Zaloguj się

Wielokryterialna optymalizacja dostaw w sieci logistycznej z uwzględnieniem aspektów logistyki zwrotnej

  •  Kubek Daniel, Więcek Paweł
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wielokryterialna optymalizacja dostaw w sieci logistycznej z uwzględnieniem aspektów logistyki zwrotnej

Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie wielokryterialnego podejścia do problemu optymalizacji dostaw w sieci logistycznej z uwzględnieniem aspektów logistyki zwrotnej. Podstawowym elementem w pracy jest próba rozszerzenia podejmowanego zagadnienia o element integrujący zarówno aktywności logistyki typu forward, jak i reverse.

Dotychczas wiele prac naukowych było poświęconych problematyce optymalizacji sieci logistycznych, niemniej jednak problem zintegrowanych sieci logistycznych nie został wystarczająco doceniony. W artykule wyeksponowano wielokryterialny model decyzyjny opisujący rozpatrywane zagadnienie, które następnie zweryfikowano w oparciu o przykład obliczeniowy.

Planowanie zintegrowanych sieci logistycznych
Tradycyjna sieć dostaw jest zazwyczaj postrzegana, jako system logistyczny, którego wejście stanowią dostawy surowców lub półproduktów niezbędnych w procesie produkcji, natomiast wyjście procesy dystrybucji wyrobów gotowych do odbiorców końcowych. Za podstawową determinantę warunkującą efektywność sieci w sensie ekonomicznym oraz jakości realizowanych usług uznaje się odpowiednie podejście do problemów decyzyjnych na każdym poziomie zarządzania: strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Według Z.J. Sehen kluczowym elementem decyzyjnym, który w znaczący sposób wpływa na wydajność, odporność oraz łączny poziom kosztów logistycznych w sieci dostaw jest jej struktura. Levi i Kaminsky wskazują, iż strategiczny problem, projektowania sieci oddziałuje na efektywność pozostałych realizowanych w niej zadań. Decyduje ona o pewnych cechach charakterystycznych jak lokalizacja, wielkość, ilość, oraz typ magazynów, terminali przeładunkowych, centrów dystrybucji, itd. Opisuje również strukturę powiązań i relacji zachodzących pomiędzy tymi elementami (przepływ środków finansowych, towarów, informacji). Temat optymalnego kształtowania struktury sieci logistycznych celem minimalizacji kosztów przepływu towarów był od dawna szeroko rozpatrywany w literaturze. W obecnej sytuacji gwałtownego rozwoju ekonomicznego i postępu technicznego rynek jest znacznie bardziej konkurencyjny i dynamiczny niż dotychczas, wymagając od przedsiębiorstw realizacji usług na coraz wyższym poziomie. Nasilający się proces globalizacji, masowa konsumpcja oraz będące konsekwencją tego problemy środowiskowe sprawiają, iż problemy optymalizacji sieci dostaw wymagają nowego spojrzenia. Obciążenia środowiska w postaci nieracjonalnego zużycia energii, ograniczonych zasobów naturalnych, wzmagającego się drogowego ruchu towarowego oraz rosnąca liczba odpadów skłoniły władze wielu krajów na świecie, a także Wspólnotę Europejską do opracowania rozwiązań prawnych, mających na celu wymuszenie na firmach uczestniczących w łańcuchu dostaw stosowanie rozwiązań proekologicznych na różnych poziomach swojej działalności. W związku z tym zwiększa się zainteresowanie przedsiębiorstw losem swoich wyrobów po zakończeniu okresu ich eksploatacji.

Artykuł zawiera 24340 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 31 marzec 2016 16:09
Zaloguj się by skomentować