Zaloguj się

Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych

Polecamy! Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych

Patrząc na współczesny obraz świata możemy dojść do wniosku, iż usługi transportowe są zjawiskiem trwale związanym z życiem człowieka. Z roku na rok wzrasta liczba ładunków drogowych, a w tym materiałów niebezpiecznych, które stwarzają zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa na drogach.

Podczas kolizji - wypadku drogowego, istnieje duże ryzyko, że substancja przewożona wydostanie się na zewnątrz, co spowoduje skażenie środowiska naturalnego (gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych), rozprzestrzenianie się chmury toksycznej lub palnych par, które stworzą zagrożenie dla całego środowiska. Konsekwencje uwolnienia materiału niebezpiecznego mogą być tragiczne. W efekcie tych zdarzeń powstaje konieczność prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych mających na celu usunięcie skutków wycieku, wymagają one zaangażowania znacznych środków finansowych, które muszą być wydawane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Pierwszym etapem norm prawnych określających transport materiałów niebezpiecznych było opublikowanie przez Komisję Ekonomiczną ONZ w Nowym Jorku, w 1949 r., "Zaleceń dla transportu towarów niebezpiecznych, regulacje modelowe / wzorcowe" (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations) to jest zbioru podstawowych reguł bezpiecznego transportu oraz spisu towarów, które przewożone w skali masowej mogłyby spowodować poważne zagrożenie dla ludzi i bezpieczeństwa przewozów. Zasady określone w "Orange Book" (nazwa potoczna od koloru okładki) zostały następnie adaptowane dla poszczególnych rodzajów transportu, dostosowane do ich specyfiki i przyjęte, jako regulacje obowiązujące w skali światowej. Dla transportu drogowego w Europie, Europejska Komisja Gospodarcza przy genewskiej siedzibie ONZ / UN ECE opracowała reguły systemu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych po drogach, opartego na zaleceniach "Orange Book". Efektem tych prac było przygotowanie Umowy Europejskiej o Transporcie Drogowym Materiałów Niebezpiecznych - The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). Pierwszymi sygnatariuszami opublikowanej 30 września 1957 r. w Genewie Umowy europejskiej było kilka krajów, współtworzących wówczas "Europejską Wspólnotę Węgla i Stali", protoplastę obecnej Unii Europejskiej. Tworzyły ją: Holandia, Belgia, Niemcy Zachodnie, Luksemburg, Francja i Włochy. Liczba sygnatariuszy stopniowo rosła. Obecnie sygnatariusze Umowy europejskiej ADR to 41 państw Europy, Kaukazu, Środkowego Wschodu i Północnej Afryki. W Europie sygnatariuszami Umowy nie są do dziś Islandia, Watykan i Malta, ta ostatnia respektuje wymogi ADR bez ratyfikacji.

Specyfika prawa europejskiego przewiduje paralelne funkcjonowanie obok siebie dwóch systemów klasyfikacji substancji niebezpiecznych. Jeden z nich funkcjonuje w dziedzinie transportu (ADR, RID, ADN, IMAG, ICIAO), a drugi w szeroko pojętej dziedzinie obrotu konsumpcyjnego. System ten rozwija się w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa konsumenta oraz jest skoncentrowany na długofalowe skutki wynikające z kontaktu z substancją, preparatem chemicznym, powiązany jest on z ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222). (...)

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 23 grudzień 2013 13:34
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe