Zaloguj się

Wskaźniki logistyczne w przedsiębiorstwach działających w Polsce w 2016 roku

  •  Szymon Strojny
  • Kategoria: Logistyka

Logistyka stanowi bardzo istotny sektor gospodarki Polskiej. Szacuje się że udział logistyki w PKB Polski wynosi około 10%. Wynika stąd konieczność stałego monitoringu i badań tego sektora gospodarki. Instytut Logistyki i Magazynowania od lat prowadzi badania dotyczące jakości logistyki w Polsce. Nadrzędnym celem tych badań, jest ocena stanu logistyki w naszym kraju. Należy podkreślić, że problemy metodologiczne, związane z badaniami stanu logistyki w Polsce wynikają z szerokiego zakresu tego zagadnienia. Nie wchodząc w głębsze rozważania teoretyczne wystarczy wskazać, że z jednej strony logistyka stanowi jeden z podstawowych sektorów gospodarki, a z drugiej logistyka rozumiana jest jako istotny element strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Logistykę jako sektor gospodarki, w ujęciu podmiotowym, tworzą różnego rodzaju przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze TSL. Są to np.: operatorzy logistyczni, spedytorzy, firmy zajmujące się transportem, czy bardzo dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach sektor usług kurierskich (KEP). Poza tym, ważnym elementem tego sektora są instytucje, wspierające jego rozwój takie jak: instytuty badawcze, firmy doradcze, dostawcy rozwiązań informatycznych itp.

Z drugiej strony, oceniając stan logistyki w Polsce należy poddać analizie logistykę rozumianą jako strategię funkcjonalną realizowaną praktycznie w każdym przedsiębiorstwie. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych w których procesy logistyczne mają bezpośredni wpływ na jakość obsługi klienta i szerzej na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Tak więc, badania stanu logistyki w Polsce, muszą z jednej strony obejmować kondycję przedsiębiorstw logistycznych, z drugiej zaś badania jakości i efektywności procesów logistycznych w przedsiębiorstwach. Badania sytuacji przedsiębiorstw logistycznych prowadzone są przez różne ośrodki od wielu lat. Przykładem mogą tu być badania prowadzone na SGH w Warszawie. Natomiast badania procesów logistycznych w konkretnych przedsiębiorstwach są prowadzone w dużo mniejszym zakresie. Wymagają one specyficznej metodologii.

Wykorzystując wieloletnie i bogate doświadczenia naukowe, potencjał badawczy, doświadczenia z realizacji projektów wdrożeniowych oraz szerokie kontakty z partnerami z praktyki gospodarczej w 2015 zdecydowano się na zbudowanie panelu badawczego, który byłby wykorzystywany do badań realizowanych przez Instytut. Do uczestnictwa w panelu zaproszono praktyków i ekspertów od lat współpracujących w ILiM. Panel badawczy tworzy swego rodzaju platformę wymiany informacji pomiędzy jego uczestnikami. Przy wykorzystaniu panelu będą prowadzone badania przedsiębiorstw w ramach projektów realizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania.

Ostatnim projektem badawczym zrealizowanym w ramach badań panelowych było badanie wartości kluczowych wskaźników logistycznych w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w ostatnim kwartale 2016 roku.

 

Pełna treść Raportu znajduje się w załączniku poniżej.

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 22 styczeń 2018 19:19
Zaloguj się by skomentować