Zaloguj się

Wybrane aspekty logistyki zwrotnej

  •  Fajczak-Kowalska Anita
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wybrane aspekty logistyki zwrotnej

Wymogi współczesnej cywilizacji sprawiły, iż obecne społeczeństwo produkuje coraz więcej dóbr materialnych zaspokajających różne potrzeby. Konsekwencją tych działań jest m.in. ogromna ilość odpadów powstających zarówno w trakcie wytwarzania tych dóbr, jak i po ich zużytkowaniu. Odpady te stały się nieodłącznym czynnikiem bytowej i gospodarczej działalności człowieka, a w miarę rozwoju technologicznego zmienia się ich różnorodność oraz właściwości.

Rosnąca konsumpcja w parze z szybkim rozwojem gospodarczym sprawiły, iż problem zagospodarowania rosnącej ilości odpadów przestał być sprawą pojedynczego użytkownika, stając się problemem w skali globalnej. Dotyczy to nie tylko niedoboru surowców i zniszczenia ich zasobów, ale również opanowania ilości różnorodnych rodzajów odpadów.

Logistyka zwrotna
Logistyka zwrotna określana jest w literaturze przedmiotu także jako "logistyka odwrotna", "ekologistyka", "logistyka utylizacji", "logistyka odpadów", "logistyka odwrócona" oraz "logistyka powtórnego zagospodarowania". Rodzimi autorzy starając się zdefiniować logistykę zwrotną używają podejścia koncepcyjno-funkcjonalnego, według którego logistykę można pojmować jako koncepcję zarządzania przepływami i informacji w znaczeniu zbioru metod i funkcji planowania, sterowania, organizowania i kontroli, opartych na zintegrowanym i systemowym ujmowaniu tych przepływów. Tego rodzaju podejście stosują m.in. J. Bendkowski i M. Węgierek, którzy definiują logistykę odwrotną jako "zastosowanie koncepcji logistyki w odniesieniu do pozostałości, aby w ten sposób spowodować ekonomicznie i ekologicznie skuteczny przepływ pozostałości, przy jednoczesnej transformacji przestrzenno-czasowej, włącznie ze zmianą ilości i gatunku". Należy tu podkreślić, iż owymi "pozostałościami" są tu odpady, cel ekonomiczny polega na obniżaniu kosztów logistycznych i poprawie poziomu obsługi logistyki powtórnego zagospodarowania, natomiast cel ekologiczny polega na zorientowaniu działań na ochronę zasobów naturalnych i redukcję zanieczyszczeń pochodzących z logistycznych systemów utylizacji.

Według Z. Korzenia ekologistyka to zintegrowany system, który:
1. opiera się na koncepcji zarządzania recyrkulacyjnymi przepływami strumieni materiałów odpadowych w gospodarce oraz przepływami sprzężonych z nimi informacji;
2. zapewnia gotowość i zdolność efektywnego gromadzenia, segregacji, przetwarzania oraz ponownego wykorzystania odpadów według przyjętych zasad technicznych i procesowych, spełniających normy prawne ochrony środowiska;
3. umożliwia podejmowanie technicznych i organizacyjnych decyzji w kierunku zmniejszania tych negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, które towarzyszą realizacji procesów zaopatrzeniowych, przetwórczych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i serwisowych w logistycznych łańcuchach dostaw.
Z kolei według E. Gołembskiej i jej współpracowników stosujących podejście podmiotowo-strukturalne: "Logistyka w sferze utylizacji odpadów polega na tworzeniu łańcuchów logistycznych łączących miejsca powstawania odpadów z miejscami ich utylizacji. Obejmuje ona następujące czynności: segregowanie odpadów, ich przemieszczanie i składowanie, przetwarzanie odpadów i udostępnianie surowców wtórnych".

 

Artykuł zawiera 24550 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 01 luty 2018 14:57
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe