Zaloguj się

Jakie wyroby muszą otrzymać znak CE

 •  K. Kołakowska
 • Kategoria: Konferencje
Symbol CE jest dowodem na to, że producent jest odpowiedzialny za zgodnoœć swojego wyrobu ze wszystkimi postanowieniami odpowiednich dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. Jednoczeœnie znak CE jest obowišzkowy i musi być umieszczony na wyrobie zanim wyrób objęty dyrektywami Nowego Podejœcia lub też innymi dyrektywami przewidujšcymi jego umieszczenie, zostanie wprowadzony na rynek oraz wprowadzony do użytku.
Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twój wyrób podlega dyrektywom Nowego Podejœcia i znakowaniu CE, skorzystaj z wyszukiwarki.

 • Zasady znakowania symbolem CE

Oznaczenie CE symbolizuje zgodnoœć wyrobu z odpowiednimi wymaganiami Wspólnoty nałożonymi na producenta. Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie oznacza, że wyrób jest zgodny ze wszystkimi właœciwymi przepisami Wspólnoty oraz że przeprowadzono odpowiednie procedury oceny zgodnoœci.

 • Wyroby podlegajšce znakowaniu symbolem CE

Znak CE jest obowišzkowy i musi być umieszczony zanim wyrób zostanie wprowadzony na rynek, chyba że konkretna dyrektywa stanowi inaczej.

Jeœli wyrób podlega kilku dyrektywom, z których każda wymaga umieszczenia symbolu CE, oznaczenie to oznacza, że wyroby sš zgodne ze wszystkimi wymaganiami tych dyrektyw.

Wyrób nie może być oznakowany symbolem CE, jeœli nie jest objęty dyrektywš, która wymaga jego umieszczenie.

 • Znakowanie symbolem CE

Znak CE musi być umieszczony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela ustanowionego na terytorium Wspólnoty.

Jeœli znak musi (z różnych względów) zostać powiększony lub zmniejszony należy zachować odpowiednie proporcje.

Znak CE umieszczony na samym wyrobie lub na tabliczce znamionowej musi znajdować się w widocznym miejscu, być czytelny i niemożliwy do starcia. Jeœli jest to niemożliwe lub nie może być zagwarantowane ze względu na rodzaj wyrobu, znak CE winien być umieszczony na opakowaniu (jeżeli takie istnieje) oraz w dołšczonych do wyrobu dokumentach (jeżeli odpowiednia dyrektywa wymaga takich dokumentów).

Jeżeli w fazę kontroli produkcji zaangażowana jest jednostka notyfikowana, jej numer identyfikacyjny winien być umieszczony za oznaczeniem CE. Numer jednostki notyfikowanej musi być umieszczony na odpowiedzialnoœc tej jednostki przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

 • Znak CE a inne oznakowania

Oznaczenie CE jest jedynym oznaczeniem symbolizujšcym zgodnoœć ze wszystkimi obowišzkami cišżšcymi na producentach poszczególnych wyrobów, będšcym dowodem na zgodnoœć wyrobu z odpowiednimi dyrektywami przewidujšcymi jego umieszczenie. Państwa członkowskie winny wstrzymać się od wprowadzania do swoich przepisów jakichkolwiek odniesień do innych oznaczeń zgodnoœci niż znak CE, które byłyby sprzeczne z zadaniami oznaczenia CE.

Wyrób może posiadać dodatkowe oznaczenia i znaki, jeœli:

 • pełniš one innš funkcję niż znak CE;

 • nie będš mylone ze znakiem CE;

 • nie ograniczajš czytelnoœci i widocznoœci znaku CE.

   

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe