Zaloguj się

Koordynacja procesów logistycznych w recyklingu

  •  Krawczyk Stanisław,Michniewska Katarzyna
  • Kategoria: Edukacja
Jednym z elementów przemian po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej było powołanie na mocy ustawy krajowego systemu recyklingu. Celem tego systemu jest m. in. zapewnienie określonych w ww. ustawie poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych.

Recykling w Polsce znajduje się w początkowym stadium rozwoju i właściwa realizacja wymaga wprowadzania odpowiednio sformułowanych reguł koordynacji oraz szerokiej edukacji kadr odpowiadających za recykling. Badania i analizy wskazują, że pozwoli to uzyskać firmom i gospodarce realne korzyści.

Proces recyklingu
Dotychczasowe podejście do procesów i działań realizowanych w ramach łańcucha dostaw nie uwzględniało problematyki zagospodarowania powstających w ten sposób odpadów opakowaniowych. Stale rosnąca konsumpcja oraz coraz bardziej wyszukane formy opakowań, stosowane przez producentów, wymagają zaangażowania w problemy nadmiernej masy niezagospodarowanych odpadów. Coraz częściej, mówiąc o sprawnie funkcjonujących łańcuchach dostaw, wymienia się również procesy zwrotów, usuwania i utylizacji odpadów, którymi zajmuje się logistyka procesów utylizacyjnych, często zwana ekologistyką. Jednym z działań likwidowania zbędnych odpadów, które uważa się za najbardziej korzystne dla środowiska, jest poddawanie ich ponownemu przetwórstwu. Rosnące znaczenie recyklingu widoczne jest m. in. poprzez liczne akty prawne uchwalone w ostatnim okresie. Recykling jest powtórnym przetwarzaniem substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym, lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii. Jako proces recyklingu rozumiemy transformację odpadu opakowaniowego od momentu jego pozyskania do wytworzenia z niego użytecznego wyrobu finalnego, który może być spożytkowany zamiast wyrobu z surowców naturalnych.

Schematycznie proces recyklingu można podzielić na trzy segmenty, w których uczestnikami są odrębne podmioty gospodarcze:
A -
jest to segment zbierania i przygotowania odpadów opakowaniowych do postaci, w której nadają się do ponownego przerobu
B -
jest to w zasadzie proces produkcyjny, który polega na przetworzeniu odpadu opakowaniowego na substancję lub produkt, który -
jako efekt procesu recyklingu -
sam w sobie stanowi wartość dla odbiorcy finalnego. Ten segment jest określany mianem recyklingu właściwego
C -
jest to segment, w którym następuje wykorzystanie wyniku procesu recyklingu jako substytutu elementu wytworzonego z surowców naturalnych.

Podmiotami, które są zobowiązane uczestniczyć w procesie recyklingu, zgodnie z ustawą dotyczącą gospodarowania odpadami, są producenci, importerzy oraz jednostki handlowe, wprowadzające w wyniku swej działalności opakowania na rynek, a w szczególności:
• wytwórcy produktów
• importerzy (także import na potrzeby własne) z wykluczeniem importu w celu eksportu
• przedsiębiorcy prowadzący jednostkę (lub jednostki) handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m kw., sprzedający produkty pakowane
• przedsiębiorcy prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m kw., bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedający produkty pakowane
• przedsiębiorcy pakujący produkty wytworzone przez innych przedsiębiorców i wprowadzający je na rynek krajowy
• przedsiębiorcy, którzy zlecili wykonanie produktu lub produktu w opakowaniu oraz których oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 6/2005.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 wrzesień 2010 12:09
Zaloguj się by skomentować