Zaloguj się

Programowanie genetyczne w zastosowaniu do harmonogramowania procesu magazynowego

  •  Konrad Lewczuk
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Programowanie genetyczne w zastosowaniu do harmonogramowania procesu magazynowego

Procesy magazynowe są istotną częścią procesów logistycznych w łańcuchach dostaw. Poprawna organizacja procesu magazynowego pod względem wykorzystania zasobów - ludzi i urządzeń, a także przestrzeni buforowych jest istotna dla utrzymania konkurencyjności całego łańcucha dostaw. Harmonogramowanie zadań procesu magazynowego i przydzielanie do nich zasobów pracy jest jednym z podstawowych sposobów organizacji pracy w magazynie.

Zagadnienie harmonogramowania procesów technologicznych jest szeroko omawiane w literaturze przedmiotu, jednakże harmonogramowanie procesów magazynowych nie jest podejmowane bezpośrednio w pracach naukowych. Fijałkowski sformułował zagadnienie organizacji procesu magazynowego poprzez ułożenie harmonogramu w funkcji minimalizacji pracochłonności wyważonej kosztami pracy. Ambroziak i Lewczuk opracowali model matematyczny harmonogramowania procesu magazynowego, a także rozszerzyli go na zagadnienia szacowania powierzchni buforowych. Lewczuk kontynuuje temat określając zasady harmonogramowania ze względu na planowanie pracy ludzi i wykorzystanie urządzeń na potrzeby projektowania obiektów logistycznych.

Problem organizacji procesów magazynowych (ze względu na złożoność) jest upraszczany do postaci opisowej lub uszczegóławiany dla konkretnych przypadków. W literaturze rozważana jest szeroka rodzina problemów harmonogramowania stanowisk pracy z różnorodnymi ograniczeniami. Problemy te zostały dobrze opisane i sformułowane matematycznie wraz z odpowiednimi heurystycznymi i dokładnymi rozwiązaniami. W pracy wykazano, że organizacja procesu magazynowego ma właśnie cechy zagadnienia harmonogramowania, jednak są też znaczące różnice formalne. Zastosowanie algorytmów genetycznych do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych jest popularne ze względu na efektywność tego podejścia i jest dobrze opisane. W przypadku projektowania rozwiązań magazynowych literatura przedstawia przykłady wykorzystania algorytmów genetycznych do optymalizacji fragmentów projektów magazynów, wybranych zasad organizacji pracy czy zarządzania zasobami. Brak jest jednakże takiego podejścia, jakie zostało zaproponowane w artykule. Procesy magazynowe są przedmiotem modelowania i dyskusji. Jako bazowy do dalszej pracy wybrano model prezentowany w pracy, który został przytoczony w punkcie 2 artykułu i poddany dyskusji pod kątem możliwości rozwiązania z wykorzystaniem metod genetycznych. Zastosowanie metod genetycznych umożliwi jego praktyczne zastosowanie, tj. uzyskanie zadowalającego rozwiązania w akceptowalnym czasie. W przypadku organizacji procesu magazynowego wystarczające jest przybliżone spełnienie ograniczeń problemu oraz podstawowa racjonalizacja rozwiązania. Wynika to z cech praktycznych zagadnienia. Ponieważ algorytmy genetyczne nie działają schematycznie, dlatego istnieje prawdopodobieństwo uzyskania rozwiązań racjonalnych lepszych od intuicyjnych. Podstawową zaletą tych algorytmów jest jednakże możliwość sprawnego przeszukiwania przestrzeni stanów zagadnienia i przez to odnajdywanie rozwiązań dopuszczalnych - spełniających wszystkie ograniczenia lub rozwiązań, które spełniają maksymalnie dużą część nałożonych ograniczeń.

Artykuł zawiera 43940 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 15 marzec 2017 09:24
Zaloguj się by skomentować