Zaloguj się

Charakterystyka oraz wyznaczniki jakościowe organizacji systemu szkolenia kandydatów na kierowców w polsce

  •  Paweł śURAW
  • Kategoria: Edukacja
Artykuł przedstawia charakterystykę systemu szkolenia kandydatów na kierowców w Polsce. Poruszana problematyka jest o tyle istotna, ponieważ od organizacji tego systemu zależy m.in. stan bezpieczeństwa na polskich drogach. Autor artykułu opisuje etapy związane z uzyskiwaniem uprawnień do przeprowadzania szkoleń na prawo jazdy, warunki niezbędne do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, a także drogę do otrzymania prawa jazdy przez potencjalnych kursantów. W sposób obiektywny stara się wskazać na zalety i wady obowiązującego systemu, który w obecnym kształcie nie przyczynia się w znacznej mierze do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa. Przeprowadzona analiza nie ma znamion profesjonalności, bowiem wymagałaby sporządzenia obszernego raportu.
Autor, który zarazem jest praktykiem w tej branży, stara się zwrócić uwagę czytelnika na najistotniejsze tezy, które nadają zarys współczesnej organizacji kursów na prawo jazdy.
Na bazie sporządzonej charakterystyki wymienione zostały najważniejsze zdaniem autora propozycje zmian, które wprowadza nowa ustawa o kierujących pojazdami. Stanowią one wyznaczniki jakościowe, które w założeniu powinny przyczynić się do ulepszenia systemu szkolenia.
DESCRIPTION AND QUALITY INDICATORS OF THE FUTURE DRIVERS TRAINING SYSTEM ORGANIZATION IN POLAND
The article presents a description of the future drivers training system in Poland. The issues raised are important, because among others, the safety condition on Polish roads depends on this system organization. The author of this article describes some stages connected with obtaining rights to train future drivers, to run a drivers` education center, and also the way of getting a driving license by the potential participants in a course. He objectively tries to point out all the good and bed points of the binding systems, which in current form does not really contribute to the raise in a safety level. The analysis above does not have any hallmarks of professionalism, because it would require making a indepth report. The author, who is a practitioner in this business, tries to draw a reader`s attention to the most crucial points, which outline the modern driving lessons organization.
On the basis of the description made, the most important proposals of changes (new law) were mentioned. They are the quality indicators, which should contribute to the improvement of the training system. (...)

Artykuł zawiera 32321 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe