Zaloguj się

Zaopatrzenie w działalności przedsiębiorstw

  •  Ewa Staniewska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zaopatrzenie w działalności przedsiębiorstw

Podstawowe cele sfery zaopatrzenia wynikają z celów ogólnych przedsiębiorstwa tj. uzyskanie zdolności konkurencyjnej na rynku i określonego poziomu rentowności. W ramach działalności przedsiębiorstwo musi być zaopatrywane z zewnątrz w materiały i surowce a ich jakość i wpływ ekonomiczny może przesądzać o jakości wyrobu finalnego oraz o wynikach finansowych przedsiębiorstwa.

Zaopatrzenie to proces obejmujący wszystkie czynności związane z identyfikowaniem potrzeb, lokalizowaniem i wybieraniem dostawców, negocjowaniem warunków i obserwowaniem kontrahenta w cel upewnienia się, że spełnia on warunki dotyczące wydajności.
K. Lysons definiuje zakupy zaopatrzeniowe jako funkcję odpowiedzialną za pozyskanie wyposażenia, materiałów, komponentów (półfabrykatów), części i usług poprzez nabycie, dzierżawienie lub w inny legalny sposób w celu ich zużycia do produkcji (działalności) lub odsprzedaży.
Globalny obraz konkurencyjny, finansowy wymiar zaopatrzenia oraz jego wpływ na takie wymiary wydajności jak jakość, niezawodność dostaw i wykorzystanie technologii to czynniki mające istotne znaczenie w postrzeganiu zaopatrzenia jako ważnej funkcji w przedsiębiorstwach.
Waga przywiązywana do zakupów zaopatrzeniowych wzrosła od czasu gdy odkryty został potencjalny wpływ na zyskowność przedsiębiorstwa dzięki oszczędności na kosztach. Należy jednocześnie podkreślić, iż zakupy mają decydujący wpływ na zyskowność w przedsiębiorstwach, w których dobra zaopatrzeniowe mają znaczny udział w wydatkach całkowitych, ceny tych dóbr ulęgają w krótkim okresie wahaniom, gdy istotne znaczenie dla firmy ma moda i innowacje, oraz gdy firma działa na wysoce konkurencyjnym rynku dóbr finalnych.

Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
Badania ankietowe dotyczące realizacji zadań zaopatrzenia przeprowadzone zostały wśród 216 przedsiębiorstw północnej części województwa śląskiego. Badaniem objęto przedsiębiorstwa małe, średnie i duże (w badaniu nie uwzględniono mikroprzedsiębiorstw). Głównym kryterium podziału była liczba zatrudnionych. Liczba wypełnionych ankiet w przedsiębiorstwach dużych wynosiła 62, w przedsiębiorstwach średnich 92, małych 62. Ankieta zawierała pytania zamknięte z możliwością rozszerzenia lub uzupełnienia niektórych odpowiedzi. Wśród badanych firm znaczną część stanowiły przedsiębiorstwa produkcyjne (szczególnie wśród dużych przedsiębiorstw). Wśród przedsiębiorstw małych i średnich dominowały firmy z kapitałem polskim, natomiast wśród przedsiębiorstw dużych - z kapitałem obcym. W badanej grupie przedsiębiorstw istotną rolę odgrywały przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym (szczególnie wśród dużych przedsiębiorstw) oraz przedsiębiorstwa o zasięgu krajowym. Biorąc pod uwagę przynależność do branży były to przedsiębiorstwa głównie branży metalowej, spożywczej, budowlanej i motoryzacyjnej. (...)

Artykuł zawiera 19499 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 20 marzec 2015 13:55
Zaloguj się by skomentować