Zaloguj się

Europejskie rozwiązania w obszarze logistyki miasta jako przykład dla polskich miast

  •  Blanka Tundys
  • Kategoria: Logistyka
Sprawne zarządzanie przepływami strumieni logistycznych, ma znaczący wpływ na rozwój, funkcjonowanie i efektywność ekonomiczną współczesnych miast. Zainteresowanie problemami miast stanowi podstawę do coraz szerszego zastosowania zasad City Logistik.
Rozwój miast jest procesem ciągłym a sterowanie procesami zachodzącymi na ich obszarach polega na ciągłym zaspokajaniu zmieniających się potrzeb nabywców i producentów (mieszkańców, organizacji gospodarczych, instytucji) i ciągłym usprawnianiu systemu przez wprowadzanie udoskonaleń i nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Możliwość zastosowania rozwiązań logistycznych wspomaga funkcjonowanie wielofunkcyjnej organizacji, jaką jest miasto. Miasto powinno spełniać swe funkcje, a mianowicie: mieszkania, pracy, wypoczynku, usług komunalnych, komunikacji, które w znaczący sposób decydują o jego atrakcyjności, nowoczesności oraz sprawności.
Działalność ludzi w coraz większym stopniu jest uzależniona od istniejących warunków zewnętrznych, środowiska społecznego, gospodarczego i przyrodniczego. Planowanie, koncentracja i rozwój miasta ma na celu optymalizację wszystkich funkcji, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczoność terytorialną miast. Zastosowanie rozwiązań ekonomicznych, a w szczególności logistyki miasta pozwoli na efektywność i sprawność funkcjonowania miasta, oraz dynamikę jego rozwoju.
Zadaniem logistyki miasta jest kooperacja pomiędzy podmiotami gospodarczymi w celu sprawnego sterowania i gospodarowania nimi, jak również takiej koordynacji działań, która pozwoli na poprawę jakości życia ludności obszarów zurbanizowanych. Logistyka miasta przyczynia się do osiągania celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Koordynacja wszystkich bądź wybranych działań ma na celu podwyższyć jakość życia społeczeństwa, poprawić warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych, przy jednoczesnej eliminacji błędów w sterowaniu przepływami, eliminacji pustych, zbędnych przebiegów, skracaniu czasu przemieszczania, ograniczaniu zapasów, dostosowywaniu się do coraz większych wymagań stawianych przez klientów.
Zastosowanie zasad logistyki miasta pozwala na taką współpracę pomiędzy przewoźnikami, spedytorami i innymi podmiotami gospodarczymi, która w sposób skoordynowany pozwoli na zaopatrywanie miasta, przy zachowaniu wymogów ekologii, minimalizacji operacji oraz ruchu na terenie miasta. Poniższe przykłady pokazują, w jaki sposób, wybrane elementy usprawniły funkcjonalność wybranych miast europejskich.
BAZYLEA:
W 1994 roku szwajcarska Bazylea rozpoczęła wdrażanie projektu pilotażowego o nazwie: "Basel City Logistik'' ("City - Logistik - Elektrofahrzeug"). W trakcie realizacji projektu przedstawiono koncepcję poprawy zaopatrzenia określonych obszarów centrum miasta. Projekt został zbudowany we współpracy ze wszystkimi większymi firmami spedycyjnymi i transportowymi, pocztą oraz ministerstwem energii. W projekcie założono obniżenie poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń, zbędnych przebiegów, oszczędności miejsc przeładunku, a towary zostają przewożone do ściśle określonego miejsca składowania (przeładunku), dzięki czemu następują oszczędności i eliminacja zbędnych ogniw łańcucha logistycznego. W efekcie pilotażowy projekt został zakończony w 1996 roku sukcesem i pełną akceptacją ze strony uczestników. Efekty to redukcja zanieczyszczeń i wzrost atrakcyjności miasta. Zastosowanie ekologicznych technologii, stało się obok gotowości przedsiębiorstw warunkiem sukcesu. Sukces ekonomiczny może przynieść jednak zaangażowanie w projekt większej liczby jednostek gospodarczych.

Mgr Blanka Tundys jest asystentką w Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Komentarz
Bernard Rzeczyński, prof. dr hab. ekon., dr inż. arch.

Praca omawia przypadki zastosowania zasad city logistics w czterech miastach. Ich realizacja polega przede wszystkim na integrowaniu się spedytorów w doskonaleniu dystrybucji towarów w tych miastach i w okolicznych obszarach zurbanizowanych. W niektórych przypadkach wymienia się korzyści z tego faktu, m.in. zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów gospodarczych, zwiększenie wykorzystania ich ładowności, redukcję dolegliwości ekologicznych itd. Praca ma jeden walor, mianowicie przywołuje do rozważenia problem, który nie jest jeszcze poważnie traktowany zarówno w kompozycji urbanistycznej miasta, jak i w jego wymaganiach logistycznych, tutaj widzianych tylko w układzie miasto-transport (ładunków). Niestety Autorka nie skorzystała w pełni z wcześniejszych uwag, które miały na celu poprawną i bardziej dokładną analitycznie prezentację problemu. Także niektóre pojęcia, jak np. 'system' nie zostały wyjaśnione, czy chodzi o miasto, czy też o logistykę.
W Polsce - ponieważ nie znaleziono odpowiednika semantycznie/logicznie stosownego - używa się nazwy angielskiej "city logistics", choć były mizerne próby wprowadzenia "citylogistyki", przez podobieństwo do przytaczanej z uporem przez Autorkę niemieckiej "City Logistik".
Ponieważ praca tyczy się europejskich rozwiązań w obszarze logistyki miasta, a przedstawione przypadki wskazują głównie na kwestię logistyki w centrum miasta, wskazane byłoby ukazanie relacji między logistyczną obsługą całego miasta, a szczególnymi powodami koncentracji zainteresowania (i aplikacji) dla jego centrum o silnej kongestii wielu rodzajów ruchu i transportu (a także innej specyfice usługowej). Może to być odrębnym tematem, podobnie jak kwestia pojęcia/definicji city logistics w ogóle, bowiem ich zakres przedmiotowy jest w literaturze (i praktyce) ogromny, a przy tym nieraz bardzo zadziwiający1. Pamiętać przy tym należy, iż poza oczywistością kwestii doskonalenia funkcji obsługi logistycznej miasta, każde miasto jest odrębnością społeczno-kulturową, i jak niedawno przypomniał to znamię miasta architekt Renzo Piano - projektant kościoła poświęconego Ojcu Pio w miejsscowości San Giovanni Rotondo - przytoczeniem słów włoskiego pisarza Italo Calvino (1923-1985) z jego "Niewidocznych miast":
"W mieście podziwiaj nie siedem czy siedemdziesiąt siedem cudów, ale odpowiedź, jaką daje ono na twoje pytanie".
W ubiegłym roku odpowiedź na swoje problemy znalazło w San Giovanni Rotondo 8 milionów pielgrzymów2.

1Np.:Osmólski W., Maciejewski M., Zastosowanie wielokryterialnych algorytmów genetycznych w problemach city logistics [http://translog.szc.pl/TR_PL/streszczenia/wojciech_osmolski.pdf] - city logistics jest to ogół procesów mających na celu optymalizację zarządzania przepływem dóbr, środków pieniężnych i informacji, zgodnie z potrzebami i w celu rozwoju miasta
2Relacja Jacka Moskwy z Rzymu: Nowoczesny Ojciec Pio, Rzeczpospolita 2004, nr 155.

Ostatnio zmieniany w piątek, 07 lipiec 2006 13:55
Zaloguj się by skomentować