowych sieci wydaje się coraz bardziej rozpowszechnioną strategią, w której rozumie się potrzebę połączenia kilku przedsiębiorstw z różnych poziomów łańcucha wartości w jeden skuteczny biznes. Ten rodzaj sieci jest nazywany siecią poziomą. Sieć pionowa składa się z przedsiębiorstw o tej samej głębokości zaopatrzenia i wytwarzania w obrębie jednej gałęzi przemysłu.

Cele, do których dążą te dwa rodzaje sieci, nie różnią się od siebie - szybsza reakcja na zmiany rynku i technologii, zmniejszenie okresu amortyzacji zainwestowanego kapitału, szybsze poszukiwanie rynków dla produktów i, co najważniejsze, wcześniejszy widoczny sukces ekonomiczny produktów i usług. Droga do sukcesu wiedzie przez sieci i umiejętne wykorzystanie zalet płynących z ich koncepcji, które decydują o sukcesie lub porażce. Te zalety to: zyskanie na czasie poprzez skrócenie okresu rozwoju produktu, dostęp do rynków i zasobów; redukcja kosztów w procesie rozwoju, produkcji i logistyki; specjalistyczna przewaga poprzez wykorzystanie know-how dostawców, spedytorów oraz dostawców innych usług.
Stworzenie sieci nie jest czynnikiem wystarczającym do czerpania korzyści (przynajmniej teoretycznie) z jej zalet. Wymaga to rozwoju i bardzo często ogromnej siły przekonywania, tak aby wszyscy partnerzy w sieci naprawdę rozumieli się nawzajem jako partnerzy, czuli się ważnymi elementami sieci i byli zdolni do dzielenia się tak zyskami, jak i wkładem w finalny produkt. Niesie to ze sobą gotowość do kooperacji w zakresie informacji, komunikacji i przejrzystości procesów wśród wszystkich uczestników sieci. Nie tylko w obszarze logistyki sieci przyczyniają się do przezwyciężenia odległości przestrzennych i czasowych podczas rozwoju produktu lub usługi. Można łatwo zaobserwować przemianę łańcucha wartości w sieć wartości dodanej. Rozwój ten wpływa także na inne powiązane z nim aspekty, jak technologie informacyjne i komunikacyjne, zmiany w strukturze organizacyjnej czy tendencje przedsiębiorstw do koncentrowania się na swoich głównych kompetencjach. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, który z procesów rozwoju jest przyczyną zmian, ponieważ równolegle przebiega kilka czynników dynamicznych, które nawzajem się przyspieszają i formują poprzez wzajemne oddziaływanie. Posłużymy się przykładem logistyki, aby zademonstrować rozwój sieci oraz określenie związanych z tym wymogów względem każdego partnera.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 06 listopad 2012 11:42
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe