Zaloguj się

Wytrzymały łańcuch dostaw najlepszą obroną przed ryzykami globalnymi

Budowanie wytrzymałości w ramach "bycia przygotowanym na każdą ewentualność" jest nie tylko najlepszą metodą obrony przed zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Firmy globalne, które prawidłowo zastosują tę strategię, mogą zapobiec wielomilionowym stratom i cieszyć się przewagą konkurencyjną w całej organizacji. Jest to jeden z kluczowych wniosków przedstawionych w najnowszym raporcie DHL "InsightOn" poświęconym zarządzaniu ryzykiem i wytrzymałości łańcucha dostaw. 

   Łańcuch dostaw stał się niezamierzoną konsekwencją dwóch najistotniejszych trendów ostatnich dziesięcioleci: globalizacji i produkcji oszczędnej. Raport ujawnia, że w 2015 roku 74% ankietowanych firm doświadczyło zakłóceń w łańcuchu dostaw na skutek konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, katastrofalnych pożarów w chińskim porcie Tiencin, akcji protestacyjnych w portach amerykańskich oraz katastrof o zasięgu globalnym, które uczyniły rok 2015 rokiem trudnym dla globalnych łańcuchów dostaw. Średnia wartość strat spowodowanych przez zakłócenia w łańcuchach dostaw w latach 2000 - 2010 wyniosła 115 mld dolarów w skali roku, osiągając poziom 380 mld dolarów w roku 2011. Prognozuje się, że w roku 2015 koszt ten ma być jeszcze większy. Straty sprzedawców z tytułu opóźnień w funkcjonowaniu portów amerykańskich szacuje się obecnie na 7 miliardów dolarów.

- Nowoczesna gospodarka funkcjonuje w oparciu o globalne łańcuchy dostaw, lecz coraz większe odległości i skojarzone z tym utrudnienia pociągają za sobą nowe rodzaje zagrożeń, począwszy od klęsk żywiołowych (bądź wywołanych przez człowieka), poprzez zmiany klimatyczne, czynniki społeczno-polityczne i ekonomiczne, a na wojnach, strajkach i przestępczości kończąc. Każda firma działająca w oparciu o skomplikowane łańcuchy dostaw wymaga udoskonalenia procesu zarządzania ryzykiem, "InsightOn" zaś zawiera wnioski i metodologie potrzebne do wspierania firm w opracowywaniu strategii inteligentniejszych. Celem jest zbudowanie wytrzymałych łańcuchów dostaw, tj. takich, które zapewnią firmom dodatkowo przewagę konkurencyjną - twierdzi Bill Meahl, dyrektor handlowy w DHL.

   Wytrzymałość zwiększa konkurencyjność
W najnowszym raporcie "InsightOn: Risk & Resilience" spółki DHL, stwierdza się, że firma z solidnym ukierunkowaniem na zarządzanie ryzykiem ma o wiele większe szanse przetrwania w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Dzięki zintegrowaniu zarządzania ryzykiem z procesem zakupowym, uwzględnieniu podejścia opartego na współpracy oraz tworzeniu nowych relacji partnerskich, firmy mogą tworzyć solidne i wytrzymałe sieci dostawcze. Tak jak w przypadku redukcji ryzyka, nowe narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw generują wymierne korzyści. Wytrzymałe łańcuchy dostaw charakteryzują się elastycznością, dzięki której firmy mogą wykorzystywać w pełni pojawiające się przed nimi szanse, np. realizowanie dostaw przy braku takiej możliwości po stronie konkurencji lub zwiększanie/zmniejszanie produkcji i dostaw wraz ze wzrostem/spadkiem popytu lub cen surowców. 
   Raport wskazuje również na fakt, że zbyt wiele firm podtrzymuje swoje ukierunkowanie na wydajność i redukcję kosztów, lekceważąc jednocześnie skojarzone z tym ryzyka, takie jak narażenie na zakłócenia. Na przykład, firmy prowadzące działalność w wielu branżach utrzymują w swoich magazynach minimalne zapasy buforowe, co ma na celu redukcję kosztów stałych, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że nawet najmniejsze zakłócenie łańcucha dostaw (np. na skutek pożaru w zakładzie produkującym pojedynczy podzespół) może doprowadzić do wstrzymania produkcji w skali globalnej. Wytrzymały łańcuch dostaw umożliwia jednak utrzymywanie 14-procentowej redukcji zapasów buforowych, zapewniając jednocześnie wysoką odporność na zakłócenia.

   Ochrona reputacji
Problemy dotyczące jakości charakteryzują się niskim poziomem wykrywalności w łańcuchu dostaw oraz niezwykle szybką eskalacją i przeobrażaniem się w zagrożenia dla reputacji firmy. Dynamiczny rozwój branży komunikacji cyfrowej oraz stale rosnąca współzależność firm, produktów i łańcuchów dostaw przyczyniają się również do wzrostu ryzyk związanych z cyberprzestrzenią. W sytuacji, kiedy różne sektory muszą stawiać czoła zagrożeniom wspólnym o wyjątkowym charakterze, "InsightOn" koncentruje się na branżach strategicznych, wyzwaniach stojących przed łańcuchami dostaw oraz na strategiach łagodzenia skutków skojarzonych z takimi działaniami.
• Motoryzacja, energia, inżynieria i produkcja: branże podatne na działanie klęsk żywiołowych, brak wytwarzania podzespołów i części oraz rosnący poziom zgodności. Rozwiązania oparte na wytrzymałości obejmują: zaawansowane zarządzanie ryzykiem, większą przejrzystość i centralne elementy kontroli metod reagowania w sytuacjach kryzysowych, różne środki transportu równoważące prędkość i koszt.
• Nauki biologiczne, opieka zdrowotna i technologie: branże podatne na niskie liczby dostawców, zagadnienia dotyczące jakości przeobrażające się w problemy stanowiące zagrożenie dla reputacji firmy (awaria systemu sterowania temperaturą, cyberprzestępczość, fałszerstwa/kradzieże. Rozwiązania oparte na wytrzymałości obejmują: podejście na bazie kosztu całkowitego, przejrzystość danych w czasie rzeczywistym, analizy prognozowania zmian, współpraca obejmująca klientów.

- Ogólna tendencja ukierunkowania na dostawy terminowe, minimalizację zapasów magazynowych i maksymalizację objętości łańcuchów dostaw, mająca na celu wykorzystanie surowców i dostawców w odległych regionach świata, promuje podatne łańcuchy dostaw - mówi Tobias Larsson, kierownik projektu Resilience360 w dziale Customer Solutions & Innovation. - W wyniku tego, szereg firm operujących, np. w branżach motoryzacyjnej, technologicznej i produkcyjnej musi korzystać ze strategii zarządzania ryzykiem i szczegółowych analiz zagrożeń w sieciach.   

   Zwiększanie poziomu przejrzystości ma kluczowe znaczenie
Wielu złożonym łańcuchom dostaw o zasięgu globalnym brakuje przejrzystości; firmy nie zdają sobie sprawy z tego, gdzie leży źródło ryzyka, w jaki sposób nim zarządzać lub je niwelować. Według raportu, przejrzystość na przestrzeni całego łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla pojmowania zagrożeń przez firmy i ich umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Publikując przytaczany tu raport DHL uruchamia najnowsze rozwiązanie, Supply Chain Risk Exposure Index, tj. narzędzie wspierające firmę w budowaniu kompleksowego obrazu uwzględniającego różne kategorie ryzyka i zapewniającego łatwo dostępny przegląd wszystkich zagrożeń z podziałem na szczegółowe dane konkretnych lokalizacji. Metodologię tego typu można wykorzystać do opracowywania przyszłych strategii zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw oraz do wspierania analiz kosztów całkowitych w porównywalnych decyzjach dotyczących źródeł zaopatrzenia.
   Utrzymywanie przejrzystości w całym łańcuchu dostaw ma krytyczne znaczenie dla procesu zaawansowanego zarządzania ryzykiem, lecz jest to również poważne wyzwanie dla firm. W związku z tym DHL opracował Resilience360 – narzędzie oparte na usługach dostarczanych w chmurze, obejmujących trzy filary: ciągłą ocenę ryzyka i wytrzymałości łańcucha dostaw, monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym oraz dedykowane wieże kontrolne procesów logistycznych, umożliwiające aktywne reagowanie na zdarzenia oraz zarządzanie ciągłością procesów biznesowych.
   Raport "InsightOn: Risk & Resilience" zawiera wnioski czołowych doradców i specjalistów w dziedzinach takich jak inżynieria, analiza ryzyka i danych wywiadowczych, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i ciągłością procesów biznesowych, a także ekonomia i logistyka.

   Cały raport

Ostatnio zmieniany w środa, 02 marzec 2016 11:59
Zaloguj się by skomentować