Zaloguj się

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000850093, NIP: 7831822694, REGON: 386566426. (dalej: my)

 

Możesz się z nami skontaktować

•    listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem "Media Logistyka")
•    przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    telefonicznie: 61 8504927

 

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
•    listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych")
•    przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, aby świadczyć Ci następujące usługi:
•    dostępu do Forum dyskusyjnego
•    wysyłkę Newslettera informacyjnego
•    wysyłkę mailingu komercyjnego
•    dostępu do tablicy Ogłoszeń
•    dostępu do ekskluzywnych treści
•    w celach statystycznych, aby lepiej poznać grono naszych czytelników.

Podstawą prawną posługiwania się Twoimi danymi osobowymi jest zaakceptowany przez Ciebie regulamin.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wycofania Twojej zgody akceptującej regulamin.

 

Odbiorcy danych

Nie martw się, nie przekazujemy Twoich danych osobowych firmom zewnętrznym.

 

Twoje prawa

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
a.    prawo wycofania zgody akceptującej regulamin na przetwarzanie danych,
b.    prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.


Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach powyżej).

Pamiętaj też, że masz:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 

 

REGULAMIN PORTALU LOGISTYKA.NET.PL   

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal internetowy www.logistyka.net.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal www.logistyka.net.pl, zasady świadczenia tych  usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Portalu www.logistyka.net.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
- Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
- Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


2. DEFINICJE

1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Portalu.
2. USŁUGODAWCA – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny z siedzibą w Poznaniu (61-755), ul. E. Estkowskiego 6, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000850093, NIP: 7831822694, REGON: 386566426.
3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usługi elektronicznej.
4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu.
5. NEWSLETTER – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.


3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Portalu korzystanie z usług elektronicznych takich jak:
- Newsletter
- Forum dyskusyjne
- Serwis ogłoszeniowy
- Baza artykułów
Świadczenie usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.


4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie usług elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
- umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera, Forum i bazy artykułów zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
- komputer z dostępem do Internetu,
- dostęp do poczty elektronicznej,
- przeglądarka internetowa,
- włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:
- Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera, Forum).
- Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź wypisując się automatycznie z Newslettera (link usuwający dane subskrybenta z bazy danych znajduje się w stopce dowolnego newslettera pod hasłem "Wypisz się".
- Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
- Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę:
- Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Portalu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
- Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
- Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.logistyka.net.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.logistyka.net.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.logistyka.net.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.logistyka.net.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.