logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Outsourcing usług logistycznych

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Spośród wielu koncepcji i metod zarządzania, które przywędrowały do Polski po roku 1990 (np. Business Process Reengineering, Benchmarking, Lean Management, Total Quality Management, JIT i wiele innych), koncepcją zarządzania znajdującą coraz szerszy krąg zwolenników wśród kadry zarządzającej polskimi przedsiębiorstwami jest outsourcing.
W praktyce istotą outsourcingu jest oddanie części lub całości własnych zadań, funkcji lub procesów do realizacji przez wykonawcę zewnętrznego (ang. outsourcer). Przesłanką do podjęcia działań, zmierzających do analizy ewentualnego wykorzystania outsourcingu w działalności przedsiębiorstwa, jest postawienie następujących pytań:
• czy realizowana przez przedsiębiorstwo funkcja lub proces mogą być zrealizowane po niższych kosztach przez wykonawcę zewnętrznego
• czy wykonawca zewnętrzny jest bardziej kompetentny (posiada niezbędne zasoby materialne, ludzkie, finansowe, informatyczne oraz know-how) do zrealizowania danej funkcji lub procesu
• czy przedsiębiorstwo powinno skupić się głównie na działalności w tych obszarach, gdzie jego zasoby i kompetencje pozwalają na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i jednocześnie korzystać z wykonawców zewnętrznych przy realizacji pozostałych funkcji i procesów
• czy oddanie do wykonawcy zewnętrznego wybranych funkcji lub procesów nie wpłynie ujemnie na efektywność działania przedsiębiorstwa jako całości
Odpowiedzi na tak postawione pytania stanowią podstawę do podjęcia działań, zmierzających do pogłębionej analizy argumentów przemawiających za oddaniem na zewnątrz lub pozostawieniem w przedsiębiorstwie funkcji lub procesów analizowanych pod kątem outsourcingu.
Decyzja o outsourcingu jest decyzją strategiczną dla całego przedsiębiorstwa i powinna się wpisywać w strategię, cele i poszczególne zadania realizowane przez przedsiębiorstwo. Decyzja taka wymaga podejścia systemowego do analizy argumentów za i przeciw outsourcingowi, polegającego na wzięciu pod uwagę wpływu outsourcingu na całe przedsiębiorstwo jako zintegrowanego systemu. Dlatego decyzja o przekazaniu funkcji lub procesów na zewnątrz powinna być podejmowana na poziomie zarządu z uwzględnieniem potencjalnych korzyści i strat dla wszystkich sfer działania przedsiębiorstwa.
Podjęcie decyzji o outsourcingu na niższym szczeblu może być racjonalne na poziomie taktycznym lub operacyjnym, natomiast może być nieracjonalne z punktu widzenia przedsiębiorstwa jako złożonego systemu.
Decyzja o outsourcingu części lub całości własnych funkcji lub procesów zwykle poprzedzona jest analizą kompleksu zagadnień związanych m.in. z:
• uwzględnieniem outsourcingu w strategii działania przedsiębiorstwa
• wyznaczeniem funkcji lub procesów kluczowych i wspierających w działalności przedsiębiorstwa
• wyznaczeniem funkcji lub procesów, które będą analizowane pod kątem ewentualnego outsourcingu
• skalkulowaniem kosztów outsourcingu i określeniem słabych/silnych stron outsourcingu oraz zagrożeń/szans związanych z outsourcingiem
• stworzeniem kryteriów oceny, porównania i wyznaczania potencjalnych dostawców usług, które będą przedmiotem outsourcingu
• opracowaniem zapytania ofertowego i wynegocjowaniem umowy z dostawcą usług podlegających outsourcingowi
• opracowaniem systemu monitorowania i oceny dostawców oraz efektywności outsourcingu
Najczęstsze obawy ze strony zarządów przedsiębiorstw, które rozważają outsourcing, wiążą się z następującymi zagadnieniami:
• utratą możliwości zarządzania jakością, terminowością realizacji i kosztami funkcji lub procesów, które będą realizowane przez wykonawców zewnętrznych
• koniecznością redukcji zatrudnienia związaną z przekazaniem własnych funkcji lub procesów do wykonawcy zewnętrznego
• koniecznością przeprowadzenia zmian organizacyjnych i zmian procedur w przedsiębiorstwie
• niepewnością co do końcowych efektów outsourcingu dla przedsiębiorstwa - wynikającą często z braku doświadczenia w korzystaniu z wykonawców zewnętrznych oraz zbyt ogólnego sprecyzowania wymagań w stosunku do wykonawców i zakładanych efektów outsourcingu
Pomimo wymienionych obaw, outsourcing znalazł swoje stałe miejsce wśród koncepcji i metod zarządzania, stosowanych w polskich przedsiębiorstwach.
Zalety outsourcingu związane są z możliwością podniesieniem jakości działania przedsiębiorstwa, obniżką kosztów oraz możliwością szybszego i elastyczniejszego reagowania na zmiany zachodzące na rynku. Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia maksymalnych korzyści z outsourcingu jest traktowanie wykonawcy zewnętrznego na zasadach partnerskich, gdzie obydwie strony traktują się jak wspólnicy, dążący do maksymalizacji wspólnych korzyści. Wymaga to zbudowania trwałych relacji opartych na zaufaniu i długofalowych wzajemnych korzyściach.
Strategiczny sojusz pomiędzy przedsiębiorstwem korzystającym z outsourcingu i wykonawcą zewnętrznym jest przejawem najwyższego stopnia integracji pomiędzy przedsiębiorstwami. Aby przedsiębiorstwo miało pełen obraz bieżących korzyści wynikających z outsourcingu, niezbędna jest ciągła i regularna analiza realizowanych korzyści oraz monitoring i ocena wykonawcy zewnętrznego. Wynika to m.in. z faktu, że decyzja o outsourcingu, podjęta w przeszłości, oparta była o informacje, które w chwili obecnej mogą być nieaktualne. W przypadku stwierdzenia, że usługa realizowana przez wykonawcę nie spełnia oczekiwań, przedsiębiorstwo powinno podjąć niezwłocznie działania naprawcze i korygujące.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 3/2006.
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 październik 2006 13:14
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Więcej nowej powierzchni magazynowej od SEGRO dla AQ Wiring w…

Więcej nowej powierzchni magazynowej od SEGRO dla AQ Wiring w Łodzi

Na terenie SEGRO Logistics Park Łódź rozpoczęła się budowa nowego obiektu produkcyjno-magazynowego o powierzchni 12...

Wardrobing - co to za zjawisko i jak z nim…

Wardrobing - co to za zjawisko i jak z nim walczyć?

Duża część sklepów z odzieżą i obuwiem, zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowych oferuje swoim...

Unijna dyrektywa "Track&Trace" nie taka straszna

Unijna dyrektywa "Track&Trace" nie taka straszna

Dyrektywa ma na celu walkę z nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi, ale część ekspertów obawia się,...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj