Zaloguj się

Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych

28 stycznia po raz piąty będziemy obchodzić Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Daty tej nie wybrano przypadkowo. 30 lat temu właśnie tego dnia został uchwalony najstarszy akt prawny o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, czyli Konwencja 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. W Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzony będzie 31 stycznia. Zostanie wówczas zorganizowany Dzień Otwarty w Biurze GIODO.

Twoje prawa
Masz prawo do kontroli swoich danych osobowych, które możesz realizować m.in. poprzez żądanie informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych.
Możesz żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Możesz wnieść do administratora danych sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych. To uprawnienie Ci nie przysługuje, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, szczególnego przepisu prawa lub w związku z wykonaniem umowy zawartej z administratorem.
Możesz wystąpić do administratora z żądaniem zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych, uzasadniając żądanie swoją szczególną sytuacją. To uprawnienie Ci nie przysługuje, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, szczególnego przepisu prawa lub w związku z wykonaniem umowy zawartej z administratorem.

Uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
W razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych może m.in. nakazać:

  • usunięcie uchybień;
  • uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych;
  • zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe;
  • wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;
  • zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom;
  • usunięcie danych osobowych.

W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Generalny Inspektor kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie.

Artykuł pochodzi z serwisu Dziennik Internautów.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe