Zaloguj się

Nowy raport DHL wzywa sektor usług logistycznych do przyjęcia postawy „sprawiedliwej i odpowiedzialnej logistyki”

Firma DHL opublikowała nowe badanie zatytułowane „Sprawiedliwa i Odpowiedzialna Logistyka". Opisuje ono trend, który zmienia sposób działania przedsiębiorstw, pozwalając osiągnąć zarówno wzrost zysków, jak i zrównoważony rozwój, a w którym wartość tworzona jest wspólnie przez wszystkie zainteresowane strony. Raport został opracowany przez Zespół ds. Badania Trendów DHL, jako bieżąca inicjatywa realizowana w ramach Grupy Deutsche Post DHL.

   W raporcie poddano analizie kluczowe czynniki transformacji w kierunku sprawiedliwości i odpowiedzialności, przede wszystkim rosnące oczekiwania konsumentów w tym zakresie. W publikacji podkreśla się również, że wiele firm polega na cyfryzacji i nowych technologiach jako głównych źródłach modernizacji biznesu, lecz nie powinny one lekceważyć możliwości przekształcenia się w sprawiedliwe i odpowiedzialne przedsiębiorstwa. Jest to bowiem koncepcja, która staje się obecnie ważnym źródłem przyszłego wzrostu i trwałej przewagi konkurencyjnej.
  W raporcie wskazuje się 15 potencjalnych przykładów obrazujących, w jaki sposób firmy logistyczne mogą usprawnić działanie gospodarki obiegowej oraz zapewnić sprawiedliwy dostęp, osiągnąć sprawiedliwą produkcję i handel. Te potencjalne przykłady posłużą firmie DHL do opracowania koncepcji mających przyspieszyć wdrożenie koncepcji sprawiedliwości i odpowiedzialności w branży logistycznej.

   Branża logistyczna może stać się liderem transformacji zmierzającej ku sprawiedliwości i odpowiedzialności
Dzisiejszy klimat sprawia, że tworzenie zrównoważonej przyszłości jest trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Masowa produkcja i konsumpcja powodują brak równowagi w zglobalizowanym społeczeństwie i środowisku. "Dobrze wiedzie się tym, którzy czynią dobro” to myśl przewodnia raportu Grupy DHL. Poprzez przyjęcie takiego podejścia, branża logistyczna może wykorzystać swoją pozycję w zarządzaniu globalnymi sieciami handlowymi i łańcuchami dostaw, aby przyspieszyć wdrażanie koncepcji sprawiedliwego i odpowiedzialnego biznesu również w innych sektorach.

- Widzimy rosnące zapotrzebowanie na sprawiedliwe i odpowiedzialne praktyki biznesowe wszystkich zainteresowanych stron i wierzymy, że branża logistyczna może przyczynić się do przyspieszenia przyjęcia tego trendu - wyjaśnia dr Markus Kückelhaus, wiceprezes Działu Badań nad Innowacyjnością i Trendami w centrum Rozwiązań dla Klientów i Innowacyjności DHL.

  Logistyka jest branżą o zasięgu globalnym, która może odegrać kluczową rolę we wdrażaniu koncepcji sprawiedliwości w firmach i wpływać na poprawę przejrzystości całego łańcucha dostaw. Dzięki umieszczeniu koncepcji sprawiedliwej i odpowiedzialnej logistyki w centrum naszej działalności, możemy generować nowe źródła przychodów oraz nową wartość społeczną i środowiskową dla wszystkich zainteresowanych stron. Dostawcy usług logistycznych mogą na przykład korzystać z przyjaznych recyklingowi magazynów i samochodów dostawczych, które stanowią infrastrukturę zarówno dla branży logistycznej, jaki i recyklingu. Pozwoli to zwiększyć recykling odpadów, a tym samym zmniejszyć ich ilość. W tym przypadku przewiduje się wykorzystanie samochodów dostawczych wyposażonych w elastyczne wnętrze, które zmienia swój rozmiar w czasie dostawy; część przeznaczona na dostawy zmniejsza się wraz z wyładunkiem paczek, a część przeznaczona na surowce wtórne zwiększa się, gdy zbiera się je w drodze powrotnej. 
   Sprawiedliwe i odpowiedzialne rozwiązania dotyczące opakowań mogą pomóc nam ograniczyć rosnący wolumen paczek. Materiały do pakowania zrobione byłyby z biodegradowalnych i ekologicznych surowców, które można skompostować w ogrodzie po zakończonej dostawie. Innym innowacyjnym rozwiązaniem jest „logistics unverpackt”, które całkowicie eliminuje potrzebę pakowania towarów zakupionych online; towary te można dostarczać w bezodpadowych pojemnikach wielorazowego użytku.
  Kolejny przykład ma propagować sprawiedliwą produkcję i handel. Zakłada on, że dostawcy usług logistycznych wykorzystują swój globalny zasięg i wiedzę, aby wspierać przedsiębiorstwa w procesie wyznaczania kompleksowych łańcuchów dostaw. Informacje te można następnie wykorzystać, aby osiągnąć przejrzystość oraz ujawnić obszary ryzyka i szans związanych ze sprawiedliwym i odpowiedzialnym biznesem.

   Nieustanne dążenie ku zrównoważonej przyszłości
- Nasze rozwiązania GoGreen już teraz pozwalają nam sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi odpowiedzialnej logistyki oraz tworzyć wartość dla klientów, naszej działalności i środowiska - mówi Katharina Tomoff, wiceprezes działu Wspólnych Wartości Grupy Deutsche Post DHL. - Staramy się rozwijać podobne rozwiązania, takie jak logistyka odwrotna dla gospodarki obiegowej.

   Jako dowód nieustannego zaangażowania Grupy, Fundacja Sprawiedliwego Handlu ogłosiła niedawno, że Grupa Deutsche Post DHL stanie się jej pierwszym certyfikowanym partnerem w nowym standardzie klimatycznym.

Raport DHL „Sprawiedliwa i Odpowiedzialna Logistyka” pochodzi z innej publikacji „Radar Trendów w Logistyce”, która służy Grupie DHL do identyfikacji i wykorzystania trendów i technologii mających wpływ na branżę logistyczną. Obie publikacje są dostępne online.
Raport „Radar Trendów w Logistyce” jest dostępny na stronie www.dhl.com/trendradar a raport „Sprawiedliwa i Odpowiedzialna Logistyka” pod adresem www.dhl.com/fairresponsible

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 23 listopad 2015 14:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe