Zaloguj się

Relacja zdjęciowa z Kongresu LOGISTICS 2012

Relacja zdjęciowa z Kongresu LOGISTICS 2012 Fot. Michał Niemczyk

16-18 maja w Poznaniu odbył się jedenasty Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2012 – największe spotkanie przedstawicieli świata logistyki w Europie Środkowo-Wschodniej, organizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania. Kongresy LOGISTICS od 20 lat stanowią unikalną platformę wymiany doświadczeń i inicjatyw, co zawsze podkreślali jego uczestnicy. Tegoroczne wydarzenie obejmujące obrady plenarne, sesje tematyczne, sesje wyjazdowe do firm oraz warsztaty, zgromadziło 700 przedstawicieli biznesu, nauki, administracji i mediów.

Pierwszą sesję plenarną zainaugurowało wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pana Dariusza Bogdana, który zwrócił m.in uwagę na odnotowany w ubiegłym roku przez polską gospodarkę 17% wzrost, przy średniej unijnej wynoszącej 0%.
Jos Marinus, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) podkreślił natomiast, że w tym roku Polska organizuje dwie najważniejsze imprezy - Kongres LOGISTICS i święto piłkarskie EURO 2012.
Podczas obrad uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień Grzegorza Szyszki - Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania, Hansa Christiana Pfohla - profesora z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt, Janusza Górskiego - Prezesa firmy Schenker Sp. z o.o. i Moniki Pachniak-Radzińskiej - Dyrektor Rozwoju Biznesu w Schenker Sp. z o.o., Johna Keogha - Dyrektora GS1 Global Office ds. bezpieczeństwa produktów i konsumenta, którzy w swoich prezentacjach przedstawiali zarówno wyzwania dla logistyki, jak i odpowiadające na nie rozwiązania, wynikające z potrzeby zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Tuż po sesji plenarnej uczestnicy Kongresu brali udział w debacie poświęconej głównemu zagadnieniu tegorocznego Kongresu, którym była "zrównoważona logistyka".
   
Czym jest owa "zrównoważona logistyka"? To przede wszystkim inicjatywy i działania wynikające z powszechnego rozumienia potrzeby uwzględniania przy określaniu własnych celów biznesowych, konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, a także dostrzegania potrzeb i uwarunkowań społecznych (w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa), jako kluczowych priorytetów. Zrównoważona logistyka to nie tylko spełnienie oczekiwań i wymagań nakładanych np. przez regulacje Unii Europejskiej, ale przede wszystkim naturalny kierunek rozwoju każdego przedsiębiorstwa, które chce konkurować na rynku lokalnym czy światowym w sposób odpowiedzialny i perspektywiczny.
Wspominał o tym Grzegorz Szyszka, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, podczas prezentacji wyników raportu o stanie polskiej logistyki, dodając jednocześnie, że przed naszym krajem stoją duże wyzwania związane z tworzeniem zrównoważonego systemu logistycznego.

Profesor Hans Christian Pfohl przedstawił zagadnienia związane z "wyszczuploną" logistyką, jako tworzącym się ogólnoświatowym trendem.
- Podstawowym celem Zarządzania Wyszczuplającego jest podwyższenie wydajności poprzez eliminację marnotrawstwa w procesach biznesowych - powiedział H. Ch. Pfohl. - Wydajność to należyte wykonywanie zadań prowadzące do znacznie bardziej skoncentrowanych procesów oraz mniejszej ilości zbędnych czynności i zmniejszenia zużycia zasobów.

Co ważniejsze, Zarządzanie Wyszczuplające w rozumieniu Profesora Pfohla jest w głównej mierze zależne od samych ludzi.

- Największy wpływ na powodzenie w "wyszczuplaniu" logistyki ma zaangażowanie pracowników i ich gotowość na zmianę. Pracownicy najlepiej znają wady i niewydajne procesy, toteż Zarządzanie Wyszczuplające korzysta z pracy zespołowej i doświadczenia pracowników dla ciągłego podnoszenia jakości i eliminacji marnotrawstwa - zakończył Profesor Pfohl.

Uwzględnianie społecznych i środowiskowych uwarunkowań powinno nie tylko oznaczać ograniczanie negatywnych skutków działalności logistycznej, ale także winno owocować rozwiązaniami poprawiającymi komfort pracy, o czym można się było przekonać podczas prezentacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju w DB Schenker.

- W Schenkerze przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw oraz do odpowiedzialności w kontaktach z interesariuszami - mówił Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. - We wszystkich obszarach (kontaktów ze społeczeństwem, promowania i wdrażania rozwiązań proekologicznych - dbamy, aby przekładały się one na satysfakcję pracowników i firm współpracujących z nami, a tym samym pozytywnie oddziaływały na wyniki finansowe.

Po krótkiej przerwie, podczas której uczestnicy Kongresu mieli okazję porozmawiać z prelegentami i zwiedzić wystawę "Rynek logistyczny 2012", uwagę gości zwróciło wystąpienie Johna Keogha, Dyrektora GS1 Global Office ds. bezpieczeństwa produktów i konsumenta. Jego prezentacja pt. "Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw" uzmysłowiła nam gigantyczną skalę fałszerstwa produktów na świecie.

- Rynek podróbek wzrasta o 15% rocznie (w niektórych latach nawet o 22%). Do roku 2015 roczny obrót takimi towarami sięgnie poziomu 960 miliardów dolarów - powiedział J. Keogh. - Kraje G20 tracą na tym procederze 77,5 miliarda dolarów z podatków rocznie.

Straty finansowe, to tylko jeden ze skutków handlu podróbkami. Musimy pamiętać, że pojawiają się także inne skutki, dużo bardziej przemawiające do naszej wyobraźni. Podróbki to zwykle towary o bardzo niskiej jakości, wykonane z toksycznych materiałów i substancji, produkowane bez zachowania standardów bezpieczeństwa i jakichkolwiek norm jakości. Z danych, przedstawionych przez J. Keogha wynika, że tego typu podróbki przyczyniają się do śmierci około 3000 osób rocznie, nie licząc ludzi, którzy trwale stracili zdrowie. Powiększający się rynek fałszerstw prowadzi także do wzrostu bezrobocia (szacuje się, że z tego powodu pracę straciło już około 2,5 miliona osób na całym świecie).

- Rozwiązaniem tego problemu jest powszechne stosowanie standardów GS1, które umożliwiają pełne śledzenie produktu w łańcuchu dostaw - tłumaczył J. Keogh, przedstawiając szczegółowe schematy prowadzenia takiej kontroli i wyjaśniając korzyści, jakie będą mogły osiągnąć nie tylko poszczególne przedsiębiorstwa, ale także całe społeczności.

W drugiej połowie dnia uczestnicy Kongresu LOGISTICS 2012 brali udział w trzech sesjach tematycznych, poświęconych usługom logistycznym, technologiom informacyjnym i komunikacyjnym w łańcuchach dostaw oraz wyzwaniom w sektorze handlu detalicznego, na których swoje prezentacje przedstawiły takie firmy jak Berlin Brandenburg Airport, Dachser, DB Schenker, DHL, Raben, PSI, Bluegreen SRL, PTV, JMD, SA2 PL, Comarch oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.

Drugiego dnia Kongresu LOGISTICS 2012 hala wystawiennicza 8a Międzynarodowych Targów Poznańskich ponownie zamieniła się w miejsce wymiany światowej myśli logistycznej i doświadczeń. Tym razem w trzech salach odbywały się sesje tematyczne, w których czołowe firmy logistyczne prezentowały swoje rozwiązania i innowacyjne projekty wdrożeniowe.
Sesje popołudniowe drugiego dnia Kongresu LOGISTICS 2012 poświęcone były innowacjom w transporcie, łańcuchom dostaw w branży farmaceutycznej i controllingowi łańcuchów dostaw. Zmieniające się warunki rynkowe w ciągu ostatnich 5 lat spowodowały, że przedsiębiorstwa chcąc funkcjonować na rynku oraz co ważniejsze, rozwijać się i przynosić oczekiwane zyski, zostały zmuszone do poszukiwania zmian w bieżącej działalności, szczególnie w transporcie.

W przerwach uczestnicy Kongresu mogli zwiedzać wystawę "Rynek logistyczny 2012", na której zaprezentowało się ponad 50 firm oferujących wyposażenie magazynów, sprzęt do automatycznej identyfikacji, systemy informatyczne wspomagające procesy w magazynowaniu i transporcie. Na wystawie prezentowali się również usługodawcy logistyczni, firmy doradcze i szkoleniowe oraz liczne media branżowe.

Podczas drugiej sesji plenarnej zaprezentowano zwycięski projekt w konkursie o nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2012. W tej edycji Kongresu LOGISTICS 2012 zwyciężył projekt pt. "Koordynacja procesów transportowych w spółkach grupy kapitałowej Neuca SA w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju".

Tegoroczną edycję kongresu zakończyło wystąpienie Russell’a D. Meller’a z Uniwersytetu w Arkansas, o budzącym duże zainteresowanie tytule "Physical Internet" (tłum. Internet fizyczny, Internet dóbr materialnych). Celem takiego rozwiązania jest znaczące skrócenie cykli dostaw, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko. Istotą rozwiązania jest daleko posunięta standaryzacja, obejmująca przede wszystkim opakowania zbiorcze i transportowe. Redukcja ich liczby stwarza warunki do sprawnego i szybkiego przeładunku w punktach węzłowych, tworzących bazę takiej internetowej sieci dóbr materialnych. Prof. Meller przedstawił wyniki badań modelowych i symulacyjnych, wskazujących na możliwości osiągnięcia znaczących korzyści.

Z pewnością nie jest to projekt możliwy do wdrożenia w krótkim czasie, ale który z uczestników I konferencji z cyklu LOGISTICS (w 1992 roku) słyszał o sieci WWW?

Trzeciego dnia odbyły się 4 warsztaty logistyczne: Zarządzanie magazynem w oparciu o wspomaganie informatyczne, Grupowe zakupy usług transportowych, Analiza i ocena zarządzania zapasami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, Bezpieczny produkt na rynku - priorytet dla producentów i dystrybutorów żywności, prowadzone przez specjalistów z Instytutu Logistyki i Magazynowania.

Podkreślany przez uczestników wysoki poziom merytoryczny i rozmach kongresu były możliwe do osiągnięcia dzięki wspaniałej współpracy ze współorganizatorami, partnerami, sponsorami i patronami przedsięwzięcia, którą organizator (Instytut Logistyki i Magazynowania) bardzo ceni i za którą także tutaj serdecznie dziękuje. Kongres to przede wszystkim jego uczestnicy, którym również dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową z tej imprezy.

 

Fot. Michał Niemczyk

 

Fot. Tomasz Warzyński

Ostatnio zmieniany w czwartek, 24 maj 2012 14:33
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe