Zaloguj się

Planowanie sieci magazynów firmy handlowej - na przykładzie rynku rosyjskiego

  •  Gadżyński Adyl
  • Kategoria: Logistyka

Rozwój systemów dystrybucyjnych firm handlowych i produkcyjnych, obejmujących rozległe tereny rosyjskie, jest wielkim wyzwaniem obejmującym cały szereg zadań nakierowanych na doskonalenie logistyki dystrybucji towarów. Jednym z nich jest stałe utrzymywanie wysokiego stopnia zgodności mocy łańcuchów dostaw z celami oraz zadaniami biznesu. Ocena mocy łańcucha dostaw pozwala zdefiniować, czy jest on w stanie dostarczyć użytkownikowi wymaganej ilości towarów w ciągu określonego czasu, pod warunkiem przestrzegania ustalonych norm oraz procesów technologicznych.

Jest to ważne przy wejściu przedsiębiorstwa, szczególnie sieci dystrybucyjnych handlujących dobrami konsumpcyjnymi, na nowe rynki. Przy takiej analizie trzeba uwzględnić zarówno aktualną "moc przerobową", jak i to, jakiej wielkości przepływy jakich towarów oraz związanych z nimi informacji mają być w dokładnie określonej przyszłości. Analiza i "regulacja mocy" łańcucha realizuje się między innymi w oparciu o istniejącą infrastrukturę: magazyny, transport oraz systemy informacyjne. Aby analiza odegrała swoją rolę trzeba zastosować: ocenę obecnej wielkości potoku ładunków i jego wielkość przewidywaną w krótszym oraz dłuższym interwale czasowym w przyszłości (adekwatnie do przewidywanych potrzeb), a także ocenę "mocy przerobowych” dostępnej infrastruktury. Na tym etapie trzeba obliczyć docelową wielkość potoku ładunków, odpowiednio do aktualnej przepustowości każdego obiektu magazynowego i istniejące rezerwy w tym zakresie oraz deficyty "mocy przerobowych” w poszczególnych placówkach - według zakresów czasowych w procesie prognozowania. Wydajność transportową własnego systemu dystrybucji można zwiększyć przy pomocy zewnętrznych firm transportowo - spedycyjnych. Natomiast funkcjonujące już systemy informacyjne, jednoczące uczestników łańcuchów dostaw, mają z reguły duży potencjał, pozwalający zwiększyć liczbę przekazywanej informacji.

Limitowanie zasobów
Najbardziej "wąskie gardło” w procesie dystrybucji stanowią magazyny, które wpływają na limitowanie potoku ładunków. Wydajność magazynu odzwierciedla, na ile jest on w stanie zabezpieczyć maksymalny obrót ładunków w ciągu określonego czasu, przy wymaganych normach oraz procesach technologicznych, ustalonych przy projektowaniu lub przyjętych w okresie eksploatacji. Analizę wydajności magazynu ocenia się według jego powierzchni użytkowej, dostępnego wyposażenia, zatrudnionej kadry oraz przepustowości bram. Oczywiście docelowa wydajność magazynu ma być wyliczona według zasobu minimalnego. Niektóre zasoby można uzupełnić dość łatwo i szybko, natomiast są takie, powiększenie których wymaga osobnych obliczeń i badań rynku. Na przykład, niezbędne urządzenia mechaniczne można kupić lub wziąć w leasing. Brak kadry można uzupełnić angażując dodatkowych pracowników. Natomiast najbardziej "skomplikowanym” elementem w tym zakresie jest powierzchnia magazynowa, gdyż ma dużą inercję. A zatem, przy planowaniu łańcucha dostaw niezbędna jest najpierw ocena górnego limitu potoku towarowego w odniesieniu do zasobów powierzchni magazynowej. Jednak trzeba pamiętać, iż limitowa zdolność przepustowa nie ma nic wspólnego z sytuacją nadzwyczajną, gdy mówimy o możliwości maksymalnego jej wykorzystania w granicach norm użytkowania określonych zasobów. Kontrola wydajności magazynowej w systemie dystrybucji odbywa się na podstawie następujących danych:

  • informacje identyfikujące magazyn w systemie
  • powierzchnia konkretnego magazynu
  • wysokość obiektów magazynowych
  • wielkość obrotu zapasów magazynowych
  • średnia masa 1 m3 towaru składowanego w magazynie w opakowaniu transportowym
  • wielkość wchodzącego potoku ładunków do magazynu na początku okresu analizy
  • prognoza wzrostu potoków ładunków dla każdego magazynu w systemie dystrybucji w ciągu najbliższych lat (zwykle 3 następne lata).

Przykład oceny wydajności magazynowej
Ocenę wydajności magazynowej w systemach dystrybucyjnych rozpatrzymy na przykładzie jednej z firm handlowych z branży dóbr konsumpcyjnych, działającej w Moskwie i prowadzącej sieć swoich filii w innych regionach Rosji. Magazyn centralny przedsiębiorstwa jest ulokowany w samej Moskwie, a regionalne centra dystrybucyjne - w Jekaterynburgu i Czelabińsku. Zakładamy przy tym, iż wszystkie placówki są wynajmowane. Kierownictwo każdego magazynu należącego do systemu dystrybucji firmy musi wiedzieć, jaki zasób "mocy przerobowych” posiada jego jednostka w danym momencie. Niezbędne jest zatem obliczenie granicy czasowej (terminu), w oparciu o zaplanowany wzrost potoków ładunków, aby zawczasu dostosować się adekwatnie do rozwoju w ramach swej części łańcucha dostaw. Jednocześnie ma być prowadzona kontrola ze strony centralnej służby logistycznej firmy. Nadmiar zasobu "mocy przerobowej” magazynu nie stanowi wprawdzie zagrożenia stabilności funkcjonowania łańcucha logistycznego, jednak zgodnie z aspektem ekonomicznym nie jest to też korzystne. Przyjmijmy, że magazyny firmy mają parametry, jak w tabeli 1.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2008.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 12 październik 2012 12:55
Zaloguj się by skomentować