Zaloguj się

Nowa jakość kształcenia techników logistyków i techników spedytorów

Na zaproszenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie zespół pracowników Ośrodka oraz nauczycieli średnich szkół zawodowych i Wyższej Szkoły Logistyki pracował nad zmianami podstaw programowych kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Dzięki nim wkrótce będzie możliwa nowelizacja programów nauczania w tych zawodach, co postulowali nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół policealnych współpracujących z Wyższą Szkołą Logistyki.

Zaproszenie do udziału w pracach nad zmianami podstaw programowych, skierowane do Wyższej Szkoły Logistyki z rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest efektem realizowanego od 2007 r. przez Wyższą Szkołę Logistyki programu „WSL DLA SZKÓŁ ŚREDNICH”. Dostrzegając problemy z jakimi borykają się nauczyciele kształcący w zawodach technik logistyk i technik spedytor, poznańska uczelnia zorganizowała Forum Nauczycielskie. Konferencja ta pozwoliła określić kierunek zmian zmierzający do poprawy jakości kształcenia w szkołach o tym profilu i stała się corocznym spotkaniem porządkującym dotychczasowe prace w tym zakresie. Wspólnie z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz nauczycielami szkół średnich WSL opracowała cykl podręczników dla szkół, powołała do życia studia podyplomowe z logistyki dla nauczycieli, zaczęła organizować materiały dydaktyczne przydatne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, uruchomiła program wycieczek pokazujących logistykę od kuchni. Stworzono także zespoły warsztatowe w skład których weszli nauczyciele szkół kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor, a także wykładowcy akademiccy Wyższej Szkoły Logistyki. Zespoły te wypracowały propozycje zmian w programach nauczania tych zawodów, które wraz z uwagami recenzentów poprzedniej podstawy programowej stały się przyczynkiem zmian.

Informacja o przygotowanych propozycjach zmian w programach nauczania została przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które skierowało sprawę do Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Jest to organ podległy MEN, zajmujący się zmianami w zakresie edukacji zawodowej w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce. KOWEZiU opracowuje m.in. standardy kwalifikacji zawodowych, podstawy programowe i programy nauczania.

Powołano zespół, który w dniach 19-20 sierpnia 2009r. pracował nad zmianami w podstawie programowej kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor. W jego skład weszli:
- Elżbieta Hejłasz (KOWEZiU)
- Kazimiera Tarłowska (KOWEZiU)
- Leszek Jóźwik (nauczyciel z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim)
- Agnieszka Krupa (nauczyciel z Zespołu Szkół nr 23 we Wrocławiu)
- Marek Stanisławski (nauczyciel z Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu)
- Alina Hajdamowicz (nauczyciel z Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu)
- dr inż. Piotr Cyplik (wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki)
- dr Maciej Stajniak (wykładowca Wyższej Szkoły Logistyki)

Osoby reprezentujące KOWEZiU były odpowiedzialne za zgodność prac ze standardem określonym przez MEN. Cenne były także ich uwagi w zakresie pisania tego typu dokumentów, gdyż w swoim dorobku miały ponad 130 wypracowanych podstaw programowych w różnych zawodach. Reszta zespołu odpowiadała za stronę merytoryczną. W tym miejscu należy zaznaczyć ogromny wkład nauczycieli, którzy z pasją użyczali swojej wiedzy i doświadczenia. Celem prac było uporządkowanie zapisów w podstawie programowej dla zawodów technik logistyk i technik spedytor, co z kolei pozwoli na wprowadzenie postulowanych przez środowisko nauczycielski zmianę samego programu nauczania. Wyodrębniono dwa zespoły robocze, zajmujące się poszczególnymi zawodami.

- Podstawa programowa zawodu technik spedytor była tak skonstruowana, że właściwie absolwent szkoły o tym profilu jest bardziej ekonomistą niż spedytorem, a zatem zmiany są konieczne - podkreśla dr inż. Piotr Cyplik. - Nasza praca to początek drogi prowadzącej do zmiany kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor. Kolejnym krokiem będzie nowelizacja programów kształcenia z uwzględnieniem uwag nauczycieli wypracowanych na warsztatach WSL i wpisujących się w nową podstawę programową.

W efekcie dwudniowych prac wypracowano następujące zmiany dotyczące zawodów technik logistyk i technik spedytor:
- uporządkowanie słownictwa,
- uporządkowanie kwalifikacji absolwenta,
- znowelizowanie wymagań dotyczących wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego,
- uwzględnienie uwag recenzentów dotyczących starej podstawy programowej,
- dostosowanie podstawy programowej do nowego wzorca ministerialnego.

Do końca września obie podstawy programowe mają przybrać kształt oficjalnego dokumentu. Prawdopodobnie zostanie on wprowadzony w życie od roku szkolnego 2010/2011. Dzięki zmianom podstaw programowych będzie możliwe wprowadzenie zmian w programach nauczania postulowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Wszystko po to, aby przyszli absolwenci kierunków technik logistyk i technik spedytor byli lepiej przygotowani do pracy zawodowej w szeroko pojętej logistyce.

- Metoda jaką przyjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej bardzo mnie cieszy, ponieważ zostało docenione zaangażowanie Wyższej Szkoły Logistyki, średnich i policealnych szkół zawodowych oraz ich nauczycieli w działania, których celem jest doskonalenie programów nauczania w zawodach logistycznych - mówi doc. dr inż. Ireneusz Fechner, Kanclerz WSL koordynujący współpracę uczelni ze szkołami średnimi. - Prace jakie te środowiska wspólnie zrealizowały nie są marnowane, a zmiany wprowadzane przez MEN odpowiadają duchowi wypracowanych propozycji i odbywają się z udziałem ich twórców. Dodatkowym, jakże ważnym efektem dotychczasowych prac jest silna integracja szkół i środowisk nauczycielskich z naszą uczelnią wokół problematyki kształcenia logistycznego, jego jakości, metod i form oraz innowacyjnych działań, których celem jest wzrost atrakcyjności nauki. Przykładem innowacyjności jest Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna dla uczniów oraz program spotkań w Wyższej Szkole Logistyki, podczas których ciekawe wykłady praktyków logistyki łączone są ze zwiedzaniem przedsiębiorstw logistycznych, dzięki czemu uczniowie mają kontakt z materią swojego przyszłego zawodu.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 27 sierpień 2009 12:50
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe