Zaloguj się

Wybrane aspekty badania wydajności procesu komisjonowania

  •  Marianna Jacyna, Michał Kłodawski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wybrane aspekty badania wydajności procesu komisjonowania

Skrócenie czasu obsługi ładunków w łańcuchu dostaw jest priorytetowym zadaniem niemal każdego przedsiębiorstwa z branży logistycznej. Umożliwia to szybką reakcję na zmiany zapotrzebowań klientów, a tym samym sprostanie ich oczekiwaniom. Niezwykle istotną rolę w tym zakresie pełnią obiekty logistyczne typu centra dystrybucyjne czy obiekty magazynowe będące jego ogniwami.

Ich kluczowym zadaniem jest realizowanie napływających od klientów zamówień w zadanym przedziale czasu i przy minimalizacji kosztów. Wiąże się to z ciągłym poszukiwaniem rozwiązań zarówno natury organizacyjnej jak i technologicznej, aby czynności składające się na proces magazynowy, w tym czynności kompletacyjne, realizowane były sprawnie, szybko i bezbłędnie.

Do podstawowych funkcji logistycznych centrów dystrybucyjnych czy obiektów magazynowych w łańcuchu dostaw zalicza się: przyjęcie strumieni materiałów, składowanie i buforowanie, kompletację, sortowanie i pakowanie oraz ich wysyłkę do odbiorcy. Ze względu na różnorodność potrzeb klientów i szeroko rozbudowany rynek sprzedaży detalicznej coraz większego znaczenia nabiera obsługa niejednorodnych jednostek ładunkowych. W tym zakresie proces komisjonownia i czynności kompletacyjne uważa się za kluczowe dla obiektów logistycznych oraz dąży się do ciągłego wzrostu ich wydajności. W literaturze problemu proces kompletacji definiowany jest jako zespół logistycznych czynności operacyjnych i organizacyjnych, w wyniku których następuje zestawienie asortymentów, towarów zgodnie ze zleceniami wewnętrznymi w systemie magazynowym, sporządzonym na podstawie zamówień odbiorców. W podobny sposób do tego pojęcia odnosi się norma PN-N-01800:1984, w której kompletowanie określane jest jako operacje w procesie magazynowym, polegające na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania w celu utworzenia zbioru zapasów zgodnie ze specyfikacją asortymentową i ilościową dla określonego odbiorcy. Wobec powyższego, procesem kompletacji możemy nazwać uporządkowany w czasie ciąg zachodzących po sobie czynności polegających na wybieraniu z określonych miejsc składowania lub oferowania odpowiedniej liczby artykułów, oraz zestawieniu ich w odrębną, wydzieloną całość, która następnie zostanie przekazana do strefy wydań magazynu i wysłana do odbiorcy.

Wyodrębniona przestrzeń w obiekcie logistycznym zwana strefą kompletacji wraz z urządzeniami, środkami transportowymi i pracownikami realizującymi czynności i procesy kompletacyjne stanowi układ komisjonowania. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy podsystem informacyjny to wówczas mówimy o systemie komisjonowania. (...)

Artykuł zawiera 24765 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 10 kwiecień 2015 12:03
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe